دانلود تحقیق درباره قانون گمرکات
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  تحقیق درباره قانون گمرکات

تحقیق درباره قانون گمرکات

دانلود تحقیق درباره قانون گمرکات

قانون گمرکات
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
مادۀ اول:
این قانون در روشنی حکم مادۀ چهل و دوم قانون اســاسی ، به منظور تــامین جمـع آوری عواید دولت از طریق گمرکات کشور ، تنظیم تـشـکیلات گمرکی، تعیین حدود صلاحیت کارکنان مربوط ، طرز نظـارت وبازرسـی از انتقال امـوال به داخــل یا خــارج از افغانستان و جــلوگیری از تـخلفات گمرکی وضع گردیده است.
مرجع مسوؤل
مادۀ دوم:
وزارت مالیه مسؤول جمع آوری عواید گمرکات کشور و تطبیق احکام این قانون و سایر اسناد تقنینی گمرکی مربوط می باشد.
تعریفات
مادۀ سوم:
اصطلاحات آتی در این قانون دارای مفاهیم ذیل می باشند:
۱- شخص : عبارت است از:
– شخص حقیقی.
– شخص حکمی.
۲- شخص مقیم عبارت است از:
– شخص حقیقی که برای مدت بیشتر از (یکصدوهشتاد وسه) روز در سال در افغانستان سکونت داشته باشد.
– شخص حکمی ایکه دفتر مرکزی یا نمایندگی دایمی تجـارتی ثبت شده در افغانستان داشته باشد.
۳- گمرک : عبارت از ادارۀ دولتی است که امور گمرکی امـوال صادراتی ، وارداتی ، ترانزیتی ، محموله مسافرین ، محموله مـؤظـفین و پار سل های پسـتی را مطــابق اســناد تقنینی گمرکی اجرا و کنترول می نماید.
۴- اسناد تقنینی گمرکی : عبارت است از این قانون ، سایر اسناد تقنینی نافذه ، میثاق ها و معاهدات بین المللی حاوی احکام گمرکی ایکه افغانستان به آن الحاق نموده، لوایح و
طرزالعمل های مربوط می باشد.
۵- ساحات گمرکی : عبارت از ساحاتی است که کارکنان گمرکی در آن فعالیت نموده و یا طور مستقیم و یا غیر مستقیم از امور مربوط بازرسی یا نظارت را انجام می دهند.
۶- تصمیم گمرکی : عبارت از هدایت رسمی مامورین گمرک در مورد تطبیق احکام اسناد تقنینی گمرک بالای یک قضیۀ بخصوص بوده که بر یک یا چندین شخص معین و یا قابل تشخیص ، اثر وارد می نماید.
۷- قرار گمرکی: عبارت از تصمیم ادارۀ حـکـمیت گـمرکی است که در خصوص قضایای متنازع فیها اتخاذ می شود.
۸- تصنیف گمرکی : عبارت از تفکیک نمودن امـوال به افغانی و غیر افغانی می باشد.
۹- امـوال افغانی : عبارت است از:
– امـوالیکه بصورت کامل در قلمرو گمرکی کـشورمطابق احکام منـدرج مادۀ بیست ونهم این قانون استحصال یا تولید گردیده باشد.
– امـوالیکه از کشورهای خارجی وارد و در قلمرو گمرکی کشور به دوران آزاد مرخص گردیده باشد.
– امـوالیکه در قلمرو گمرکی کشـور صرف از امـوال مندرج پاراگـراف دوم یا از ترکیب امـوال مندرج در پاراگراف اول و دوم این جزء مجدداً استحصال یا تولید گردیده باشد.
۱۰- امـوال غیر افغانی : عبارت از اموالی است که شامل حکم جزء (۹) این ماده نباشد.
۱۱- دین گمرکی : عبارت ازپرداخت ذمت اشخاص است که بابت محصول گـمرکی ، انواع حق الزحمه ها ، عوارض ، جریمه ها و سایر التزامات پـولی که بموجب اسناد تقنینی گمرکی بالای امـوال یا اعمال مشخص وضع می گردد.
۱۲- مـدیون گـمرکی: عبارت از شخـصی اسـت کـه مکلف به پرداخت دین گمرکی می باشد.
۱۳- شخـص مسؤول : عبـارت از شخص اظهارکننده است، مگر اینکه قانون طوردیگری تصریح نموده باشد.
۱۴- محصول وارداتی : عبارت از محصول گمرکی بر واردات امـوال می باشد.
۱۵- محصول صادراتی : عبارت از محصول گمرکی بر صادرات امـوال می باشد.
