تحقیق درباره تحولات خاورمیانه
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  تحقیق درباره تحولات خاورمیانه

تحقیق درباره تحولات خاورمیانه


دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان تحقیق درباره تحولات خاورمیانه

آخرین نظرات نیکلاس برنزمعاون وزیر امور خارجه آمریکا درقبال ایران
نیکلاس برنز، معاون وزیر خارجه آمریکا در امورسیاسی متن اظهارات برنز در برابر کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا واشنگتن دی سی
ششم مارس 2007
آقای لانتوس ،ریاست کمیته روابط خارجی، آقای راس لتینن ، عضو ارشد و سایر اعضای برجسته کمیته، ازشما به خاطر فراهم آوردن این فرصت برای بحث و گفت وگو پیرامون سیاست راهبردی ما درقبال چالش های عمده ای که از جانب ایران متوجه منافع امنیت ملی ما است، تشکر میکنم.

ما در منطقه خاورمیانه با چهار بحران پیچیده و مرتبط به هم ربرو هستیم؛ضرورت یک عراق با ثبات و دموکراتیک، تقویت دولت لبنان که به شیوه دموکراتیک انتخابشده ، مقابله با برنامه اتمی و جاه طلبی های منطقه ای ایران و پی افکندن بنیانیبرای یک صلح نهایی بین اسراییل و فلسطینی ها. این منطقه اکنون از مهم ترین کانونهای توجه ایالات متحده در جهان به شمار می رود و پای منافع حیاتی ما در تمامی مواردیاد شده در میان است. اما در ماورای مسئولیت ما برای تامین ثبات در عراق، هیچ چیزیاز نظر نقش آینده ایالات در منطقه خاورمیانه حیاتی تر از مقابله با چالش های رژیمتند رو ایران که سخنان گزنده پرزیدنت محمود احمدی نژاد، نماد عمومی آن است، نیست.

برای مدتی نزدیک به سه دهه تمامی دولت های ایالات متحده آمریکا، از هنگامتصدی پرزیدنت کارتر به این سو، با مسئله غامض جهان بینی (ایدئولوژی) مقابله جویانهو راه و روش آشکارا ضد آمریکایی تهران مواجه بوده اند. اما هیچگاه نگرانی های مادرباره نیات دولت ایران تااین حد جدی نبوده، پیچیدگی های سیاست مربوط به ایران تااین اندازه اهمیت نداشته و ضرورت های وابسته به سیاستی که در قبال ایران باید اتخاذشود تا بدین پایه مبرم نبوده است. تهران –بدون توجه به هنجارهای مرسوم در رفتار بینالمللی – در راه خطرناکی گام نهاده، به طور مکرر تعهدات بین المللی خود را زیر پاگذاشته و با نفرت انگیز ترین و غیر مسؤلانه ترین سخنان که از طرف هیچیک از رهبراندنیا سابقه نداشته، موجبات وحشت جهانیان را فراهم ساخته است.

احمدی نژادبرنامه اتمی ایران را قطاری “بدون ترمز” اعلام داشته و رژیم ایران با بی پرواییدرخواست های مکرر آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل را برایمتوقف ساختن غنی سازی و کلیه فعالیت های مربوط به باز پردازش هسته ای نادیده گرفتهاست. اکثریت بزرگی از کشورهای جهان با احساس نگرانی از این که هدف از برنامه اتمیایران تولید تسلیحات اتمی است، به ما پیوسته اند. رژیم ایران در ادامه این راه وروش مجموعۀ سخاوتمندانه و تاریخی مشوق های پیشنهاد شده از سوی 5 کشور[عضو دائمیسازمان ملل متحد] به اضافه آلمان و ایالات متحده آمریکا را مبنی بر آغاز مذاکراتجدی با تهران، به شرط متوقف شدن فعالیت های غنی سازی در تاسیسات نظنز رد کردهاست.
من طی هفته گذشته سه جلسه دیدار و گفت وگو با همتایانم از کشورهای گروه 1+5 – شامل روسیه، انگلیس، چین، فرانسه و آلمان – داشتم که در این جلسات درباره تصویبیک قطعنامه سختگیرانه تر بر مبنای فصل هفتم منشور سازمان ملل علیه ایران بحث و گفتوگو کردیم. در حقیقت ما در آغاز برگزاری جلسات مذاکره رسمی در این مورد در شورایامنیت قرار داریم و از مذاکرات و گفت وگوهای جدی و سازنده ای که با متحدانمان درگروه 1+5 داشته ایم، بسیار خرسند و راضی هستیم. ایران باید این موضوع را درک کند کهما همگی در هدفمان که جلوگیری از دستیابی این کشور به تسلیحات اتمی است، با یکدیگرمتحدیم. ما همگی توافق کرده ایم که هرچه سریع تر قطعنامه دوم علیه رژیم ایران را بهتصویب برسانیم تا بدین وسیله به ایران هشدار دهیم که در سطح جهان منزوی شده و بایدبا ما مذاکره کند. رهبران جهان از کشورهای مختلفی مانند هند، مصر و برزیل نیز درآژانس بین المللی انرژی اتمی از این اقدام ما پشتیبانی کرده اند. دولت ایران درارتباط با مسائل اتمی به طور عمیقیخود را در انزوا می بیند.

ایران علاوه برتلاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی، در افشاندن بذر خشونت و بی ثباتی در سرتاسرمنطقه، خصوصاً در دموکراسی های آسیب پذیر لبنان و عراق کشوشا بوده است. در همان حالکه تهران سیاست های دیرین خشونت طلبانه خود را مبنی بر مخالفت با روند صلح بیناسراییل و فلسطینیان تشدید کرده، اوضاع حقوق بشر در داخل کشور نیز به شدت رو بهوخامت گذاشته است.

برای مقابله با این چالش ها ما از یک استراتژی جامعاستفاده می کنیم که بر رهبری دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا و یک ائتلاف نیرومندچند جانبه متکی است. ما در اولین قدم و پیش از هر اقدامی این نکته را برای رژیمایران روشن کردیم که ادامه سیاست های تحریک آمیز و بی ثبات کننده احمدی نژاد، هزینههای سنگینی مانند فشارها و محدودیت های مالی، انزوای سیاسی، خدشه دار شدن وجهه واعتبار ایران در بلند مدت و وارد آمدن خسارات سنگین به منافع اساسی ملی ایران در بردارد. در گام بعدی که به همان اندازه دارای اهمیت است، ما تلاش کرده ایم تا زمینههای تغییر رفتار رژیم ایران را فراهم نماییم و این رژیم را قانع کنیم که مسیر جالبتری مبتنی بر همکاری با جامعه جهانی در دسترس آن قرار دارد.

با این که چالشبه وجود آمده بسیار بزرگ است و ما راه درازی در پیش رو داریم، من معتقدم که ادامهاین سیاست راهبردی و هماهنگ دیپلماتیک بهترین گزینه ای است که در برابر ما قراردارد.

تا همین چند ماه پیش به نظر می رسید که ایران بر اسب مراد سوار است وبدون برخورد با مانع به تلاش آشکار خود را برای دستیابی به تسلیحات اتمی ادامه میدهد. ایران هزینه اقدامات تحریک آمیز و غیرمسئولانه حزب الله را که منجر به جنگ بااسراییل شد تامین کرده بود. ایالات متحده آمریکا در آخرین ماه های سال 2006، بهاقدامات مهمی در جهت مقابله با جاه طلبی های منطقه ای ایران و منزوی نمودن تهران درزمینه برنامه های اتمی دست زد. ما از طریق همکاری و هماهنگی با متحدانمان در جامعهجهانی، اقدامات دیپلماتیک موثری را برای متوقف نمودن تلاش های ایران انجام دادهایم. این سیاست راهبردی ما ما باعث بروز تفرقه و دودستگی در بین مقامات و رهبرانایران در مورد ادامه سیاست های مقابله جویانه خود، یا آغاز مذاکره با جامعه جهانیشده است. اجازه دهید من در باره این که چگونه برای منزوی ساختن ایران و مهار کردنبلندپروازی های آن فشار وارد کرده ایم توضیح بدهم.

ما با تلاش های خود درسازمان ملل، موجب پرتو افکندن بر برنامه های اتمی ایران شده ایم. در دسامبر سال 2006، شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آراء قطعنامه 1737 را برای تحمیل تحریم هایفصل هفتم منشور سازمان ملل متحد با هدف قرار دادن برنامه های اتمی و موشک هایبالستیک ایران، تصویب نمود. این قطعنامه پس از دو سال سیاست مدارا در برابر ایراناز سوی کشورهای ایالات متحده، روسیه، چین و متحدان اروپایی ما، گام بسیار بزرگ ومهمی به شمار می رفت و نقطه عطفی در عزم جامعه بین المللی برای اعمال فشار بر رژیمایران به منظور وادار ساختن آن به انجام تعهدات بین المللی خود بود.

ماهمچنین خارج از شورای امنیت سازمان ملل، همکاری هایی را با دولت های بزرگ جهان بهمنظور قطع همکاری های تجاری آنها با سازمان ها و شرکت های ایرانی و اشخاصی که درزمینه برنامه های اتمی و حمایت از تروریسم فعالیت می کنند، آغاز نمودیم. وزارتخزانه داری آمریکا نیز با استفاده از اختیارات خود تحت قانون موارد ضطراری اقتصادیا بین المللی (IEEPA) ، بانک سپه ایران را به دلیل همکاری های این بانک با سازمانهای ایرانی فعال در زمینه برنامه های موشکی این کشور تحریم نمود. وزارت خزانه داریآمریکا همچنین بانک دولتی صادرات را به دلیل حمایت این بانک از تروریسم، از دستیابیبه نظام مالی ایالات متحده آمریکا محروم ساخت. بانک های سراسر جهان نیز متوجهمخاطرات جدی همکاری و انجام معاملات تجاری با ایران شده اند و برخی از این بانک هامحدود ساختن حجم همکاری های خود را با ایران اغاز کرده اند.

ما همچنیناقداماتی برای مقابله با جاه طلبی های منطقه ای ایران انجام داده ایم. ایران حمایتهای مرگبارش را از برخی از گروه های مبارزه جوی دستچین شده شیعه در عراق که نیروهایآمریکایی و انگلیسی و نیز مردم بی گناه عراق را برای به قتل رساندن آنها هدف قرارمی دهند، همچنان دنبال می کند. ما علناً به تهران اعلام نموده ایم که این گونهاقدامات غیر قابل قبول است. همانگونه که پرزیدنت بوش در ماه ژانویه اعلام نمود،نیروهای آمریکایی مستقر در عراق، با تمامی گروه ها و افرادی که مواد منفجره و اسلحهدر اختیار گروه های شبه نظامی عراقی قرار می دهند، فارغ از ملیت آن ها، برخوردخواهند کرد. این اقدامات در هماهنگی با مصوبه های شورای امنیت سازمان ملل و دولتعراق که به نیروهای ائتلاف مستقر در عراق اجازه داده اند تا هرگونه اقدام مقتضیبرای برقراری ثبات و امنیت انجام دهند، صورت می گیرد. ما به صورتی قاطع و مسلموظیفه داریم تا از سربازاانمان در قبال این گونه حملات حمایت و پشتیبانی به عملآوریم .

ما همچنین با کشورهای فرانسه، عربستان سعودی، مصر، اردن و برخی دیگراز کشورها، برای حمایت قاطع و جدی خود از دولت سینیوره، نخست وزیر لبنان، که بهصورتی دموکراتیک انتخاب شده است در حال همکاری هستیم تا تحریم تسلیحاتی تصویب شدهدر قطعنامه 1701 شورای امنیت برای ممانعت از مسلح شدن مجدد حزب الله توسط ایران وسوریه به مورد اجرا بگذاریم. ما با استقرار دو گروه ناو هواپیما بر در خلیج [فارس] به دوستان و متحدانمان در کشورهای عربی اطمینان خاطر داده ایم که این منطقه برای مادارای اهمیتی حیاتی است. در سطح منطقه ای نیز کاندالیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا درپاییز گذشته مذاکراتی را با کشورهای عضو شورای همکار خلیج [فارس] GCC و هم چنین مصرو اردن در زمینه نگرانی های مشترک از بابت تهدیدات ایران آغاز کرد که همچنان ادامهدارد.

این اقدامات در کنار برنامه های بلندمدت ما برای توسعه و برقراری صلحو ثبات در منطقه و فراهم آوردن اطمینان خاطر برای متحدانمان ازجمله اسراییل،نمایانگر پیشرفت های طبیعی کوشش های ما در نشان دادن عزم راسخ خود برای مقابله بابی اعتنایی های ایران به قوانین بین المللی و جاه طلبی این رژیم برای تسلط بر منطقهصورت می گیرد. همه فعالیت ها و تلاش های ما تا کنون نتیجه بخش بوده است. ایراناکنون در وضعیتی نامتعادل به سر می برد، انزوای این کشور افزایش و نظارت بین المللینسبت به اقدامات آن شدید تر شده است.

سیاست ایالات متحده آمریکا در واردآوردن فشارهای چند گانه علیه رژیم ایران، خط مشی درستی است که باید آن را ادامهدهیم. علیرغم سخنان پرسر و صدای احمدی نژاد، رژیم ایران در برابر فشارهای اقتصادی وسیاسی آسیب پذیر است. بدیهی است که فشارهای هماهنگ بین المللی می تواند در کاستن ازاحساس تفوق و استیلای رژیم ایران موثر باشد، رهبران بی پروای این کشور را پریشانخاطر کند و در همان حال هزینه های این رفتارغیر مسؤلانه را آشکار سازد.

مادرهمان حالی که به طور جدی می کوشیم تا دولت ایران را منزوی کنیم، راه گفت وگویسیاسی را نیز برای آن باز گذشاته ایم. به همین علت خانم رایس قبول کرده کها در کنارهمتایان خود در گروه 1+5، در “هر زمان و هر مکانی” به مذاکره مستقیم با ایران درمورد برنامه های اتمی این کشور و سایر مشکلات و مسایل موجود بپیوندد. لازمه انجاماین امر تنها متوقف شدن غنی سازی و سایر فعالیت های مربوط به پردازش مجدد از جانبایران است. این بهترین فرصت برای ایران و ایالات متحده آمریکا است تا به مذاکرهدرباره مسایل و موضوعات مورد اختلاف خود بپردازند. در همین راستا ما موافقت کردهایم تا در این هفته در “کنفرانس همسایگان” که توسط دولت عراق سرپرستی می شود، درکنار کشورهای ایران و سوریه وسایر کشورها شرکت نماییم و درباره راهکارهای پایانبخشیدن به خشونت ها و کشمکش های تفرقه انگیز داخلی در عراق مذاکره کنیم. ماامیدواریم که تمامی کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس، از این فرصت برای بهبودروابط خود با دولت عراق و ایجاد صلح و ثبات در منطقه استفاده نمایند و هم چنینامیدواریم که پس از این مذاکرات، ایران نقش سازنده تر و مثبت تری را در عراق بهعهده گیرد.

دیپلماسی بهترین گزینه پیش روی ما برای مقابله با رژیم ایران استو من اعتقاد ندارم که درگیری نظامی با ایران امری مطلوب یا اجتناب ناپذیرمی باشد. اگر ما به ما خط مشی ماهرانه دیپلماتیک خود ادامه دهیم و برای نتیجه بخش شدن اینسیاست ها در میان مدت و بلندمدت شکیبا باشیم، اطمینان دارم که می توانیم از در گیرینظامی اجتناب کنیم وشاهد موفقیت استراتژی خود باشیم. ما قویا امیدواریم که ایرانپیشنهاد مذاکره با ایالات متحدان و متحدان ما را در گروه 1+5، بپذیرد تا بتوانیم بهراه حل صلح آمیزی در ارتباط با جاه طلبی ایران در زمینه سلاح های هسته ای دستیابیم. هر راهکار سیاسی موثری باید همواره راه خروج را برای طرف مقابل، مانند موردایران که خود را در یک کنج دیپلماتیک محصورساخته، باز بگذارد. در همان حالی که مااقدامات موثر و نیرومندانه ای برای مهار کردن ایران در خاورمیانه انجام می دهیم، بهایران پیشنهاد مذاکره با خود را نیز ارایه نموده ایم. هنگامی که شورای امنیت سازمانملل متحد به زودی دومین قطعنامه خود را علیه ایران از تصویب بگذراند، ایالات متحدهآمریکا و متحدانش بار دیگر تمایل خود برای مذاکره با ایران ابراز خواهند داشت. ماامیدواریم که ایران به انزوای خود بیندیشد وتصمیم بگیرد با ما بر گرد میز مذاکرهدیدار کند.

بخشی از سیاست ایالات متحده آمریکا برای ارایه تعیین مسیر جدیدیدر روابط ایران با آمریکا، متوجه تقویت ارتباط و همکاری ما با مردم ایران می باشد. گرچه داشتن روابط رسمی دیپلماتیک با کشور ایران اکنون برای ما امکان پذیر نیست، اماما می توانیم شکاف موجود بین ملت های خود را رفع کنیم. از همین رو ما به موازاتتلاش های دیپلماتیکمان برای متقاعد ساختن تهران به تغییر سیاست خارجی خود، برنامهای را برای توسعه ارتباط بین مردم دو کشور آغاز کرده- ایم. ما در ماه ژانویه تیمکشتی ایالات متحده را برای شرکت در مسابقات کشتی به تهران اعزام نمودیم و زمینه هایسفر صدها ایرانی را نیز به موجب طرح های تبادل آموزشی و فرهنگی به آمریکا فراهمساخته ایم. این کوشش ها با پشتیبانی کنگره آمریکا از درخواست دولت در سال 2006 برایاختصاص یک بودجه تکمیلی به طرز شایانی تقویت شده است. از بین بردن موانعی که طی سیسال گذشته باعث دوری و جدایی مردم دو کشور شده اند، از اولویت های ما در بلندمدت بهشمار می رود.

موفقیت سیاست های ما در برابر ایران و تداوم ائتلاف بین المللیما در قبال این کشور دستاورد کوچکی نیست. این امر در حقیقت نشان دهنده رهبری موفقپرزیدنت بوش و تلاش های پی گیر رایس وزیر خارجه، وزارت خارجه و سایر سازمانهایدولتی ایالات متحده آمریکا است. همان گونه که رییس جمهوری و وزیر خارجه آمریکاتاکید نموده اند – و از نظر من نیز توجه به این موضوع بسیار اهمیت دارد – ما برایمقابله با چالش های ایران خواستار راه حل دیپلماتیک هستیم.

امروز من میلدارم به تفصیل به برخی از اقداماتی که ما در سازمان ملل و یا به صورت دوجانبه برایتشدید فشار بر ایران برای وادار نمودن این کشور به ترک تلاش هایش برای ساختن سلاحهای اتمی انجام داده ایم، اشاره کنم. من همچنین از کوشش مداوممان برای وادار نمودنرژیم ایران به قطع حمایت هایش از تروریسم و افراط گرایی و در همان حال توسعه روابطبا مردم ایران سخن خواهم گفت.

نقش ایران در اشاعۀ سلاح هایاتمی

در حال حاضر بزرگ ترین و جدی ترین تهدید از جانب رژیم ایران پیگیریتوانایی اتمی است. رهبران ایران برخلاف تعهدات بین المللی این کشور، طی مدت 18 سالبه طور مخفیانه برنامه غنی سازی اورانیوم و سایر فعالیت های اتمی را دنبال می کردهاند. ادامه سوءاستفاده از اعتماد جهانی اکنون بخش اصلی مشکل جامعه بین المللی را باایران به تشکیل می دهد.

ایالات متحده آمریکا و سایر اعضای دایم شورای امنیتسازمان ملل، حق ایران در را دراستفاده مسالمت آمیز و غیر نظامی ازانرژی هسته ای صلحآمیز طبق مواد پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی (NPT) به رسمیت می شناسند. با این حالاین حق مستلزم مسئولیت ها و تعهداتی، از جمله تعهد قانونی به چشم پوشیدن از دستیابیبه تسلیحات اتمی و انجام کلیه فعالیت های هسته ای تحت بازرسی و نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی است. همان گونه که محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللیانرژی اتمی در گزارش اخیر خود به شورای امنیت سازمان ملل اشاره نموده است، رژیمایران به بی توجهی و زیرپا گذاشتن تعهدات بین المللی خود ادامه می دهد و هیچ گونهشفافیتی در کار خود نشان نداده است. علیرغم درخواست های مکرر طی سه سال گذشته، رژیمایران هنوز بسیاری از مسایل و مشکلات موجود در مورد فعالیت های اتمی خود برای IAEA روشن ننموده است. به همین علت دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید که قادربه تایید این موضوع که برنامه اتمی ایران صرفاً برای مقاصد صلح آمیز دنبال می شودنیست .

مرور دوباره بر گزارش دکتر البرادعی آموزنده و هشداردهنده است. طبقاین گزارش رژیم ایران نه تنها به کرات شرایط تعیین شده توسط آژانس بین المللی انرژیاتمی را انجام نداده، بلکه حتی نزاکت آن را که به بسیاری از پرسش های مستقیم آژانسکه بازتاب نگرانی های جامعه جهانی است پاسخ دهد نداشته است.

رژیم ایران بهپرسش های IAEA در مورد سابقه استفاده خود از سانتریفیوژهای P1/P2 ، تجربیات مربوطبه جدا اسازی پلوتونیوم و آلودگی تجهیزات مراکز اتمی اش به اورانیوم غنی شده، پاسخنداده است. ایران همچنین مانع از دستیابی IAEA به مقامات کشور و مدارک و سوابقفعالیت های انجام شده از جمله یک گزارش پانزده صفحه ای در مورد چگونگی قالب سازیاورانیوم در نیمکره ها که تنها در ساخت بمب های اتمی کاربرد دارد، شدهاست. گذشتهاز این ایران از اجرای اقدامات ایمنی که به اعتقاد IAEA برای جلوگیری از تبدیلکاربری اورانیوم غنی شده در مرکز اتمی نظنز لازم است خود داری کردهاست.

البته رژیم ایران زمان کافی برای پاسخگویی به سوالات عنوان شده درزمینه برنامه های اتمی خود را در اختیار داشته است. از سال 2003 تا کنون شورای حکام IAEA بارها از حکومت ایران خواسته است تا به تعهدات خود مطابق با پیمان منع گسترشپایبند باشد. در بیانیه ای که شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیست ونهم مارس سال 2006 از طرف هیأت رئیسه خود منتشر ساخت از ایران خواست تا کلیه فعالیت های غنی سازیو فعالیت های مربوط به پردازش مجدد را در مراکز اتمی خود متوقف سازد و با آژانس بینالمللی انرژی اتمی در بازرسی های جاری آن به طور کامل همکاری داشته باشد. ایران بهتمامی این درخواست ها و همچنین قطعنامه 1696 شورای امنیت که در ژوییه سال 2006تصویب شد، بی توجهی نموده است. به موجب قطعنامه 1696 شورا از ایران خواست که تا 31اوت سال 2006 کلیه فعالیت های غنی سازی خود را متوقف سازد، در غیر این صورت به موجببند 41 از فصل هفتم منشور ملل متحد، تدابیر مقتضی برای اعمال تحریم های اقتصادیعلیه این کشور اتخاذ خواهد نمود.

جامعه بین المللی در مواجهه با عدم پایبندیآشکار رژیم ایران به تعهدات بین المللی خود در زمینه برنامه های اتمی اش، ناچار دردسامبر سال 2006، به اتفاق آراء قطعنامه 1737 را علیه ایران تصویب نمود. اینقطعنامه تحریم هایی را در چهارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل بر علیه ایران مقررداشت و از این کشور خواست تا نسبت به تعلیق کلیه فعالیت های غنی سازی و پردازش مجددخود و هم چنین فعالیت های خود در زمینه آب سنگین اقدام و به طور کامل با IAEA همکاری کند. همچنین به موجب این قطعنامه کشورهای عضو از انتقال تکنولوژی های حساسدر زمینه گسترش سلاح های اتمی به ایران منع شدند و حمایت مالی و تکنولوژیکی ازبرنامه های اتمی و موشک ایران ممنوع گردید و از کشورهای خواسته شد تا اموال ودارایی نهاد های عمده ای را که با برنامه های اتمی و موشکی ایران در ارتباطند مسدودنمایند.

فشارهای مالی

علاوه بر مسدود ساختن اموال و داراییهای سازمان ها و اشخاص مرتبط با برنامه های اتمی و موشکی، قطعنامه 1737 زمینه هایافزایش محدودیت ها و فشارهای مالی بر علیه ایران را نیز در خارج از سازمان مللفراهم نمود. در همین راستا وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا به دولت های دیگرجهان و شرکت های خصوصی تاکید نمودند که انجام معاملات و فعالیت های تجاری با ایرانمتضمن خطرات مالی و حیثیتی برای آن ها می باشد.

بنا به گزارش سازمان همکاریو توسعه اقتصادی OECD، ایران تا پایان سال 2005 بزرگترین استفاده کننده از اعتباراتو ضمانت نامه های رسمی صادراتی بوده و رقم این ضمانت ها به 22.3 میلیارد دلار بالغشده است. ما با مشاهده این که تعدادی از بانک های عمده بین المللی روابط خود را باایران محدود کرده اند، از کشورهای اروپایی و آسیایی خواسته ایم تا این تسهیلات وضمانت نامه های اعتباری خود برای کشور ایران را کاهش دهند. دولت های جهان نباید درمخاطراتی که شرکت های خصوصی در ایران با آن روبرو می باشند، شریک باشند. هم اکنونبسیاری از کشورهای جهان در نگرانی های ما درباره اقدامات و فعالیت های ایران سهیماند و شروع به کاهش اعتبارات خود به این کشور نموده اند. برخی از کشورها، سطحاعتبارات خود به ایران را در میزان کنونی ثابت نگاه داشته اند و برخی دیگر ازکشورها نیز اعتبارات درخواستی توسط ایران را به دقت بررسی و موشکافی می نمایند تابدین وسیله از پایبندی اکید آن کشور به مفاد قطعنامه 1737 شورای امنیت اطمینان حاصلنمایند. فرانسه، آلمان و ژاپن سقف اعتبارات و تسهیلات ارایه شده به ایران را کاهشداده اند و سایر کشورها نیز محرمانه متعهد شده اند تا با پیروی از این رویه در درمیان مدت و بلندمدت ، اعتبارات ارایه شده به ایران را در زمینه کالاهای سرمایه ای وتامین مالی طرح های این کشور کاهش دهند.

ما در سال گذشته با همراهی کنگرهآمریکا، قانون اعمال تحریم علیه ایران و لیبی (ILSA) را که اکنون در راستای تلاش هاو اقدامات سیاسی و اقتصادی موثر ما در مقابله با کشور لیبی، تبدیل به قانون تحریمایران (ISA) شده است، تمدید نمودیم. قانون تحریم ایران، در گوشزد ساختن نگرانی هایما از بابت ایران به دولت های دیگر کشورهای جهان و شرکت های خصوصی و انگشت نهادن برمخاطرات و عواقب بالقوه سرمایه گذاری در این کشور نقش ارزشمندی داشته است. در حقیقتما فقدان مداوم سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران را به این قانون نسبت میدهیم.

