تحقیق عوامل مختلف تاثیرگذار در اشتعال زنان
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » اقتصاد  »  تحقیق عوامل مختلف تاثیرگذار در اشتعال زنان

تحقیق عوامل مختلف تاثیرگذار در اشتعال زنان

Study of factors affecting the employment of women

تحقیق عوامل مختلف تاثیرگذار در اشتعال زنان

مقدمه

اشتغال زنان حقی برابر با نیازهای اقتصادی؟

موضوع اشتغال زنان ومخالفت مردان با کارآنها یکی ازمهمترین مسائلی است که با وجود اهمیت فوق الهاده آن تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است بدین ترتیب اگرچه حضورفعال زنان درامور روزمره زندگی به ویژه درخانه داری وترتیب کودکان آشکار است امانقش حساس آنها در تولید وتوسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی جامعه چندان که باید محوس نبوده است ازسوی دیگر وجود این باوردرمیان برخی از مردان که نیازی به کارزنان نیست وجای زنان درخانه است موجب شده که فرهنگ نان اوری مرد در کشورهای توسعه نیافته باقی بماند وفشار بیشتری راروی نان اورخانواده که همان مرد است وارد کند.

مخالفت مردان با کار زنان علاوه برایجاد فشار روانی روی انها موجب می شود که نرخ فقر در جمعیت زنان که همواره بیش ازمردان است ثابت بماند ازسوی دیگر هزینه های ملی صرف شده برای تحصیلات وارتقای اجتماعی دختران و زنان با خارج ماندن انهاازچرخه کار و تلاش به رکود بنشیند و این رکودهای خانوادگی کشور و در مرحله بعد کل منطقه را با امار وارقام نگران کننده رکود اقتصادی هم بسترکند این درحالی است که کارشناسان بانک جهانی برخلاف عقیده این گروه از مردان درخاورمیانه بشدت به اشتغال وکار زنان نیازاست. طی سالیان اخیر گرچه عواملی همچون عملکرد سازمان های بین المللی افزایش سطح اموزش گسترش جمعیت شهری و…


فهرست
مقدمه. ۱

تاریخچه. ۶

نقل یک سلیقه تاریخی راجع به قضاوت… ۹

طرح مسئله. ۱۱

جمعیت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل.. ۱۱

اشتغال زنان در جامعه. ۱۵

بررسی زمینه های نظری وتجربی موضوع زن واشتغال.. ۱۵

وضعیت زنان درجهان.. ۱۵

بهداشت… ۱۷

انگیزه زنان در ورود به بازار کار۱۸

موانع اشتغال.. ۲۵

هدف و ضرورت… ۲۹

هزینه رفاهی و تأثیر آن بر اشتغال زنان.. ۲۹

قوانین و مقررات ناظر بر اشتغال.. ۳۲

دیدگاه نظری.. ۳۵

هزینه معاملاتی نقش آن در اشتغال زنان.. ۳۷

موانع اشتغال و کار آفرینی زنان در ایران.. ۴۲

عوامل فردی.. ۴۳

عوامل اجتماعی.. ۴۴

عوامل فرهنگی.. ۴۴

عوامل اقتصادی.. ۴۴

وضعیت حقوقی و قوانین.. ۴۵

بحث و نتیجه گیری.. ۴۶


قیمت فایل : 3000 تومان | تعداد صفحات : 52 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]