جاروی روده ها با خوردن نخود
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  جاروی روده ها با خوردن نخود

جاروی روده ها با خوردن نخود


جاروی روده ها با خوردن نخود

نخود گیاهى است از تیره سبزى آساها (پروانه‏واران) و از دسته پیچى‏ها که یک ساله است و ارتفاع بوته‏هایش در حدود 50 سانتى‏متر است. نخود داراى گونه‏هاى مختلف است

خواص نخود

نخود اسم فارسى است و به عربى حمص و به ترکى بولچاق و به یویانى واربایس و به هندى چنه و سبز آن را بونط گویند و آن برى و بستانى مى‏باشد. و نوع بستانى چند قسم مى‏باشد: سفید و سرخ و سیاه و کرسنى. و بعضى گویند برى را کرسنى نامند.
شیخ الرئیس نخود سفید را گرم و خشک در اول نوشته است. نزد بقراط سبز تازه آن تر در اول است. قوت آن تا سه سال باقى مى‏ماند.
نخود سیاه نافع ورمهاى گرم و سخت و ضماد آب پخته آن با عسل نافع ورم خصیتین است و روغن آن نافع حکه و قوبا است.
خوراک و مالیدن نخود نافع اعضاء سست شده و بیماریهاى ناشى از سردى مى‏باشد.
نخود را جویده و در چشم بگذارند ظفره چشم را نفع دهد. نخود بهترین غذا براى ریه مى‏باشد. البته بطور حریره بهتر است. خوراک آن نافع استسقا و یرقان سدى و کبدى، مولد خون و چاق کننده بدن است، موقع پختن، آن را زیاد حرکت ندهند، زیرا دو ماده از آن جدا مى‏شود. نیز آب پخته شده بهتر از جرم نخود است.
نخود را باید در وسط غذا میل کرد تا خوب هضم شود. آشامیدن آب پخته نخود سیاه با روغن بادام تلخ و روغن ترب و کرفس سنگ کلیه و مثانه را بشکند و اخراج جنین نماید.
نخود منى را زیاد مى‏کند. خوراک نخود تولید باد و نفخ کند. خوراک آب پخته اقسام آن ملین شکم و مفتح سدد کلیه است خصوصا سیاه و کرسنى. گفته‏اند اگر یک مشت آن را در سرکه بخیسانند و ظهر آن را میل نمایند کرم شکم را از بین مى‏برد بخصوص نخود برى.
خوردن برشته نخود که سرد نشده باشد جهت بواسیر خونى مفید و مالیدن انواع آن نافع سردرد و زردى صورت و بى حسى اعضا و امراض مفاصل است. نخود مضر زخم مثانه است و مصلحش خشخاش است مولد باد و نفخ است و سنگین مى‏باشد و مصلحش زیره و شوید(شبت) و گلقند است. نوشیدن آب بعد از خوراک نخود خیلى ضرر دارد.
روغن نخود، گرم و خشک در سوم است، تند و با قوت نافذه و مقوى مو و باه است و جهت تسکین درد دندان و لثه و دردهاى سرد و جذام خیلى مفید است. «1»
خوردن و پاشیدن آب نخود در زدودن کک و مک و زیبا کردن رنگ مؤثر است. علاج درد پشت است. جوشهاى تر سر را از بین مى‏برد. آب نخود را اگر ناشتا خورند در برخیزاندن ذکر بسیار قوى است. نخود گرفتگى کلیه را باز مى‏کند. «2»
نخود سبز مجارى ادرار را پاک مى‏کند و براى سوزاک مفید است داراى فسفر، پتاسیم، آهن، نشاسته، قند و اسید فسفریک مى‏باشد. نیروبخش، خون و اعصاب مغز را تقویت مى‏کند. «3»
خوردن نخود برشته تازه که سرد نشده باشد براى بواسیر خونى نافع است. نخود را یک شب در سرکه بخیسانید و صبح ناشتا میل کنید ولى در آن روز چیز دیگر میل نکنید براى کشتن کرم معده بسیار مجرب است در آب نخود جوشانده بنشینید براى اصلاح امراض مقعد و تنقیه رحم و اخراج کرم و شکم و مقعد بهترین دواست. «4» نخود سیاه جوشانده میل کنید تحلیل باه است. «5»
نخود سبز داراى ویتامین C, B, A مى‏باشد و در حکم جارویى است که روده را از جمع شدن فضولات مسموم در آن پاک مى‏کند. «6»

خوردن آب جوشانده نخود با قدرى نمک مقطع لزوجات و مفتح شده و مدر بول خصوصى براى درد سینه و ریه نافع است. «7»
اگر نخود را برشته کرده آن را بکوبند و پودرش را به بیمار مخصوصا کودکانى که به ‏اسهال مبتلا شده‏اند بدهند مدفوع آنان طبیعى گشته و شفا مى‏یابند و جوشانده آن را هم براى رفع سنگ مثانه استفاده مى‏کنند.
برگرفته از:
(۱)- محیط اعظم، ج ۴، ص ۱۵۲؛ تحفه حکیم، ص ۹۲؛ قرابادین کبیر؛ ص ۱۸۳؛ صیدنه، ج ۲، ص ۸۲۵٫
(۲)- قانون در طب، ج ۲، ص ۱۵۵٫
(۳)- اسرار خوراکیها، ص ۲۴۰٫
(۴)- راهنماى نجات از مرگ مصنوعى.
(۵)- گلها و گیاهان شفابخش، ص ۱۱۵٫
(۶)- اعجاز خوراکیها، ص ۱۳۱٫
(۷)- راه نجات از مرگ مصنوعى، ج ۴، ص ۱۳۵٫