طی هفته های اخیر نیز ما با تعدادی از کشورها و شرکت های مربوط درباره سرمایه گذاری آنها در بخش نفت و گاز ایران تماس گرفته ایم. ما ضمن تصریحمخالفت با این امربه این کشورها و کمپانی ها یادآوری نموده ایم که چگونه این سرمایهگذاری تلاش های جامعه جهانی را برای حل و فصل بحران اتمی ایران تضعیف میکند و میتواند باعث ایجاد محدودیت های قانونی در آینده برای سرمایه گذاری تحت قوانین ماگردد. اکثر این قراردادها و سرمایه گذاری ها تنها در مرحله مذاکرات ابتدایی باقیمانده اند و هدف تمامی مذاکرات ما نیز جلوگیری از نهایی شدن این قراردادها بودهاست. علاوه بر این ایران اکنون با مشکلاتی جدی در زمینه جذب سرمایه های خارجی دربخش سوخت های هیدروکربور خود روبرو می باشد و تنها معدودی از کمپانی های خارجی حاضربه همکاری با ایران در زمینه توسعه منابع نفتی وگازی این کشور شده اند. دلیل پیدایشاین وضعیت سیاست ها و رفتارهای رژیم ایران است، اما وضع نامطلوب سرمایه گذاری خارجیدر ایران، ناشی از قانون ILSA/ISA نیز بوده است.

ما همچنین در حال استفادهاز سایر قوانین و اختیارات داخلی ایالات متحده آمریکا به منظور مقابله با توسعهبرنامه های اتمی ایران می باشیم. ایالات متحده آمریکا به موجب فرمان اجرایی 13382،چهارده شخص و سازمان ایرانی در ارتباط با برنامه های تولید سلاح های کشتار جمعی وموشکی مشخص کرده است. این اشخاص و سازمان ها حق دسترسی به نظام مالی و بانکی ایالاتمتحده آمریکا را ندارند و کلیه اموال و دارایی های آن ها در بانک های آمریکا مسدودخواهد شد. وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا نیز به موجب اختیارات خود در زمینهمقابله با گسترش تسلیحات اتمی و کشتار جمعی، بانک های صادرات و سپه ایران را ازدسترسی در سطح بین المللی به نظام بانکی و مالی آمریکا محروم نموده است. ما از سایرکشورهای جهان نیز خواسته ایم تا به دقت فعالیت ها و مبادلات مالی بانک های سپه وصادرات و سایر موسسات مالی ایران را در حوزه قضایی خود تحت نظارت قرار داهند و درصورت اقتضا، اجازه فعالیت این بانک ها و موسسات را لغو نمایند.

این فشارهایمالی هدفمند، موجب عدم دستیابی اشخاص و سازمان های مشکوک ایرانی به منابع مالی موردنیازشان برای پیشبرد برنامه های اتمی ایران شده است و در عین حال این نکته را نیزبرای مقامات ایرانی روشن نموده است که بی توجهی به قوانین و معیارهای بین المللیدارای عواقب اقتصادی ناخوشایندی برای این کشور خواهد بود. استوارت لوی ، معاون وزیرخزانه داری و من با همکاری یکدیگر تلاش خواهیم کرد که با شرکای خارجی مان در زمینهاین گونه فشارهای اقتصادی در ارتباط باشیم، زیرا این فشارهای اقتصادی یکی ازکارآمدترین و موثرترین اهرم های ما به شمار می روند تا بدین وسیله رژیم ایران را بههزینه سرکشی های مداوم آن متوجه سازیم.

اقدامات بعدی در شورای امنیتسازمان ملل متحد

ما همچنین پیش بینی می کنیم که در صورت تایید عدمهمکاری ایران توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی ،شورای امنیت در راستای قطعنامه 1737 سازمان ملل و به موجب بند 41 فصل هفتم منشور ملل متحد، تحریم های بیشتری راعلیه ایران در نظر خواهد گرفت.

من هفته گذشته در لندن با همتایانم ازکشورهای چین، فرانسه، آلمان، روسیه و انگلستان درباره اقدامات بعدی شورای امنیتعلیه ایران ملاقات داشتم. این دیدار به دنبال ملاقات کاندالیزا رایس، وزیر خارجهایالات متحده در تاریخ 22 فوریه با خاویر سولانا ، سرپرست سیاست خارجی اتحادیهاروپا؛ لاوروف ، وزیر خارجه روسیه و اشتاین مایر ، وزیر خارجه آلمان دیدار در برلنصورت گرفت. ما گفت وگوها و مذاکرات بسیار سازنده و مثبتی را در مورد تصویب قطعنامهدوم بر علیه ایران انجام داده ایم. علاوه بر این ما مرتباً از تمایل خود برای حل وفصل دیپلماتیک بحران اتمی ایران و مذاکره با این کشور سخن گفته ایم. من نسبت بهنتایج این مذاکرات بسیار خوشبینم و اعتقاد دارم که اعضای شورای امنیت سازمان مللمتحد رژیم ایران را متوجه عواقب اقدامات و رفتارهایش خواهند نمود.

خودداریایران از تعلیق غنی سازی اورانیوم – علیرغم مجموعه مشوق های بسیار سخاوتمندانهپیشنهاد شده به این کشور و هم چنین پیشنهاد ایالات متحده آمریکا برای آغاز مذاکراتمستقیم بین دو کشور، از دست رفتن یک فرصت مغتنم است. همانگونه که خانم رایس پیش ازاین چندین بار بر این موضوع تاکید داشته و من نیز اکنون مجدداً تکرار می کنم،پیشنهاد های ما به ایران همچنان به قوت خود باقی است. وزیر خارجه آمریکا حاضر استبا وزیر خارجه ایران در هر مکان و هر زمانی دیدار و مذاکره نماید و برای این منظورایران تنها کاری که باید بکند این است که بر اساس در خواست شورای امنیت به طور کاملو به گونه ای قابل تحقیق غنی سازی اورانیوم و فعالیت های باز پردازش خود را به حالتعلیق در آورد.

مقابله با اقدامات ایران برای ایجاد بی ثباتی درخارج

به غیر از مسئله اتم ایران، تمایلات برتری جویانه رژیم ایران وسیاست خارجی مقابله جویانه این کشور، موجب بروز تهدیداتی جدی و رو به افزایش برایامنیت منطقه و منافع ایالات متحده آمریکا در منطقه شده است.

من در آغازسخنانم به نگرانی های جدی ما از بابت حمایت های مرگبار ایران از مبارزه جویان عراقیاشاره نمودم و اظهار داشتم که ما قصد داریم تا به صورتی جدی با این گونه اقداماتمخرب در عراق مقابله نماییم. اما این فعالیت های ایران تنها به کشور عراق محدود نمیشود بلکه ما شاهد ارسال سلاح و حمایت آشکار مالی ایران از گروه حزب الله نیز هستیمکه این امر باعث به خطر افتادن روند اصلاحات دموکراتیک در کشور لبنان طی دو سالگذشته شده است. احمدی نژاد تهدید های خود را دایر بر حذف اسراییل از نقشه جهانتکرار نمود و برگزاری کنفرانس انکار هولوکاست در ماه دسامبر که توسط جامعه بینالمللی محکوم شد و نیز ادامه حمایت های مالی و تسلیحاتی ایران از گروه های تروریستیفلسطینی مانند حماس و گروه جهاد اسلامی، نشان دهنده خصومت و ضدیت رژیم ایران با یکیاز متحدان عمده ما در منطقه می باشد.

همان گونه که رایس وزیر امور خارجه نیزطی شهادت اخیر خود [در برابرکنگره] اظهار داشت، ما در حال تشدید تلاش های خود برایایجاد یک کشورمستقل فلسطین می باشیم که به صورتی صلح آمیز در کنار اسراییل زندگیکند. ما همچنین حمایت ها و پشتیبانی های خود را از دولت منتخب و دموکراتیک لبنانگسترش می دهیم و به کوشش های خود در جهت اجرای کامل تمامی مفاد قطعنامه شورای امنیتسازمان ملل در راستای خلع سلاح حزب الله ادامه می دهیم.

در سطحی وسیع تر،نیز ما در حال توسعه و گسترش همکاری های امنیتی خود با متحدان دیرینه مان در منطقهمی باشیم. استقرار دومین ناو گروه هواپیمابر ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس نیزدر همین راستا به منظور تاکید ما بر حمایت از متحدانمان در منطقه و هشدار به تهراندر پای بند بودنمان به حفظ منافع خود در منطقه می باشد.

جلوگیری ازحمایت ایران از تروریسم

هیچ بحثی در باره ایران بدون ذکر سابقه اینرژیم در حمایت از تروریسم کامل نخواهد بود.

تهران مدت مدیدی است که به عنوانمهم ترین حامی دولتی تروریسم در جهان مطرح است؛ رژیم ایران مسئولیت کشته شدن دههاتن از آمریکاییان را در دهه های 1980 و 1990 بر عهده دارد. رژیم ایران با ارسالتسلیحات برای حزب الله لبنان، قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل را زیرپاگذارشته است. تهران همچنین با عدم اعمال مجازات های مقرر علیه القاعده، مفادقطعنامه 1267 شورای امنیت و قطعنامه های پیشین را در این راستا نادیده گرفته است وهمچنان از محاکمه رهبران ارشد گروه القاعده که در سال 2003 دستگیر نموده، یا اعلاممحل اقامت آنها، خود داری می کند.

با توجه به این موضوع که ایران مهم ترینمنبع تامین مالی تروریسم در سطح جهان به شمار می رود، وزارت خارجه و وزارت خزانهداری ایالات متحده از سایر کشورهای جهان خواسته اند که زمینه های لازم را برایممانعت از دسترسی مقامات و سازمان های مشکوک ایرانی به نظام مالی بین المللی فراهمآورند. تحریم های اعمال شده علیه بانک صادرات ایران، موجب شده است تا یکی از بزرگترین بانک های دولتی ایران نتواند هیچ گونه فعالیت مالی و تجاری با دلار آمریکاانجام دهد.

وزارت خزانه داری آمریکا همچنین به موجب فرمان اجرایی 13224، دوسازمان را به دلیل ایفای نقش خزانه دار غیررسمی گروه حزب الله از طریق نگاهداریاموال و دارایی های و سرمایه گذاری این اموال و برقراری ارتباط بین این سازمانتروریستی و بانک های بین المللی، تحت تحریم قرار داده است. علاوه بر این ما کارشبکه های حمایت مالی از حزب الله را با شناسایی و توقیف اموال اشخاص و دو سازمانیکه در منطقه “مرزهای سه گانه” در آمریکای جنوبی قرار داشته و با حزب الله در ارتباطبوده اند، مختل نموده ایم.

تقویت جامعه مدنی درایران و برقراریارتباط با مردم این کشور

من پیش از نتیجه گیری از سخنانم، مایلم بهطور خلاصه درباره رفتارهای سرکوبگرانه رژیم ایران با مردم خود سخن بگویم. رژیمایران به تازگی مراسم سالگرد انقلاب سال 1979 را در این کشور جشن گرفت، اما رفتارهای رژیم ایران به هیچ عنوان در راستای خواسته ها و توقعات مردم ایراننیست.

ایران از لحاظ نقض حقوق بشر دارای یکی از بدترین پیشینه ها است. براساس رئوس مطالب گزارش سالانه حقوق بشر که ما امروز منتشر می کنیم، وضعیت حقوقبشر در ایران طی یک سال گذشته رو به وخامت داشته است. رژیم ایران به طور منظم حقوقاساسی مردم خود مانند آزادی بیان و آزادی اجتماعات را نقض می نماید و هدف مقاماتایران از این اقدامات جلوگیری فعالیت گروه های سیاسی مخالف با دولت می باشد. رژیمایران اساتید آزاداندیش و مترقی دانشگاه های کشور را از کار برکنار نموده، روزنامهنگاران را مورد تهدید و ضرب و شتم قرار می دهد و زندانی می کند و مانع از فعالیتسازمان ها و تشکل های دانشجویی می گردد. در همین هفته گذشته رژیم ایران یکراهپیمایی صلح آمیز زنان ایرانی را درست یک روز پیش از روز جهانی زن، با خشونت برهم زد. رژیم ایران با اقداماتی نظیر سرکوب وبلاگ نویس ها، توقیف روزنامه های مستقل،فیلتر کردن تارنماهای اینترنتی و ممانعت از استفاده از آنتن های ماهواره ای، سعی درجلوگیری مردم از دستیابی به اطلاعات دارد. این رفتارها و اقدامات رژیم ایران باعثطرح این سوال می شود که رژیم ایران سعی در پنهان کردن چه چیزی دارد؟ و چرا از مردمخود می ترسد؟

سال هاست که رژیم ایران مانع از برگزاری شفاف و سالم جریانقضایی در کشور شده و به تعقیب و آزار زنان و اقلیت های مذهبی و قومی پرداخته است. تصمیم رژیم ایران در رد صلاحیت صدها تن از نامزدها در انتخابات پانزدهم دسامبر سال 2006 و جلوگیری از شرکت آنان در انتخابات باعث شد که مردم ایران نتوانند مقاماتدولتی را با دیدگاه های متنوع و گوناگون انتخاب نمایند.

مردم ایران شایستگیرفتار بهتری را از جانب رهبران خود دارند. آنها مردمی دارای غرور و تحصیلکرده بایپیشینه غنی تاریخی هستند. ما به منظور مقابله با چنین اجحافاتی مبلغ آزادی هایبیشتر در ایران از طریق تأمین کمک مالی برای طیف متنوعی از برنامه های های جامعهمدنی هستیم.

کوشش های ما برای ارتقاء جامعه مدنی در ایران گسترش یافته است. کنگره آمریکا در بودجه تکمیلی سال مالی 2006، مبلغ 66.1 میلیون دلار را به حمایت ازکوشش های ما در ایران اختصاص داد. 20 میلیون دلار از این رقم به حمایت از جامعهمدنی، حقوق بشر، اصلاحات دموکراتیک و سایر اقدامات در این زمینه ن اختصاص یافته و 5میلیون دلار نیز در اختیار دفتر برنامه های اطلاعات بین المللی (IIP) گذاشته شده تابه مصرف توسعه برنامه های الکترونیکی و ماهواره ای به زبان فارسی درباره جامعهآمریکا، موسسات این کشور، سیاست ها و ارزش های آمریکایی برسد. مبلغ 5 میلیون دلاردیگر نیز به اداره امور آموزشی و فرهنگی (ECA) جهت توسعه طرح های جدید تبادل فرهنگیو آموزشی برای افزایش تفاهم متقابل بین مردم ایران و آمریکا اختصاص داده شده است. کنگره آمریکا مبلغ 36.1 میلیون دلار باقی مانده از بودجه تکمیلی سال مالی 2006 درمورد ایران را مستقیماً به شورای مدیران برنامه های رادیو تلویزیونی(BBG) اختصاصداده تا برای پخش برنامه های تلویزیونی و رادیویی در داخل ایران، مانند سرویستلویزیونی فارسی صدای آمریکا VOA و رادیو فردا، صرف شود.

این حمایت های مالیما را قادر ساخته تا علاوه بر توسعه مساعی خود در بهبود بخشیدن به جریان آزاداطلاعات برای مرم ایران،یک رشته برنامه های آموزشی و فرهنگی و اشاعه دموکراسی راآغاز نماییم. ما همچنین مبلغ 11 میلیون دلار از بودجه اصلی سال مالی 2006 را همراهبا وجوه مخصوص (BBG) به دیپلماسی عمومی و برنامه های مبادله فرهنگی اختصاص دادهایم. این وجوه وارد برنامه هایی شده که ما پیش از این در بودجه های سال های مالی 2004 و 2005 منظور کرده بودیم.

برنامه های ما بر روی تمام کسانی که بهپیشرفت دموکراتیک و صلح آمیز در ایران متعهد باشند، گشوده است.. هدف از این برنامهها حمایت از بخش های مختلف جامعه ایران از طریق توسعه مبانی حقوق بشر و آزادی هایمذهبی ،ایجاد جامعه مدنی، اصلاح ساختار قضایی کشور، پاسخگو بودن مسئولان، برقراریحکومت قانون، فراهم آوردن امکان دسترسی آزاد به اطلاعات تحریف نشده و ارتقاء تفاهمعمیق تری نسبت به فرهنگ، ارزش ها و عقاید خودمان می باشد.

البته با توجه بهفضای بسته سیاسی در ایران، ما دشواری پیشرفت در جهت هدف های خود را پیش بینی میکردیم. به این دلیل همه احتیاط های لازم ایمنی را به کار برده ایم تا همکارانمانبتوانند به نحو احسن وظایف و مسئولیت هایشان را در محل انجام دهند. طرح های ما درحال پیشرفت می باشند و بسیاری از مردان و زنان شجاع، در حال یاری رساندن برای توسعهحقوق اولیه مدنی و ضرورت گفت وشنود سیاسی می باشند. ما امیدواریم که یک فضایبازسیاسی جریان گفت و شنود را به جای سرکوب کردن آن تشویق خواهد کرد و در نهایتباعث تغییر رفتار دولت ایران خواهد گردید.

مقامات وزارت خارجه آمریکا همچنیندر حال اطلاع رسانی به مردم ایران در مورد سیاست های ما هستند. وزیر خارجه آمریکا ومن در مصاحبه هایی با رسانه های فارسی زبان شرکت کرده و در این مصاحبه ها بر حمایتخود از تلاش های مردم ایران برای ارتقاء برقراری حقوق بشر و آزادی های مدنی وهمچنین استقراریک دولت دموکراتیک تر و بازتر تاکید نموده ایم.

بودجه هایاختصاص داده شده به برنامه های ما در رابطه با ایران موجب شده است تا ایالات متحدهآمریکا طرح های مبادله آموزشی و فرهنگی خود با ایران را که پس از انقلاب سال 1979در این کشور متوقف مانده بود، مجدداً از سر بگیرد. در اواخر سال 2006، یک دسته ازپزشکان ایرانی، اولین گروه از ایرانیانی بودند که با اجرای طرح های تبادل آموزشی وفرهنگی وارد ایالات متحده آمریکا شدند. این گروه پزشکی که به صورتی ً غیرسیاسی ازایالات متحده آمریکا بازدید می نمود با متخصصان پزشکی امریکایی از مرکز کنترلبیماری ها، دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد و سایر موسسات پزشکی معتبر آمریکا بازدیدکرد. ما برنامه های متعددی نیز برای مبادله ورزشکاران، دانشگاهیان و سایر متخصصاندر سال 2007 تدارک دیده ایم که هدف از این برنامه ها ایجاد آشنایی و درک متقابل بینمردم ایران و آمریکا است. در ماه ژانویه گذشته، تیم کشتی ایالات متحده آمریکا بهدرخواست ما برای شرکت در مسابقات کشتی به شهر بندرعباس در ایران سفر نمود. در اینشهر استقبال بسیار گرمی از اعضای تیم ما به عمل آمد و آنها در جریان مسابقات موردتشویق تماشاچیان قرار گرفتند. ما از تیم ملی کشتی ایران برای سفر به ایالات متحدهآمریکا دعوت نموده ایم و مطمئنیم که مردم آمریکا نیز هنگام سفر اعضای تیم کشتیایران، استقبال گرمی از آن ها به عمل خواهند آورد. ما امیدواریم که این طرح هایمبادله بین ایرانیان و آمریکاییان موجب آشنایی بیشتر و درک روشن تر مردم ایران نسبتبه جامعه آمریکا و فرهنگ و ارزش های دموکراتیک گردد.

رییس جمهوری آمریکا درسال مالی 2008 100 میلیون دلار بودجه برای ایران پیشبرد طرح های ما در رابطه باایران، مشتمل بر 20 میلیون دلار برای صدای آمریکا VOA به زبان فارسی، 8.1 میلیوندلار برای رادیو فردا، 5.5 میلیون دلار برای امور کنسولی و 75 میلیون دلار جهتحمایت مالی از برنامه پشتیبانی از جامعه مدنی و حقوق بشر در خواست کرده است. ما ازحمایت های کمیته [روابط خارجی کنگره] از کوشش هایمان در این زمینه ها که یکی از بخشهای اساسی استراتژی ما را در قبال ایران تشکیل می دهد قدردانی میکنیم.

ایالات متحده آمریکا از مردم ایران در تلاش هایشان برای توسعهدموکراسی، آزادی و برقراری حقوق اولیه برای تمامی شهروندان پشتیبانی می کند. مامعتقدیم که مردم ایران به روشنی تمایل خود را به زندگی در جامعه ای مدرن، بردبار کهبا همسایگان خود در صلح و دوستی زندگی کند و به تعهدات و مسئولیت های بین المللیخود پایبند باشد، ابراز داشته اند.. ما اطمینان داریم که در صورت برگزاری یکانتخابات آزاد و سالم در ایران، مردم این کشور رهبرانی را انتخاب خواهند کرد که بهجای حمایت از افراط گرایی در خارج برای آبادانی در داخل سرمایه گذاری می کنند؛دولتی را بر خواهند گزید که به جای تلاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی، گفت و شنودو رفتار مسؤلانه بین المللی را انتخاب می کند،؛ دولتی که با تشویق نظام سیاسی درجهت احترام به تمامی مذاهب به همه شهروندان قدرت می بخشد و موجب بازگشت مجدد ایرانبه جایگاه تاریخی خود در جامعه جهانی خواهد شد.

نتیجهگیری

ایالات متحده آمریکا به راه حل دیپلماتیک در برابر چالش های بهوجود آمده از جانب ایران پای بند است. این کار به صبر و پایدارینیازدارد.

ما از هیچ کوششی برای بهبود روابط بین ایران و آمریکا دریغ نمیکنیم. اما این امر بدون تغییر در سیاست های رژیم ایران امکان پذیر نیست. رایس، وزیرخارجه، در ژوئن سال 2006 با اعلام این که در صورت تعلیق غنی سازی به صورتی قابلتحقیق از طرف IAEA ، حاضر است در کنار همتایان خویش از روسیه، چین و متحدان اروپاییما در مذاکرات مستقیم شرکت کند، یک فرصت فوق العاده در اختیار ایران گذاشت. اینپیشنهاد هنوز هم به قوت خود باقی است و ما به تلاش خود ادامه خواهیم داد تا ایننکته را برای رژیم ایران روشن کنیم که بهترین راه برای تضمین امنیت آن عمل کردن بهتعهدات بین المللی خود در رابطه با برنامه اتمی است، نه نادیده گرفتن اینتعهدات.
ایالات متحده برحمایت های بین المللی بیشتر از افغانستاناصرار دارد

سفیر ساندرز به شورای امنیت سازمان ملل گفت کهسال 2007 “نقطه عطفی” برای کشور افغانستان می باشد

نویسنده: جودی آیتا
عضو هیئت تحریریهیو. اِس. اینفو

سازمان ملل – ایالات متحده با تأکید بر روی این موضوع که سال 2007 نقطه عطفی برای کشور افغانستان خواهد بود، جامعه جهانی را به افزایش تلاش هایشبرای کمک به ثبات این کشور فرا خواند.

جکی ساندرز، سفیر ایالات متحده در 20مارس در توضیحاتی به شورای امنیت سازمان ملل گفت حتی با عملیات نظامی قوی و مصمم برعلیه طالبان و حامیانش، افغانستان هنوز “با دشمن بیرحمی دسته و پنجه نرم می کند… کهتنها با نیروی ارتشی مغلوب نخواهد شد.”

ساندرز گفت: “همانطور که جامعهجهانی تلاش هایش را برای کمک به دولت افغانستان افزایش می دهد، اجرای یک استراتژیاقتصادی، سیاسی، و امنیتی جامع امری ضروری می باشد.

ساندرز، نماینده متناوبایالات متحده در سازمان ملل در امور سیاسی ویژه، گفت: “لازم است شورای امنیت وجامعه جهانی به فعالیت خود در جهت ایجاد افغانستانی امن، باثبات و موفق تر بر اساسحکومت قانون و حقوق بشر ادامه دهند، بطوریکه این کشور در هیچ زمان دیگری طعمهتروریست ها و افراطیون قرار نگیرد.”

سفیر گفت، سازمان ملل باید به ترویجهمکاری بین المللی مداوم در افغانستان از طریق یک شراکت مساعی و هیئت بازبینی مشترککه به دولت و جامعه جهانی کمک می کند تا معاهده پنج ساله افغانستان را به اجرادرآورد و از طریق درخواست کمک از اعضای اصلی جامعه جهانی در راستای حمایت از اینکشور، ادامه دهد.

فرستاده ویژه شورای امنیت سازمان ملل از آلمان، تامکوئنیگز، افغانستان را به عنوان “محل امید و چالش” توصیف کرده است. وی خطاب به شورااظهار داشت، “تهدیدها بر علیه صلح هنوز از بین نرفته است، اما واکنش ها از جانبدولت، کشورهای یاری رسان و خود مردم افغانستان دلگرم کننده می باشد.”

کارکرد و هدفمند بودن استراتژی توسعه ملی کشور حیاتی می باشد. اما، کوئنیگز گفت،همکاری های بین المللی از طریق افزایش کارکنان و منابع در کابل، پایتخت افغانستان ودیگر ایالات “باید بهبود یابند”.

فرستاده سازمان ملل عنوان کرد، آژانس هایدولتی افغانی نیز باید مسئولیت خویش را جدی تر دنبال کنند. “ادامه انفعال تعدادزیادی از آژانس های دولتی –با انتظار در زمینه که جامعه بین المللی به نجات آنهاخواهد آمد و اهداف متعدد را به نتیجه می رساند — تنها باعث تَأخیر در پیشرفت و ازبین بردن پایه و اساس برخی از کارها می شود.

کوئنیگز گفت با گرم شدن هوا،خشونت ها در افغانستان تشدید می شود. اگرچه توانایی طالبان به منظور دستیابی و حفظعملیات نظامی “در بسیاری از نواحی به چالش کشیده شده است” و “بقایای مدل حکومتیطالبان به طور وسیعی منفور می باشد.”

وی بیان داشت که با افزایش عملیاتنظامی، محافظت از جان شهروندان “یک نگرانی عمده” می باشد. کوئنیگز گفت، علیرغمموفقیت نیروهای امنیتی افغانی در شناسایی و خلع سلاح شبکه های حملات انتحاری، میزانحملات انتحاری به صورت غیر منتظره ای بالا می باشد.

آنتونیو ماریا کوستا،مدیر اجرایی دفتر جرائم و مواد مخدر سازمان ملل گزارش داد که اگرچه بررسی چیدنخشخاش تریاک یک رکورد در برداشت محصول در سال 2007 را پیش بینی می کند، اما یکبررسی در مورد اوضاع “نشان دهنده یک پدیده جدید و احتمالاً دلگرم کننده می باشد: تمایلات کشت مختلف بین مرکز شمال کشور و جنوب کشور.”

کوستا اظهار داشت، درنقاط مرکزی شمال کشور که امنیت و توسعه به آرامی نگه داشته شده است، کشاورزان بهکشت مواد مخدر پشت کرده اند. یک تشکیلات سازمان یافته ریشه کنی و رسیدگی، “در حالپیاده سازی یک کمربند عاری از تریاک در طول میانی کشور از مرز پاکستان در جنوب شرقیتا مرز ترکمنستان در شمال غربی می باشد.”

کوستا گفت، وی انتظار دارد کهتعداد ایالات عاری از تریاک از شش ایالت در سال 2006 به حدود 12 ایالت در سال 2007افزایش یافته و در نتیجه یک سوم کشور را به زراعت عاری از تریاک تبدیل نماید.

