تحقیق نحوه پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط کار
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی  »  تحقیق نحوه پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط کار

تحقیق نحوه پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط کار

Research how to prevent accidents and comply with safety and health at work

دانلود تحقیق نحوه پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط کار

علل حوادث
علل حوادث بر چند نوع است و آنها را مىتوان به دو گروه عمده تقسیم نمود:
علل انسانى
بسیارى از مصنفان عوامل انسانى را در ایجاد حادثه مهمتر از عوامل زیستمحیطى بهشمار مىآورند. عوامل انسانى موجب ۸۵ درصد همهٔ حوادث شناخته مىشوند. این عوامل عبارتند از:
۱. عوامل بدنى کارگر: ممکن است توانایى بدنى کارگر براى انجام کار مورد نیاز کافى نباشد، مثلاً تیزبینی، یا میزان شنوایى او ممکن است ناقص باشد.
۲. عوامل فیزیولوژیک:
– جنس: مطالعات نشان داده که زنان در مشاغل قابل مقایسه بسیار کمتر از مردان حادثه مىآفرینند، در یک بررسى که در کلکتهٔ هندوستان انجام شده این نسبت در حوادث گزارش شده پنج به بیست و چهار بوده است.
– سن: هر چه شخص جوانتر باشد بیش از دیگران در ایجاد حادثه دخیل است. سنین خیلى بالا هم دوباره مستعد به ایجاد حادثه مىشوند.
– زمان: در آغاز روز حوادث کمتر هستند و با افزایش خستگى کارگران حوادث هم افزایش مىیابند.
– تجربه: نزدیک به پنجاه درصد کارگرانى که ایجاد حادثه کردهاند در شش ماه اول اشتغال، بیست و سه درصد در شش ماه دوم بودهاند و تنها سه درصد در ششماهههاى بعد در بعضى صنایع بودهاند و از اینرو تجربه در بروز حادثه یک عامل مهم بهشمار مىرود.
– ساعات کار: هرگاه میزان ساعات کار روزانه یا هفتگى افزایش یابد بروز حادثه هم افزایش مىیابد.
۳. عوامل روانشناختی: این عوامل عبارتند از عوامل روانى مؤثر در ایجاد حادثه توسط شخص، شامل بىدقتی، بىتوجهی، غرور زیاد، کندى کار مغز، نادانی، بىتجربگی، فشار عاطفى استعداد ایجاد حادثه بهنظر مىآید که عوامل روانشناختى از عوامل فیزیولوژیک مهمتر باشند.

فهرست مطالب

علل حوادث
علل زیستمحیطى
پیشگیرى
بهداشت روانی محیط کار
اصول بهداشت روانی در سازمان
بهداشت روانی به سه قسمت تعریف می شود:
تعریف بهداشت روانی در محیط کار
اصول بهداشت روانی در سازمان
عوامل تشکیل دهنده محیط کار
اصول پیشگیری از حملات قلبی
بلوککنندههای گیرنده بتا:
مهارکنندههای آنزیم ACE:
آتشسوزى


قیمت فایل : 2500 تومان | تعداد صفحات : 8 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,