تحقیق عوامل اجتماعی موثر بر خشونت علیه زنان
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » علوم اجتماعی  »  تحقیق عوامل اجتماعی موثر بر خشونت علیه زنان

تحقیق عوامل اجتماعی موثر بر خشونت علیه زنان

دانلود تحقیق عوامل اجتماعی موثر بر خشونت علیه زنان مقاله خشونت علیه زنان مقالات خشونت علیه زنان مقاله خشونت علیه زنان در خانواده مقاله خشونت علیه زن تحقیق خشونت علیه زنان ضرورت تحقیق خشونت علیه زنان پیشینه تحقیق خشونت علیه زنان تحقیق در مورد خشونت علیه زنان تحقیق درباره خشونت خانگی علیه زنان مقاله منع خشونت علیه زنان دانلود مقاله خشونت علیه زنان

Social Determinants of research on violence against women

 

بخشی از مقدمه:
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺴﯿﺎر در آداب و رﺳﻮم ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ آﻧﻬﺎ در ﺑﺴﺘﺮ زﻣﺎن ازدواج ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺑﺸﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺗﻤﺎم ادﯾﺎن اﻟﻬﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاوان در راه زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺎﻧﻮن ﮔﺮم ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﯾﺮ ﺑﻨﺎی اوﻟﯿﻪ ﻟﻐﺰش در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک را ﺑﺴﺎزد. در واﻗﻊ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺎ ﺑﺴﺎﻣﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء درون و ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻮاده رواﺑﻂ زن و ﻣﺮد را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل اوﻟﯿﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ازدواج ﻋﺸﻖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ دو واژه ﻣﺘﺪاول اﻣﺎ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺣﺴﺎﺳﯽ، ﻋﺎﻃﻔﯽ، ﻋﻘﻼﻧﯽ و رﻓﺘﺎری ﻫﻤﻮاره ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﻧﻮ در زﻣﯿﻨﻪ ازدواج و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺨﺮﺑﯽ را ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده وارد ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺤﺮان ﻣﻄﺮح ﺷﻮد، اﻓﺰاﯾﺶ آزار، ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ. (ﻟﻄﻔﯽ ، ۵۵: ۱۳۸۶) …

فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه و کلیات
۱-۱- مقدمه
۱-۲- ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ
۱-۳- ﺿﺮورت و اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ
۱-۴- اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ
اﻫﺪاف ﺟﺰﯾﯽ
۱-۵- ﺳﺆاﻻت ﺗﺤﻘﯿﻖ
۱-۶- ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ
۱-۷- ﺑﯿﺎن ﻣﺸﮑﻼت
فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق
۱- ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
۲-۲- ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﺗﺤﻘﯿق
۲-۳- ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ و ﭘﯽآﻣﺪﻫﺎی آن
۲-۴- ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﯽآﻣﺪﻫﺎی آن
۲-۵- ﻣﺪل ﺗﺠﺮﺑﯽ ﭘﮋوﻫﺶ
فصل سوم: روش تحقیق
۱- روش ﺗﺤﻘﯿﻖ
۳-۲- اﺑﺰار ﺗﺤﻘﯿﻖ
۳-۳- رواﯾﯽ (اﻋﺘﺒﺎر)
۳-۴- ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ (اﻋﺘﻤﺎد)
۳-۵- ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری
۳-۶- ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری
۳-۷- ﺗﻌﺮﯾﻒ
۳-۷-۱- ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
۳-۷-۲- انواع ﺧﺸﻮﻧﺖ
نتیجه گیری


قیمت فایل : 3500 تومان | تعداد صفحات : 30 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,