وی گفت، با این وجود در جنوب، “دور تسلسل تأمین مالی تروریست ها و حمایتتروریست ها از کنترل مواد مخدر با افزایش کشت خشخاش در 5 ایالت از هر زمان دیگریقوی تر شده است. بنابراین جنگیدن با هر دو مورد به طور همزمان و با یک سلاح ضروریمی باشد.”

کوستا گفت که جامعه جهانی، به خصوص همسایگان افغانستان، باید ازطریق مدیریت اصلاح یافته مرزها و کمک های فزونی یافته در زمینه امنیت و اصلاحاتقضایی به کمک این کشور بشتابند.

ایالات متحده، با اختصاص بیش از 14.2 بیلیوندلار برای بازسازی و کمک ها امنیتی از سال 2001 تا حال اعطا کننده پیشرو بهافغانستان می باشد. اخیراً پرزیدنت بوش مبلغ 11.8 بیلیون دلار دیگر برای ماه هایباقی مانده از سال 2007 و سال مالی 2008 که یک افزایش عمده در منابع می باشد، را ازکنگره در خواست نموده است. کمک های مالی ایالات متحده در صورت تأیید به امورامنیتی، زیرساخت ها، نظارت، مبارزه بر علیه مواد مخدر و مقاله های توسعه روستایاختصاص خواهد یافت.

ایالات متحده همچنین تعداد سربازان نیروی امنیت بینالمللی را به میزان 3،400 نفر با همکاری سربازان اضافه شده از طرف انگلستان،لهستان، بلغارستان و مجارستان افزایش داده است.
رایس می گوید ایالات متحده به مردم فلسطین کمک و با محمودعباس همکاری می کند

ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در ایننکته که دولت جدید فلسطین اصول ارائه شده توسط طرف های چهارگانه را نپذیرفته است باهم اتفاق نظر دارند.

نویسنده: استیون کافمن
عضو هیئتتحریریه یو. اس. اینفو

واشنگتن – رایس می گوید علیرغم این واقعیت که دولتجدید اتحاد ملی فلسطین به رهبری حماس به خشونت پشت پا نزده و با وجود درخواست اعضایجامعه بین المللی تمایلی به شناسایی حق حیات برای اسراییل نشان نمی دهد، ایالاتمتحده به کمک های بشردوستانه خود به مردم فلسطین ادامه خواهد داد و با پرزیدنتمحمود عباس همکاری خواهد کرد.

رایس در نوزدهم مارس طی سخنانی در جمع رهبراناتحادیه اروپا و از جمله خاویر سولانا ، سرپرست سیاست خارجی اتحادیه، اظهار داشت کهشرایط ارائه شده به وسیله سازمان ملل متحد، روسیه، اتحادیه اروپا و ایالات متحدهآمریکا که از آنها جمعا به نام طرفهای چهارگانه یاد می شود، دارای “اهمیتی اساسی درراه حل مبتنی بر ایجاد دو کشور مستقل فلسطین و اسراییل است” و زیربنای خط مشیرهبران فلسطین را پس از توافق اسلو در سال 1993 تشکیل می داده است.

رایس باتوصیف اصول ارائه شده توسط طرف های چهار گانه به عنوان “اصول بنیانی صلح” اظهارداشت: “وقتی یک طرف حق حیات طرف دیگر را به رسمیت نمی شناسد و از خشونت دست بر نمیدارد شما نمی توانید به یک موافقت نامه صلح و یا به روند صلح دسترسی پیدا کنید. ”

وزیر خارجه آمریکا گفت که این کشور به کمک هایش به مردم فلسطین ادامهخواهد داد و افزود که کمک های بشردوستانه آمریکا به مردم فلسطین از طریق سازمان مللمتحد و سازمان های غیردولتی، طی سال گذشته افزایش یافته است.

به گفته رایس،دولت آمریکا همکاری خود را با محمود عباس ادامه خواهد داد. وی گفت که قصد دارد درهفته 26 مارس به خاورمیانه سفر کند و با عباس و همچنین رهبران اسراییل و مصر دیدارو گفت وگو نماید.

سولانا نیز اظهار داشت که اتحادیه اروپا “هیچگاه حمایتش رااز مردم فلسطین را قطع نخواهد کرد.” با این حال وی اذعان کرد که دولت جدید فلسطین “به اصولی که ما بارها رعایت آنها را از جانب این دولت خواسته ایم ، به طور کاملپایبند نیست.”

سولانا گفت که او انتظار داشته که دولت جدید فلسطین به رهبریاسماعیل هنیه، نخست وزیر، در نهایت به طور کامل خواست های طرف های چهار گانه رارعایت کند “و در آن هنگام است که “ما بااین دولت روابط کاملا عادی خواهیم داشت” بهگفته وی این امر به پیشرفت کوشش های صلح “با آهنگی سریعتر کمک خواهد کرد.”

رایس نسبت به اصرار هنیه بر “حق مقاومت” در سخنان آغازینش درتشیریح سیاستدولت خود ابراز نگرانی کرد.

رایس گفت: “من به قصد ندارم در مورد معنا ومفهوم “حق مقاومت” اظهار نظر کنم، اما باید این نکته را خاطر نشان سازم که وقتیصحبت از مقاومت در تمام اشکال آن می شود من بوی خوشی از آن استشمام نمی کنم. بههمین علت از دولت فلسطین و نخست وزیر آن می پرسم که آیا منظور شما حق مقاومت باتوسلبه اقدامات خشونت آمیز است؟ و بگذارید پاسخ آنها رادریافت کنیم.”

شان مککورمک ، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفت “منظور رایس این است دولت فلسطین بایدقصد دقیق خود را واضح تر بیان نماید و تنها به عبارات توجه بر انگیز و مبهم اکتفانکند.”

مک کورمک گفت که محمود عباس و دیگران با اصول مطرح شده توسط طرف هایچهار گانه دایر بر لزوم نفی خشونت و به رسمیت شناختن حق حیات برای اسراییل موافقتکرده اند.

مک کورمک افزود: “در حقیقت این اصول برای سال های متمادی سیاست وخطی مشی اصلی دولت فلسطین را تشکیل می داده است. در واقع بعد از روی کار آمدن حماسدر سال 2006 بود که ما شاهد پشت پازدن به این اصول شدیم. از همین رو ما تنها در پیقانع کردن فلسطینی ها به بازگشت به موضع خود در 10 سال گذشته هستیم.”

مککورمک از حماس و دولت اتحاد ملی فلسطین خواست تا با انتشار یک “بیانیه صریح” تعهد وپایبندی خود به اصول مطرح شده توسط طرف های چهار اعلام دارد. او سخنان هنیه را “نگران کننده” خواند.

مک کورمک گفت: “به نظر من فرض همه دراینجا مبتنی براین است که سخنان هنیه نوعی کلمه رمزبرای استفاده از خشونت و ترور است. من هیچنشانه ای دایر بر این که حماس یا دولت اتحاد ملی آن خواسته باشد موضوع را به گونهدیگری تشریح کند ندیده ام.”

مک کورمک پیش از این گفته بود که هرچند گروهحماس هم چنان در لیست وزارت خارجه آمریکا از سازمان های تروریستی خارجی باقی است،مقامات آمریکایی ممکن است با اعضای دولت فلسطین که عضو گروه حماس نباشند، دیدارکنند.

مک کورمک اظهار داشت: “موضع مااین است که به صرف حضور یک نفر در دولتاتحاد ملی فلسطین، ارتباط خود را با آن قطع نخواهیم کرد. ما به این موضوع به صورتمورد به مورد خواهیم پرداخت.”

ایالات متحده آمریکا تماس هایی با سلام فیاد ،وزیر دارایی فلسطین، علیرغم حضور او در کابینه قبلی دولت حماس بر قرار کردهاست.

مک کورمک تاکید کرد که کشورهای دیگر جهان در مورد برقراری ارتباط بااعضای دولت فلسطین دارای سیاست خاص خود خواهند بود. او افزود: “ما امیدواریم کهسیاست بر قراری تماس با دولت فلسطین با اصول بنیانی برای صلح که توسط طرف های چهارگانه مطرح شده منطبق خواهند بود.”
ایالات متحده بانک ایرانی را به عنوان تکثیر کننده سلاحهای هسته ای معرفی کرد

مقام رسمی ایالات متحده اظهار داشت، این بانکاز سیستم مالی جهانی جهت حمایت از برنامه های غیرقانونی استفاده می کرد

آندریا زوانیکی
عضو هیات تحریریهيو.اِس.اينفو

واشنگتن – وزارت خزانه داری ایالات متحده یکی از بانک هایدولتی ایران را یکی از حامیان تکثیر سلاح های کشتار جمعی هسته ای معرفی کرد و ازدیگر کشورها خواست تا اقدامات مشابهی جهت متوقف کردن برنامه های غیرقانونی هسته ایو موشکی ایران انجام دهند.

این وزارتخانه در اطلاعیه رسمی خود در تاریخ 9ژانویه اعلام کرد که بانک بین المللی سپه برای یک گروه صنعتی دولتی ایرانی خدمات وحمایت های مالی فراهم می کند؛ این شرکت بر برنامه ها و صنعت موشکی کشور ایران نظارتداشته و آن را اداره و هماهنگ می کند. به این ترتیب، هرگونه تبادلات با بانک سپه بهوسیله هر یک از شرکت های ایالات متحده یا اشخاص خصوصی ممنوع شده و همه دارایی هایاین بانک در حوزه قضایی ایالات متحده مسدود می شود.

بنا بر اظهارات استوارتلوی، معاون وزیر خزانه داری، در این اطلاعیه، “بانک سپه محور اصلی مالی شبکهتدارکات موشکی ایران بوده و فعالانه به ایران در جهت به دست آوردن موشک هایی کهقادر به حمل سلاح های کشتار جمعی هستند، یاری رسانده است.”

در این اطلاعیهآمده است که این بانک همچنین معامله های بین شرکت های ایرانی و صادر کننده اصلیموشک های بالستیک کره شمالی را صورت می داد؛ این صادر کننده پیش از این از سویوزارت خزانه داری به عنوان یکی از تکثیر کنندگان سلاح های کشتار جمعی شناخته شدهبود.

لوی در یک بیانیه از پیش تنظیم شده گفت که این ارتباط “موجب نگرانیشدید برای ایالات متحده” است.

وی بیان داشت که این اقدام ایالات متحدهجدیدترین اقدام این کشور از مجموعه اقداماتی است که جهت مبارزه با ایران و دیگرکشورهایی که از سیستم مالی بین المللی سوء استفاده می کنند تا از تروریست یا برنامههای هسته ای حمایت مالی به عمل آورند، صورت می گیرد.

برای مثال در ماهسپتامبر 2006، وزارت خزانه داری، بانک صادرات، یکی دیگر از بانک های دولتی ایران رابه عنوان یک تامین کننده مالی تروریسم بین المللی معرفی کرد.

لوی گفت که درماه های اخیر، به دلیل یک “تغییر اساسی” در نگرش بانک های بین المللی بزرگ و دیگرشرکت ها، تاثیر چنین اقدامات رسمی به شدت افزایش یافته است. او گفت که این بانک هاو شرکت ها، داوطلبانه معاملات خود را با موسسات ایرانی کاهش داده و یا به طور کلخاتمه داده اند. با جمع شدن شواهدی دال بر عملیات مالی گمراه کننده کشور ایران بهمنظور پنهان کردن ماهیت اصلی تبادلات مالی خاص، این شرکت ها به ارزیابی دوبارهمعاملات خود با این کشور می پردازند.

لوی گفت که با نسبت دادن این عملیات بهبانک سپه، ایالات متحده همچنین به وظیفه خود طبق قطعنامه تصویب شده در شورای امنیتدر ماه دسامبر 2006 که کشورها را ملزم می کند که هیچ گونه حمایت مالی از برنامه هایغیرقانونی هسته ای و موشکی ایران به عمل نیاورند، عمل می کند.

او گفت، “ماهمچنین از کشورهای دیگر می خواهیم که آنان نیز به این وظیفه جدی عملکنند.”

لوی همان روز به خبرنگاران گفت که با این وجود، ایالات متحده انتظارندارد که اقدامات تنبیهی نسبت به تهران افزایش یابد، بلکه خواهان آن است که تغییریدر سیاست مخالفت جویانه ایران حاصل شود.

وی ابراز داشت که بهترین نتیجه ایکه از این تحریم عاید می شود این خواهد بود که ایرانی ها دریابند سیاست های ایشان،آنها را از جامعه بین المللی منزوی کرده و موجب آسیب رساندن به اقتصادشان خواهدشد.
بیانیه در مورد قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل

24 مارس 2007

آنچه در زیر می آید بیانات وزرایامور خارجه چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلستان و ایالات متحده آمریکا با حمایتنماینده ارشد اتحادیه اروپا می باشد.

تصویب متفق الرای قطعنامه 1747 شورایامنیت بازگو کننده نگرانی های عمیق جامعه جهانی در مورد برنامه هسته ای ایران میباشد. ما نسبت به کوتاهی ایران در پذیرش قطعنامه پیشین شورای امنیت و آژانس بينالمللی انرژی اتمی ابراز تأسف کرده و یک بار دیگر از ایران می خواهیم تا به وظایفبین المللی اش به طور کامل عمل کند.

ما نسبت به پیگیری راه حل ها از طریقمذاکراتی که نگرانی های جامعه جهانی را مورد بررسی قرار دهند، پایبند می باشیم. هدفمذاکرات دستیابی به یک توافقنامه جامع با ایران بر اساس احترام متقابل، می باشد،بطوری که اعتماد جامعه جهانی را منحصراً در ارتباط با صلح آمیز بودن ماهیت برنامههسته ای ایران دوباره برقرار نماید و راه جدیدی در جهت گسترش روابط و توسعه همکاریهای گسترده تر بین ایران و همه کشورهای ما بگشاید.

ما حق ایران به تحقیق،تولید و استفاده صلح آمیزاز انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز مطابق با تعهدات اینکشور نسبت به پيمان منع گسترش سلاح هسته ای را محترم می شماریم. با توجه به اینموضوع، هماهنگی های آتی، چگونگی و زمان بندی طی مذاکرات مورد بررسی قرار خواهدگرفت.

به منظور بررسی نگرانی های حل نشده، شفافیت کامل و همکاری ایران باآژانس بين المللی انرژی اتمی (IAEA) لازم و ضروری می باشد. ما بر حمایت کامل از IAEA و کارکنانش تصریح می کنیم.

ما آمادۀ اجرای پیشنهاد “تعلیق در برابرتعلیق” مان می باشیم. این بدان معناست که طی مذاکرات که بر اساس چارچوب زمانیموافقت شده انجام خواهد پذیرفت و به واسطه موافقت دوطرف قابل تمدید نیز می باشد،ایران باید تعلیق لازم الاجرای تأیید شده از طرف IAEA مطابق قطعنامه های 1737 و 1747 شورای امنیت را به اجرا درآورده و متعاقب آن مذاکرات شورای امنیت در موردبرنامه هسته ای ایران به حالت تعلیق در خواهد آمد، به همان صورت اجرای اقدامات موردپذیرش تحت قطعنامه مرتبط شورای امنیت به حالت تعلیق در خواهد آمد.

ماپیشنهادهایی که در ژوئن 2006 به ایران ارائه داديم را دوباره مورد تأیید قرار میدهیم. این پیشنهادات شامل همکاری با ایران در زمینه انرژی هسته ای غیرنظامی، تضمینقانونی لازم الاجرا در مورد تأمین سوخت هسته ای و امنیت سیاسی و همکای اقتصادی وسیعتر می باشد. این پیشنهادات بر روی میز مذاکره قرار دارند.

ما ایران را بهاستفاده از این فرصت و ارتباط با همه ما و یافتن راهی برای حرکت به سمت جلو تشویقمی نماییم. پیشنهادات ما منافع فراگیری برای ایران و منطقه به ارمغان خواهد آورد واین پیشنهادات در حالی که منافع قانونی ایران را مد نظر قرار می دهند وسیله ای برایرسیدگی به نگرانی های جامعه جهانی را نیز فراهم می آورند. در منطقه ای که به واسطهبی ثباتی و خشونت زیاد شناخته شده است، باید راهی پذیرفته شده بیابیم که باعث ایجاداعتماد و ترویج صلح و احترام متقابل باشد. با توجه به این شرایط، ما پیشنهادمذاکرات بیشتر با جمهوری اسلامی ایران را ارائه می نماییم تا ببينیم که آیا راهقابل قبول دو طرف برای باز کردن مذاکرات قابل حصول می باشد.
آخرين اخبار امور خارجه از واشنگتن

16 مارس 2007

اخبار کاخ سفید؛ اخبار وزارتخارجه

گرفته شده از جلسه مطبوعاتی کاخ سفید: عربستان سعودی، عراق،ایران

تونی اسنو(1) سخنگوی کاخ سفید (16 مارس): ابتدا اجازه دهید گزارشی بهشما بدهم دربارهٔ تلفن‌های تعدادی از رهبران خارجی که در ساعات زودتر امروز انجامشده است. رئیس جمهور با پادشاه عربستان، شاه عبدالله گفتگو کرد. آنها تلاشهای انجامشده برای پیشرفت به سوی ایجاد یک کشور فلسطینی و همچنین صلح میان اسرائیل وفلسطینی‌ها را مورد بحث قرار دادند. آنها دربارهٔ ایران و اوضاع در لبنان صحبتکردند؛ و همچنین رئیس جمهور از پادشاه برای شرکت عربستان سعودی در کنفرانس اخیر درعراق تشکر کرد.

رئیس جمهور همچنین با مبارک، رئیس جمهور مصر گفتگو کرد. علاوه بر این او از رئیس جمهور مبارک برای شرکت مصر در کنفرانس عراق تشکر کرد. آنهااوضاع در عراق، اوضاع اسرائیلی – فلسطینی، لبنان و سفر قریب‌الوقوع کاندالیزا رایس،وزیر خارجه به منطقه را مورد بحث قرار دادند.

ما همچنین خوشحال هستیم کهدیروز سنای ایالات متحده به مصوبهٔ S-9 رأی منفی داد؛ این مصوبه‌ای بود که دستفرماندهان جنگی را در ارتباط با عملیات جاری در عراق را می‌بست. همچنین ما به اینواقعیت توجه داریم که اکثریت قاطعی از دو حزب، 82 نفر، موافقت کردند که عدم کاهشبودجه برای نیروهای حاضر در عراق حائز اهمیت بسیار است.

**
سوال: آیادولت بوش اعتقاد دارد که تحریمهای بیشتر سبب پیشرفت مثبت در مورد ایران خواهدشد؟

آقای اسنو: این سؤال خوبی است چرا که من فکر می‌کنم نشان دهندهٔ روشیاست که ما در سیاست خارجی در پیش می‌گیریم. برای همهٔ آنهایی که سعی کرده‌اندمسئلهٔ حمله به ایران را مطرح کنند که حرفی احمقانه است باید بگویم که آنچه که ماواقعاً گفتیم این است که ما از راههای دیپلماتیک برای واداشتن دولت ایران به تغییررفتار استفاده خواهیم کرد. ما یک قطعنامهٔ مربوط به فصل 7 توسط شورای امنیت سازمانملل داشتیم. ایرانی‌ها نتوانستند از آنچه که اتفاق می‌افتاد اطاعت کنند بنابراین مابه شورای امنیت بازگشتیم. اکنون ما با گروه 5 (P5) به توافقی دست یافته‌ایم و اینتوافق به شورای کامل امنیت ارائه می‌شود.

باید کار کرد تا بتوان متحدانیداشت، بویژه آنهایی که در همسایگی هستند و آنهایی که می‌توانند بر دولت مربوطه فشاروارد کنند و یا در آن نفوذ دارند، مانند مورد کرهٔ شمالی، باید تلاش کرد تا ازمحرک‌ها به عنوان راهی برای برگرداندن اشخاص بر سر میز استفاده کرد تا نه تنهاآرمان صلح را به پیش برد، بلکه به طور همزمان بتوان شرایطی را ایجاد کرد تا بتوانآنچه که برای مردم آن کشور مفید است را انجام داد. منظورم این است که ما پیشنهادخیلی خوبی به مردم ایران می‌کنیم، و برای مردم ایران آنچه که می‌خواهیم انجام دهیمآشکار است، اینکه می‌خواهیم از آنها حمایت کنیم و اینکه راهی برای خروج از محدودیتناشی از ادامهٔ فعالیت‌های هسته‌ای وجود دارد.

سوال. با اینحال آیا شما دراین مورد ایالات متحده و متحدانش را صبور توصیف می کنید؟

آقای اسنو: بله،صبور و مصمم.

اطلاعیهٔ سخنگوی وزارت خارجه
16 مارس 2007
انتخاباتسنگال

ایالات متحده به رئیس جمهور عبدالله وید(2) به مناسبت انتخاب دوباره وپیروزی در انتخابات ماه گذشتهٔ سنگال تبریک می‌گوید. ما همچنین مردم سنگال را برایحضور بی‌سابقه‌شان در انتخابات می‌ستاییم. شرکت آنها شاهدی بر تعهد سنگال نسبت بهیک سیستم سالم ِ دموکراتیک است. ایالات متحده از این جهت در کنار مردم سنگال قرارمی گیرد و به حمایت از تلاش‌های آنان برای ساختن یک دموکراسی امن و پررونق ادامهمی‌دهد.

از وزارت خارجه
یادداشت مطبوعاتی
16 مارس 2007

طراحی دوبارهٔ تارنمای کنسولی وزارت خارجه:
TRAVEL.STATE.GOV

وزارت خارجه تارنمای امور کنسولی،travel.state.gov، را دوباره در روز 16 مارس 2007 در ساعت 8:00صبح به وقت شرق آمریکا به راه انداخت. تارنمای دوباره طراحی شده شکل و امکاناتجدیدی دارد که به استفاده کنندگان اجازه می‌دهد تا به سادگی اطلاعات مربوط بهمسافرت بین‌المللی، گذرنامه و روادیدها را بیابند. این تارنما حتی دارای امکاناتبیشتری برای استفاده کنندگان است، دسترسی سریعتر و راحتتر به صفحات پرطرفدار تارنماامکان‌پذیر است و امکان اشتراک در فهرست‌های خدماتی گسترده و RSS (مقالات زنجیره‌ایواقعاً ساده) وجود دارد تا استفاده کنندگان بتوانند در جریان آخرین تغییرات اطلاعاتکنسولی قرار بگیرند. وزارت خارجه از عموم مسافران، هم تجاری و هم افراد دعوت می کندتا پیش از برنامه‌ریزی سفر به خارج از کشور از تارنمای دوباره طراحی شدهٔtravel.state.gov دیدن کنند. ما به فراهم کردن مهم‌ترین ودقیق‌ترین اطلاعات دربارهٔ شرایطی که مردم آمریکا ممکن است با آن روبرو شوند وقوانین و مقرراتی که بر سفر آنها به خارج از کشور حاکم خواهد بود، ادامه خواهیمداد.
تارنمایtravel.state.gov اولین محمل وزارت خارجه برای رساندن اطلاعاتبه‌روز شده به مردم آمریکا دربارهٔ سفر و امنیت آن در کشورهای دیگر است. این تارنمابه مردم دربارهٔ موقیت‌های خطرناک، نیازهای جاری مسافرت و سایر موارد لازم برایسفری امن، آگاهی می‌دهد. بازدیدکنندگان می‌توانند فرم‌های تقاضا وجزوه‌های اطلاعاتیرا بارگذاری (دانلود) کنند، فرم روادید غیر مهاجرتی به چندین زبان را پر کنند،مطالب منتشره را سفارش دهند، برنامه‌های مسافرتی خود را در وزارت خارجه به ثبتبرسانند و کارهای دیگری را از طریق این تارنما انجام دهند.
این تارنما از هنگامشروع به کار اولیهٔ خود در سال 2004 بیش از 250 میلیون بازدید کننده داشته است. برای مشاهدهٔ نمونه‌هایی از اطلاعاتی که در تارنمای ما در دسترس است رجوع کنیدبه:
• تقاضای گذرنامه:
https://www.travel.state.gov/passport/passport_1738.html

• اطلاعات سفر به کشوری خاص:
https://www.travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_1765.htm
• تقاضای روادید ورود به آمریکا:
https://www.travel.state.gov/visa/visa_1750.html

برایخواندن این مطلب به زبان انگلیسی رجوع کنید به:
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2007/mar/81830.htm

اظهارات رئیس جمهورپس از ملاقات با کمیسیون تعیین شده از سوی رئیسجمهور
برای مراقبت از جنگجویان مجروع به وطن بازگشته

رئیس جمهور بوش (16 مارس): من چند هفتهٔ پیش اعلام کردم که سناتور دوول(3) و وزیر شلالا(4) موافقتکرده‌اند تا ریاست کمیسیونی از هموطنانمان را به عهده بگیرند به منظور رسیدگی بهخدمات بهداشتی که سربازان از خدمت برگشته و افراد ارتش دریافت می‌کنند.

منامروز از دیدار با اعضای منتخب کمیسیون ، بسیار خوشحال شدم. در این کمیسیون افرادیهستند که نشان قلب ارغوانی(5) دریافت کرده‌اند، همسر یک سرباز شدیداً زخمی، یک پزشکو افرادی دلرحم حضور دارند که برایشان مهم است که آیا دولت مسئولیت خود را نسبت بهسیستم بهداشتی ما انجام می‌دهد یا خیر؛ وظیفهٔ اطمینان یافتن از اینکه هم در وزارتدفاع و هم در ادارهٔ سرپرستی ِ سربازان سیستم بهداشتی ما به تعهدات خود عمل می‌کند.

من به اعضای این کمیسیون اطمینان دادم که من از کار آنها حمایت خواهم کرد وبه مشکلاتی که آنها بیابند رسیدگی می‌کنم. ما این دین را به آنهایی که یونیفورممی‌پوشند و خانواده‌هایشان داریم تا مطمئن شویم که سربازان ما بهترین امکانات رادریافت می‌کنند و این کاری است که قرار است این کمیسیون انجام دهد. من از شما بهخاطر تمایلتان به خدمت سپاسگزارم. شما خدمت بزرگی به کشور انجام می‌دهید، چرا کهگزارش کمیسیون تضمین می کند که این خدمات به فراسوی مدت زمان ریاست جمهوری من خواهدرفت. به بیان دیگر این کار زمینه را برای این ریاست جمهوری و سایر رؤسای جمهورآماده می کند تا آغاز کنندهٔ استانداردی در این مورد باشد که ما انتظار داریم دولتایالات متحده دنبال کند.

بنابراین برای حضور امروز شما در اینجا متشکرم: ازوقتی که صرف می‌کنید سپاسگزارم.

1. TONY SNOW
2. Abdoulaye Wade
3. Senator Dole
4. Secretary Shalala
5. Purple Heart
آخرين اخبار وزارت امور خارجه از واشنگتن

23 مارس 2007

جلسه مطبوعاتی روزانه وزارت خارجه : پاسخبه ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه شان مک کورمک (23 مارس): پیش نویس قطعنامهبر علیه ایران به صورت رسمی جهت اتخاذ تصمیم مناسب بر روی میز قرار گرفت. ما انتظارداریم که این قطعنامه آخر این هفته به رأی گذاشته شود… این قطعنامۀ با قدرت وکارآمدی است که برای وضعیت کنونی ایران که به مقابله با نظم بین المللی ادامه میدهد، مناسب است. این یک خواسته بسیار ساده است: فعالیت های هسته ای خود را رسماً بهتعلیق درآورید تا بتوانید با سایر کشورهای جهان و گروه 5+1 وارد مذاکرهشوید.”

