توپوگرافی و فیزیوگرافی حوضه آبریز فریزی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » جغرافیا  »  توپوگرافی و فیزیوگرافی حوضه آبریز فریزی

توپوگرافی و فیزیوگرافی حوضه آبریز فریزی

دانلود تحقیق و مقالات مقاله مقاله رشته جغرافیا با عنوان توپوگرافی و فیزیوگرافی حوضه آبریز فریزی در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۲۰۰ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

توپوگرافی و فیزیوگرافی حوضه آبریز فریزی

چکیده:
شناخت ویژگیهای ژئومورفولوژی پهنه های کارستی که ازسنگهای انحلال پذیرعمدتآکربناته نظیرآهک تشکیل شده اندنه تنها ازنظربنیادی ، بلکه به لحاظ تامین آب موردنیازانسان دارای اهمیت می باشد.
پژوهش حاضربه بررسی، ژئومورفولوژی کارست حوضه آبریزفریزی پرداخته است.این حوضه دردامنه شمالی زون بینالودقرارداردکه زیرحوضه کشف رودمی باشد.هدف ازانتخاب موضوع موردنظرشناسایی اشکال کارستی مانند:آون-دولین-لاپیه ها-غارها وچشمه های کارستی وطبقه بندی این اشکال درمنطقه می باشد.
روش تحقیق دراین رساله،استقرایی وتوصیفی می باشد.وسپس با جمع آوری مطالب واستفاده ازآمار نامه ها واسنادموجوددرکتابخانهای سازمانهای مختلف ،وعملیات میدانی وحضوردرمنطقه واندازگیری برخی اشکال وپدیده هااطلاعات لازم بدست آمد.
باتوجه به وجود پهنه های آهکی مربوط به سازند مزدوران (ژوراسیک زیرین ومیانی)–کشف رود وچمن بید وشرایط مناسب زمین شناسی واقلیمی ،حوضه کارستی فریزی دربینالودشمالی ایجادودرحال تکامل می باشد.اشکال متنوع کارستی نظیر:لاپیه،دولین،غاروچشمه نشان دهنده پدیده کارستیفیکاسیون درحوضه می باشد.

فصل اول
مقدمه:
واژه کارست که به معنی منطقه سنگی درزبان قدیمی ازقوم هندواروپایی است ونیزنام ناحیه ای است نزدیک کشوریوگسلاوی سابق که سنگهای آهکی آن دراثرفرآیندهای فرسایشی منظره خاصی پیداکرده است.ازاین نظرژئومورفوگ ها به مناظروچشم اندازهای متنوع تشکیل شده درسنگ های کربناته ، دولومیته وتبخیری درهرناحیه پدیده های کارستی یا مجموعه زمین شکلهای کارست حقیقی می گویند.(احمدی،۱۳۸۵ص۹۰).
درحال حاضرحدود۱۷%سطوح قاره ها راسنگهای کربناته پوشانیده اندو۲۷ درصدجمعیت جهان ازمنابع آب کارست استفاده می کنند.نیزمناطق فلات قاره بیشتراز۱۰%سطح کره زمین رادربرمی گیرندکه درآنها اشکال کارست وجوددارد.
.درایران نیز به علت وجودشرایط مساعد زمین شناسی وتاثیر شرایط آب وهوایی، اشکال کارستی دربرخی نقاط ازجمله دررشته کوههای زاگرس،البرز،وکپه داغ وهزارمسجد وجزایرخلیج فارس گسترش یافته است.وسعت سازندهای آهکی دراستان خراسان ،حدود۲۰هزارکیلومترمربع می باشدکه عمدتآ ازدوران مزوزوئیک هستند.(بهنیافر، ۱۳۸۳ص۱۲۴)
شناسایی اشکال کارستی که ازسنگهای انحلال پذیروعمدتا ازکربنات ها نظیرسنگهای آهکی ودولومیتی تشکیل یافته وطبقه بندی آنها دارای اهمیت است.بویژه هنگامی که ازدیدگاه کاربردی به آن توجه شود.مانند:استفاده ازآبخانهای کارستی وتوسعه منابع آب،مقاله های عمرانی ازقبیل سدسازی واستفاده برای شرب،وجودذخایرعظیمی ازهیدروکربورها(نفت وگاز)درسازندهای کارستی،همچنین توسعه صنعت توریسم وگردشگری.
مطالعات کارست درایران سابقه چندانی ندارد وبه سالهای ۱۳۵۱ -۱۳۵۲ می رسد.
بنابراین لزوم برنامه ریزی برای شناسایی ا شکال کارستی وطبقه بندی آن دارای اهمیت می باشد.
حوضه آبریزفریزی درشمال غرب مشهدواقع شده وبه لحاظ ژئومورفولوژیکی ،شامل واحدکوهستان،
واحدنیمه کوهستانی،واحدفلات وواحدتراس های آبرفتی ومخروط افکنه تشکیل شده است.
شناسایی پدیده های کارستی مانند کارن،دولین،آون،پولیه،غارها،وغیره که دراثرانحلال ایجادشده اندوطبقه بندی آنها درحوضه آبریزفریزی ازاهداف مطالعه این رساله می باشد.که برای اولین باردراین منطقه صورت گرفته است.

