صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم پایه » زیست شناسی  »  تهیه گوگرد پلیمری بعنوان عامل اصلی پخت در ساخت مصنوعات پلیمری

تهیه گوگرد پلیمری بعنوان عامل اصلی پخت در ساخت مصنوعات پلیمری

دانلود مقاله مقاله تهیه گوگرد پلیمری بعنوان عامل اصلی پخت در ساخت مصنوعات پلیمری مقاله گوگرد پلیمری مقاله بازیافت گوگرد مقاله گوگرد مقاله در مورد گوگرد مقاله گوگرد مقاله بتن گوگردی مقاله آسفالت گوگردی مقاله بازیافت گوگرد مقاله ای در مورد گوگرد مقاله واحد بازیافت گوگرد مقاله در مورد عنصر گوگرد تحقیق درباره گوگرد تحقیق در مورد گوگرد تحقیق راجب گوگرد

Preparation of sulfur curing polymer as a major factor in making polymer

 

تهیه گوگرد پلیمری بعنوان عامل اصلی پخت در ساخت مصنوعات پلیمری

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول :
مقدمه             ۲
۱-۱ تولید           ۶
۱-۱-۱ فرایندهای جذب در مایع و اکسیداسیون       ۶
۱-۱-۲ فرایندهای اکسیداسیون مستقیم        ۱۴
۱-۱-۳ تولید گوگرد در جهان         ۲۰
۱-۱-۴ تولید گوگرد در ایران         ۲۱
۱-۲ صادرات گوگرد در جهان         ۲۳
۱-۲-۱ وضعیت صادرات گوگرد ایران        ۲۴
۱-۳ وضعیت مصرف گوگرد در جهان        ۲۶
۱-۳-۱ مصرف گوگرد در صنایع داخلی        ۲۸
۱-۴ مصارف گوگرد          ۳۱
۱-۴-۱ اسید سولفوریک          ۳۲
۱-۴-۲ کشاورزی          ۳۳
۱-۴-۳ باتریهای قابل شارژ         ۳۴
۱-۴-۴ گوگرد در بتن           ۳۴
۱-۴-۵ لامپ گوگردی          ۳۵
۱-۴-۶ حذف جیوه در آب         ۳۵
عنوان                       صفحه 
۱-۴-۷ تولید کف          ۳۶
۱-۴-۸ گوگرد در آسفالت         ۳۶ 
۱-۴-۹ گوگرد در صنایع لاستیک سازی        ۳۷ 
فصل دوم : (لاستیک) 
تاریخچه صنعت لاستیک          ۳۹ 
۲-۱ معرفی چند اصطلاح         ۳۹ 
۲-۲ مواد در آمیزه کاری لاستیک         ۴۱
۲-۳ کائوچو           ۴۲ 
۲-۳-۱ کائوچوها از دیدگاه بازرگانی        ۴۳
۲-۳-۲ کائوچوها از دیدگاه مقاومتی        ۴۳
۲-۳-۳ کائوچوها از دیدگاه فرآوری و تهیه       ۴۴ 
۲-۳-۳-۱ کائوچوهای طبیعی         ۴۴ 
۲-۳-۳-۲ کائوچوی مصنوعی         ۴۷ 
۲-۴ فرآیند پخت کائوچو         ۵۰
۲-۵ ترکیبات مؤثر در آمیزه کاری کائوچو        ۵۱
۲-۵-۱ گوگرد           ۵۱
۲-۵-۲ شتابدهنده ها          ۵۱
۲-۵-۳ فعال کننده ها          ۴۲
۲-۵-۴ تاخیر دهنده ها          ۵۳
۲-۵-۵ پر کننده ها          ۵۴
۲-۵-۶ نرم کننده ها          ۵۴
عنوان                    صفحه
۲-۵-۷ پپتایزرها          ۵۵
۲-۶ آزمونهای معمولی در تضمین مصنوعات پلیمری      ۵۵
۲-۶-۱ آزمونهای روی آمیزه پخت شده        ۵۵
۲-۶-۲ آزمونها آمیزه خام         ۵۶
۲-۶-۲-۱گرانروی          ۵۶
۲-۶-۲-۲ رئومتر          ۵۷
۲-۶-۲-۳ جرم مخصوص         ۶۰