اظهارات وزیر رایس در مورد توافقنامه هسته ای بین ایالات متحده وهند، راکتور بوشهر، کره شمالی

سؤال از وزیر رایس (23 مارس): در مورد هند… من شنیده ام که مذاکرات دوجانبه در مورد توافقنامه انرژی هسته ای صلح آمیز با مشکلمواجه شده است. و هندی ها جا زده اند. آیا این حقیقت دارد؟

وزیر رایس: اینیک مذاکره است. و به عقیده من این – ایالات متحده و هند به یک توافقنامه بسیار مهمدست یافتند. این توافقنامه ای است که اجازه مشارکت در فعالیت های صلح آمیز هسته ایرا می دهد و هند را از وضعیت مبهم فعلی که به دلیل فعالیت هایش در زمینه سلاح هایهسته ای قادر به دستیابی به انرژی هسته ای صلح آمیز نمی باشد، در می آورد. و اینتنها راه ممکن انجام این کار است. این تنها راهی است که آنها می توانند این کار رابا همکاری گروه تأمین کننده انرژی هسته ای انجام دهند. این تنها راهی است که آنهامی توانند این کار را با هر کسی که مایل به همکاری در زمینه انرژی هسته ای صلح آمیزباشد، انجام دهند. و من فکر می کنم در نهایت – این منفعت برجسته که خود منجر بهبوجود آمدن این توافقنامه شد بر سایر موارد غلبه خواهد کرد.

معاون وزیرامور خارجه نیک برنز با همتایانش در تماس دائمی بوده است. من فکر می کنم او به زودیتیمش را جهت آغاز مجدد این مذاکرات اعزام خواهد کرد. با توجه به فشاری که از رویدوش هند در جهت تلاش هایش برای توسعه انرژی هسته ای صلح آمیز برداشته می شود، اینقرار داد برای هند بسیار مفید است و همچنین برای ایالات متحده زیرا این کشوری استکه پرونده مثبتی در زمینه مبارزه با تکثیر سلاح های هسته ای دارد و در حال تبدیلشدن به یک قدرت برجسته در سیاست بین الملل می باشد، کشوری است که جهت رشد نیازهایاقتصادی دارد و نیز شدیداً به انرژی هسته ای صلح آمیز محتاج است. این امر با در نظرگرفتن ملاحظات زیست محیطی و بدون اتکای بیش از حد به منابع کربن صورت خواهد گرفت. پس این برای هر دو طرف توافقنامه مثبتی است و من فکر می کنم که در بررسی نهایی مابه توافق خواهیم رسید. البته مذاکرات پیچیده ای در پیش رو داریم – این ها مسائلیهستند که تاریخچه ای طولانی دارند.

* * *

سؤال: نظر شما در موردآنچه بین روس ها و بوشهر اتفاق افتاد، چیست؟

وزیر رایس: خب، روس ها میتوانند از جانب خودشان در مورد بوشهر سخن بگویند. اینکه آیا روس ها با ایران مشکلاقتصادی دارند یا مشکل سیاسی، هر مشکلی که هست، من در مورد آن صحبت نخواهمکرد.

همانطور که می دانید ما هرگز با بوشهر مشکلی نداشته ایم. در حقیقت ماگفته ایم که دستیابی ایران به انرژی هسته ای صلح آمیز و استفاده از سوخت برگشتی ازآن نوعی که در بوشهر تولید می شود برای ایرانیان راه خلاصی از این وضعیت است زیرااگر آنها قبول می کردند که سوخت شان از یک تهیه کننده خارجی تأمین شود به طوریکهدیگر مشکل چرخه سوخت نداشته باشند، ما مشکلی نداشتیم. بنابراین ما با بوشهر مشکلینداریم. من معتقدم که روس ها در مورد اینکه در شرایط فعلی که ایران مانع دسترسیکامل IAEA می شود و تمایلی به تعلیق بازپروری و غنی سازی ندارد، باید خودشان تصمیمبگیرند. صرفنظر از اینکه این تصمیم گیری شامل بوشهر بشود یا نه ما شخصاً مشکلی بابوشهر نداریم. در حقیقت رییس جمهور در مورد بوشهر در (نامفهوم) مناسبت هایی نظرمثبت شان را اظهار داشته اند.

سؤال: آیا خبر جدیدی از وضعیت کره شمالیدارید؟ منظور من این است که روس ها می گویند که وزارت دارایی (خزانه داری) کارشکنیمی کند. منظورم این است که شما چگونه – می خواهم بگویم که به نظر کمی —

وزیر رایس: خط مشی و تصمیمات لازم در مورد وضعیت این دارایی ها اتخاذ شدهاست. من تا کنون با هیچ همکاری بیش از هانک پالسون در این زمینه همکاری نداشته ام. ما با یکدیگر ساعت ها بر روی این موضوع کار کرده ایم… و اکنون به مشکلات اجراییبرخورده ایم که صادقانه بگویم به صورت غیر منتظره در مورد نحوه کامل کردن انتقالاین وجوهات به کره شمالی، به صورتی که مورد تأیید دولت کره شمالی نیز قرار بگیرد،به وجود آمد، مشکلاتی که مربوط به نگرانی های ما در مورد حساب های خاصی می شود، پساین یک مسئله اجرایی است و وزارت دارایی سعی در رفع آن داشته است و ما نیز سعی درهمکاری با مقامات ماکائو و چین داشته ایم تا بتوانیم این مشکل را حل کنیم و همهشدیداً مشغول فعالیت هستند که این کار به انجام برسد… مسائل بانکی پیچیده هستند واین درحقیقت تلاشی است جهت ساماندهی بخش تکنیکی آن…

سؤال: اما آیا این کهکره شمالی می گوید ما قبل از دریافت پول مذاکره نمی کنیم، تحریک کننده نمی باشد – این که آنها نمی توانند این مورد را بدون اثبات اینکه پول به آنها می رسد، قبولکنند؟

وزیر رایس: ما در حال پیشرفت کردن در این مورد می باشیم – اینآسانترین ارتباط نمی باشد. این رابطه به مرور زمان بهبود یافته است. بسیار بهتر ازسابق، اما ما این مشکل را حل خواهیم کرد. این مشکل حل شده است. ما آن را به اجرا درخواهیم آورد و به عقیده من آنگاه می توانیم کار را پیش ببریم. فضا واقعاً مناسب میباشد. مشکلی در روابط وجود ندارد.
آخرين اخبار وزارت امور خارجه از واشنگتن

23 مارس 2007

جلسه مطبوعاتی روزانه وزارت خارجه : پاسخبه ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه شان مک کورمک (23 مارس): پیش نویس قطعنامهبر علیه ایران به صورت رسمی جهت اتخاذ تصمیم مناسب بر روی میز قرار گرفت. ما انتظارداریم که این قطعنامه آخر این هفته به رأی گذاشته شود… این قطعنامۀ با قدرت وکارآمدی است که برای وضعیت کنونی ایران که به مقابله با نظم بین المللی ادامه میدهد، مناسب است. این یک خواسته بسیار ساده است: فعالیت های هسته ای خود را رسماً بهتعلیق درآورید تا بتوانید با سایر کشورهای جهان و گروه 5+1 وارد مذاکرهشوید.”

اظهارات وزیر رایس در مورد توافقنامه هسته ای بین ایالات متحده وهند، راکتور بوشهر، کره شمالی

سؤال از وزیر رایس (23 مارس): در مورد هند… من شنیده ام که مذاکرات دوجانبه در مورد توافقنامه انرژی هسته ای صلح آمیز با مشکلمواجه شده است. و هندی ها جا زده اند. آیا این حقیقت دارد؟

وزیر رایس: اینیک مذاکره است. و به عقیده من این – ایالات متحده و هند به یک توافقنامه بسیار مهمدست یافتند. این توافقنامه ای است که اجازه مشارکت در فعالیت های صلح آمیز هسته ایرا می دهد و هند را از وضعیت مبهم فعلی که به دلیل فعالیت هایش در زمینه سلاح هایهسته ای قادر به دستیابی به انرژی هسته ای صلح آمیز نمی باشد، در می آورد. و اینتنها راه ممکن انجام این کار است. این تنها راهی است که آنها می توانند این کار رابا همکاری گروه تأمین کننده انرژی هسته ای انجام دهند. این تنها راهی است که آنهامی توانند این کار را با هر کسی که مایل به همکاری در زمینه انرژی هسته ای صلح آمیزباشد، انجام دهند. و من فکر می کنم در نهایت – این منفعت برجسته که خود منجر بهبوجود آمدن این توافقنامه شد بر سایر موارد غلبه خواهد کرد.

معاون وزیرامور خارجه نیک برنز با همتایانش در تماس دائمی بوده است. من فکر می کنم او به زودیتیمش را جهت آغاز مجدد این مذاکرات اعزام خواهد کرد. با توجه به فشاری که از رویدوش هند در جهت تلاش هایش برای توسعه انرژی هسته ای صلح آمیز برداشته می شود، اینقرار داد برای هند بسیار مفید است و همچنین برای ایالات متحده زیرا این کشوری استکه پرونده مثبتی در زمینه مبارزه با تکثیر سلاح های هسته ای دارد و در حال تبدیلشدن به یک قدرت برجسته در سیاست بین الملل می باشد، کشوری است که جهت رشد نیازهایاقتصادی دارد و نیز شدیداً به انرژی هسته ای صلح آمیز محتاج است. این امر با در نظرگرفتن ملاحظات زیست محیطی و بدون اتکای بیش از حد به منابع کربن صورت خواهد گرفت. پس این برای هر دو طرف توافقنامه مثبتی است و من فکر می کنم که در بررسی نهایی مابه توافق خواهیم رسید. البته مذاکرات پیچیده ای در پیش رو داریم – این ها مسائلیهستند که تاریخچه ای طولانی دارند.

* * *

سؤال: نظر شما در موردآنچه بین روس ها و بوشهر اتفاق افتاد، چیست؟

وزیر رایس: خب، روس ها میتوانند از جانب خودشان در مورد بوشهر سخن بگویند. اینکه آیا روس ها با ایران مشکلاقتصادی دارند یا مشکل سیاسی، هر مشکلی که هست، من در مورد آن صحبت نخواهمکرد.

همانطور که می دانید ما هرگز با بوشهر مشکلی نداشته ایم. در حقیقت ماگفته ایم که دستیابی ایران به انرژی هسته ای صلح آمیز و استفاده از سوخت برگشتی ازآن نوعی که در بوشهر تولید می شود برای ایرانیان راه خلاصی از این وضعیت است زیرااگر آنها قبول می کردند که سوخت شان از یک تهیه کننده خارجی تأمین شود به طوریکهدیگر مشکل چرخه سوخت نداشته باشند، ما مشکلی نداشتیم. بنابراین ما با بوشهر مشکلینداریم. من معتقدم که روس ها در مورد اینکه در شرایط فعلی که ایران مانع دسترسیکامل IAEA می شود و تمایلی به تعلیق بازپروری و غنی سازی ندارد، باید خودشان تصمیمبگیرند. صرفنظر از اینکه این تصمیم گیری شامل بوشهر بشود یا نه ما شخصاً مشکلی بابوشهر نداریم. در حقیقت رییس جمهور در مورد بوشهر در (نامفهوم) مناسبت هایی نظرمثبت شان را اظهار داشته اند.

سؤال: آیا خبر جدیدی از وضعیت کره شمالیدارید؟ منظور من این است که روس ها می گویند که وزارت دارایی (خزانه داری) کارشکنیمی کند. منظورم این است که شما چگونه – می خواهم بگویم که به نظر کمی —

وزیر رایس: خط مشی و تصمیمات لازم در مورد وضعیت این دارایی ها اتخاذ شدهاست. من تا کنون با هیچ همکاری بیش از هانک پالسون در این زمینه همکاری نداشته ام. ما با یکدیگر ساعت ها بر روی این موضوع کار کرده ایم… و اکنون به مشکلات اجراییبرخورده ایم که صادقانه بگویم به صورت غیر منتظره در مورد نحوه کامل کردن انتقالاین وجوهات به کره شمالی، به صورتی که مورد تأیید دولت کره شمالی نیز قرار بگیرد،به وجود آمد، مشکلاتی که مربوط به نگرانی های ما در مورد حساب های خاصی می شود، پساین یک مسئله اجرایی است و وزارت دارایی سعی در رفع آن داشته است و ما نیز سعی درهمکاری با مقامات ماکائو و چین داشته ایم تا بتوانیم این مشکل را حل کنیم و همهشدیداً مشغول فعالیت هستند که این کار به انجام برسد… مسائل بانکی پیچیده هستند واین درحقیقت تلاشی است جهت ساماندهی بخش تکنیکی آن…

سؤال: اما آیا این کهکره شمالی می گوید ما قبل از دریافت پول مذاکره نمی کنیم، تحریک کننده نمی باشد – این که آنها نمی توانند این مورد را بدون اثبات اینکه پول به آنها می رسد، قبولکنند؟

وزیر رایس: ما در حال پیشرفت کردن در این مورد می باشیم – اینآسانترین ارتباط نمی باشد. این رابطه به مرور زمان بهبود یافته است. بسیار بهتر ازسابق، اما ما این مشکل را حل خواهیم کرد. این مشکل حل شده است. ما آن را به اجرا درخواهیم آورد و به عقیده من آنگاه می توانیم کار را پیش ببریم. فضا واقعاً مناسب میباشد. مشکلی در روابط وجود ندارد.
ایالات متحده شاهد افزایش نگرانی بین المللی در بارۀایران است

قطعنامه جدید سازمان ملل متحد زیر بنایتروریسیتی و برنامه اتمی را هدف قرار داده است

نوشتۀ دیوید شلبی
نویسندۀ یواس اینفو

واشنگتن- بنا به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، دامنه وسیع مجازاتهای تعیین شده علیه ایران در قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد بر نگرانیمضاعف شورا در مورد ایران انگشت می گذارد-نگرانی از بابت سرپیچی ایران از درخواستجامعه بین المللی برای تعلیق برنامه غنی سازی خود و یک نگرانی عمیق تر از ناحیۀایران به عنوان تهدیدی برای امنیت بین المللی.

جیمز جفری، دستیار معاونوزرات امور خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک، روز 27 مارس در واشنگتن به خبر نگارانگفت که ایران موجودیت یک عضو دیگر سازمان ملل متحد را در معرض تهدید قرار داده، درقبال همسایگان خود رفتار تعرض آمیزی در پیش گرفته و از فعالیت های تروریستی درسرزمین های دوردستی مانند آرژانتین حمایت کرده است.
او در این زمینه اظهارداشت: “اقدام شورای امنیت کار درستی است. این کار درستی است که شورای امنیت بر اساسفصل هفتم منشور ملل متحد دست به اقدام زده و مهمتر از همه این که شورا هدف هایمجازات ها را وسعت داده و درست چیزهایی را مشمول آن ساخته که مستقیما با برنامههسته ای و موشک های دور برد در ارتباط هستند ولی در عین حال مکانیسم ترور و ارعابرا تسهیل می کنند.
قطعنامه 1747 شورای امنیت که در تاریخ 24 مارس به تصویب رسیددامنه شمول خود را به ماورای قطعنامه مصوبه در 23 دسامبر گسترش داده تا یک بانکعمده ایرانی، نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب که فعالیت های تروریستی راسرپرستی و از نظر مالی حمایت می کند، گسترش دهد. قطعنامه همچنین صدور جنگ افزار رااز ایران ممنوع ساخته و هدف از این ممنوعیت سد کردن سیل اسلحه برای شبه نظامیان حزباله در لبنان است.
بنا به گفته جفری، این نکته نیز که قطعنامه به اتفاق آراء 15عضو شورای امنیت به تصویب رسیده شایان اهمیت است. وی در این باره افزود: “این یکامر خارق العاده و نمایانگر نگرانی جامعه بین المللی است. این خود یک تکیه گاهبسیار محکم برای دست زدن به اقدامات دیگر… در صورتی است که ما تغییری در رفتارایرانیان مشاهده نکنیم.”
به گفته این مقام، دریافت ایالات متحده این است کهایران براستی از وضعیت خود تحت مجازات های مقرر شده به وسیله فصل هفتم نگران شدهاست. این مجازات های وسیع ترین اقدامات سیاسی، اقتصادی و نظامی را در صورتی کهایران از خواستهای مندرج در قطعنامه سر باز زند، مجاز ساخته اند. وی سپس اظهارداشت: “این بدترین موقعیت حقوقی بین الملل است که شما به عنوان یک کشور می توانیدداشته باشید.”
بنا به گفته جفری، مجازات ها از هم اکنون آثار خود را آشکار ساختهاند. او خاطر نشان کرد که بسیاری از کشور ها از هم اکنون پا را ازمحدوده مجازات هایمقدماتی تعیین شده در قطعنامه دسامبر شورای امنیت فراتر گذاشته و به اقداماتی برایمحدود ساختن مناسبات مالی خود با ایران دست زده اند.
او سپس افزود: “جای هیچ شکیباقی نیست که آثار روی هم انباشته این اقدامات در حال آشکار ساختن خود بر روی بخشمالی در ایران، برجا نهادن تاثیر عمده بر سرمایه گذاری ها در ایران و نیز بر بخشهیدرو کربور [نفت و گاز] در ایران است.”َ
طبق اظهار وی، فشاری که مجازات ها بهوجود آورده در انتقادهایی که از سیاست های پرزیدنت محمود احمدی نژاد در رسانه ها ودر مجلس صورت می گیرد آشکار شده است.
جفری گفت که هدف جامعه بین المللی تغییررفتار ایران است و فشار به ایران برای تحقق بخشیدن به این هدف افزایش خواهد یافت.
وی اظهار داشت:”ما مطمئن و خوشبین هستیم که با اقدام از طریق مجاری دیپلماتیکبه موفقیت خواهیم رسید.” بنا به گفته وی، مجازات ها تنها یک بخش از راهبرددیپلماتیک به منظور ایجاد انگیزه برای ایران و نیز پدید آوردن ضد انگیزه برایمتقاعد ساختن ایران به منطبق ساختن برنامه هسته ای خود با خواستهای جامعه بینالمللی است.
جفری ابراز امیدواری کرد که قطعنامه 24 مارس ایران را به تعلیقفعالیت های غنی سازی خود متقاعد خواهد ساخت ولی افزود که ایالات متحده و شرکای آندر شورای امنیت آماده اند تا در صورتی که آژانس بین المللی انرژی اتمی عدم تمکینایران را از خواستهای شورا ظرف مدت 60 روز گزارش دهد، به اقدامات اضافی دیگریمبادرت ورزند.
بوش از رهبران کشورهای منطقه خاورمیانه خواست تا از روندصلح در منطقه حمایت به عمل آورند

کاندالیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا در 27- 23مارس به خاورمیانه سفر خواهد نمود

نویسنده: دیوید شلبی
عضو هیئتتحریریه یو. اس. اینفو

واشنگتن – پرزیدنت بوش طی تماس تلفنی با رهبرانکشورهای منطقه خاورمیانه از آن ها خواست که از ماموریت وزیر خارجه آمریکا،کاندالیزا رایس که قرار است تا پیش از آغاز مذاکرات صلح بین اسراییل و فلسطینیان،مجدداً به منطقه خاورمیانه سفر نماید، حمایت و پشتیبانی به عمل آورند. بوش ایجادصلح در منطقه را یکی از اولویت های دولت خود نامید.

بوش در بیست و دوم مارسدر واشنگتن به خبرنگاران گفت: “من با برخی از رهبران کشورهای خاورمیانه تلفنی صحبتنمودم و به آن ها تاکید نمودم که من و وزیر خارجه آمریکا به صورتی جدی متعهد بهپیشبرد روند صلح در خاورمیانه می باشیم. دستیابی به این هدف مشکل خواهد بود و ایجادهماهنگی بین تمامی گروه ها و احزاب مختلف، امری ساده نمی باشد، اما این موضوع، ازضرورت های کشور ایالات متحده و یکی از مهم ترین اولویت های وزیر خارجه آمریکا بهشمار می رود و من نیز در زمینه پیشبرد روند صلح، به وزیر خارجه اختیارات کامل دادهام.”

این سفر، سومین سفر رایس به منطقه در سال 2007 به شمار می رود. در ماهفوریه، رایس در یک نشست سه جانبه با حضور اهود اولمرت ، نخست وزیر اسراییل و محمودعباس، رییس جمهور فلسطین شرکت نمود که هدف از آن بازگرداندن دو طرف به پای میزمذاکره درباره صلح بود. این اولین نشست طی شش سال گذشته به شمار می رفت که در آنرهبران اسراییل و فلسطین درباره صلح مذاکره می نمودند. رایس گفت که او قصد داشتهاست تا یک “افق سیاسی” ایجاد نماید که به موجب آن مردم فلسطین تشویق گردند تا ازروند صلح حمایت به عمل آورند.

وزیر خارجه آمریکا در بیست ویکم مارس به یککمیسیون کنگره آمریکا اظهار داشت که سفر آتی او به منطقه نیز در ادامه همین اهداف وتلاش ها می باشد. رایس گفت: “ادامه تلاش ها برای تاکید بر تعهد ایالات متحده آمریکابه ایجاد یک افق سیاسی بسیار مهم می باشد، زیرا بدین وسیله آینده فلسطینیان در دستنیروهای میانه رو و معتدلی مانند ابومازن – پرزیدنت عباس – و نه نیروهای تندرو وافراطی قرار خواهد گرفت.”

رایس در این سفر علاوه بر فلسطین و اسراییل، ازکشورهای اردن و مصر نیز دیدار خواهد نمود و از رهبران این کشورها خواهد خواست تا ازتلاش های ایالات متحده آمریکا برای احیای روند صلح بین اسراییل و فلسطینیان حمایتبه عمل آورند.

از زمان سفر پیشین رایس به منطقه، احزاب عمده فلسطین – گروهحماس که دولت این کشور را تشکیل داده است و گروه مخالف فتح – با همکاری یکدیگر یکدولت متحد در مناطق فلسطینی تشکیل داده اند. رایس اظهار داشت که این دولت نیز ماننددولت پیشین فلسطین که توسط گروه حماس تشکیل شده بود، موجب بروز چالش ها و بحرانهایی شده است، زیرا دولت جدید فلسطین نیز خواسته های جامعه بین المللی مبنی بر نفیخشونت، به رسمیت شناختن وجود اسراییل و پایبندی به توافقات و معاهدات پیشین رابرآورده ننموده است.

با این حال رایس افزود که در دولت جدید فلسطین، اشخاصیحضور دارند که به اصول و چارچوب های صلح پایبند می باشند و ایالات متحده آمریکا بههمکاری هایش با این اشخاص ادامه خواهد داد تا زمینه های لازم برای ایجاد دو کشورمستقل فلسطین و اسراییل را فراهم نماید.
کمدی موزیکال درباره درگیری های اسراییل و فلسطین برندهجایزه اسکار شد

“داستان کرانه غربی” درباره رقابت بین دوفلافل فروش اسراییلی و فلسطینی می باشد

نویسنده: دیوید شلبی
عضو هیئت تحریریهیو. اِس. اینفو

واشنگتن – هنگامی که آری سندل(1)، دانشجوی رشته فیلم سازیدانشگاه کالیفرنیای جنوبی، تصمیم گرفت که یک کمدی موزیکال درباره درگیری ها ومناقشات بین اسراییل و فلسطین بسازد، بسیاری از اطرافیانش به او هشدار دادند که اینموضوع حساس در منطقه خاورمیانه، دستمایه مناسبی برای ساخت یک فیلم نمی باشد. امافیلم سندل با نام “داستان کرانه غربی” پس از نمایش در جشنواره فیلم ساندنس(2) درسال 2005، تا کنون در بیش از صد جشنواره مختلف در پنج قاره جهان به نمایش درآمدهاست و برنده بیش از 25 جایزه شده است. در بیست و پنجم فوریه نیز این فیلم برندهجایزه بهترین فیلم کوتاه غیرانیمیشن از آکادمی علوم و هنرهای سینمایی شد.

آکادمی علوم و هنرهای سینمایی، مسئولیت اعطای معتبرترین جایزه سینمایی درایالات متحده آمریکا – جایزه اسکار – را بر عهده دارد.

سندل در تارنمای اینفیلم نوشته است: “داستان کرانه غربی، قصد موضع گیری در مورد اوضاع منطقه خاورمیانهرا ندارد. این فیلم روایتی تاریخی نمی باشد و هیچ جنبه سیاسی ای نیز ندارد و تنهاداستانی درباره ارزش امید و صلح می باشد.”

سندل اظهار امیدواری نمود که فیلماو بتواند در نقطه مقابل سایر فیلم های مستند و گزارش های خبری که نسبت به برقراریصلح میان اعراب و اسراییل خوشبین نیستند، قرار گیرد. سندل افزود که هدف اصلی اوساختن فیلمی تاثیرگذار بوده است که بتواند باعث خنده و شادی بینندگان شده و روحیهامیدواری را به آن ها منتقل نماید.

داستان این فیلم درباره دو خانواده – یکخانواده اسراییلی و یک خانواده فلسطینی – می باشد که در رستوران های فلافل فروشیشان در یک شهر در کرانه غربی، با یکدیگر به رقابت می پردازند. هنگامی که رستوراناسراییلی “کوشر کینگ”(3) نسبت به راه اندازی یک دستگاه شیرینی پزی در حریم رستورانفلسطینی “هاموس هات”(4) اقدام می نماید، فلسطینی ها دست به تخریب این دستگاه میزنند و اسراییلی ها نیز در مقابل شروع به ساخت یک دیوار بین دو رستوران مینمایند.

در همین میان، دیوید، یک سرباز اسراییلی از خانواده کوشر کینگ، عاشقفاطمه، صندوقدار رستوران خانواده هاموس هات می شود. این موضوع سبب یک سری اتفاقاتمی گردد که در نهایت منجر به از بین رفتن هردو رستوران می شود و در نهایت اعضای هردو خانواده اسراییلی و فلسطینی برای بازسازی رستوران هایشان مجبور به همکاری بایکدیگر می شوند.

موسیقی این فیلم که ساخته یووال ران (5)، آهنگساز اسراییلیمی باشد، ترکیبی از موسیقی عربی، موسیقی سبک کلزمر(6) یهودی و آهنگ هایی به سبکنمایش های برادوی می باشد. این فیلم کوتاه همچنین شامل هفت صحنه رقص و آواز نیز میباشد.

داستان این فیلم و صحنه های رقص و موسیقی آن در واقع نوعی ادای دین بهفیلم “داستان وست ساید” می باشد. داستان وست ساید که در سال 1957 در برادوی به رویصحنه رفت، در سال 1961 به صورت فیلم درآمد. این فیلم ماجرای درگیری ها و رقابت بیندو گروه خلافکار نوجوانان آمریکایی و پورتوریکویی در نیویورک می باشد. سابقه اینگونه داستان ها درباره یک ماجرای عشقی که بر خلاف چهارچوب ها و شعایر فرهنگی ونژادی می باشد، ریشه در نمایشنامه رومئو و ژولیت ویلیام شکسپیر دارد.

