تسکین سردرد های میگرنی با عاقرقرحا
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  تسکین سردرد های میگرنی با عاقرقرحا

تسکین سردرد های میگرنی با عاقرقرحا


تسکین سردرد های میگرنی با عاقرقرحا

عاقرقرحا
نام‏هاى دیگر: آکرکره- آککرا- آکاراکارا- تاغندست.

مشخصات عاقرقرحا:
عاقرقرحا ریشه گیاهى است از خانواده Compositae، علفى و چندساله و خیلى کوتاه، بلندى عاقرقرحا از یک وجب هم کمتر است و شبیه بابونه مى‏باشد. برگهاى عاقرقرحا داراى بریدگى‏هاى عمیق و باریک و پوشیده از کرک است. طبق گل آنکه در تابستان ظاهر مى‏شود نسبتا بزرگ است، عاقرقرحا دو نوع گل دارد، گلهاى با لوله زردرنگ و گلهاى زبانه‏اى و ماده آن روى آنها سفید و زیر گلها بنفش است. ریشه عاقرقرحا دراز به طول بیست تا بیست و پنج سانتیمتر و به ضخامت حدود یک انگشت مى‏باشد و طعم عاقرقرحا سوزاننده زبان و گرم است. این گیاه بومى آفریقاى شمالى و الجزیره مى‏باشد و در سایر مناطق از قبیل هند، جنوب اروپا و اسپانیا نیز انتشار دارد. نوع آفریقاى شمالى آنکه در الجزیره مى‏روید از نوع هندى آن مرغوبتر است.

سردرد های میگرنی با عاقرقرحاطبیعت عاقرقرها: عاقرقرحا خیلى و گرم و خشک است‏
ترکیب شیمیایى عاقرقرحا: اسانس روغنى فرار و پلى‏تورین یاییرترین.

خواص گیاه عاقرقرحا:
۱- اگر دو تا چهار گرم عاقرقرحا کوبیده و خورده شود. انسداد مجارى را باز مى‏کند.
سستى و رخوت و استسقاء را درمان مى‏کند، مدرّ و قاعده‏آور است، ترشح شیر و عرق را افزایش مى‏دهد، براى لقوه و فالج و رعشه و کزاز و استرخاء مفید است، درد سیاتیک و درد مفاصل را تسکین مى‏دهد.

۲- عاقرقرحا را نرم بسایید و با عسل مخلوط کنید و در دهان نگه دارید بعد بخورید، یا آن را نیمکوب نموده و بجوشانید و چندین بار آب آن را در دهان نگه دارید بعد بخورید. لک قهوه‏اى زبان که مثل خون‏مردگى است را درمان مى‏کند.
۳- هرگاه سردرد میگرن یا درد نیمه‏سر شروع مى‏شود. سر یک تکه از عاقرقرحا را مانند سیگار آتش بزنید تا بسوزد و دود کند و دود عاقرقرحارا به هر دو سوراخ بینى بینى بکشید، تسکین مى‏یابد.
۴- براى درمان لکنت زبان یا براى باز شدن زبان کودکان چهار مثقال از عاقرقرحا را نیمکوب‏ نموده و دم کنید، بعد آب صاف‏ کرده آن را با نبات شیرین سازید و روزى سه بار هر مرتبه یک قاشق مرباخورى به او بخورانید.
۵- مالیدن ضماد عاقرقرحا در استعمال خارجى براى دردها و بیمارى مفاصل و اعصاب و درد سینه مفید است.
۶- مالیدن پودر عاقرقرحا با روغن زیتون براى درمان کزاز و استرخاى مزمن و اعضاى بى‏حس‏شده بدن و بى‏حسى عضلات مفید است.
۷- جویدن عاقرقرحا خصوصا با مصطکى و همچنین دمیدن گرد آن در بینى، انسداد مجارى بین بینى را باز مى‏کند.
۸- ریختن قطره آنکه مخلوط با روغن گل سرخ باشد در بینى براى تسکین سردرد و درد شقیقه شدید بلغمى مفید مى‏باشد.
۹- عاقرقرحا را در سرکه بخیسانید و موقع دندان‏درد درون سوراخ دندان بگذارید، آن را تسکین مى‏دهد.
۱۰- اگر عاقرقرحا را در دهان بجوید و یا گرد آن را زیر زبان بپاشید و نگهدارید. رطوبتهاى موضع را خشک مى‏کند و لکنت زبان را کاهش مى‏دهد، نگهداشتن آن پاى دندانها سستى دندان را محکم مى‏کند.
۱۱- مزمزه یا قرقره آن با سرکه براى دیفترى نافع است.
۱۲- گردشده عاقرقرحا را با عسل مخلوط کنید و انگشت‏پیچ درست کنید و بخورید. سرفه کهنه بلغمى سرد را آرام مى‏سازد، براى تقویت نیروى جنسى سردمزاجان مفید مى‏باشد.
۱۳- هربار دو گرم از گیاه عاقرقرحا را بکوبید و بخورید. مسهل بلغم است و اسهال بلغمى را درمان مى‏کند.

۱۴- روغن گیاه عاقرقرحا را قبل از هم‏بستر شدن بر قضیب بمالید، محرک است و در صورتى که بخواهید، انزال را سریع مى‏کند.
۱۵- اگر کسى گرد گیاه عاقرقرحا را با نشادر نرم مخلوط کند و بساید و بر کام و دهان بمالد مانع سوختن دهان از آتش مى‏شود، در این صورت بازیگران براى اجراى نمایش با آتش مى‏توانند از آن استفاده کنند.
۱۶- گیاه عاقرقرحا را با خردل به اندازه مساوى بسایید و به لثه‏ها بمالید و لثه را با آن بشویید، پیوره را درمان مى‏کند این عمل را تا بهبودى هر روز ادامه دهید.
۱۷- مقدارى از کوبیده‏شده گیاه عاقرقرحا را در سرکه بجوشانید و پاى دندان پوسیده بگیرید. از پیشرفت پوسیدگى جلوگیرى مى‏کند.
۱۸- گیاه عاقرقرحا را بجوشانید و آب آن را پاى دندانهایى که به علت ناراحتى‏هاى لثه سست مى‏شوند روزى چند بار بگیرید. دندانها را محکم و لثه‏ها را مداوا مى‏کند.
۱۹- گیاه عاقرقرحا را نیمکوب نموده و در روغن زیتون بجوشانید و نگهدارید. این روغن را در بینى افرادى که مبتلا به سردردهاى شدید سردمزاج باشند بچکانید، درد را نقصان مى‏بخشد.
۲۰- گیاه عاقرقرحا را نرم بکوبید و با زرده تخم‏مرغ مخلوط کنید و بر کمر ببندید و سه روز تکرار کنید. کمردرد کهنه را درمان مى‏کند.

منبع:اسرار گیاهان دارویى