۱-۱- طرح مساله و ضرورت تحقیق:
یکی ازعلومی که گامهای مؤثری رادرزمینه شناسایی زمین ومحیط زیست انسان برداشته است علم ژئومورفولوژی است.
ژئومورفولوژی علم شناسایی اشکال ناهمواریهای زمین است.این علم ازدیرباز به وسیله جغرافیدانان یونانی بی آنکه عنوان مشخص داشته باشد شناخته شده بودوبعدها دردوره رنسانس لئوناردووسنی وبرناردپالسی درگسترش آن پیشقدم شدند.درقرن نوزدهم ژئومورفولوژی یکی ازشاخه های سیستماتیک علوم مربوط به زمین می گردد.(ترجمه خیام ،۱۳۷۴پیشگفتار.)
انسان رفته رفته بابرترشمردن خویش برمظاهرطیبعت،بامظاهرژئومورفولوژی نیزمانندبسیاری ازپدیده ها
ومظاهرطبیعی درافتاد.کوههاراشکافت،دامنه راتسطیح نمود،دره هارامسدودکرد،سواحل رااشغال نمود.
امروزه ژئومورفولوگ ها نیزمانندسایرمتخصصان علوم طبیعی می دانندکه برپدیده های طبیعی فرآیندهای پیچیده حاکم است که با یکدیگردرتقابل وبریکدیگرتاثیرگذارمی باشند.وچنانچه محیط طبیعی رایک سیستم فرض کنیم پدیده های ژئومورفولوژی نیزجزء زیرسیستم های این محیط می باشندوباسیستم های دیگردررابطه اند.بنابراین پدیده های مطرح درژئومورفولوژی هرکدام درحکم یک سیستم پویا هستندکه از یک طرف تحت تاثیرفرآیندهای مختلف قراردارند وازطرف دیگرخودبرسیستم های دیگرتاثیرمی گذارند.

پویایی سیستم های ژئومورفولوژی ورابطه پیچیده وارتباط سیستمی آنها باسایر فرآیندها وپدیده ها باعث شده که این علم به عنوان یک علم کاربردی که زیربنای بسیاری ازمطالعات برنامه ریزی های محیطی راتشکیل می دهد،مطرح گردد.(بهنیافر.ثروتی ۱۳۸۳ص ۲).
یکی ازپدیده های ژئومورفولوژیکی مناطق کارستی می باشد.که ازویژگی های این مناطق ،وجود سنگهای آهکی است که ازآهکهای دولومیتی بافرمول شیمیایی(Co3)2CaMg ویاکربنات مضاعف کلسیم ومنیزیم است تشکیل یافته است.همچنین مناطق کارستی به صورت صخره ای دیده می شوندزیراکه آهک به هیچ وجه دراثرعوامل تخریب به خورده سنگهای کوچک وریزتبدیل نمی شود.
باتوجه به اینکه مناطق کارستی درایران گسترش وسیعی دارد،ووجودآبخانهای کارستی دراین مناطق ازاهمیت زیادی برخورداراست .بنابراین به لحاظ کاربردی استفاده ازاین منابع نقش مهمی درتامین آب
به ویژه درمناطقی که باکمبودآب وخشکسالی مواجه هستنددارد.
درحوضه آبریزفریزی به علت وجودعوامل مختلف زمین شناسی،اقلیمی وهیدرولوژیکی شرایط مناسبی برای تشکیل اشکال کارستی ایجادشده است.
دراین رساله این سوالات مطرح می شود:
۱-باتوجه به پراکندگی سازندهای کارستی درمنطقه موردمطالعه آیااشکال وفرآیندهای کارستی درآنجا شکل گرفته است؟
۲-ومهم ترین ناهمواریها ومناظرکارستی کدام است؟
بنابراین ، شناسایی ا شکال کارستی وطبقه بندی آنها ازاهداف اصلی این رساله می باشد.