سندلدر تارنمای فیلم نوشته است که بزرگ ترین مشکل او حفظ بی طرفی و رعایت توازن در فیلمبوده است. او می گوید: “ما از این موضوع می ترسیدیم که مبادا به یکی از طرفین اهانتنماییم و یا در شوخی هایمان نسبت به آن ها زیاده روی نماییم. به همین علت برای هرشوخی و ماجرای خنده دار درباره یکی از طرفین، شوخی مشابهی نیز برای طرف دیگر در نظرگرفتیم. همچنین به ازای هر تمجید و تعریفی از طرف فلسطینی، دقیقا تعریف و تمجیدی درهمان حد را برای طرف اسراییلی نیز ارایه نمودیم.”

سندل تاکید نمود که حفظ بیطرفی و رعایت توازن و کلی نگری در فیلم، نکته بسیار مهمی بوده است که باعث شده استتا بینندگان این فیلم، چه اسراییلی و چه فلسطینی، فارغ از هرگونه پیش داوری وتعصبی، به شخصیت ها و ماجراهای اتفاق افتاده در فیلم بخندند.”

سندل که رشتهتحصیلی اش در دانشگاه، تاریخ منطقه خاورمیانه، اسلام و یهودیت بوده است، سفرهایبسیار زیادی را در منطقه خاورمیانه انجام داده است. او گفت که فیلم داستان کرانهغربی در تمامی نقاطی که به نمایش درآمده است مانند جشنواره بین المللی فیلم دبی (امارات متحده عربی)، با استقبال بسیار گسترده ای روبرو شده است و او درخواست هایزیادی را برای نمایش فیلمش در اقصی نقاط خاورمیانه دریافت نموده است.

سندلهنگام دریافت جایزه اسکار گفت که استقبال گسترده عمومی از فیلم او نشان دهنده تمایلمردم کشورهای منطقه و جهان برای ایجاد صلح و آرامش در خاورمیانه می باشد. او اظهارداشت: “من صمیمانه اعتقاد دارم که اسراییلی ها و فلسطینیان به صلحی پایدار دستخواهند یافت و نباید در این راستا از هیچ تلاشی کوتاهی نمود.”

اطلاعاتبیشتر درباره داستان کرانه غربی در تارنمای این فیلم در دسترس است.
https://www.westbankstory.com

اطلاعات بیشتر درباره جوایزاسکار در تارنمای آکادمی علوم و هنرهای سینمایی در دسترس است. https://www.oscar.com

1. Arie Sandel
2. Sundance Film Festival
3. Kosher King
4. Hummus Hut
5. Yuval Ron
6. Jewish Klezmer music
اخبار از افغانستان

دسترسی تیم بازسازی ایالتی جلال آباد بهاجتماع

18 ژانویه 2007

فرودگاه بگرام،افغانستان – تیم بازسازی ایالتی جلال آباد ( PRT ) دست در دست فرمانداری ایالتننگرهار در حال کار است تا به بهبود کیفیت زندگی برای شهروندان این ایالت کمککند.
PRT جلال آباد در پاسخ به درخواست ایالت ننگرهار هدایایی از پوشاک، اسباببازی، پتو و وسایل مختلف به دفتر مدیر حج و مسجد، مدیر مسائل زنان و شورای زنانافغانستان و یتیم خانه های این ایالت آورد.
در ماموریتی دیگر، حنیف گردیوال،مدیر آموزش ننگرهار، با امید شروع یک لیگ فوتبال و والیبال در مدارس شهر، به PRT جلال آباد آمد. اعضای PRT با شرکت های ایالات متحده همکاری کردند تا دو هزار پیراهندر ده رنگ مختلف برای تیم های مختلف تهیه کنند. نیروی کمکی امنیتی بین المللی ( ISAF ) نیز با ارائه 325 توپ فوتبال، 125 توپ والیبال و 85 تلمبه، برای شروع جدی وقدرتمند لیگ کمک کرد.
PRT جلال آباد همچنین در روز 15 ژانویه وسایل مدرسه بهدختران یک مدرسه در منطقه بهسود واگذار نمود. برخی از وسایل توسط یک مدرسه در دالاستگزاس به عنوان بخشی از برنامه ” مداد برای صلح ” اهدا شده بود که به وسیله اعضایخانواده PRT برای کمک به کودکان افغانستان رهبری می شود. عبدل غفار پاش، شهردار شهرجلال آباد، با PRT جلال آباد همکاری می کرده است تا بودجه ای را برای مقاله هایکاری برای مردم شهر جلال آباد اختصاص دهد.
پاشا گفت که از زمان شروع مقاله در دوهفته پیش بیش از 150 نفر کار کردند تا کانال ها و زهکشی ها را در جلال آباد تمیزکنند. کارگران بیش از 1,300متر از کانال را در روز تمیز می کنند، تا امروز بیش از 20,000متر از مخروبه ها و زباله پاکسازی شده است. شهردار گفت که وی امیدوار استمردم شهر جلال آباد کمک خواهند نمود تا کانال ها را تمیز نگاه دارند و زباله ها وآشغال ها را در کانال ها نریزند.
در مراسمی در منطقه هیسراک در 8 ژانویه، اعضای PRT جلال آباد، نمایندگانی از سازمان محدود ساخت و ساز مهندسی و بزرگراهی، بزرگانهیسراک و معاون فرماندار هیسراک در شروع به ساخت پایگاه مدیریت بند آبی شرکت کردندکه قرار است در منطقه هیسراک ساخته شود.
این مقاله، که تقریبا در 6 ماه تکمیلخواهد شد، میزان زمین های آبرسانی شده در منطقه را دو برابر خواهد نمود و به کنترلآب های جاری کمک خواهد کرد. PRT جلال آباد با فرمانداری ایالت ننگرهار و همچنین شهرجلال آباد برای هدایت توزیع های بشر دوستانه، بهبود مدارس و تقویت شهر و جامعههمکاری خواهد کرد.

این گزارش با اجازه فرماندهی نیروهای مشترک افغانستانتجدید چاپ شده و هیچگونه محدودیتی برای چاپ ندارد.
کمک هیئت سازمان ملل در راستای تحقیق در مورد بمب گذاریهای اخیر در لبنان

به گفته نماینده ایالات متحده، بمب گذاری هامی تواند با دیگر حملات تروریستی مرتبط باشد

نویسنده: جودی آیتا
خبرنگار یو. اِس. اینفو در سازمان ملل

سازمان ملل- شورای امنیت موافقت نمود تا به هیئت بینالمللی اجازه دهد توسط تحقیقات ترور نخست وزیر سابق لبنان رفیق حریری به دولت لبنانکمک کند تا بمب گذاری های تروریستی اخیر در دو اتوبوس در عین آلغ را مورد بررسیقرار دهد.

آلخاندرو وولف، سفیر ایالات متحده در 15 فوریه گفت اقدام شورایامنیت “پیام روشنی برای همه کسانی است که یکپارچگی و اتحاد لبنان و حق حاکمیت اینکشور را که زیر نظر این شورا می باشد، مورد تهدید قرار می دهند. ما تا آخرین نفرمرتکبان این اعمال ناگوار را دستگیر خواهیم کرد.”

این بمب گذاری ها که بهواسطه آن 3 نفر کشته و حداقل 18 نفر مجروح شده اند، در سیزدهم فوریه و در شب دومینسالگرد بمب گذاری سنگین در خودرو که باعث کشته شدن حریری و 22 نفر دیگر در بیروتشد، انجام پذیرفت. شورای امنیت هیئت تحقیقات مستقل بین المللی (IIIC) (1) را بهمنظور بررسی ترور حریری و 14 بمب گذاری دیگر از اکتبر 2004 تا کنون تشکیلداد.

وولف گفت: “اختیاراتی که ما به این هیئت داده ایم… برای ما روشن میسازد که ارتباطات بالقوه ای وجود دارد که باید کشف گردد و با تعهدات اولیه این هیئتکاملاً مطابقت دارد.”

وولف پس از یک نشست غیر علنی شورای امنیت گفت، “اینبمب گذاری ها در شب دومین سالگرد ترور حریری اتفاق افتاد و ما به عنوان شورا ازحکومت لبنان و اختیاراتش در راستای حکومت بدون تداخل و ارعاب، پشتیبانی میکنیم.”

آقای سفیر ادامه داد، هدف اصلی در بنیانگذاری IIIC کمک به دولت لبنانبود تا آشکار سازند که چه کسانی نخست وزیر سابق رفیق حریری را ترورکردند.

از آن زمان به بعد، شورای امنیت تعداد زیادی از حملات تروریستی وترورها از جمله ترور،وزیر صنایع ، پییر جمایل که می توانست بخشی از یک رشته تلاش هاسازمان یافته برای تخریب حقانیت، حق حاکمیت و استقلال دولت لبنان باشد — و به نظرما هنوز ادامه دارد — را به آن حکم اضافه کرده است.

متن کامل بیاناتپرزیدنت بوش و کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه در مورد دومین سالگرد ترور حریری
را نیز از طریق تارنماهای زیر مشاهده فرمایید.
” target=”_blank” >https://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=texttrans-english&y=2007&m=February&x=20070214125101eaifas0.9951136

و
” target=”_blank” >https://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=texttrans-english&y=2007&m=February&x=20070215180210abretnuh0.9989893&t=livefeeds/wf-latest.html

برایکسب اطلاعات بیشتر در مورد سیاست های ایالات متحده، تارنمای زیر را مشاهدهفرمایید.
https://usinfo.state.gov/mena/lebanon.html
1. International Independent Investigation Commission (IIIC)
ایالات متحده کمک‌های اقتصادی به افغانستان را افزایشمی‌دهد

باوچر(1) از ایالات متحده می‌گوید که جاده‌هایجدید، فرصت ایجاد می‌کنند و امنیت را افزایش می‌دهند

نوشتهٔ دیوید مک ‌کیبی(2)
عضو هیئتتحریریهٔ يو.اِس.اينفو

واشنگتن – یک مقام ارشد وزارت خارجه می‌گوید در حالیکه نیروهای ناتو در افغانستان آمادهٔ رو در رو شدن با یک حملهٔ بهاری دیگر طالبانمی‌شوند، ایالات متحده تلاشهای انجام شده در جهت توسعهٔ اقتصادی را به طور موازیافزایش می‌دهد تا بر تروریسم و قاچاق مواد مخدر غلبه کند.

آقای سفیر ریچادرباوچر، معاون وزیر خارجه در امور آسیای جنوبی و مرکزی، هنگام شهادت در برابر کمیتهٔروابط خارجی سنا دربارهٔ این استراتژی ایالات متحده سخن گفت که به رئیس جمهورافغانستان، حامد کرزای کمک می‌کند تا اختیارات خود را تا مناطقی در جنوب شرقیافغانستان که تحت حکومت وی نیست گسترش دهد؛ سفیر باوچر در روز 7 مارس هنگام حضور درکمیتهٔ امور خارجهٔ مجلس هم در این باره توضیح داده بود.

باوچر گفت که محوراین کار تقاضای رئیس جمهور بوش برای 8/11 میلیارد دلار دیگر از کنگره برای سرعتبخشیدن به مقاله‌های بازسازی افغانستان و تعلیم نیروهای امنیتی در سال 2007 – 2008قرار دارد.

او گفت: “تقاضای این بودجه بیانگر استراتژی توسعهٔ دولت و سوقدادن منافع آن به سوی مردم در سرتاسر کشورافغانستان است.”

چنانچه این تقاضامورد موافقت کنگره قرار گیرد، این بودجه، کمک 2/14 میلیون دلاری ایالات متحده بهافغانستان از سال 2001 را تقریباً به دو برابر خواهد رساند و اجازهٔ اجرای استراتژیشش مرحله‌ای آمریکا در افغانستان را خواهد داد که در 15 فوریه توسط رئیس جمهور بوشاعلام شد.

باوچر گفت که این بودجهٔ جدید از مقاله‌های زیربنایی، مانندجاده‌سازی،‌ گسترش شبکهٔ برق و بهبود دسترسی به آب پاک در جنوب‌شرقی افغانستانحمایت خواهد کرد؛ استراتژیی که راه زیادی را در جهت ثبات بخشیدن به قسمتهای دیگرکشور طی کرده است. اما کارهای بسیار دیگری می‌ماند که باید انجامشوند.

باوچر گفت: “افغانستان در دهه‌های 50، 60 و 70 یکی از عقب مانده‌ترینکشورهای جهان بود و بعد این کشور به مدت 25 سال پس رفت. بسیاری از این کارهابازسازی نیست بلکه ساختن است.”

او گفت که ایالات متحده از سال 2001 هزارانکیلومتر جاده ساخته است، ‌از جمله “جادهٔ کمربندی” ملی که نزدیک به اتمام است. اوگفت که شبکهٔ راهها سرعت حمل و نقل کالاها را افزایش می‌دهد و به افغانستان امکانجدیدی برای پیوستن به همسایگان شمالی‌اش در آسیای مرکزی و در سمت جنوب با پاکستان وهند را می‌دهد.

باوچر گفت که ایالات متحده در مرحلهٔ بعدی با دولت کرزایهمکاری خواهد کرد تا ارتباطات جاده‌ای را با مراکز استانها و بعد در مناطق افغانگسترش دهد و مشاغل سازندگی محلی ایجاد کند، امنیت را بهبود بخشد و هم چنین زمینه رابرای توسعهٔ بیشتر آماده سازد.

جاده‌های جدید کلیدی برای کنترل موادمخدر

ساختن جاده‌ها علاوه بر بهبود امنیت، توسعه و خدمات دولتی، هم‌چنین جزءاصلی استراتژی گسترده‌ای است که هدف آن جلوگیری از کاشت گیاه خشخاش است که تأمینکنندهٔ منابع مالی مورد نیاز برای فعالیتهای ستیزه‌جویانه است و از طریق افزایشفساد باعث تضعیف دموکراسی می‌شود.

طبق گفتهٔ باوچر بیشتر تولید تریاکافغانستان در سال 2006 که براساس آمار سازمان ملل 92 درصد موجودی هروئین و سایرمواد مخدر مشابه جهان را تأمین می‌کند در جنوب‌شرقی افغانستان که منطقه‌ای آشوب‌زدهاست، تمرکز داشته است. جنوب‌شرقی افغانستان به عنوان منطقه‌ای نگران کننده در گزارشاستراتژی کنترل مواد مخدر بین‌المللی(3) که اخیراً توسط وزارت خارجه صادر شد،شناخته شده است.

باوچر گفت که تجربهٔ کشورهایی نظیر ترکیه، تایلند وپاکستان که کاشت گیاه خشخاش را متوقف کرده‌اند نشان می‌دهد که روند این کار بسیارپیچیده‌تر از این است که صرفاً به کشاورزان بگوییم از کاشت آن خودداری کرده و محصولدیگری بکارند. این کار نه تنها نیازمند زمان و عزم راسخ است بلکه احتیاج به تمرکززیاد روی تغییر زیربنایی اقتصاد کشاورزی و توسعهٔ آن دارد.

باوچر گفت که بهدلیل وجود جاده‌های جدید و تلاش افغان‌ها برای اطلاع‌رسانی عمومی، توسعهٔ کشاورزی واجرای قانون و ممنوعیت هدفمند، هم‌اکنون در شش استان افغانستان کشت گیاه خشخاشمتوقف شده است. احتمالاً هشت استان دیگر هم تا پایان سال 2007 موفق به توقف تولیدتریاک خواهند شد.

باوچر گفت وجود برق، به برخی کشاورزان امکان می‌دهد تاتولید محصولات قانونی را افزایش دهند و دیگران بتوانند مشاغل جدیدی را آغاز کنند. با وجود جاده‌ها ساکنین مناطق می‌توانند نیازهای خود را با سهولت بیشتری از بازارخریداری کنند. بعضی اعضای خانواده‌ها می‌توانند در شهرها ساکن شوند، جایی کهمی‌توانند کار پیدا کنند و پول به خانه بفرستند.

او گفت: “از طریق جاده‌هامی‌شود دولت را گسترش داد. با جاده‌ها می‌توان با مواد مخدر مبارزه کرد. با جاده‌هامی‌توان با شورشیان طالبان جنگید. جاده‌ها وسیله‌ای هستند که با آن می‌توان به مردمامکانات اقتصادی جدید داد؛ نیز می‌توان توانایی کاشت محصولات دیگر و توسعهٔ صنایعجدید را به آنها داد.”

متن کامل اظهارات آماده شدهٔ باوچر که به کمیتهٔامور خارجهٔ مجلس تقدیم شده است در تارنمای وزارت خارجه در دسترساست.

1. Richard Boucher
2. David McKeeby
3. International Narcotics Control Strategy Report
برنز از وزارت امور خارجه می گوید، تحریم های جدید “توبیخهای قابل توجهی” برای ایران می باشد

تصویب قطعنامه 1747 شورای امنیت به اتفاق آراءنشانه “لبريز شدن” صبر اعضاء می باشد

نویسنده: جودی آیتا
خبرنگار ويژهيو.اِس.اينفو در سازمان ملل

سازمان ملل – یک مقام عالی رتبه ایالات متحده میگوید، رای متفق القول شورای امینت در مورد تحمیل تحریم های اساسی جدید بر علیهایران “توبیخ جهانی قابل توجهی” می باشد و نشان دهنده فشار بیشتر بین المللی بر رویاین کشور به خاطر قصور در تعلیق برنامه غنی سازی اورانیوم اش و آغاز مذاکرات میباشد.

نیکلاس برنز معاون وزیر امور خارجه در امور سیاسی در یک مصاحبه تلفنیبعد از رأی گیری 24 مارس شورای امنیت سازمان ملل گفت، قطعنامه جدید “ایران را بهسمت انزوای بیشتر سوق خواهد داد” و این کشور را یکی از تنها 11 کشور از 192 کشورعضو سازمان ملل که تحت فصل 7 تحریم ها می باشند، قرار می دهد.

برنز بیانداشت: “صبر جامعه جهانی نسبت به ایران به سر آماده است. می توانید تجلی نارضايتی ازامتناع ایران از مذاکرات طی دو سال گذشته را مشاهده کنید.”

پیش از رأی گیری،رییس جمهور ایران، محمود احمدی نژاد گفته بود که در نظر دارد شورای امنیت را موردخطاب قرار دهد و ایالات متحده بیش از 75 روادید برای وی و همراهانش تدارک دید. بااین وجود، رییس جمهور در این جلسه شرکت نکرد. به جای ایشان وزیر امور خارجه ایران،منوچهر متکی، نماینده این کشور حاضر بود.

برنز خاطر نشان ساخت، رأی یکپارچه 15 کشور عضو شورای امنیت به قطعنامه 1747 شامل کشورهای اندونزی، برجسته ترین کشورمسلمان دنیا؛ قطر همسایه خلیجی ایران؛ و آفریقای جنوبی، رهبر جنبش غیر متعهد هابود.

اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل عبارتند از چین، فرانسه، روسیه،انگلستان، و ایالات متحده. در حال حاضر اعضای غیر دائم عبارتند از بلژیک، جمهوریخلق کنگو، غنا، اندونزی، ایتالیا، پاناما، پرو، قطر، اسلواکیا و آفریقایجنوبی.

برنز گفت، روسیه یکی از “شرکای بسیار، بسیار خوب” در تصویب تحریم هایجدید بود. وی همچنین بر تصمیم روسیه در به تأخیر انداختن ساخت و حمل سوخت رآکتوربوشهر در ایران تأکيد کرد.

برنز اظهار داشت: “ایرانی ها فکر می کردند که میتوانند به نحوی نظر روسیه را جلب کنند و یا کشورهای روسیه و چین را از کشورهایاروپایی و ایالات متحده جدا سازند. این سیاست به وضوح با شکست مواجه شدهاست.”

بر اساس نظر برنز، قیود منع ایران از فراهم سازی سلاح برای هر فردحقیقی یا هر سازمان و درخواست از کشورها به منظور “هوشیاری و بازداری” نسبت بهصادرات اسلحه به ایران یکی از اهداف اولیه ایالات متحده هنگام مذاکرات رایزنیبود.

ایالات متحده، ایران را نه تنها به صورت یک مشکل در حیطه فعالیت هستهای می بیند بلکه به عنوان تأمین کننده سلاح و…پول برای گروه های تروریستی خاورمیانهنیز در نظر می گیرد.

وی در ادامه افزود: “ما ایران را در حال تلاش برایتبدیل شدن به کشور نظامی حاکم بر منطقه می بینیم. آنها از تسلیحات شان جهت تغذیهروابط با حزب الله و حماس، با PFLPGC [جبهه آزادی بخش فلسطین- فرماندهی کل]، باجهاد اسلامی فلسطین… در جهت اهداف منفی و نتایج منفی استفاده میکنند.

قطعنامه همچنین به کشورها و مؤسسات مالی بین المللی توصیه می کند کهاز پرداخت کمک های مالی، اهدا یا اعطای وام به ایران به جز در موارد بشردوستانه واهداف توسعه ای خودداری کنند. معاون وزیر گفت، این شرایط “در را برای اقدامات بعدی” در زمینه اعتبارات صادراتی باز می کند.

او توضیح داد: “پیش از این ایتالیا،فرانسه، آلمان و ژاپن طی چهار تا پنج ماه گذشته اعتبارات صادراتی شان به ایران رابه میزان قابل توجهی کاهش داده اند.”

به گفته برنز، هند، برزیل و مصر پیشاز این، تحریم های تحمیلی اولیه مربوط به قطعنامه 1737 سازمان ملل در دسامبر 2006را به اجرا درآورده ند. اين تحريم ها از کشورها خواسته بود تا دارایی های افراد ونهاد هایی که عهده دار یک نقش کلیدی در برنامه هسته ای ایران می باشند، را مسدودکند، کشورها را از تدارک تجهیزات و ابزار دومنظوره برای ایران منع می کند و ایرانرا از صادر کردن هرگونه تجهیزات یا فن آوری مرتبط با تسلیحات هسته ای منع می کند.

معاون وزیر گفت، تنها کشورهایی که “از ایران حمایت می کنند”، سوریه،بلاروس، ونزوئلا و کوبا –”کلاً همین چهار کشور”– می باشند. کشورهای دیگر بخشی ازاین تلاش جهانی می باشند که به آهستگی توانایی ایران به منظور جلب سرمایه گذاری وصادرات را از بین خواهد برد.
رهبران اسراییل و فلسطین متعهد به برگذاری نشست هایدوهفته ای شدند

وزیر خارجه رایس می گوید مذاکرات باعث رسیدگیبه مسائل حاد و افزایش اعتماد می شود

از استيون کافمن
عضو هیئتتحریریه یو اِس اینفو

واشنگتن – نخست وزیر اسراییل، اهود اولمرت و رییسجمهور دولت فلسطین، محمود عباس در پی مذاکره با کاندالیزا رایس، وزیر امور خارجهایالات متحده توافق کردند که به منظور گفتگو در مورد دغدغه های فوری و یک افق سیاسیبلند مدت که باعث تشکیل دولت کشور فلسطین خواهد شد، به طور مرتب هر دو هفته بایکدیگر نشست داشته باشند.

رایس در حالی که روز 27 مارس در اورشلیم سخن میگفت، اظهار داشت که با وجود اینکه دو طرف در مرحله ای نمی باشند که در مورد وضعیتنهایی مذاکره کنند، اما نشست های دوهفته ای به عنوان شروع مذاکرات در راستای کمک بهپایه گذاری اعتماد بین دو طرف برای آینده خواهد شد.

رایس بیان داشت: “فلسطینی ها باید بدانند که کشورشان با ثبات خواهد بود. اسراییلی ها هم باید بدانندکه کشور آینده فلسطین به عنوان منبع ایجاد امنیت برای این کشور و نه تهدیدی برای آنعمل خواهد کرد. طرفین باید اعتماد داشته باشند که اقتصاد و روابط تجاری فیمابینرفاه را بین مردم کشورشان افزایش خواهد داد.”

وزیر گفت، به منظور حمایت ازگفتگوها و کمک به تسریع پیشرفت کار، وی متناوباً با اولمرت و عباس دیدار خواهدکرد.

وی افزود: “اسراییل و فلسطین مراحل اولیه حرکت به سمت صلح را طی میکنند و نقش آمریکا شامل کمک به این دو کشور به منظور غلبه بر موانع، پرورش ایده هایجدید و کسب حمایت های جهانی در جهت تلاش های این دو کشور می باشد.”

به منظورکمک به بررسی نگرانی های موجود بر سر زمین، کیت دایتون، ژنرال آمریکایی در راستایپایه گذاری معیارهایی برای کمک به سنجش پیشرفت در مواردی از قبیل پایان دادن بهحملات موشکی قسام بر علیه اسراییل و برقراری یک آتش بس و همچنین اجازه جابجایی ودسترسی برای فلسطینی ها با دو طرف همکاری خواهد کرد.

رایس مراتب نگرانی خودرا در مورد توافقنامه نوامبر 2005 در زمینه تردد و دسترسی که در کل تأثیری که بایدبر روی زندگی مردم فلسطین نداشته است و آتش بس بین دو طرف که “تأثیری که باید برروی امنیت دو طرف می گذاشت، نگذاشته است،” ابراز داشت.

وی بیان داشت: “بهنظر من معیارهایی که ژنرال دایتون با کمک این دو کشور می تواند پایه گذاری کند واینکه ما همگی قادر خواهیم بود تا نظارت و کنترل داشته باشیم، به هر دو طرف کمکخواهد کرد تا آنچه را که در مورد زمین مد نظر دارند، به دست آورند.”

وزیررایس گفت، ماهیت دولت وحدت ملی تازه شکل گرفته فلسطین تلاش های صلح را “پیچیده تر” خواهد نمود، زیرا حماس تمایلی به تبری جستن از خشونت ها به منظور به رسمیت شناختنحق موجودیت اسراییل یا پایبندی به توافقنامه ها و تعهدات پیشین راندارد.

رایس گفت: “یک دولت فلسطینی که این اصول را پذیرفته باشد، می تواندنقش بنیادینی در جهت برآورده کردن آرزوی مردمش برای یک زندگی بهتر و داشتن یک کشورمتعلق به خودشان، ایفا کند.”

وی همچنین حماس را به ترک اعمال تروریستی وتأمین آزادی گیلاد شلیت، افسر اسراییلی به اسارت گرفته شده توسط شبه نظامیان درژوئن 2006، فراخواند.

رایس گفت، جامعه جهانی و دولت های همسایه درمنطقه بایدبه منظور دستیابی به صلح در تلاش های دیپلماتیک مشارکت داشته باشند و می توانند درتلاش های حال حاضر در راستای بنا کردن اقتصاد فلسطین از طریق “کمک های سخاوتمندانهکه به صورتی تحویل شوند که نسبت به نحوه استفاده مناسب آن اطمینان حاصل شود” کمککنند.

وی افزود که کشورهای عرب همسایه اسراییل می توانند از طریق کمک رسانیو مشخص کردن افق سیاسی شان برای اسراییل تلاش های صلح و کمک به ایجاد یک کشورفلسطین را شتاب دهند.

کشورهای عرب می توانند “اسراییل را مطمئن سازند کهصلح این کشور در منطقه، از طریق خاتمه دادن به اشغال و ایجاد یک کشور فلسطین امن ترخواهد بود، نه ناامن تر؛ تا به اسراییل نشان دهند که آنها جایگاه این کشور را درخاورمیانه پذیرفته اند؛ و نشان دهند که صلحی که آنها به دنبال آن می باشند مهمتر ازنبود جنگ می باشد.”

وی طرح صلح شاه عبدالله (شاه سعودی) در سال 2002 را کهاز طرف اتحادیه عرب مورد تأیید قرار گرفت، را مورد ستایش قرار داد و گفت، “در وضعیتبحرانی کنونی، ما از دوستان و متحدانمان قدیمی مان انتظار داریم که بر اساس این طرحمهم کار کنند.”