۲-۶-۲-۴ چسبندگی          ۶۰
۲-۶-۲-۵ پراکنش دوده          ۶۰
۲-۶-۱ آزمونهای آمیزه پخت شده        ۶۱
۲-۶-۱-۱ کشش          ۶۱
۲-۶-۱-۲ مانائی فشاری          ۶۲
۲-۶-۱-۳ سختی          ۶۲
۲-۶-۱-۴ سایش          ۶۲
۲-۶-۱-۵ مقاومت در مقابل پارگی        ۶۲
۲-۶-۱-۶ مقاومت خمشی         ۶۳
فصل سوم : گوگرد در لاستیک
مقدمه            ۶۵
۳-۱ ولکانیزاسیون          ۶۶
۳-۱-۱ درجه ولکانیزاسیون         ۶۶
۳-۱-۲ مراحل ولکانیزاسیون         ۶۷
عنوان                    صفحه
۳-۱-۳ تغییر خواص نسبت به درجه        ۶۹
تاثیر افزایش دانسیته اتصالات عرضی        ۷۴
۳-۲ اثر ساختمان اتصال عرضی         ۷۷
۳-۲-۱ نوع ساختمان اتصال عرضی        ۷۷
۳-۲-۳ خواص مکانیکی          ۷۸
۳-۲-۴ رفتار فرسودگی حرارتی         ۷۹
۳-۲-۵ خواص دینامیکی         ۸۰
خواص بهینه در آمیزه های ولکانیزه شده        ۸۲
۳-۳ سیستم های پخت          ۸۲
۳-۴ پخت گوگردی          ۸۳
دلایل ترجیح سیستم پخت گوگردی        ۸۳
۳-۴-۱ گوگرد           ۸۵
۳-۴-۱-۱ گوگرد ولکانیزاسیون         ۸۵
۳-۴-۱-۲ درصد خلوص گوگرد         ۸۷
۳-۴-۲ مواد گوگرد دهنده         ۸۷
۳-۵ پخت پراکسیدی          ۹۰
۳-۵-۱ فواید پخت پراکسیدی         ۹۱
۳-۵-۲ معایب پخت پراکسیدی         ۹۲
۳-۶ روشهای پخت          ۹۲
۳-۶-۱ پخت غیرمداوم          ۹۳
۳-۶-۱-۱ قالبگیری          ۹۳
عنوان                    صفحه
۳-۶-۱-۲ پخت گاز          ۹۳
۳-۶-۱-۳ پخت با غلاف سری         ۹۴
۳-۶-۲ پخت مداوم          ۹۴
۳-۶-۲-۱ پخت با روتوکیور         ۹۴
۳-۶-۲-۲ پخت در مایعات داغ         ۹۵
۳-۶-۲-۳ پخت در بستره ذرات داغ شناور       ۹۵
۳-۷ آلوتروپ های گوگرد مورد استفاده در صنایع لاستیک      ۹۵
فصل چهارم : بخش تجربی
۴-۱ دستگاهها و وسایل مورد استفاده        ۹۹
۴-۲ نقطه ذوب گوگرد محلول         ۱۰۰
۴-۳ نقطه ذوب گوگرد نامحلول         ۱۰۰
۴-۴ تعیین مقدار گوگرد محلول در تولوئن       ۱۰۱
۴-۵ تهیه گوگرد نامحلول از روش ذوب        ۱۰۲
۴-۶ روش تعیین درصد گوگرد نامحلول        ۱۰۳
۴-۷ بهینه کردن درصد گوگرد         ۱۰۴
۴-۷-۱ اپتیمم کردن دما          ۱۰۴
۴-۷-۲ اپتیمم کردن دور همزن         ۱۰۵
۴-۷-۳ اپتیمم کردن درصد کاهنده کشش سطحی       ۱۰۵
۴-۷-۴ اپتیمم کردن درصد پایدار کننده        ۱۰۶
۴-۸ استخراج گوگرد نامحلول بدست آمده       ۱۰۷
۴-۹ روغن پوشی گوگرد نامحلول بدست آمده       ۱۰۸
عنوان                     صفحه
۴-۱۰ تعیین میزان روغن گوگرد روغنی        ۱۰۹
۴-۱۱ تهیه گرانول گوگرد نامحلول        ۱۱۰
۴-۱۲ تهیه گوگرد نامحلول در مقیاس bench       ۱۱۱
۴-۱۳تهیه گوگرد نامحلول در مقیاس پایلوت       ۱۱۳
۴-۱۴ تهیه گوگرد نامحلول بوسیله هیدرولیز       ۱۱۵