۲ – ۱ – اهداف تحقیق:
این یک اصل است که هرعمل بایددارای هدف باشدوعمل بدون هدف عملی است که راه به جایی نمی برد.دراجرای پژوهشهای علمی پس ازبیان مساله تحقیق پژوهشگرقصدخودرا به صورت عملیاتی که ازطریق مشاهده های عینی فابل دستیابی است بیان می کند.به عبارت دیگرمحقق می گویدکه به دنبال یافتن پاسخ چه سوال کلی است.(فرهنگی وصفرزاده.۱۳۸۵٫ص۱۶۲-۱۶۳).
هدف هرتحقیق علمی حل مسائل ومشکلات آن علم است.هدف تحقیق درژئومورفولوژی نیزروشهای درست اندیشیدن وبه طورکلی کشف حقایق وپیداکردن جواب مسائل وحل مشکلات مربوط به محیط طبیعی وپدیده های ناشی ازآن ودست یابی به معیارهایی درزمینه افزایش ایمنی محیط وگسترش دامنه اطلاعات درژئومورفولوژی می باشد.چون تحقیقات به منظوررفع مسائل ومشکلات مردم صورت می گیرد،بنابراین انجام آن ضرورتی اجتناب ناپذیراست.(مقیمی ومحمودی.۱۳۸۳ص۱۳-۱۴).
به طورکلی هدف این رساله بررسی ژئومورفولوژی کارست درحوضه آبریزفریزی می باشد.و اهداف خاص آن عبارتنداز:
۱-شناسایی اشکال کارستی مانند:دولین ها،آون ها، پولیه ها،کارن ها وغیره.
۲- وطبقه بندی این اشکال درمنطقه می باشد.

۳ – ۱ – سؤالات تحقیق:
ممکن است بعضی مسائل پژوهشی دارای فرضیه مشخصی نباشد.اگرمطالعه تحقیقی دررابطه بامساله ای باشد که اطلاعات درموردآن کافی نبوده ویا اصلآ اطلاعاتی وجودنداشته باشد،آنوقت ممکن نخواهدبود که پیش فرض ویا فرضیه ای منطقی برآن بنا نهاد .زیراطرح فرضیه دلالت بروجوداطلاعاتی درمورد مسئله وحوضه تحقیق دارد.(ترجمه مولازاده،۱۳۷۷ص۳۰)
وفرضیه عبارت است ازحدس معقول یا گمانی مبتنی برمدرک موجود.(شکوهی۱۳۶۴)
بنابراین سؤالاتی که دراین تحقیق مطرح است،عبارتنداز:
۱-با توجه به پراکندگی سازندهای کارستی مربوط به مزوزوئیک درمنطقه موردمطالعه آیا اشکال وفرآیندهای کارستی درآنجا شکل گرفته است؟
۲-مهمترین وعمده ترین ناهمواریها ومناظرکارستی درصورت وجودپدیده کارستیفیکاسیون درحوضه موردمطالعه کدام است؟