رایس روز 26 مارس در یک مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز دولتهای عربی را به استفاده از طرح ارائه شده از جانب خودشان به عنوان یک “ماشین فعالدیپلماسی” تشویق کرد.

وی گفت: “این طرح مهمی است که در آن منافع دستیابی بهاتحاد بین فلسطین و اسراییل در نظر گرفته شده است، با این وجود استفاده از طرحاعراب و دیپلماسی عرب در جهت پیشبرد و دستیابی به آشتی بین اسراییل و فلسطین نیز دراین طرح در نظر گرفته شده است.”
گسترش تیم های بازسازی استانی در جهت دستیابی عراقی ها بهخودکفایی

22 مارس 2007 کاخ سفید دفتر وزیر مطبوعات

___________________________________________________________

“ماتعداد تیم های بازسازی استانی را دو برابر خواهیم کرد. این تیم ها با خود کارشناساننظامی و غیرنظامی همراه خواهند داشت تا جوامع محلی عراقی را در تأمین آشتی، تقویتافراد میانه رو و سرعت بخشیدن انتقال به سوی یک عراق متکی بر خویش یاریدهند.”
پرزیدنت جورج دبلیو. بوش، 10/1/2007

بر اساس برنامه ارائه شده ازجانب رییس جمهوری آمریکا زیر عنوان راه جدید پیشرفت برای عراق، ، تعداد تیم هایبازسازی استانی (PRT) افزایش خواهد یافت. تیم های بازسازی استانی به واحدهای نظامی – کشوری که از رهبران محلی حمایت می کنند و به مقامات استانی از طریق همکاری نزدیکبا جوامع محل خدمت آنها یاری می رسانند، ملحق می شوند. این طرح توسعه هدف مشترکیاست که به وسیله وزارت امورخارجه و وزارت دفاع دنبال می شود و منابع نظامی و کشوریهر دو را در راستای طرح های استراتژیک به خدمت می گیرد.

• تعداد تیم هایبازسازی .استانی به 20 و تعداد پرسنل آنها از 290 نفر به 600 نفر افزایش خواهدیافت.
• ده تیم بازسازی استانی جدید در داخل گروه های رزمی در بغداد، انبار وایالات شمال بابل مستقر خواهند شد.

اهداف استراتژیک گسترش مأموریت تیم هایبازسازی استانی

• تیم های توسعه یافته بازسازی استانی به عنوان ابزارقدرتمندی درجهت دستیابی به استراتژی ضد شورش ما از طریق مواد زیر عمل خواهندکرد:

o تقویت نیروهای میانه رو. با استفاده از شیوه تمرکز زدایی به منظوردستیابی به حوزه های بیرون از دولت مرکزی برای شناسایی و قدرت بخشیدن به کسانی کهاستفاده از خشونت را به عنوان ابزاری برای دستیابی به هدف های خود رد می کنند.

o ترویج آشتی ملی- تقویت بهبود ارتباطات و همکاری در بین جوامع عراقی بهمنظور ایجاد تسهیلات برای گفتگو و استفاده منصفانه از منابع عراق در جهت منفعترساندن به همه مردم کشور.

o تقویت توسعه اقتصادی. کمک های هدفمند از جملهدادن وام های کوچک و کمک های دولتی به منظور مساعدت به ایجاد کسب های کوچک و ایجاداشتغال، تهیه خدمات در جهت برآوردن نیازهای جامعه و بسط ظرفیت ها در راستای یکحکومت مؤثر و بادوام.

o ایجاد ظرفیت های استانی. کمک به مقامات محلی واستانی به منظور تعامل موثر تر با دولت مرکزی و شهروندان محلی، آزادسازی بودجه هایاختصاص یافته به عراق به منظور حمایت از خدمات حساس حیاتی به مردم عراق و ترویج روزافزون اتکاء برخویش.

• کمک به ایجاد توانایی های دولت های استانی در جهتفراهم کردن خدمات ضروری برای شهروندان عراقی، تیم های بازسازی استانی به گسترشدسترسی دولت عراق به استان های حساس و کمک به ایجاد ثبات لازم برای تکمیل گذار بهکنترل کامل توسط عراق، یاری می رسانند. تیم های بازسازی استانی از منابع نظامی وشخصی در راستای طراحی یک نقشه استراتژیک مشترک تهیه شده از طرف رهبر تیم و فرماندهتیپ استفاده خواهند کرد.

برنامه موجود شامل هدایت تیم های بازسازی استانیاز طرف ایالات متحده در بغداد، انبار، نینوا، کرکوک، صلاح الدین، دیالا و بابل ومشارکت ایالات متحده با تیم های بازسازی استانی زیر هدایت نیروهای ائتلاف در بصره (به همراه انگلستان)، دهی غار (به همراه ایتالیا) و اربیل (به همراه کره) میباشد.

• بر اساس این برنامه توسعه شش تیم بازسازی استانی جدید در بغداد، سهتیم در انبار و یک تیم در بابل شمالی اضافه خواهد شد. پرسنل بیشتر نیز در تیم هایبازسازی استانی مستقر خواهد گردید. این تیم ها شامل دیپلمات های آمریکایی، افسرانارتشی، کارشناسان توسعه و متخصصان دیگر در حوزه هایی همچون قانون، مهندسی و تجارتمحصولات کشاورزی خواهند بود.

ویژگیهای تیم های بازسازی استانیموجود

تیم های بازسازی استانی با تقویت بهتر روابط همکاری بهتر بین رهبراناستان ها و همتایانشان در دولت مرکزی به قرار گرفتن وجوه تضمین شده از طرف دولتمرکزی در اختیار رهبران استان ها کمک خواهند کرد. از طریق این روابط جدید، رهبراناستان ها قادر خواهند بود نگرانی های خود را ابراز دارند و مقاله های خدماتی حیاتیمهم را به تصویب برسانند. این روند کار به آنها کمک می کند تا اتکاء به نفس بیشتریبه دست آورند و ظرفیت نظارتشان را افزایش دهند.

• کرکوک: از طریق مساعدت تیمبازسازی استانی دولت ایالتی کرکوک 575 طرحی را که بودجه آنها از طریق وام بازسازیسریع عراق و وام توسعه اقتصادی تضمین شده بئد ارائه داد و تصویب کرد. این حرکت یکاقدام اساسی در جهت مدیریت طرح های استانی و سرمایه گذاری به شمارمی رود.

• نینوا: تیم بازسازی استانی نینوا به گسترش دادگاه جرائم مرکزی عراق شاخه موصل برایصدور حکم در ارتباط با پرونده های تروریستی کمک کرد. از هنگام شروع کار دادگاه دردسامبر، 40 پرونده و وضع 56 متهم مورد رسیدگی قرار گرفته که 32 محکومیت و 24 حکمتبرئه نتیجه آن بوده است.

• بغداد: با همکاری تیم بازسازی استانی بغداد،شورای ایالتی بغداد یک نشریه محلی، “به نام بغدادونا (Baghdaduna)” را بنیان گذاریکرد. این هفته نامه شفافیت کار دولت و پاسخگویی آن را از طریق اطلاع رسانی عمومی درزمینه تصمیمات شورای استانی و گزارش اخبار در مورد استان بغداد، افزایش میدهد.

• انبار: تیم های بازسازی استانی انبار جریان گفت وشنود داخلی در ایالتانبار را بین شورای استان و رهبران ضد-شورش تقویت کرده اند که در نتیجه با تمامیطرفهای درگیر به منظور تشویق امضای یک موافقت نامه توزیع قدرت ارتباط برقرار شدهاست.

• دیاله: تیم بازسازی استانی دیاله با عراقی ها در زمینه ایجاد یکآزمایشگاه بررسی خاک کشاورزی که توسط کلیه بخش های مجموعه کشاورزی مورد استفادهقرار گیرد مشارکت کرده است که در نتیجه باروری خاک و تغذیه در این نواحی را بسطداده است.

• بابل: تیم بازسازی استانی بابل با ارتقاء مدیریت مالی و برنامهریزی و همچنین گسترش زیربنایی از طریق کمک به دولت ایالتی بابل در جهت سازمان دادنیک واحد مدیریت برنامه ریزی یاری رسانده تا به شکل مسؤلانه ای 115 میلیون دلار ازبودجه سرمایه گذاری ثابت سال 2006 را تعهد کند.
چِينی، معاون رياست جمهور آمريکا، و رییس جمهور افغانستانپیشرفت های انجام شده در جنگ بر علیه طالبان را مورد بررسی قرار می دهد

معاون رئيس جمهور ایالات متحده می گوید ادامهتعهدات ایالات متحده برای این منطقه حیاتی به شمار می رود

از دیوید شلبی
عضو هیئت تحریریه فایلواشنگتن

واشنگتن – بر اساس نظر یک مقام ارشد دولتی، حمید کرزای، رییسجمهور افغانستان، طی بازدید اخیر چِينی معاون رییس جمهور از کابل افغانستان خوشبینیبیشتری در مورد پیشرفت در جنگ با طالبان اظهار داشت.

این مقام رسمی در 28فوریه به خبرنگاران گفت: “کرزای نسبت به بازدید اخیر من خوشبین تر و مثبت تر بود. این به معنی آن نمی باشد که دیگر تهدیدی وجود ندارد. …بلکه به معنای آن است کهکارهای زیادی صورت پذیرفته است.”

این مقام رسمی تصدیق کرد که هنوز کشمکشهایی بین افغانستان و پاکستان در مورد ادامه نا امنی در مرزهای بین این دو کشوروجود دارد، اما وی افزود، “ما سخت در تلاش هستیم تا آنها را ترغیب به همکارینماییم.”

این مقام بیان کرد که نیروهای ایالات متحده در افغانستان خود رابرای یک حمله پیش بینی شده در بهار از جانب طالبان آماده می کنند. نیروهای طالبانمعمولاً طی زمستان سخت افغانستان در مکانی پناه می گیرند و هر بهار یورش های جدیدیرا پایه گذاری می کنند و این مقام اظهار داشت که این بهار نیز استثنا نخواهدبود.

این مقام رسمی عنوان کرد، حضور نیروهای نظامی ایالات متحده و کمک هایاقتصادی به افغانستان “بدون شک برای توانایی بخشیدن به افغانی ها در راه ادامهتوسعه شرایط بر روی زمین، تربیت نیروهای افغانی، به عهده گرفتن مسئولیت های بیشتر وبیشتر و پایه گذاری دولت های کارآمد با دوام” حیاتی می باشد.

وی عنوان داشتکه دولت “مبالغ قابل توجهی” به منظور بازسازی افغانستان در بودجه فدرال امسالدرخواست نموده و فراهم کردن یک تیپ ارتشی در راستای عملیات امنیتی در افغانستان راتعهد کرده است. این مقام رسمی گفت، تعهدات ادامه دار ایالات متحده یک دلیل مهم برایخوشبینی کرزای می باشد و افزود یک نمایش ضعیف در هر مکانی در منطقه از جانب ایالاتمتحده احتمالاً اعتماد همپیمانان اصلی در افغانستان و پاکستان را از بین خواهدبرد.

این مقام رسمی اظهار داشت، بسیاری از کشور های منطقه “به وجود ایالاتمتحده در منطقه و حمایت ایالات متحده از آنها تکیه دارند و ایالات متحده در موقعیتهای بسیاری فرماندهی لازم برای غالب شدن در این نبرد جهانی با عناصر افراطی اسلامیرا فراهم می آورد. و اگر ایالات متحده به ناگاه تصمیم بگیرد که به دلیل دشواریمشکلات عراق، این کشور را ترک کند، برای این کشورها مشکل خواهد بود که نسبت به سهمخود در راستای اعتقاداتشان ثابت قدم بمانند.

متن کامل این کنفرانس خبری درتارنمای کاخ سفید در دسترس می باشد
https://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/02/20070227-8.html
ايالات متحده از شرکت ايران و سوريه در نشست منطقه ایعراق حمايت کرد

وزير خارجه رايس در جلسه توجيهی مجلس سنا بهتوضيح تقاضای بودجه اضطراری برای ديپلماسی پرداخت.

واشنگتن- کانداليزا رايس، وزير خارجهايالات متحده، روز 27 فوريه در جلسه توجيهی مجلس سنا جهت بحث در زمينه بودجهاضطراری برای عمليات در عراق، افغانستان و مناطق ديگر، گفت ايالات متحده از ابتکارعراق در دعوت از ايران و سوريه جهت شرکت در يک همايش منطقه ای حمايت کرده در اينکنفرانس شرکت خواهد نمود.

رايس به کميته تخصيص بودجه که هزينه دولت راکنترل می کند گفت: “نخست وزير مالکی معتقد است که لازمه موفقيت عراق حمايت مثبت ازسوی همسايگان اين کشور است، و پرزيدنت بوش و من با وی موافقيم.” اين کميته مشغولبررسی تقاضای دولت بوش برای 99.6 ميليارد دلار بودجه اضافی برای عمليات و بازسازیدر عراق و افغانستان تا 30 سپتامبر می باشد.

رايس گفت: “عراقی ها طرحديپلماتيک جديدی ارائه داده اند که ما از آن حمايت کامل خواهيم نمود. سفرای مربوطهقرار است حوالی 11 مارس جهت “نشست گسترده همسايگان” که شامل نمايندگانی از همسايگانهم مرز با عراق، و همچنين ديگر کشورهای منطقه، سازمان های چندجانبه، و پنج عضو دائمشورای امنيت سازمان ملل (چين، فرانسه، روسيه، بريتانيا، و ايالات متحده) می باشند،ديدار داشته باشند.

رايس گفت قرار است به دنبال ديدار اوليه در مارس، وزرایخارجه کشورها در نيمه اول ماه آوريل ديدار مجددی داشته باشند. احتمال دارد که عراقاز کشورهای گروه هشت نيز برای شرکت در اين همايش دعوت به عمل آورد. کشورهای عضوگروه هشت شامل کانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، بريتانيا، ايالات متحده،روسيه می باشند.

رايس گفت: “اميدواريم همه دولت ها از اين فرصت برای بهبودروابط خود با عراق و همکاری در ر استای صلح و ثبات در منطقه استفادهکنند.”

کاخ سفيد گفت در سياست در قبال ايران تغييری داده نشدهاست

تونی اسنو، سخنگوی کاخ سفيد، روز 28 فوريه تأکيد نمود که نشست احتمالیرايس با همپايان ايرانی و سوری خود نشانه تغيير سياست ايالات متحده نيست. ايالاتمتحده در آوريل 1980، پنج ماه پس از اشغال سفارت آمريکا در تهران توسط دانشجويانايرانی و به گروگان گرفتن 52 آمريکايی به مدت 444 روز، به روابط خود با ايران پايانداد.

اسنو درباره پيشنهاد نشست با همسايگان عراق و طرف های علاقه مند بهشرکت در آن گفت: “ما با ايران ملاقات نمی کنيم. هدف اصلی از اين کار تمرکز بر روابطبين ايالات متحده و ايران نيست، بلکه تمرکز بر بهبود اوضاع در عراقاست.”

اسنو توضيح داد که ايالات متحده در نشست های ديگری که مقامات دولتیايران نيز در آن شرکت داشته اند حضور يافته است.

اسنو گفت: “از اولين جلساتجهت بررسی اوضاع افغانستان تا جلسات وزرا با حضور خانم وزير رايس، ايالات متحده طیسال های اخير در همايش هايی شرکت داشته است که جهت بررسی نگرانی های منطقه ای بههمراه ايران و سوريه بر سر يک ميز نشسته است. بنابراين اين ترکی در ديوار نيست. امانمونه ديگری از رفتار ديپلماتيک ايالات متحده است.”

اسنو افزود: “ما در حالبه رسميت شناختن ديپلماتيک ايران نيستيم. ما مذاکره دوجانبه با ايران نداريم. ما درمذاکراتی که توسط دولت عراق جهت بررسی نگرانی های منطقه ای با همسايگان خود برنامهريزی شده اس شرکت می کنيم، که همگان اين کار را تشويق کرده اند.”

اسنو گفتايالات متحده همچنين بطور دوجانبه در ارتباط با مسايل مرزی افغانستان با ايرانهمکاری کرده است.

رايس چارچوب تقاضای بودجه ديپلماتيک را توضيحداد

رايس در جلسه توجيهی 27 فوريه در سنا به توضيح چارچوب عناصر ديپلماتيکتقاضای دولت بوش برای بودجه اضطراری 99.6 ميليارد دلاری برای برنامه های خارج ازکشور پرداخت. بخش عمده اين بودجه به مصرف حمايت از عمليات نظامی ايالات متحده خواهدرسيد، اما 5.99 ميليارد از آن برای برنامه های امور بين المللی مصرف خواهدشد.

فهرست مقاله های ديپلماتيکی که رايس ارائه داد عبارتند از:

– 720 ميليون دلار جهت حمايـت از تيم های بازسازی استانی. وزارت خارجه در نظر دارد تعدادتيم های بازسازی استانی را از 10 عدد به 20 عدد افزايش دهد، و در حال انتصاب کادرپرسنلی به تيم های جديد می باشد. اين تيم ها با مقامات استانی و محلی جهت بهبودحاکميت و حمايت از رهبران ميانه رو همکاری نموده و به نيازهای محلی رسيدگی خواهندنمود.
– 534 ميليون دلار جهت هماهنگی توسط تيم های بازسازی استانی برای ايجادکار، حمايت از تجارت محلی، و کمک به افزايش مشاغل کشاورزی.
– 293 ميليون دلارجهت حمايت از ادامه بهينه سازی وزارت خانه های دولت عراق.
– 200 ميليون دلار جهتتقويت روندهای قضايی، نظام قضايی جنايی، و طرح های ضد فساد.
– 428 ميليون دلاربرای برنامه های مربوط به دموکراسی جهت تعامل بيشتر با احزاب سياسی، سازمان هایجامعه مدنی و نهادهای سياسی ملی مانند مجلس.
– 60 ميليون دلار جهت برنامه هایانسانی در راستای حمايت از تعداد روزافزون آوارگان در داخل عراق که از نواحی تحتخشونت های قومی فرار کرده اند.
– 751 ميليون دلار جهت مقاله های بازسازی و توسعهدر افغانستان، از جمله ساختمان جاده های مهم، منابع با ثبات تر انرژی در کابل ومناطق ديگر، و گسترش برنامه ها در راستای ارائه منابع درآمد متناوب جهت خنثی سازیخشخاش ترياک.

جهت دريافت اين بودجه، تقاضای بودجه اضافه دولت بايد توسط مجلسنمايندگان و سنا به تصويب رسيده و سپس به امضای رئيس جمهور برسد.
تهدید القاعده در نیمکره غربی باید جدی گرفته شود

ایالات متحده آماده همکاری با همه کشورها، ازجمله ونزوئلا علیه ترور است

نوشته استیون کافمن(1)
عضو هیئتتحریریه يو.اِس.اينفو

واشنگتن – به دنبال تهدید القاعده درمورد حمله بهتأسیسات نفتی در نیمکره غربی که نفت ایالات متحده را تأمین می‌کنند، یک مقام وزراتخارجه گفت که دولت بوش آن تهدیدها را جدی خواهد گرفت و به تمام کشورهای منطقهپیشنهاد همکاری داده است، از جمله ونزوئلا که به ویژه مورد هدف بودهاست.

آلبرتو فرناندز(2) مدیر دیپلماسی عمومی در دفتر امور شرق نزدیک(3) دروزارت خارجه که در روز 20 فوریه با يو.اِس.اينفو صحبت می‌کرد گفت که القاعده درجستجوی راههای جایگزین برای حمله به ایالات متحده است و “سابقه حمله به اهدافاقتصادی و نفتی را دارد.”

در روز 14 فوریه شاخه‌ای از القاعده در عربستانسعودی اطلاعیه‌ای در یک تارنمای اینترنتی صادر کرد مبنی بر تهدید “حمله به منابعنفتی نه فقط در خاورمیانه، بلکه در تمام مناطقی که به ایالات متحده خدمت می‌کنند”،با هدف “قطع ذخایر آمریکا و یا کاهش آن منابع از هر طریق ممکن.” این اعلامیه بهویژه کانادا، ونزوئلا و مکزیک را مورد تهدید قرار داده بود.

فرناندز گفت:‌ “ما باید این تهدید را جدی بگیریم چون القاعده سابقه اعلام و بعد عملی کردن کارهاییرا دارد. بدون این که مبالغه کنیم شواهد کافی برای نگرانی وجود دارد.”

اوگفت که القاعده حملاتی به تأسیسات نفتی در عربستان سعودی و یمن انجام داده است وتلاش کرده است که یک نفتکش غول‌آسای فرانسوی را، به رغم اختلاف نظرهای سیاسی دولتآن با ایالات متحده، به آتش بکشد.

ونزوئلا که شدیداً منتقد سیاست‌های ایالاتمتحده است و روابطی با کشورهای حامی تروریسم نظیر ایران و سوریه دارد “بسیار دراشتباه است” اگر تصور کند مورد هدف واقع نخواهد شد.

فرناندز گفت: “درالقاعده چنین روابطی کاملاً بی‌معنی است. ایران هم در واقع هدف القاعده بوده است ومطمئناً القاعده هیچگاه به ایران و مردم شیعه آن به دیده مساعد نگاه نخواهدکرد.”

او اضافه کرد که کشورهای عرب “مطمئناً چنین تهدیدهایی را باور خواهندکرد” و تهدیدهای القاعده علیه ونزوئلا به همان شیوه و از “همان کانالها” مطرحگردید.

فرناندز گفت که القاعده نشان داده است که به منظور آسیب رساندن بهاهداف آمریکایی حاضر است صدها نفر از مردم حاضر در حاشیه را بکشد بدون این کههیچگونه تمایزی قائل شود؛ “چه اینها صدها نفر آفریقایی باشند و با حمله بهسفارتخانه‌های ما در آفریقا آسیب ببینند، چه آلمانیهایی باشند در تونس یااسترالیایی‌هایی در بالی و یا مصریهایی در شرم‌الشیخ.”

به همین دلیل ایالاتمتحده نگران حملات تروریستی به کانادا، ونزوئلا یا مکزیک و همچنین منطقه گسترده‌تریاست.

او گفت: “ایالات متحده مایل است تا برای مبارزه با این دشمن مشترک باهر کسی در منطقه از جمله ونزوئلا همکاری و تشریک مساعی کند. زمینه کافی برای مشارکتوجود دارد، وضعیتی که افزایش امنیت و گسترش همکاری، منافعی برای همه طرفها دربردارد.”

تا به امروز برجسته‌ترین حضور تروریستی در آمریکای لاتین مربوط بهگروه حزب‌الله لبنان می‌شود که مورد حمایت ایران است. این گروه مسئول دو حملهتروریستی عمده در آرژانتین در سالهای 1992 و 1994 بود. فرناندز گفت که با این وجودالقاعده مسئول دو حمله در بخش شمالی نیمکره غربی در سال 1993 در مرکز تجارتجهانی(4) و حملات 11 سپتامبر 2001 به نیویورک و واشنگتن بوده است.

او گفت کهنگرانی‌هایی از سوی القاعده در مورد امکان برقراری ارتباط با سایر گروههایی که درمنطقه مشغول فعالیتهای تروریستی- مواد مخدر هستند یا گروههای تبهکار مانند ماراسالواتروچا(MS 13)(5) وجود دارد. همچنین نگرانی‌هایی درباره منطقه سه‌گانه مرزی ِپاراگوئه، برزیل و آرژانتین وجود دارد؛ این نگرانی نه تنها ناشی از فعالیتحزب‌الله، بلکه همچنین به دلیل تبانی حماس و القاعده هم هست.”

او گفت: “القاعده در سراسر دنیا به دنبال یافتن ضعیفترین حلقه‌ها است تا توسط آنها نقشه‌هایتروریستی را آماده و اجرا کند.” او فعالیتهای اخیر در سومالی، جنوب فیلیپین و شمالوزیرستان (6) را یادآور شد. او گفت: “به خاطر خودمان، هیچ ‌یک از کشورهای آمریکامایل به دیدن چنان اتفاقاتی نیستند.”

فرناندز گفت: “بدون نیاز به مبالغهشواهد کافی وجود دارد.” او در حالی که خواهان همکاری این نیمکره بود گفت: “ما همگیباید در راه ممانعت از تبدیل این مسئله به بدترین واقعیت در آمریکای لاتین، آنچه درتوان داریم انجام دهیم.”

1. Stephen Kaufman
2. Alberto Fernandez
3. Bureau of Near Eastern Affairs
4. World Trade Cente
5. Mara Salvatrucha (MS 13)
6. North Waziristan
بیانات وزیر دفاع گیتس، ، ژنرال پیس و ژنرال ایکنبری درکابل، افغانستان

بحث و بررسی روابط آمریکا با ناتو وافغانستان

وزارت دفاع ایالت متحد
رابرت گیتس،وزیر دفاع
ژنرال پیتر پیس، واحد تفنگداران دریایی آمریکا، رییس مشاوران نظامیرییس جمهور،
ژنرال کارل ایکنبری، فرمانده کل نیرو های مسلح،
افغانستان، 17ژانویه 2007

حضور مطبوعاتی گیتس، ژنرال پیس و ژنرال ایکنبری در کابل،افغانستان

گیتس، وزیر دفاع: قبل از هر چیز، متأسفم که نشد وارد قندهاربشویم، فکر می کنم باید به نوعی تابع هوا باشیم. احساس می کنم دیدار بسیار خوبی ازافغانستان داشته ام. دیدن اموری که انجام گرفته و اتفاقاتی که برای مملکت مثبت بودهاند، اثر خوبی بر من گذاشت؛ پرزیدنت کرزای مرا بسیار تحت تأثیر قرار داد.
اونهتنها موفقیت های زیادی به دست آورده، بلکه رهبری پر جذبه است. به نظر من ، او افرادخوبی در کنار خود دارد که می توانند بسیار مؤثر واقع شوند.
من واقعا تحت تأثیرنقش متحدان خود در ناتو در افغانستان، و 11 متحد دیگر قرار گرفتم. وجود ده ها کشورمختلف در افغانستان و نیز کشور های اروپایی که در موفقیت رژیم و دولت افغانستان درکابل سرمایه گذاری کرده اند، خود شاهدی بر کوشش های دولت افغانستان و دستاورد هایپرزیدنت کرازی و تیم همکاران او می باشد و فکر می کنم این واقعا نشان دهنده آن چهآن ها کرده اند می باشد. و ما از تمام زحمات آن ها قدردانی می کنیم.

