تحقیق رابطه اعتماد به نفس
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

تحقیق رابطه اعتماد به نفس

دانلود تحقیق رابطه اعتماد به نفس روش تحقیق رابطه اعتماد به نفس مقاله تحقیق در رابطه با اعتماد به نفس اقدام پژوهی در رابطه با اعتماد به نفس مقاله در رابطه با اعتماد به نفس کتاب در رابطه با اعتماد به نفس مقاله ای در مورد اعتماد به نفس مقاله راجع به اعتماد به نفس مقاله ای در مورد اعتماد به نفس مقاله انگلیسی اعتماد به نفس مقاله در مورد اعتماد به نفس کودکان

Research the relationship between of confidence

 

چکیده :
در پژوهش  حاضر  با عنوان  : بررسی  تاثیر جو عاطفی  خانواده  براعتماد  به نفس  فرزندان ( دختران  وپسران  ۱۹-۱۳ سال شهر تهران  ) تست  استاندارد  عزت نفس  کویر اسمیت  بر ۵۰ دختر و ۵۰ پسر اجراشد  ، وبا استفاده  از آزمون  T استودنت  نتایج زیر  بدست آمد :
۱- اعتماد به نفس  دخترانی  که جو عاطفی  مناسب در خانواده دارند بیشتر از دخترانی  است که جو عاطفی نامناسبی  درخانواده  دارند .
۲- اعتماد به نفس  پسرانی  که جو عاطفی  نا مناسب در خانواده دارند بیشتر از پسرانی  نیست که جو عاطفی مناسبی  درخانواده  دارند .

بیان کلی مسئله
خانواده ازمهمترین نهاد واز نیرومند ترین ارگان اجتماعی است زیرا پایه های خوشبختی وبدبختی انسان در آنجا به وجود می آید .
انسانیت واخلاق آدمی درمحیط خانواده شکل می گیرد وعواطف نیک وبد در آنجابه وجود می آید . وقتی سخن از خانواده به میان می آید بحث از محیطی است که در آن دوکانون مهر وانضباط ، دوانسان یادومسئولیت وشیوه رفتار وخلق وخوی جداگانه آغوش گشوده و فرزند را درکنار خود گرفته اند . سخن از دامنها ی پاکی است که نسلی را در خود می پروراند و آنها را برای حیات شرافتمندانه آماده می سازد .


طبیعی است که اگراین دو عنصر ، یعنی پدر ومادر درمسیر ثواب باشند خانواده برای طفل سعادت آفرین است واگراین دو آلوده باشند کودک جزنگون بختی وسیه روزی بدست نخواهد آورد . ( قائمی ، ۱۳۸۱ ، ص ۲۶۹) کودک ازخانواده ووالدین خودتاثیر می پذیرد همانگونه که گیاه ونهالی از زمین ، آب وغذا اوازخورشید نور می گیرد . عوامل خانوادگی ازعقاید وافکار ، مذهب واخلاق ، عاطفه وخلق وخوی درکودک بعد ومیزانی است که برخی از روان شناسان رابه اظهار این اندیشه واداشته است که طفل آئینه تمام نمای وجود والدین است .


برخورد کودک باالگوها وسرمشق های خانوادگی درتکوین شخصیت او چنان اثر دارند که به زحمت می توان بخشی از آن را ازصفحه ذهن وروان کودک زدود . او معیارهای اخلاقی والدین وجنبه های الگوئی آنان رابه گونه ای جذب می کند ودرخود نفوذ می دهد که تقریباً می توان گفت جزء سرشت وطبیعت اواست . القاآت والدین ، امر ونهی آنها ، هدایت وموعظه وارشادشان ،منع وردشان همه درکودک مؤثراست .