۴ – ۱ – روش انجام تحقیق:
باتوجه به اینکه جغرافیا یک علم است،روشهای پژوهشی آن بااستفاده ازروش علمی صورت می گیردونتایجی مشابه به نتایج دیگرنظام های علمی به وجودمی آورد.(هارلینگ،ودیگران)
روش تحقیق به معنای تبیین وتفسیرحرکت،جهت رسیدن به حقایق مربوط به موضوع تحقیق ما است.
(حافظ نیا.۱۳۷۹ص۱۶۲)
درپژوهشهای علمی،پیروی کردن ازیک روش ومتدخاص درجریان انجام پژوهش باعث می شودجهت گیریها وانجام کارهای مربوط به گردآوری اطلاعات، تجزیه وتحلیل آنها ونتیجه گیری، ازیک سلسله مراتب خاص ونظام بندی مشخصی پیروی کند.
روش تحقیق دراین رساله ،روش توصیفی-استقرایی است.که درابتدا با استفاده ازاطلاعات موجوددرکتابخانه ها وسازمانهای مختلف و بااستفاده ازنقشه های زمین شناسی مشخص گردیدکه منطقه موردمطالعه درچه دوره زمین شناسی ودرچه سازندی قراردارد.ودرنهایت با تجزیه وتحلیل این اطلاعات نتیجه کلی بدست آمدکه منطقه دارای اشکال کارستی وآهکی می باشد.

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول کلیات
مقدمه
۱-۱- طرح مسئله وضرورت تحقیق
۲-۱- اهداف تحقیق
۳-۱- سؤالات تحقیق
۴-۱- روش انجام تحقیق
۵-۱- پیشینه تحقیق
۶-۱- مشکلات تحقیق
۷-۱- واژه کارست
۸-۱- سازندهای کارست شونده
۹-۱- توزیع جغرافیایی کارست
۱۰-۱- کارستیفیکسیون درایران
۱۱-۱- ویژگیهای فیزیکی وشیمیایی سنگهای کارستی
۱۲-۱- فعل وانفعالات شیمیایی برسازندهای کارستی شونده
۱۳-۱- ترکیب وخاصیت سنگهای آهکی کارستی
۱۴-۱-عوامل موثردرایجادپدیده های کارستی
۱۵-۱- اشکال وپدیده های کارستی
۱۶-۱- گونه های کارست نسبت به نوع آب وهوا
۱۷-۱- اهمیت شناخت ناهمواریهای کارستی

فصل دوم:ویژگیهای طبیعی حوضه آبریزفریزی
۱-۲- موقعیت حوضه موردمطالعه
۲-۲- توپوگرافی حوضه آبریزفریزی
۳-۲- فیزیوگرافی حوضه آبریزفریزی
۱-۳-۲- محیط ومساحت حوضه
۲-۳-۲- طول آبراهه اصلی
۳-۳-۲- شکل حوضه
۴-۳-۲- جهت حوضه
۵-۳-۲- ارتفاع متوسط حوضه
۶-۳-۲- نیمرخ طولی حوضه
۷-۳-۲- شیب عمومی حوضه
۸-۳-۲- مستطیل معادل
۹-۳-۲- زمان تمرکز
۴-۲- زمین شناسی ایران
۵-۲- کمربندالبرز-بینالود
۱-۵-۲- زمین شناسی زون بینالود
۲-۵-۲- چینه شناسی وسازند سطحی زون بینالود
۳-۵-۲- پالئوزوئیک دربینالود
۴-۵-۲- مزوزوئیک دربینالود
۵-۵-۲- تکتونیک وگسل دررشته کوههای بینالود
۶-۲- زمین شناسی حوضه آبریزفریزی
۱-۶-۲- لیتولوژی وسازندهای سطحی حوضه آبریزفریزی
۲-۶-۲- چینه شناسی حوضه آبریزفریزی
۳-۶-۲- تکتونیک وگسل درحوضه آبریزفریزی
۷-۲- آب وهوای منطقه موردمطالعه
۱-۷-۲- رژیم دماودرجه حرارت
۲-۷-۲- تبخیر
۳-۷-۲- رطوبت نسبی
۴-۷-۲- رژیم بارش
۵-۷-۲- تعدادروزهای یخبندان
۶-۷-۲- طبقه بندی اقلیمی محدوده موردمطالعه
۸-۲- هیدرولوژی
۱-۸-۲- هیدرولوژی آبهای سطحی حوضه آبریزفریزی
۲-۸-۲- هیدرولوژی آبهای زیرزمینی حوضه آبریزفریزی
۳-۸-۲- چشمه وقنات درحوضه آبریزفریزی
۹-۲- پوشش گیاهی
۱-۹-۲- رابطه ژئومورفولوژی وپوشش گیاهی
۲-۹-۲- پوشش گیاهی دراستان خراسان
۳-۹-۲- پوشش گیاهی درحوضه آبریزفریزی
۱۰-۲- منابع اراضی درحوضه آبریزفریزی
۱۱-۲- وضعیت خاک منطقه موردمطالعه