بدیهیاست که مایلم از مردان و زنان ارتشی که این جا هستند و دیروز تعدادی از آن ها رادرپایگاه عملیاتی مقدم تیلمن ملاقات کردم، تشکر کنم. متأسفم که موفق نشدم با نیروهایی که در قندهار هستند دیدارکنم. اما همان طور که دیشب به پرزیدنت کرزای گفتم،آمریکا تعدادی از بهترین نیرو های خود را برای کمک به افغانستان فرستاده است. و اینامر در مورد چه فرماندهان، و چه مردان و زنان جوانی که در خطوط اول به انجام وظیفهمشغول هستند، صدق می کند.
علاوه بر این، از همکاری نزدیک و صمیمانه میانسربازان آمریکایی و سربازان ارتش ملی افغانستان هم تحت تأثیر قرار گرفتم. فکر میکنم در مورد ارتش در افغانستان، به پیشرفت هایی واقعی نایل شده ایم ، و نیز احترامیکه افسران جوان ما، مانند افسری که دیروز این اطراف را به من نشان داد، برایهمتایان افغان خود قائل هستند، و علاقه ای که در افغان ها برای مبارزه در راه آزادیمی بینم، واقعا برای من از اهمیتی خاص برخوردار است.
در مجموع، احساس کردم کهدیدار مثبتی برای من بود. و احساس می کنم که اکنون می دانم در این جا چه می گذرد. واضح است که دولت افغانستان، ایالات متحده، ناتو، شرکای ما در پاکستان هنوز کار هایناتمام در طول مرز ها دارند. نیرو های امنیت بین المللی و فرمانده مرا در جریانکاستی های موجود از لحاظ نیرو ها قرار دادند. و ما رفته رفته به جبران آن خواهیمپرداخت.
ژنرال پیس، آیا شما می خواهید مطلبی اضافه کنید؟
ژنرال پیس: متشکرم،قربان.
وزیر گزارش کاملی ارائه داد. من فقط می خواستم به نیرو هایی که در شرفعزیمت هستند- و تعدادی هم اکنون به خانه بر می گردند- بگویم از کار فوق العاده ایکه برای کشور خود انجام داده اید تشکر می کنم و همین طور از خانواده های شما وفداکاری هایتان قدر دانی به عمل می آورم. شما مانند هر فرد دیگری در ارتش به کشورخود خدمت می کنید. ما از فداکاری های سال گذشته شما قدر دانی می کنیم. همان طور کهوزیر هم اشاره کرد فداکاری های شما موجب تغییرات واضح و ملموسی در این جا گشته است. از شما تشکر می کنم.
س: آقای وزیر، شما گفتید که یکی از دلایل آمدن شما به اینجا برای این بوده که با فرماندهان در مورد تجهیزات ضروری برای روبرو شدن با افزایشناگهانی خشونت از سوی طالبان صحبت کنید. آیا جواب روشنی در این مورد گرفتید، و چهگونه به آن پاسخ می گویید؟
گیتس: خوب، فکر می کنم، می دانید، دیروز از ژنرالریچاردز و کسان دیگر شنیدم که این موضوع احتمالا در بهار رخ خواهد داد، مخصوصا ً در RC شرق و RC جنوب. آن ها مشخص کردند با سطوح مختلف نیرو چه کار هایی می توانندانجام دهند. ما به واشنگتن باز خواهیم گشت. ژنرال پیس این موضوع را با مشاوراننظامی رییس جمهوردر میان خواهد گذاشت و در این مورد توصیه هایی به من خواهد نمود. وبعد من نیز بر این پایه، توصیه های لازم را به رییس جمهور خواهم کرد. اما همان گونهکه دیروز گفتم، خیلی اهمیت دارد که ما نگذاریم موفقیت هایی که در افغانستان کسبکرده ایم، از دست برود و ابتکار عمل را کماکان در دست داشته باشیم. اصلا جایز نیستکه عقب بنشینیم و اجازه دهیم طالبان از نو شکل گرفته و پیشرفت ما در این جا راتهدید کند.
س: برای تکمیل این پیشرفت ها، اگر ژنرال ایکنبری و دیگران درخواستنیرو های بیشتر کنند، یعنی نیرو های بیشتر آمریکایی، آیا شما نیرو های بیشتری میفرستید؟
گیتس: خوب، این مسئله ای است که باید با ناتو در میان گذاشته شود، یعنینقش نیرو های اضافی و این که در چه نقاطی گمارده شوند. امکان اضافه کردن نیرو،موضوعی است که باید در واشنگتن مطرح شود و از سوی مشاوران نظامی وفرماندهی نیرو هایمسلح مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
اما واضح است که، همان طور که دیشب هم گفتم،اگر کسانی که این جا مبارزه را به پیش می برند، تشخیص می دهند که برای حفظ موفقیتهای به دست آمده، به نیرو های بیشتری نیاز است، من از این درخواست حمایت خواهمکرد…
س: با در نظر گرفتن جریانات تندی که در عراق می گذرد، آیا شما ظرفیتاداره کردن این تعدا نیرویی راکه باید وارد عمل کنید ، دارید؟ آیا در حال حاضرآمریکا این توانایی را دارد که نیرو های بیشتری به دو نقطه مختلف گسیلکند؟
گیتس: من در این مورد می گذارم که ژنرال پیس اظهار نظر کند، اما گمان میکنم ما این قدرت را در اختیار داریم. چیزی که باید مورد بررسی قرار بگیرد این استکه اگر ما نیرو های بیشتری به این جا گسیل کنیم چه تأثیری خواهد داشت. واضح است کهنهایتا تصمیم با رییس جمهور خواهد بود.
ژنرال پیس: بدیهی است که استقرار هرتعداد نیرو ، باعث فشار های کوتاه مدت خواهد بود. موضوع این است که ببینیم این کارچه تأثیری دارد؟ می توان به راحتی شاهد موقعیتی موفق بود، مانند آن چه در افغانستانمی بینیم. می خواهیم از آن موفقیت اطمینان کافی داشته باشیم. بعد از مدت زمانیکوتاه، می توان به موفقیتی رسید که باعث شود فشار طولانی مدت کاهش پیدا کند.
اماهمان طور که آقای وزیر هم گفت، ما در مورد پیشنهاداتی که در این جا داشته ایم بایدمیان خودمان، در ارتش و همین طور در دولت مفصلا به بحث بنشینیم و البته با متحدانناتو نیز، چون چند ین کشور در این جریان دخیل هستند.
س: اگر بخواهیم به آیندهنگاه کنیم… برای سعودی ها، و دیگر کشور های خلیج فارس، حمایت از این موضوع تا چهحد اهمیت دارد—(صدا مفهوم نیست)؟ آیا شما از حمایتی که آن ها تا کنون از عراق کردهاند رضایت دارید؟ و اگر بخواهیم کمی دور تر برویم، شما می خواهید آن ها چه نوعاقداماتی در جهت حمایت از دولت عراق بکنند—(صدا مفهوم نیست)؟
گیتس: فکر می کنمتعدادی از کشور ها تعهداتی به دولت عراق داده اند و در تلاش هستند به باز سازیاقتصادی و توسعه در این کشور کمک کنند. می خواهم به انجام رسیدن این تعهدات را پیگیری نمایم.
دقیقا همان طور که بسیاری از دول، برای موفقیت دولت کابل در این جاسرمایه گذاری کرده اند، تصور می کنم برای دیگر دول هم سرمایه گذاری در دولت بغداداهمیت داشته باشد. و با سرمایه گذاری، منظورم فقط سرمایه گذاری اقتصادی نیست. فکرمی کنم این مردم هستند که باید در مورد انتخاب خود تصمیم بگیرند.
ما دولتی دربغداد داریم. این دولت نماینده تمام بخش های جمعیت عراق است- شیعه ها، سنی ها، کردها. من فکر می کنم این دولت برای تثبیت اختیارات و نفوذ خود، ، به کمک دول دیگراحتیاج دارد. بنابراین ، فکر می کنم هر کاری دولت های دیگر، چه در منطقه و چه خارجاز منطقه، مخصوصا در مورد بازسازی اقتصادی و توسعه از دستشان برمی آید، کمک بزرگیبه دولت مالکی و مردم عراق خواهد بود.
س: آقای وزیر، واضح است که ایالات متحد وعربستان سعودی، در برابر جاه طلبی های هسته ای ایران، مواضع مشترکی دارند. شما قصددارید از چه نوع استراتژی مشترک در این مورد با عربستان سعودی استفادهکنید؟
گیتس: فکر می کنم، قبل از هر چیز ، علاقه داشته باشم که نظرات شاه را درمورد این مسائل بدانم و این که شاه اوضاع منطقه را چه گونه می بیند. این چیزی استکه فعلا مورد نظر من می باشد.
س: آیا شما به همکاری سعودی ها نیازدارید…؟
گیتس: فکر می کنم ما همیشه می توانیم از همکاری سعودی ها در موردمسائل خلیج فارس استفاده کنیم.
س: آیا شما موافق هستید که به آموزش ارتش ملیافغانستان سرعت بیشتر داده شود و مقدار پولی که به تأمین تجهیزات آن ها اختصاص دادهشده ، افزایش پیدا کند؟ و دوم این که، بچه هایی که شما و ژنرال پیس در پایگاهعملیاتی مقدم تیلمن با آن ها صحبت کردید، به شما چه گفتند؟ آن ها از شما چهدرخواستی داشتند؟
گیتس: قبل از هر چیز باید بگویم که از پیشرفت آموزش نظامی ارتشملی افغانستان بسیار خوشحال هستم. این ها در کارشان جدی هستند ومایل هستند سریع ترپیشرفت کنند. ما هم دوست داریم شاهد پیشرفت سریع آن ها باشیم. فکر می کنم هنوز چیزینشده، خیلی جلو رفته اند.
از ژنرال ایکنبری دعوت می کنم در این خصوص اظهار نظرکند، اما فکر می کنم پیشرفت ارتش ملی افغانستان، از حدی که ما اتنظار داشتیم فرا تراست. و کاملا روشن است که می خواهند به این پیشرفت سرعت بیشتری هم بدهند. پرزیدنتکرزای خاطر نشان کرده که می خواهد افغانستان دارای ارتش ملی بزرگتری باشد، و این بهمعنای آموزش بیشتر و سرعت بیشتر در آموزش است.
در مورد دیدار از پایگاه عملیاتیتیلمن، آن چه مرا خیلی تحت تأثیر قرار داد، فرمانده آمریکایی بود که اطراف را به مننشان می داد، و این که او تا چه حد افسران افغان و نیرو های آن ها را از خودش میداند و چه طور احساسی مانند رفقای همرزم نسبت به آن ها دارد. آن ها روی هم حساب میکنند و با هم به گشت می روند. و فکر می کنم همین احساس با هم بودن و تشریک مساعی کهفرمانده برای من توصیح داد، تأثیر زیادی روی من داشت.
ما به دستاورد های ارتشملی افغانستان افتخار می کنیم ، مخصوصا زمانی که به وضعیت چند سال پیش آن ها فکر میکنیم ، بعد سی سال جنگ، به وجود آوردن ارتش از هیچ، در حالی که فقط 20 درصد از آنها سواد داشتند. و اکنون در جایی هستیم که تعداد سربازان ارتش به بیش از 30,000 نفررسیده است.
مهمتر این که فرماندهی روز به روز تقویت می شود. فرماندهان ما گزارشمی دهند که وضعیت کارشان فوق العاده رضایت بخش است. ما اعتماد زیادی به آن هاداریم، و اگر قرار باشد تجهیزات بیشتری در اختیار آن ها قرار دهیم و پیشرفت ارتش راسرعت ببخشیم، آن ها آمادگی دارند و خوب از عهده بر خواهند آمد.
س: به موضوعتعداد نفرات برگردیم، می خواستم سؤال کنم که ناتو، آن تعداد نفراتی که قول داده بودرا نفرستاده. شما چه گونه آن ها را وادار خواهید کرد که بر سر پیمان خودبایستند؟
گیتس: اولین ملاقات من با وزرای دفاع کشور های عضو ناتو، درسویل و حدودده روز دیگر خواهد بود. و یکی از موضوعات مورد بحث من، دقیقا همین اهمیت وفا کردنبه پیمان و عمل به تعهداتی است که تا به حال متقبل شده اند.
آن ها در عراق بسیارموفق بوده اند و ما از آن چه تا به حال در عراق، از جانب آن ها صورت گرفته کاملارضایت داریم. اما روشن است که باید به تعهدات خود هم عمل کنند و من از آن ها همینرا درخواست خواهم کرد.
س: آیا ممکن است پاسخ آن ها تأثیری بر افزایش نفرات ارتشآمریکا در افغانستان داشته باشد؟
گیتس: این بستگی به توصیه های فرماندهی ناتو،فرماندهیISAF ، ژنرال ایکنبری و جانشین ایشان و دیدگاه مشاوران نظامی در این بارهدارد. خیلی متشکرم.
نماينده ايالات متحده مصرانه خواستار مبارزه غير نظامیپايدار با ايران می شود

شولتی(1) از وزارت امور خارجه می گويد كهخواسته های هسته ای ايران، ثبات خاورميانه را تهديد می كند

ديويد شلبی(2)
عضو هيات تحريريه يو اساينفو

واشنگتن – نماينده ايالات متحده در آژانس بين المللی انرژی اتمی گفتكشورهای اروپايی در مبارزه غير نظامی با هدف تحت فشار قرار دادن دولت ايران برایروی گردانی از خواسته های هسته ای خود به ايالات متحده می پيوندند.

گرگوریشولتی روز 7 فوريه به اعضای انجمن آلمانی سازمان ملل متحده در مونيخ گفت “مبارزهغير نظامی، در صورتی كه جدی و پايدار باشد و مورد حمايت كشورهای دارای ذهنيت مشابهقرار گيرد از قابليت موفقيت بر ضد رژيمی برخوردار خواهد بود كه موفق نشده است بهوعده های اقتصادی خود عمل كند، برای حفظ درآمدهای دولتی به سرمايه گذاری خارجی نيازدارد و درون كشور با مخالفتی رو به افزايش مواجه است.”

شولتی گفت سايه تاثيرايران در خاور ميانه “به نحو تهديد آميزی گسترش می يابد” و می توان آن را در خليج وعراق با دامن زدن به تنش های فرقه ای و در سرزمين های فلسطينی نشين با پشتيبانیمالی از احزاب عدم پذيرش كه با روند صلح خاور ميانه مخالف هستند احساس كرد. وی بهمخاطبان آلمانی خود گفت “منفعت و عالقه مشترک ما پيشگيری از اين است که سايه ايرانبه ابری هسته ای تبديل شود.”

شولتی گفت تنها مانعی كه بين خواسته های دولتايران و دست يابی به سلاح هسته ای وجود دارد دستيابی به نحوه توليد ماده شكاف پذيراست و هشدار داد كه ايران از طريق تسهيلات غنی سازی اورانيوم در نظنز و يك راكتورجديد آب سنگين در دست ساخت در اراك در اين زمينه مشغول پيشرفت است.

اينفرستاده توجيهات ايران را برای اين دو تسهيل رد كرد. او گفت ايران نيازی به توليداورانيوم غنی شده ندارد، زيرا به جز يك تسهيل مورد تامين روس ها در بوشهر صاحبراكتور هسته ای ديگری نيست و هيچ برنامه معتبری هم برای ساخت راكتور ديگری ندارد. او گفت راكتورهای آب سنگين برای توليد ايزوتوپ های پزشكی كه ايران مدعی است به اينمنظور از آنها استفاده می كند نامناسب هستند.

او گفت با اين حال اورانيومغنی شده در نطنز و پلوتونيوم توليد شده در اراك می توانند برای ساخت سلاح های هستهای مناسب باشند. او گفت گنجايش اين دو تسهيل نشان می دهد كه هر كدام از آنها در مدتكمتر از يك سال پس از آغاز بهره برداری كامل می توانند ماده شكاف پذير كافی برای يكبمب را توليد نمايند.

او گفت اين گنجايش هسته ای می تواند به دولت تهرانجسارت بخشد. وی گفت “تنها داشتن يك بمب اتمی بدون انفجار يك سلاح هسته ای می تواندسران دولت ايران را تشويق كند تا نيروهای قديمی خود را به كار گيرند و به تروريسمدامن زنند تا به پيشبرد خواسته هايشان در منطقه دست يابند.

اين نماينده گفتتحريمات موجود هم اكنون نيز تاثير خود را بر ايران آغاز كرده اند. بانك ها وشركتهای بين المللی حتی پيش از تصويب قطعنامه 1737 شورای امنيت سازمان ملل متحد هممعاملات بانكی خود را با ايران و سرمايه گذاری های اين كشور محدود كرده بودند. شولتی اين حركت ها را با فشار سياسی بيشتر مردم ايران و پارلمان اين كشور بر دولتمحمود احمدی نژاد مرتبط دانست.

او گفت كشورهای اروپايی برای فشار بيشتراقتصادی و سياسی بر تهران می توانند كارهای بيشتری انجام دهند. وی پيشنهاد داداروپايی ها اعتبارات صادرات را در صادرات به ايران بردارند و از معامله های مالی بااين كشور و سرمايه گذاری شركت های اروپايی در آن جلوگيری نمايند.

شولتیابراز اميدواری كرد كه اين گونه فشار اقتصادی و سياسی می تواند ايران را راضی كندتا به آنچه وی “انتخاب مثبت، انتخاب سازنده، انتخابی كه بيش از همه به نفع مردمايران است” خواند روی آورد. او گفت تنها مسير سازنده پيش رو آن است كه ايران بهدرخواست شورای امنيت سازمان ملل متحد مبنی بر متوقف ساختن تمام فعاليت های مربوط بهغنی سازی اورانيوم و توليد پلوتونيوم احترام بگذارد.

قرار است محمدالبرادعی، دبيركل آژانس بين المللی انرژی اتمی روز 21 فوريه گزارشی را درباره پيرویايران از درخواست های شورای امنيت به اين شورا ارايه دهد. شولتی گفت اگر ايرانهمچنان در حال تخطی از اين درخواست ها باشد شورا بايد برای تعيين روش های قانعكننده تری آماده باشد. قطعنامه ماه دسامبر 2006 كه طبق اختيارات فصل 7 اساسنامهسازمان ملل متحد به تصويب رسيد در صورت ادامه ايران به مخالفت با درخواست های شوراامكان دامنه گسترده ای از راهكارهای اقتصادی، سياسی و نظامی را فراهم می سازد.

برای اطلاعات بيشتر به متن كامل اظهارات شولتیfull text مراجعه كنيد.

1. Gregory Schulte
2. David Shelby
يادداشتی از وين

گرگوری شولتی- سفير دائم ايالات متحده درآژانس بين المللی انرژی اتمی در وين

5 فوريه 2007

شنبه و يکشنبهگذشته، سفير ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی پنج تن از سفرای کشورهای عضو اينآژانس را در توری از تاسيسات هسته ای اصفهان همراهی نمود. پنج سفير عضو آژانس بينالمللی انرژی اتمی همکاران من از کشورهای کوبا، سودان، الجيريه،، مالزی، و مصربودند. تا جايی که اطلاع دارم نماينده ای از سوريه نيز در اين تور شرکتنمود.

اينجا در وين، ما از ماهيت واقعی اين سفر آگاهيم: يک نمايش تبليغاتی ونه تلاشی جدی برای شفافيت. با کمال احترام برای همکارانم، سفرای عضو آژانس بينالمللی انرژی اتمی ديپلمات هستند و نه کارشناس. و تعدادی از نمايندگان، از کشورهایکوبا، سودان، و سوريه، را نمی توان “غيرمتعهد” خواند. تقريباً کوبا تنها کشور عضوگروه “غيرمتعهد” است که از فعاليت های هسته ای ايران دفاع کرده است.

به جایدعوت از سفرا، ايران بايد از بازرسان دعوت به عمل آورد، و امکانات دسترسی کامل بهطيفی از تاسيسات، افراد، و اطلاعات الزامی آژانس را برای آنها فراهم کند. به جاینمايش عدم تابعيت از دو قطعنامه شوارای امنيت ، ايران بايد فعاليت های موجب نگرانی،فعاليت هايی مانند غنی سازی اورانيوم را که برای برنامه غيرنظامی هسته ای لازم نيستاما برای توليد مواد برای بمب هسته ای ضروری است به تعليق درآورد.

چنيناقدامات جدی راه های واقعی برای به دست آوردن اعتماد بين المللی است. تبليغاتنمايشی و شيرين کاری برای سفرای آژانس چنين نتيجه ای نخواهد داشت، حتی اگر ماخودمان را بسيار مهم بپنداريم!
دولت بوش برای كمك به افغانستان خواستار 10.6 ميليارددلار می شود

كمك برای بازسازی بر حمل و نقل و تاسيساتزيربنايی متمركز خواهد بود

استيون كافمن
عضو هيات تحريريه يو اساينفو

واشنگتن – دولت بوش همزمان با نشست 26 ژانويه بين وزيران ناتو دربروكسل پايتخت بلژيك 10.6 ميليارد دلار را برای كمك ايالات متحده به افغانستانپيشنهاد داده است كه به حمايت بين المللی از اين كشور متمركز خواهد بود.

يكمسوول ارشد وزارت امور خارجه روز 25 ژانويه گفت كه 2 ميليارد دلار از كل اين مبلغبه كمك به بازسازی های غير نظامی اختصاص خواهد يافت و 8.6 ميليارد دلار از آن صرفكمك نظامی و آموزش و تجهيز ارتش افغانستان خواهد شد.

اين مسوول گفت كهپيشنهاد كمك جديد “افزايش بزرگی است” و يادآور شد كه ايالات متحده از سال 2001 تاكنون در مجموع 14.2 ميليارد دلار كمك فراهم كرده است كه 9 ميليارد دلار آن صرف ياریامنيتی و 5.2 ميليارد دلار ديگر آن صرف بازسازی و كمك انسانی و دولتی شدهاست.

به گفته اين مسوول، همزمانی اين اعلاميه با نشست بين وزيران ناتوتصادفی نبود. “ما تلاش داريم نكته يا به عبارت ديگر نكته ای سياسی را به ناتويادآوری كنيم.”

شان مك كورمك، سخنگوی وزارت امور خارجه يادآور شد كه ايننكته “تنها يك پيشنهاد است”، زيرا كنگره ايالات متحده نيازمند تصويب ميزان آن بهعنوان بخشی از بودجه اضافی سال 2007 بوش خواهد بود.

او گفت دولت قصد دارد كلاين مقدار را مورد استفاده قرار دهد، “اما كنگره هم نقشی در آن دارد.”

بخشعمده كمك بازسازی بر راه سازی متمركز خواهد بود كه حوزه كليدی نيازهای اين كشور بهشمار می رود.

مك كورمك گفت “اين حوزه به دو دليل اهميت دارد: تاثير بسياركاربردی بر توانايی مردم در جابجايی آسان تر در افغانستان، و تاثير بسيار كاربردیبر توانايی كشاورزان در انتقال محصولاتشان به بازار.”

او گفت پيشرفت جاده هابا تلاش های مربوط به متوقف ساختن كشت خشخاش و مواد مخدر ديگر “در ارتباط مستقيماست” زيرا نظام كنونی جاده ها كشاورزان را از كشت محصولات كشاورزی فاسد شدنی بهدليل خرابی آنان پيش از رسيدن به بازار دلزده كرده است.

مك كورمك گفت پيشرفتهای زيربنايی اساسی ديگر از جمله شبكه برق و آب رسانی افغانستان نيز باعث تشويقمردم افغانستان به ايجاد “اقتصاد مشروع” در مقابل توليد مواد مخدر میشود.

افغانستان تحت سلطه طالبان پيش از سال 2001 دارای “اقتصادی بسيار بسيارابتدايي” بود و اين كشور از منابع طبيعی زيادی برخوردار نيست. مك كورمك گفت اهداكنندگان بين المللی می خواهند به مردن افغانستان در بازسازی كشورشان كمك كنند تا بانظام بين المللی امروزی “كاملا يك پارچه” شود.

او گفت “نمی خواهيد اقتصادافغانستان را وابسته به كمك خارجی و توليد غير قانونی مواد مخدر بنا نهيد. اين نهبرای افغانستان، نه برای مردم اين كشور و نه برای نظام بين المللی خوباست.”
سخنان رئيس جمهور و ژنرال پطروس در جلسه مطبوعاتی پس ازنشست با فرمانده آينده نيروهای ائتلاف

بوش گفت: ” برخورد ما با مردم ایران نمی باشد. در حقیقت، ما می خواهیم که آنها شکوفا شوند و می خواهیم که اقتصاد آنها قویگردد…. و مادران این سرزمین فرزندانشان را در یک جامعه با نشاط بزرگ کنند. مشکلمن با دولتی است که اعمالی انجام می دهد که منجر به انزوای مردمش می شود و باعث میشود که در نهایت مردم ایران جایگاهشان در جهان را از دست بدهند. و بنابراین ما بهصورت دیپلماتیک عمل خواهیم کرد و من اعتقاد دارم که می توانیم مشکلاتمان را در کمالصلح حل و فصل نماییم.”

توضیحات کاخ سفید
ارائه شده توسطرییس جمهور و ژنرال پطروس پس از نشست با وزیر دفاع، رییس ستاد مشترک و فرمانده آتینیروهای چند ملیتی – عراق

25 ژانویه ، 2007

رییس جمهور: اندکی قبل یکجلسه کامل توجيهی با ژنرال پطروس در مورد راه کارهای موجود در عراق داشتم. می خواهماز وزیر و ژنرال پایس ، مشاور امنیت ملی به خاطر ملحق شدن به این گفتگو تشکرکنم.
تشویق حضار.

ژنرال پطروس: با تشکر از شما، آقای رییسجمهور.

رییس جمهور: مجلس سنا این شخص با لیاقت را بدون حتی یک رأی مخالفتأیید کرد. همین جا از عمل سریع مجلس سنای ایالات متحده قدردانی می کنم. به دلیلاینکه آنها به ژنرال دیوید پطروس فرصت ابراز نظر دادند و به خاطر رأی شان تشکر وقدردانی به عمل می آورم. راهکارهای من برای ژنرال این موارد می باشد، هرچه سریعتربر منطقه مسلط شود و طرحی را که ما معتقدیم به اهدافمان منتهی می شود به اجراگذارد.

من از ژنرال و خانواده اش سپاسگزاری می کنم. به خصوص می خواهم ازخانواده شما به خاطر حمایت از شما و حمایت از ملت تشکر کنم. یکی از حیرت آورترینموارد مربوط به کشور ما این است که ما افرادی در ارتش داریم که به منظور محافظت ازمردم آمریکا در برابر مشکلات آینده، به صورت داوطلبانه به مناطق پر خطر می روند وخانواده هایی دارند که در کنارشان هستند. اگر که یک ژنرال ارتش یا یک سرباز سادهارتش باشید، ایالات متحد در کنار شماست – همیشه یک عضو از یک خانواده وجود دارد کهبگوید، دوستت دارم و حمایتت می کنم.

و بنابراین، ژنرال، من به شما و دیگرداوطلبان و خانواده یشان به دلیل اتخاذ چنین تصمیم دشواری در راستای حفاظت از مردماین کشور در برابر خطری بزرگ تبریک می گوییم. و شما وارد نبرد مهمی در جنگ با ترورخواهید شد و در این راه من تمام و کمال از شما حمایت کرده و برای شما آرزوی موفقیتمی کنم.

ژنرال پطروس: با تشکر از شما، آقای رییس جمهور. من نیز از مجلس سناتشکر می کنم، از خانواده ام و از همه بیشتر از سربازان، دریانوردان، پرسنل نیرویهوایی، تفنگداران نیروی دریایی و همه شهروندانی که در صف مقدم جنگ جهانی با ترورقرار دارند، سپاسگزاری می کنم.

رییس جمهور: بسیار خب. به تعدادی از سؤالاتپاسخ خواهم داد. جنیفر.

سؤال: با تشکر از شما، آقای رییس جمهور. آن شب درخطابه تان به مردم ایالات متحده، از کنگره درخواست کردید که به طرح شما فرصتی دادهشود. اما در واقع قانونگذاران، دموکرات ها و جمهوری خواهان از هیچ تلاشی در جهتبرگرداندن رأی ها بر علیه طرح شما فروگذاری نکردند. به چه دلیل فکر می کنید که بدونحمایت آنها می توانید به طرح تان ادامه دهید.