۴-۱۵ بکارگیری گوگرد تهیه شده در ساخت آمیزه       ۱۱۶
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۵-۱ گوگرد نامحلول          ۱۱۹
۵-۲ تاثیر منفی شکفتگی بر خواص آمیزه        ۱۲۳
۵-۳ گوگرد ، موهبت یا آفت         ۱۲۵
۵-۴ روشهای تهیه گوگرد نامحلول        ۱۲۷
الف-سرد کردن سریع گوگرد مذاب        ۱۲۷
ب-اکسیداسیون نافص          ۱۲۷
ج-هیدرولیز مستقیم          ۱۲۸
روش بکارگرفته شده در این پژوهش در هیدرولیز       ۱۲۸
۵-۵ روش ذوب ، روشی کاملاً کاربردی        ۱۳۰
۵-۶ مقایسه آمیزه های تهیه شده         ۱۳۲
پیشنهادات           ۱۳۴
پیوست
منابع
مقدمه :
گوگرد به عنوان محصول جانبی صنایع نفت و گاز سالانه بیش از ۴۱ میلیون تن در سال طی فرآیند شیرین‌سازی تولید می شود . همچنین میزان تولید کل گوگرد در جهان رقمی بیش از ۶۴ میلیون تن در سال است . حائز اهمیت قرار گرفتن مسائل زیست محیطی از عوامل مؤثر در تولید گوگرد است . به همین خاطر برای جلوگیری از مشکلات زیست محیطی و همچنین به دلیل افزایش استحصال منابع نفت و گاز ، میزان تولید گوگرد رشدی صعودی خواهد داشت . ضمن اینکه مصرف این ماده نسبت به تولید آن کمتر است .
کشور ما با داشتن منابع نفت و گاز فراوان یکی از عمده ترین تولید کنندگان گوگرد در خاورمیانه است و سالانه بیش از ۵/۱ میلیون تن گوگرد تولید می کند که با راه اندازی فازهای جدید پالایشگاهها این رقم به ۵/۲ میلیون تن در سال خواهد رسید . مصرف سالانه کشور در حال حاضر حدود ۳۰۰ هزار تن در سال است . صادرات گوگرد نیز با توجه به کاهش قیمت گوگرد مقرون به صرفه نیست . بنابراین یافتن راههایی برای مصرف این ماده و یا تبدیل آن به موادی که دارای ارزش اقتصادی بیشتری باشند حائز اهمیت و توجه فراوان است .
تهیه گوگرد نامحلول از گوگرد معمولی می تواند یکی از راه حلهای این معضل باشد . گوگرد نامحلول بدلیل حساس نبودن حلالیت آن به کاهش دما می تواند جایگزین مناسبی برای گوگرد معمولی در صنایع لاستیک و همچنین تایر باشد . گوگرد معمولی حلالیستش در گستره دمائی متفاوت است و با کاهش دما حلالیت آن کاهش می یابد . بنابراین با استفاده از گوگرد محلول در پخت آمیزه های لاستیکی با مشکلات عدیده ای از جمله پدیده سفیدک زدن یا شکفتگی مواجه می‌شویم . تنها راه حل مناسب برای جلوگیری از این مشکل استفاده از گوگرد نامحلول است که در این پژوهش به روشهای تهیه آن و همچنین روشهای کاربردی و نوین تهیه گوگرد نامحلول اشاره شود . با تولید این ماده با ارزش ضمن کاهش خسارات ناشی از مصرف گوگرد معمولی و همچنین افزایش کیفیت محصولات تولیدی می توان واردات آن را به کشور کاهش داد و حتی در آینده ای نزدیک با تولید متناسب با مصرف داخلی از واردات آن جلوگیری کرد .


تعداد صفحات : 134 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]