فصل سوم ژئومورفولوژی واشکال کارستی درحوضه آبریزفریزی
۱-۳- ژئومورفولوژی حوضه آبریزفریزی
۱-۱-۳- ژئومورفولوژی ساختمانی حوضه آبریزفریزی
سازندوتکتونیک
مشخصات لیتولوژیکی سکانس رسوبی منطقه موردمطالعه
گسل وچین خوردگی
طاقدیس وناودیس
طبقات مایل،کواستا
تطبیق وعدم تطبیق رودخانه هادرناهمواریهای چین خورده
۲-۱-۳- ژئومورفولوژی دینامیک حوضه آبریزفریزی
۱-۲-۱-۳- شبکه آبهای جاری
۲-۲-۱-۳- اشکال دامنه ای
دامنه منظم
دامنه مقعرومحدب
۳-۲-۱-۳- اشکال مختلف فرسایش آبی درحوضه آبریزفریزی
فرسایش آبی
هدکت(گالی وخندق)
۴-۲-۱-۳- سیرکهای یخچالی
۵-۲-۱-۳- اشکال تراکمی آبهای جاری
مخروط افکنه
پادگانه های آبرفتی
مآندر
۶-۲-۱-۳- تافونی
۷-۲-۱-۳- اشکال کاوش بادی
۲-۳- پهنه های کارستی منطقه وعوامل موثربرکارست شدگی
۱-۲-۳- اشکال کارستی حوضه
کانیون
آون
دولین
لاپیه
چشمه های کارستی
غارهای کارستی
۳-۳-عوامل آنتروپوژنیک درقلمروهای کارستی باتاکیدبرمدیریت کارست
پوشش گیاهی وکارست
تشدیدفرسایش خاک درکارست
فشارهای کشاورزی
مدیریت آتش سوزی درکارست
مدیریت حوضه آبریزدرکارست
۴-۳- ویژگیهای اجتماعی واقتصادی حوضه آبریزفریزی

فصل چهارم :نتیجه گیری
۱-۴-نتیجه گیری
۲-۴- پاسخ به سوالات
۳-۴- مدیریت منابع آب کارست
۴-۴- عوامل آلاینده آبهای سطحی وزیرزمینی درحوضه
۵-۴- پیشنهادات