۱۶- نظارت گمرکی : عبارت از بـررســی است که توسط مامورین گمرکی جهت حصول اطمینان از رعایت اسناد تقنینی گمرکی و سایر احکام نافذ بر امـوال تابع نظارت گمرکی، صورت می گیرد. نظارت گمرکی در صورت لزوم شامل اقدامات بازرسی گمرکی بوده می تواند.
۱۷- بازرسی گمرکی : عبارت است از اجـرای فعالیت های مشخص (معاینه امـوال و حسابات و سایر اسناد وسوابق،تصدیق از موجودیت و صحت اسناد، تفتیش وسایط انتقالاتی و محمولۀ سفری و سایر امـوالیکه توسط اشخاص انتقال می گردد، توقیف امـوال و معرفی مظنونین به مراجع عدلی و قضایی ) به منظور حصول اطمینان از رعایت اسناد تقنینی گمرکی وسایر احکام نافذ بر امـوال تابع نظارت گمرکی ، در قلمرو گمرکی کشور.
۱۸- موقف گمرکی: عبارت است از:
– قرار دادن امـوال تحت پروسۀ گمرکی.
– دخول اموال به حوزۀ آزاد، گدام آزاد یا فروشگاه آزاد از محصول (دیوتی فری شاپ).
– تخریب امـوال.
– تــرک امـوال و انتـقال آن به دولت.
۱۹- پروسۀ گمرکی : عبارت از مراحل ذیل است:
– ترخیص امـوال به دوران آزاد در قلمرو گمرکی کشور.
– ترخیص مشروط امـوال تحت نظارت گمرکات.
– ترانزیت.
– جابجا نمودن امـوال در گدام های گمرک.
– پروسس داخلی.
– پروسس خارجی.
– پروسس تحت بازرسی گمرک.
– ورود مؤقت.
– صدور.
۲۰- پروسۀ تعلیقی : عبارت از مراحل گمرکی ذیل است که موجب تعلیق پرداخت دین گمرکی می گردد:
– ترانزیت.
– جابجا نمودن اموال در گدام های گمرک.
– پروسس داخلی .
– پروسس تحت بازرسی گمرکات.
– تورید مؤقت.
۲۱- امـوال تعلیقی: عبارت از اموالی است که تحت پروسۀ تعلیقی مندرج جزء (۲۰) این ماده قرار گرفته باشد.
۲۲- تعرفۀ ترجیحی : عبارت از کاهــش ، تعلیق یا معافیت از محصول وارداتی مندرج در تعرفه گمرکی می باشد.
۲۳- اظهارنامۀ گمرکی : عبارت از سند و یا اقدامی است که بر مبنای آن شخص تقاضای خود را برای گذاشتن اموال تحت پروسه یا موقف معین گمرکی، بیان می دارد.
۲۴- زمان پذیرش اظهارنامۀ : عبارت از میعادی است که در آن اظهارنامه گمرکی ارائه شده به مامورین گمرکی از طرف دفتر مربوط پذیرفته شود.
۲۵- اظهارکننده : عبارت از شخصی است که اظهارنامۀ گمرکی را ترتیب و ارائه می نماید.
۲۶- احضار امـوال در گمرک : عبارت اسـت از مطلع ساختن مــامورین گـمرک طبق طرزالعمل مــربوط در مـورد رسیدن امـوال به گـمرک یا مــحل دیگری که توسط مامورین گمرکی تخصیص یا منظور گردیده باشد.
۲۷- ترخیص امـوال : عـبارت از اقدامی اسـت که برمبنای آن مامورین گـمرک امـوال را جهت قراردادن تـحت مــوقف یا پروسۀ گـمرکی به اظـــهارکـننده قابل دسترس
می سازد.
۲۸- دارندۀ اجازه نامه : عبارت از شخصی است که به وی اجازه نامه اعطاء گردیده باشد.
۲۹- محصول گمرکی : عبارت از مبلغی است که بر صادرات یا واردات در مطابقت با طبقه بندی و اندازه های مندرج درتعرفه گمرکی وضع می شود.
۳۰- حالات غیرمترقبه (فورس ماژور): عبارت از آفات طبیعی، محاربه، تحولات سیاسی و اقتصادی غیر قابل پیش بینی یا وقایع مشابه که از کنترول شخص متأثر خارج می باشد.
۳۱- تدابیر سیاست تجارتی : عــبارت از وضـــع کمیت مجاز تعرفوی، حد اکثر تعرفوی، وضع مــحصول جبرانی بر امـوال خارجی سبسایدی شده، محصول ضد رقابت ناسالم و سایر احکام مشابه برای رشد منافع تجارتی کشور می باشد.
۳۲- واگذاری : عبارت از تصمیمی است که براساس آن یک قسمت یا تمام دین گـمرکی قبل
از ثبـت یا بعد از ثبت وقبل از تأدیه مندرج مادۀ یکصد وپنجاه ویکم این قــانون لغو می گردد.
۳۳- بازپرداخت : عبارت از استرداد قسمی یا کامل دین گـمرکی تأدیه شده می باشد.


قیمت فایل : 2000 تومان | تعداد صفحات : 130 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]