تذکرات وهدایتهای پدر بزرگ ومادربزرگ ، القاآت ورهنمودهای برادران وخواهران ارشد ، سخنان وتذکرات خدمتکار وکلفت ونوکر ، وبالاخره رهنمودهای همه کسانی که درعرصه حیات خانواده با کودک درارتباطند درسازندگی یاویرانی بنای اخلاقی کودک اثر دارند والدین در طریق تربیت صحیح کودکان به این مسائل باید آگاه باشند ( همان منبع ، ص ۱۷۷) نوجوان وجوان امروز کودک گذشته است خصایص ورفتارهای وی نیز وابسته به دوره کودکی وی بوده اند که آن را از اولیا وخانواده خود کسب نموده است . پدر ومادر اولین کسانی هستند که زیر بنای شخصیت سالم یک نوجوان رامی سازند وپایه گذار ارزش ها ومعیارهای فکری وی هستند نوجوان دراین دوره بیش از هر زمان دیگر نیاز به مراقبت وهمراهی والدین خود دارد ، لذا قطع رابطه با نوجوان ویا رابطه نادرست بانوجوان ممکن است تاثیرات مخربی بر او بگذارد ( اکبری ، ۱۳۸۱، ص ۳۲۱) .


ازنیازهای مهم واساسی انسان که زمینه ساز حیات اجتماعی وشرافتمندانه است نیاز به اعتماد به نفس است معنی ومفهوم آن این است که آدمی بااستفاده ازمددرسانی خداوند وبا قرار دادن امور درمسیر سنت او وبازمینه سازی هایی که برای موفقیت درانجام هر کاری ضروری است بتواند تردید ودودلی رااز خود دورسازد وبا اعتماد واطمینان پیش رود . انتظار آن رانداشته باشدکه دیگران برای انجام کارها ورفع نیازش اقدام کنند ویا والدین ومربیان درخدمت او قرار گیرند خود به اتکای توان وامکانش ازجای برخیزد وبه اقدام بپردازد چنین امری هم موردنیاز شخصی فرد ولازمه عزت نفس اوست وهم از نظر اجتماعی وتداوم حیات برای اوضرورت دارد اودراین اعتماد نیاز دارد از اطمینان استفاده کند و آن را قابل تبعیت واجرا بداند باجرأت وصبارت تصمیم گیرد وبه پیش رود نه با تزلزل وتردید قدش راست وگامش استوار و اعتقادش درانجام دادن امور راسخ باشد ( قائمی ، ۱۳۷۰ ، ص ۲۴۵)


فهرست مطالب
عنوان…. صفحه
چکیده :
فصل اول – کلیات
بیان کلی مسئله ۱
سوال پژوهشی ۴
فرضیه ها ۴
تعریف اصطلاحات ۵
بیان اهداف پژوهش ۹
فصل دوم – بررسی پیشینه وادبیات پژوهش
بررسی آخرین پژوهش های انجام شده درزمینه پژوهش حاضر ۱۱
بررسی کلیه نظریه ها وتئوریهای درزمینه پژوهش حاضر ۲۲
عوامل تعیین کننده جوعاطفی خانواده ۲۵
رابطه پدر ومادر بافرزندان ۲۶
الگوهای تربیت فرزندان ۲۹
رابطه اعتماد به نفس وروابط دوستانه والدین با کودک ۳۳
مسئولیتهای والدین دررابطه با ایجاد اعتماد به نفس ۳۵
علائم ونشانه های اختلال در اعتماد به نفس ۳۶
نشانه های اعتماد به نفس در افراد ۳۹
ضرورت اهمیت وفایده پژوهش ۴۱
فصل سوم – روش جامعه آماری
روش نمونه گیری ۴۳
انواع متغیرها ۴۳
روش گرد آوری اطلاعات ۴۳
معرفی ابزار پژوهش ۴۴
روش مطالعه ۴۶
مدل آماری ۴۶
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل نتایج
تجزیه و تحلیل آماری ۴۹
فصل پنجم – بحث ونتیجه گیری
بررسی و بحث درباره نتایج ۵۴
محدودیتها وانتقادها ۵۶
پیشنهادها ۵۷
خلاصه پژوهش ۶۱
خلاصه پژوهش به زبان انگلیسی ۶۲
پیوست ها
پیوست یکم – منابع فارسی برحسب حروف الفبا
پیوست دوم – منابع مقاله ای
پیوست سوم – پرسشنامه وپاسخ نامه
« فصل یکم »
« مقدمه »
– بیان کلی مسئله
– سؤال پژوهش
– فرضیه ها
– تعریف اصطلاحات
– بیان اهداف پژوهش


قیمت فایل : 8000 تومان | تعداد صفحات : 82 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,