فهرست جداول
صفحه    عنوان
جدول شماره(۱-۲)فیزیوگرافی حوضه آبریزفریزی
جدول شماره(۲-۲)مراحل مختلف زمین شناسی ایران درطی دورانهای زمین شناسی
جدول شماره(۳-۲)میانگین ماهانه درجه حرارت درایستگاه گلمکان ،دوری آملری۱۹۸۷-۲۰۰۳
جدول شماره(۴-۲)متوسط حداکثروحداقل دمادرایستگاه گلمکان،دوره آماری۱۹۸۷-۲۰۰۳
جدول شماره(۵-۲)تبخیردرایستگاه گلمکان،دوره آماری۱۳۵۸-۱۳۶۴
جدول شماره(۶-۲)میانگین حداکثروحداقل رطوبت به درصددرایستگاه گلمکان،دوره آماری۱۹۸۷-۲۰۰۳
جدول شماره(۷-۲)مقایسه متوسط بارندگی ایستگاه گلمکان بادیگرمناطق
جدول شماره(۸-۲)بارندگی ماهانه وسالانه به میلیمتردرایستگاه فریزی،دوره آماری۱۳۶۷-۱۳۸۱
جدول شماره(۹-۲)میانگین ماهانه بارندگی به میلیمتردرایستگاه گلمکان،دوره آماری۱۹۸۷-۲۰۰۳
جدول شماره(۱۰-۲)میانگین بارندگی سالانه درایستگاه گلمکان دوره آماری۱۹۸۷-۲۰۰۳
جدول شماره(۱۱-۲)ارتفاع وبارش سالانه ی ایستگاههای اطراف فریزی
جدول شماره(۱۲-۲)تعدادروزهای دارای بارندگی درایستگاه گلمکان،دوره آماری۱۹۸۷-۲۰۰۳
جدول شماره(۱۳-۲)توزیع فصلی بارش درایستگاه گلمکان،دوره آماری ۱۹۸۷-۲۰۰۳
جدول شماره(۱۴-۲)توزیع فصلی بارش درایستگاه فریزی،دوره آماری۱۳۶۷-۱۳۸۱
جدول شماره(۱۵-۲)حداکثربارندگی ۲۴ ساعته ایستگاه گلمکان،دوره آماری۱۳۶۴-۱۳۸۵
جدول شماره(۱۶-۲)کل ومیانگین تعدادروزهای دارای یخبندان ایستگاه گلمکان دوره آماری۱۹۸۷-۲۰۰۳
جدول شماره(۱۷-۲)طبقه بندی اقلیمی به روش دومارتن
جدول شماره(۱۸-۲)رواناب،دبی وبارش دردوره های۳۰ ساله درایستگاه موشنگ
جدول شماره(۱۹-۲)تعیین میانگین وزنی درحوضه آبریزفریزی
جدول شماره(۲۰-۲)مقادیرحداقل،میانگین وحداکثرعناصرشیمیایی آب
جدول شماره(۲۱-۲)چشمه هادرحوضه آبریزفریزی
جدول شماره(۲۲-۲)قنات درحوضه آبریزفریزی
جدول شماره(۲۳-۲)خلاصه وضعیت پوشش گیاهی دراستان خراسان
جدول شماره(۲۴-۲)توزیع تیپهاوواحدهای اراضی دراستان خراسان
جدول شماره(۱-۳)مشخصات لیتولوژیکی سکانس رسوبی منطقه موردمطالعه
جدول شماره(۲-۳)رتبه بندی براساس روش استراهلر
جدول شماره(۳-۳)رتبه بندی براساس روش شیدگروشروه
جدول شماره(۴-۳)ویژگیهای خندقهای شناسایی شده درحوضه آبریزفریزی
جدول شماره(۵-۳)نتایج اطلاعات(سرشماری)مرکزبهداشت روستای فریزی۱۳۸۷
جدول شماره(۶-۳)ترکیب سنی جمعیت حوضه آبریزفریزی

فهرست نمودار
صفحه    عنوان
نمودار(۱-۲)هیدروگراف رودخانه دردوره ی برگشت مختلف
نمودار(۲-۲)هیدروگراف وهایترگراف حوضه
نمودار(۳-۲)آلتی مترحوضه آبریزفریزی
نمودار(۴-۲)منحنی هیپسومتری حوضه آبریزفریزی
نمودار(۵-۲)پروفیل طولی رودخانه فریزی
نمودار(۶-۲)میانگین ماهانه درجه حرارت درایستگاه گلمکان،دوره آماری۱۹۸۷-۲۰۰۳
نمودار(۷-۲)میانگین حداقل وحداکثردمادرایستگاه گلمکان،دوره آماری۱۹۸۷-۲۰۰۳
نمودار(۸-۲)تبخیردرایستگاه گلمکان ،دوره آماری۱۳۶۴-۱۳۸۵
نمودار(۹-۲)میانگین حداقل وحداکثررطوبت درایستگاه گلمکان به درصد،دوره آماری۱۹۸۷-۲۰۰۳
نمودار(۱۰-۲)بارندگی ماهانه وسالانه به میلیمتردرایستگاه فریزی،دوره آماری۱۳۶۷-۱۳۸۱
نمودار(۱۱-۲)میزان بارندگی ماهانه درایستگاه گلمکان،دوره آماری۱۹۸۷-۲۰۰۳
نمودار(۱۲-۲)میزان بارندگی سالانه درایستگاه گلمکان،دوره آماری۱۹۸۷-۲۰۰۳
نمودار(۱۳-۲)تعدادروزهای دارای بارندگی درایستگاه گلمکان،دوره آماری۱۹۸۷-۲۰۰۳
نمودار(۱۴-۲)توزیع فصلی بارش درایستگاه گلمکان به درصد،دوره آماری۱۹۸۷-۲۰۰۳
نمودار(۱۵-۲)توزیع فصلی بارش درایستگاه فریزی به درصد،دوره آماری۱۳۶۷-۱۳۸۱
نمودار(۱۶-۲)میانگین تعدادروزهای دارای یخبندان درایستگاه گلمکان ،دوره آماری۱۹۸۷-۲۰۰۳
نمودار(۱۷-۲)تعیین نوع اقلیم درایستگاه گلمکان به روش دومارتن
نمودار(۱۸-۲)موقعیت اقلیمی ایستگاه گلمکان دراقلیم نمای آمبرژه طی دوره آماری ۱۹۸۷-۲۰۰۳
نمودار(۱۹-۲)آمبروترمیک ایستگاه گلمکان،دوره آماری۱۹۸۷-۲۰۰۳
نمودار(۲۰-۲)هایترگراف ایستگاه گلمکان

فهرست نقشه
نقشه شماره((۱-۲)موقعیت محدوده موردمطالعه درشهرستانهای چناران ونیشابور
نقشه شماره(۲-۲) توپوگرافی حوضه آبریزفریزی
نقشه شماره(۳-۲)سطوح ارتفاعی حوضه آبریزفریزی
نقشه شماره(۴-۲)پراکندگی گسل هادرایران
نقشه شماره(۵-۲)زمین شناسی منطقه موردمطالعه
نقشه شماره(۶-۲)لیتولوژی حوضه آبریزفریزی
نقشه شماره(۷-۲)توده های مرطوب ورودی به استان خراسان وجهت حرکت آنها
نقشه شماره(۸-۲)موقعیت رودخانه هادرحوضه آبریزفریزی
نقشه شماره(۹-۲)پوشش گیاهی درحوضه آبریزفریزی
نقشه شماره(۱۰-۲)کاربری اراضی درحوضه آبریزفریزی
نقشه شماره(۱۱-۲)خاک شناسی درحوضه آبریزفریزی
نقشه شماره(۱-۳)رتبه بندی رودخانه فریزی به روش استراهلر
نقشه شماره(۲-۳)ژئومورفولوژی حوضه آبریزفریزی

سپاس خداوندی راکه صخره ها،تپه ها،وکوه های بزرگ راآفرید،آنها رادرجایگاه خودثابت نگاه داشت ودرقرارگاهشان استقراربخشید.پس کوه ها درهوا وریشه های آن درآب رسوخ کرد،کوه ها ازجاهای پست وهموارسربیرون کشیده وکم کم ارتفاع یافتند وریشه آن دردل زمین ریشه دوانید،قله ها سربه سوی آسمان برافراشت،نوک آنها راطولانی ساخت تا تکیه گاه زمین ومیخ های نگهدارنده آن باشد.
نهج البلاغه خطبه ۲۱۱

فهرست مطالب
نقشه شماره(۱۰-۲)کاربری اراضی درحوضه آبریزفریزی
نقشه شماره(۱۱-۲)خاک شناسی درحوضه آبریزفریزی
نقشه شماره(۱-۳)رتبه بندی رودخانه فریزی به روش استراهلر
نقشه شماره(۲-۳)ژئومورفولوژی حوضه آبریزفریزی


قیمت فایل : 5500 تومان | تعداد صفحات : 200 | فرمت فایل : WORD,jpg

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]