رییس جمهور: یکی از مواردی کهدر کنگره متوجه شدم این است که بیشتر مردم فکر می کنند که شکست می تواند یک فاجعهبرای ایالات متحده باشد. و من در این مورد تصمیم گیرنده هستم، مجبور بودم که راهیبیابم که از فاجعه پیشگیری کند. به معنای دیگر، باید در نظر می گرفتم که با چهاحتمالی این طرح جواب خواهد داد.

و بنابراین با ارتش و وزیر گیتز براییافتن یک طرح که با احتمال زیاد موفقیت آمیز باشد، کار کردم. و اجرا کننده این طرحکسی نیست جز ژنرال پطروس. و خواهش من از کنگره این است که با توجه به بدبینی ها وشکاکیت ها نسبت به این قضیه و اینکه آنها، بعضی ها طرح را قبل از این که حتی فرصتاجرا داشته باشد، محکوم می کنند. و آنها یک وظیفه و یک مسئولیت جدی بر عهده دارند،بنابراین، باید طرح خودشان، راجع به راهی که جواب بدهد را ارائه کنند.

من بهنظرات اعضای کنگره گوش فرا داده ام. من با دقت به پیشنهادات آنها گوش کرده ام. مناین طرح را برگزیدم که به نظر خودم به احتمال زیاد موفق خواهد شد، زیرا نسبت به اینمورد واقف هستم، همانطور که تعداد زیادی در کنگره این مورد را درک کردند که موفقیتبرای امنیت کشور بسیار مهم می باشد.

اجازه بدهید – استیو

سؤال: اینسیاست تعقیب ایرانیان از داخل عراق، آیا شما را نگران یک حرکت تحریک آمیز در منطقهنمی کند؟

رییس جمهور: من به دقت این مطلب را روشن کردم، همانطور که وزیر بهطور واضح این را بیان کرد که این سیاست ما در راستای حفاظت از نیروهایمان در عراقمی باشد. منطقی است که اگر کسی سعی در صدمه زدن به نیروهای مسلح ما داشته باشد و یابخواهد مانع از دستیابی ما به اهدافمان شود و یا شهروندان بی گناه عراقی را به قتلبرساند، با آنها برخورد کنیم. این وظیفه ای است که بر عهده همه ما می باشد که ازافرادمان محافظت کرده و به اهدافمان دست پیدا کنیم.

حالا بعضی ها سعی دارندبگویند که به خاطر تأکید مان بر روی این قضیه – کمک به خودمان در عراق توسط جلوگیریاز تأثیرات خارجی در کشتار سربازان مان یا آسیب رساندن به مردم عراق، می خواهیم اینقضیه را به فراتر از مرزها گسترش دهیم – این پیش فرضی است که صحیح نمی باشد. مامعتقدیم که می توانیم مشکلاتمان را با ایران به صورت دیپلماتیک حل و فصل کنیم و درحال کار در همین راستا هستیم.

در حقیقت، ما در حال پیشرفت هایی نسبتاً خوبیدر این زمینه هستیم. همانطور که می دانید، ایرانی ها، برای مثال، فکر می کنند که میخواهند تسلیحات هسته ای داشته باشند. و ما دیگر کشورها را متقاعد ساختیم که از طریقسازمان ملل و به منظور ارسال پیام شفافی با مفهوم غیر قابل قبول بودن این رفتار، بهماملحق شوند.

و بنابراین، بله، ما به حفاظت از خودمان در عراق ادامه خواهیمداد و همزمان برای حل مشکلاتمان با ایران به صورت دیپلماتیک کار خواهیم کرد. و بهاعتقاد من می توانیم موفق شویم. تصمیم با دولت ایران است. و یکی از این موارد کهدولت ایران انجام داده است، این است که در جهت منزوی کردن کشورشان که نتیجه آنمتوجه مردم ایران می باشد، گام برمی دارد. و مردم ایران، مردم با افتخاری هستند وآنها صاحب تاریخی کهن و سنن ملی بی شماری می باشند.

برخوردهای ما با مردمایران نمی باشد. در حقیقت، ما می خواهیم که آنها شکوفا شوند و می خواهیم که اقتصادآنها قوی گردد. و ما در نظر داریم که مادران این سرزمین فرزندانشان را در یک جامعهبا نشاط بزرگ کنند. مشکل من با دولتی است که اعمالی انجام می دهد که منجر به انزوایمردمش می شود و باعث می شود که در نهایت مردم ایران جایگاهشان در جهان را از دستبدهند. و بنابراین ما به صورت دیپلماتیک عمل خواهیم کرد و من اعتقاد دارم که میتوانیم مشکلاتمان را در کمال صلح حل و فصل نماییم.

اقدامات برنامه هسته ای ايران می تواند باعث انزوای بيشتراين كشور شود

يكی از مسوولان ايالات متحده می گويد مخالفتبا بازرسی ها نشان می دهد “كه آنان اصلا متوجه نمی شوند.”

استيون كافمن
عضو هيات تحريريه يواس اينفو

واشنگتن – به گفته يك مقام وزارت امور خارجه گزارش های مبنی برايجاد ممنوعيت ايران برای 38 بازرس آژانس بين المللی انرژی اتمی “نمونه ديگری” ازخواست دولت ايران برای “ديكته شرايط” به جامعه بين الملل است و اين امر باعث تشديدامکان انزوای بيش از اين دولت اين كشور می شود.

شان مك كورمك روز 22 ژانويهگفت حتی اگر آژانس بين المللی انرژی اتمی بتواند به تصميم ايران بپردازد “اين نشانهديگری از آن است كه ايران به رفتار مخالفت آميز خود با جامعه بين المللی ادامه میدهد. آنان اصلا متوجه نمی شوند.”

شورای امنيت سازمان ملل متحد طبق فصل 7منشور سازمان ملل متحد ماه دسامبر 2006 در پی رد توقف فعاليت های غنی سازی وبازفرآوری كه باعث نگرانی بين المللی از تلاش تهران برای ساخت سلاح های هسته ای شدهبود تحريم هايی را بر ضد ايران صادر كرد.

مك كورمك گفت “هم اكنون دسترسیايران به نظام مالی بين المللی كه در گذشته برای تسهيل توسعه سلاح های كشتار جمعیخود از آن استفاده می كرد بسيار سخت تر شده است” و افزود تحريم ها ايران را در “كانون منحصر به فردی” قرار داده است.

او گفت انزوای ايران “نخستين انتخاب” دستگاه بوش نيست. ما مسير متفاوتی را به اين رژيم پيشنهاد داده ايم. اين مسير بدونشك برای آنها فراهم است، اما آنان انتخاب كرده اند كه در پی آن نباشند.” اشاره مككورمك به مجموعه تشويقی بين المللی و چشم انداز گفتگوی مستقيم با ايالات متحده بودكه برای نخستين بار در تابستان 2006 به ازای توقف فعاليت های غنی سازی اورانيوم وبازفرآوری مطرح شد.

تونی اسنو، وزير مطبوعات كاخ سفيد روز 22 ژانويه گفتايالات متحده به ايران گفته است كه آمادگی دارد “كارهای زيادی را انجام دهد كهزندگی را برای مردم شما بهتر خواهد كرد” و همچنان پيشنهاد می دهد كه “اگر ايرانی هاخواستار انرژی هسته ای صلح آميز هستند، ما از فراهم ساختن آن كاملا خوشحال خواهيمشد و در اين روند می توانيم همچنين برخی از چيزهای ديگر را كه مردم ايران خواستار وشايسته آنها هستند در حوزه های اقتصاد، فرهنگ و همكاری های ديگر فراهمسازيم.”

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت جامعه بين الملل در برابر تداوم رفتارمخالفت آميز ايران “اجازه تجارت معول را نخواهد داد” و هشدار داد كه ادامه مخالفتبه انزوای بيشتر نيز ختم خواهد شد.

مك كورمك گفت مشاغل بين المللی با ديدنواكنش جامعه بين الملل به اقدامات ايران هم اكنون بايد “عوامل بسيار واقعی” را درتصميم گيری برای سرمايه گذاری در ايران از جمله “ارزيابی ريسك اعتباری” در نظرگيرند.

او گفت “دولت ايران دولتی نيست كه بتواند در انزوای كامل از بقيهدنيا دارای عملكرد باشد” زيرا به صادرات نفت، نظام مالی بين المللی و حمل و نقلهوايی وابسته است.

مك كورمك افزود “هيچ يك از اين ها خبر يا نشانه ای از سویما به شمار نمی رود. من تنها تلاش دارم از آنها به عنوان نمونه برای نشان دادن اينكه عملكرد متقابل و ميل به آن وجود دارد استفاده كنم.”

اين سخنگو گفت رفتاررژيم ايران نيز “يك مانع بزرگ” بر سر راه ارتباط بين ايالات متحده و مردم ايراناست. او گفت “ما الزاما نمی خواهيم از مردم ايران به دور باشيم” و به نظر می رسد كهمردم ايران هم خواستار روابط بيشتر با آمريكايی ها باشند.

او گفت “ما بدونشك برای تسهيل آن هر چه بتوانيم انجام خواهيم داد،” اما مردم ايران “بايد دريابند” كه دولتشان تاثيری منفی دارد.

مك كورمك گفت تيم كشتی ايالات متحده كه بهتازگی از ايران بازگشت از “استقبال بسيار گرمی از سوی مردم ايران” خبر داد كه بهگفته او در ارتباط با خواسته های مردم ايران “بسيار آموزنده” به شمار می رود.
گزیده های مطالب مربوط به سیاست خارجی ایالات متحده

خطابه سالانه رییس جمهور در کنگره آمریکا

کاخ سفید
دفتر وزیر مطبوعات
23 ژانویه 2007

(آغاز متن گزیده)

* * * *

(مهاجرت)

بسط و توسعه امید و فرصت در کشورمان مستلزم یک نظاممهاجرتی است که شایسته آمریکا باشد – با قوانینی که عادلانه و مرزهایی که ایمنهستند. زمانی که قوانین و مرزها به طور مرتب نقض می شوند، این امر به منافع کشور ماآسیب می رساند. جهت تامین امنیت مرزهای کشورمان، تعداد پاسداران مرزی را دو برابرکرده ایم – و بودجه زیرساخت ها و فناوری های جدید را تامین کرده ایم.

بااینحال، با وجود تمام این اقدامات، نمی توانیم به شکل کامل امنیت مرزهایمان راتامین کنیم مگر اینکه فشار را از روی مرزها برداریم – و این کار مستلزم ارائه طرحکارگر موقتی است. باید یک مسیر قانونی و منظم جهت ورود کارگران خارجی برای کار موقتبه کشورمان ایجاد شود. حاصل این کار این خواهد بود که آنها مجبور نخواهند شد سعیکنند مخفیانه وارد کشور شوند – و این امر دست مامورین مرزی را در تعقیب قاچاقچیانمواد مخدر، و تبهکاران، و تروریست ها بازتر خواهد گذاشت. قوانین مهاجرت را در محلهای کار اجرا خواهیم کرد، و ابزار لازم را در اختیار کارفرمایان قرار خواهیم داد تااز صحت وضعیت قانونی کارگران اطمینان یابند – بنابراین هیچ بهانه ای برای تخلف ازقانون وجود نخواهد داشت. باید سنت بزرگ همزيستی اقوام گونه گون در کشورمان را حفظکنیم – سنتی که از ورود افراد جدید استقبال می کند و آنها را در خود می پذیرد. بایدمشکل وضعیت مهاجرین قانونی را که هم اکنون در کشور هستند حل کنیم – بدون خصومت وبدون عفوعمومی.

زمانی که صحبت از مهاجرت در میان است، اعضای کنگره عقاید واعتقادهای بسیار سخت و محکمی دارند. بیایید یک بحث و گفتگوهای جدی، متمدن و جامع دراین زمینه داشته باشیم – تا شما بتوانید اصلاحیه جامع قانون مهاجرت را به تصویببرسانید، و من بتوانم آن را امضا کنم.

(انرژی)

بسط و توسعه امید وفرصت بستگی دارد به یک منبع پایدار انرژی که چرخ اقتصاد آمریکا را به گردش درمیآورد و محیط زیست آمریکا را پاک نگاه می دارد. کشور ما بیش از اندازه به نفت خارجیوابسته بوده است. و این وابستگی ما را در مقابل نظام های متخاصم و تروریست ها آسیبپذیرتر می سازد – که می توانند اختلالات اساسی در حمل و نقل تانکرهای نفتی ایجادکنند … قیمت نفت را بالا ببرند … و خسارات زیادی را به اقتصاد ما واردکنند.

متنوع کردن منبع انرژی آمریکا یکی از منافع حیاتی ما است – و پیشرفتدر این زمینه از طریق فناوری به دست می آید. باید کماکان به تغییر شیوه هایی که ازطریق آن برق تولید می کنیم، ادامه دهیم – با استفاده حتی بیشتر از فناوری ذغال سنگپاک … انرژی خورشیدی و بادی … و انرژی هسته ای پاک، ایمن. باید به تحقیقات خوددر زمینه باتری های اتومبیل های برقی و هایبرید شتاب بخشیم، و استفاده از خودروهایدیزلی پاک و سوخت های بیودیزلی را گسترش دهیم. باید به سرمایه گذاری در روش هایجدید تولید اتانول ادامه دهیم – با استفاده از هر ماده ای، از خرده های چوب گرفتهتا علوفه تا ضایعات کشاورزی.

در نتیجه سیاست های خوبی که در واشنگتن اتخاذشده و در نتیجه پاسخ بسیار مثبت بازار، پیشرفت های زیادی به دست آورده ایم. اکنونپیشرفت های چشمگیرتر بیشتری در دسترس مان قرار دارد. امشب، از کنگره می خواهم درپیگیری یک هدف بزرگ به من بپیوندد. بیایید به اقداماتی که در گذشته انجام داده ایم،تکیه کنیم و استفاده از بنزین در ایالات متحده را به میزان 20 درصد تا ده سال آیندهکاهش دهیم. وقتی که این کار را انجام دهیم، کل واردات خود را معادل با سه چهارمتمام نفتی که از خاورمیانه وارد می کنیم، کاهش خواهیم داد.

جهت دستیابی بهاین هدف، باید تولید سوخت های جایگزین را افزایش دهیم، با وضع استاندارد اجباریسوخت که مستلزم تولید 35 میلیارد گالن سوخت قابل تجديد و جایگزین در سال 2017 خواهدبود – و این تقریبا پنج برابر هدف کنونی ما است. در عین حال، باید استانداردهایمصرف سوخت اتومبیل ها را اصلاح و مدرنیزه کنیم، درست همانگونه که برای کامیون هایسبک کردیم – و نزدیک به هشت و نیم میلیارد گالن بیشتر بنزین تا سال 2017 صرفه جوییکنیم.

رسیدن به این اهداف بزرگ به شکل چشمگیری وابستگی ما را به نفت خارجیکاهش خواهد داد، ولی آن را از میان نخواهد برد. بنابراین، همچنان که به متنوع کردنمنبع انرژی خود ادامه می دهیم، باید تولید داخلی نفت خود را بیشتر کنیم به شکلی کهبه محیط زیست آسیب نرساند. و جهت محافظت بیشتر از آمریکایی ها در مقابل اختلالاتجدی در تامین نفت و انرژی کشورمان، از کنگره می خواهم ظرفیت کنونی ذخیره نفتاستراتژیک کشور را به میزان دو برابر افزایش دهد.

آمریکا در آستانه پیشرفتهای جدید در فناوری قرار دارد که ما را قادر خواهد ساخت زندگی ای داشته باشیم کهکمتر به نفت وابسته است. این فناوری ها به ما کمک خواهند کرد حافظین بهتری برایمحیط زیست باشیم – و به ما کمک خواهند کرد با مشکل جدی گرم شدن کره زمین مقابلهکنیم.

* * * *

(مبارزه جهانی با تروریسم)

برای همه ما که دراین اتاق حضور داریم، هیچ مسئولیتی بالاتر از دفاع از مردم این کشور در مقابل خطروجود ندارد. پنج سال از زمان دیدن صحنه ها و احساس غم و اندوهی که تروریست هاقادرند به وجود آورند، می گذرد. در این مدت وقت داشتیم موقعیت خود را کاملا ارزیابیکنیم. تدابیر حفاظتی اساسی و گوناگونی را جهت پاسداری از امنیت کشور اتخاذ کردهایم. اکنون با قاطعیت می دانیم وحشتی را که در آن روز سپتامبر تجربه کردیم فقط بخشکوچکی از نقشه ای است که تروریست ها برای ما در نظر گرفته اند – مگر اینکه جلویآنها را بگیریم.

با گذشت زمان، در مورد علت های تعارض و مسیری که طی کردهایم، به بحث و گفتگو نشسته ایم. این بحث ها، زمانی که یک دموکراسی بزرگ با سوال هایمهمی مواجه است، ضروری هستند. ولی حتما قبول دارید که پاسخ یک سوال مشخص شده است – که جهت پیروزی در مبارزه با تروریسم باید مبارزه را به خاک دشمن ببریم.

ازهمان ابتدا، آمریکا و هم پیمایانش با دست زدن به حمله از مردم خود دفاع کرده اند. دشمن می داند مدتهاست که روزهای پناهگاه های راحت، جابجایی آسان، کمک های مالیمداوم، و ارتباطات آزاد به پایان رسیده است. زندگی برای تروریست ها از روز 9سپتامبر به کل تغییر کرده است.

موفقیت ما در این جنگ معمولا با اقداماتی کهانجام نپذیرفته است، سنجیده می شود. نمی توان وسعت کامل حملاتی را که ما و همپیمایانمان از آنها جلوگیری کرده ایم، دانست – ولی اینها نمونه ای است از چنداقدامی که می دانیم: از نقشه القاعده برای دزدیدن یک هواپیما و اصابت آن بهبلندترین ساختمان در کرانه غربی آمریکا جلوگیری کردیم. یک سلول تروریستی در جنوبغربی آسیا را از هم پاشیدیم که افراد عملیاتی خود را برای اجرای حملاتی در داخلایالات متحده آماده می کرد. یکی از سلول های القاعده را کشف کردیم که در حال تولیدمیکروب سیاه زخم جهت استفاده در حملاتی علیه آمریکا بود. و ماه اوت گذشته، مامورینانگلیس نقشه ای را که قصد داشت هواپیماهای مسافرتی را بر فراز اقیانوس آتلانتیک بهمقصد آمریکا منفجر کند، کشف کردند. برای جان هر فردی که به قتل نرسیده است، مدیونمامورین شجاع دولتی هستیم که جان خود را صرف یافتن این تروریست ها و متوقف کردنآنها می کنند.

هر موفقیتی که در مقابل تروریست ها به دست می آوریم یادآورجاه طلبی های بدون مرز این دشمن است. اهریمنی که الهام بخش 11 سپتامبر بود و از آنشادمان شد هنوز هم به اقدامات خود در جهان ادامه می دهد. و تا زمانی که این موضوعواقعیت داشته باشد، آمریکا هنوز کشوری است که در جنگ بسر می برد.

در ذهنتروریست ها، این جنگ خیلی پیش از 11 سپتامبر آغاز شد، و تا زمانی که رویای افراطیآنها تحقق نیابد، پایان نخواهد یافت. و این پنج سال گذشته دید روشن تری از ماهیتاین دشمن به ما داده است. القاعده و پیروان آن سنی های افراطی هستند، اسیر نفرت ومحکوم شده توسط یک ایدئولوژی سخت و تنگ نظر. هر یک از اصول تمدن را که در نظربگیرید، هدف آنها درست مخالف آن است. موعظه آنها تهدید است … دستور آنها گلوله وبمب است … و بهشت را به افرادی وعده می دهند که مردم بیگناه را به قتل میرسانند.

دشمنان ما در مورد مقاصد خود بسیار صریح و روشن هستند. آنها میخواهند دولت های میانه رو را سرنگون کنند، و پناهگاه های امنی ایجاد کنند که ازدرون آنها نقشه های خود را برنامه ریزی کرده و حملات جدیدی را علیه کشورهای ماانجام دهند. با کشتن و ایجاد وحشت در مردم آمریکا، آنها می خواهند کشور ما را مجبورکنند که از جهان عقب نشینی کرده و نهضت آزادی را رها کند. آنها آنوقت اجازه خواهندیافت اراده خود را تحمیل کنند و ایدئولوژی تمامیت خواه خود را گسترش دهند. به اینهشدار از جانب تروریست به قتل رسیده زرقاوی گوش دهید: “خون و جان خود را فدا خواهیمکرد تا به رویاهای شما پایان دهیم، و اتفاقاتی که پس از این رخ خواهد داد، حتی بدتراز این نیز خواهد بود.” و اسامه بن لادن اعلام کرد: “مرگ بهتر از زندگی در روی اینکره خاکی در میان افراد بی ایمان خواهد بود.”

این مردان بی پایه و اساس حرفنمی زنند، و اینها فقط بخشی از گروهایی هستند که در جنبش افراطی مسلمانان وجوددارد. در سال های اخیر، همچنین آشکار شده است که با یک خطر رو به رشد از جانب شیعههای افراطی روبرو هستیم که به همان اندازه با آمریکا دشمنی دارند، و در ضمن مصممهستند که بر خاورمیانه تسلط یابند. مشخص شده است که بسیاری از آنها از رژیم ایراندستور می گیرند، که کمک های مالی و اسلحه در اختیار تروریست هایی چون حزب الله قرارمی دهد – گروهی که پس از القاعده در رده دوم از نظر کشتن مردم آمریکا قراردارد.

افراطی های شیعه و سنی چهره های متفاوت همان تهدید تمامیت خواه هستند. ولی شعار ایشان هر چه که می خواهد باشد، زمانی که مردم بیگناه را به قتل می رسانند،مقاصدشان به یک شکل و یک اندازه شریرانه است. آنها می خواهند مردم آمریکا را به قتلرسانند … دموکراسی را در خاورمیانه به قتل رسانند … و سلاح هایی به دست آورندتا در ابعاد بسیار فجیع تر و گسترده تر به قتل و خونریزی بپردازند.

در ششمینسال پس از حمله به کشورمان، آرزو داشتم بتوانم به شما گزارش دهم که خطرات به پایانرسیده اند. خطرات به پایان نرسیده اند. و بنابراین سیاست این دولت کماکان استفادهاز تمام ابزارهای قانونی و مناسب اطلاعاتی، دیپلماسی، انتظامی، و اقدامات نظامی جهتانجام وظیفه خود برای یافتن این دشمنان و دفاع از مردم آمریکا است.

این فقطیک مبارزه مسلحانه نیست – این یک مبارزه ایدئولوژیک تعیین کننده است، و امنیت کشورما در گرو این مبارزه است. جهت پیروزی در این مبارزه، باید شرایطی را که باعث نفرتو انزجار کور می شود، از بین ببریم – شرایطی که محرک 19 مرد بود تا به قصد کشتن ماسوار هواپیما شوند. مسئله ای که تمام تروریست ها بیشترین وحشت را از آن دارند،آزادی انسان است – جوامعی که در آن مردان و زنان حق انتخاب دارند، هر فرد پاسخگویوجدان خویش است، و بر اساس امیدها و نه خشم و نفرت خود زندگی می کنند. مردم آزادجلب ایدئولوژی های خشونت آمیز و کینه جویانه نمی شوند – و اکثر اوقات، زمانی که حقانتخاب به آنها داده شود، راه بهتر را انتخاب می کنند. بنابراین ما منافع امنیتیخود را با کمک به میانه روها، اصلاح طلبان و فعالان باشهامت دموکراسی پیش می بریم. مهمترین سوال دوران ما این است که آیا آمریکا به مردان و زنان در خاورمیانه کمکخواهد کرد تا جوامع آزاد بسازند و در حقوق تمام بشریت سهیم شوند. و من می گویم، بهخاطر امنیت خودمان هم که شده … باید این کار را انجام دهیم.

در دو سالگذشته، اشتیاق برای آزادی را در خاورمیانه بزرگ مشاهده کرده ایم – و با مشاهدهواکنش بسیار شدید دشمن هوشیار شده ایم. در سال 2005، جهان شاهد برافراشته شدن پرچمانقلاب سدر توسط مردم لبنان … بیرون رانده شدن اشغالگران سوریه … و انتخابرهبران جدید این کشور در انتخابات آزاد بود. در سال 2005، مردم افغانستان بهتروریست ها پشت کرده و یک مجلس قانونگذاری دموکراتیک را انتخاب کردند. و در سال 2005، مردم عراق سه انتخابات ملی برگزار کردند – دولت انتقالی را انتخاب کردند … پیشرفته ترین و مردم سالارترین قانون اساسی را در جهان عرب به تصویب رساندند … وسپس طبق این قانون اساسی دولت جدید را انتخاب کردند. علیرغم تهدیدهای بسیار زیاد ازجانب تروریست هایی که در میان ایشان زندگی می کردند، نزدیک به 12 میلیون نفر ازمردم عراق به پای صندوق های رای رفتند تا امید و همبستگی ای را به نمایش بگذارند،که هیچوقت نباید آن را از یاد ببریم.

دشمن فکور نظاره گر تمام این صحنه هابود، تاکتیک های خود را تغییر داد، و در سال 2006 مجددا دست به حمله زد. در لبنان،تروریست ها، پیر جمایل، یکی از چهره های برجسته در انقلاب سدر، را به قتل رساندند. و تروریست های حزب الله، با حمایت از جانب سوریه و ایران، بذر دشمنی و نفاق را درمنطقه پاشیدند و تلاش می کنند تا دولت منتخب و قانونی را تضعیف کنند. در افغانستان،جنگجویان طالبان و القاعده تلاش کردند تا با تجدید قوا و درگیری با نیروهای افغانیو ناتو قدرت را دوباره به دست آورند. در عراق، القاعده و دیگر گروه های سنی افراطییکی از مقدس ترین اماکن شیعیان را منفجر کردند – مسجد زرین سامرا. هدف از این عملبیرحمانه، علیه یکی از مسجدهای مسلمانان، برانگیختن اقدامات تلافی جویانه توسطشیعیان عراق بود – و این کار آنها نتیجه داد. عوامل افراطی شیعه، که برخی از ایشاناز جانب ایران حمایت می شدند، جوخه های مرگ تشکیل دادند. نتیجه این امر، افزایشفجیع خشونت های فرقه ای و اقدامات تلافی جویانه بود که تا به امروز ادامهدارد.

این جنگی نبود که در عراق وارد آن شدیم، ولی جنگی است که اکنون در آنقرار داریم. همه ما آرزو می کنیم این جنگ تمام شود و ما پیروز شویم. ولی در منش ورفتار ما نیست که به وعده های خود عمل نکنیم، دوستان خود را رها کنیم، و امنیت خودرا در معرض خطر قرار دهیم. خانم ها و آقایان: در این روز، در این ساعت، هنوز هم میتوانیم نتیجه این جنگ را تعیین کنیم. بیایید تصمیم خود را بگیریم، و وقایع را بهگونه ای جلو ببریم که پیروز شویم.

ما در حال اجرای یک استراتژی جدید در عراقهستیم – طرحی که اقدامات بیشتری را از جانب دولت عراق می طلبد، و قوای بیشتری را دراختیار نیروهای ما در عراق قرار می دهد که لازمه تکمیل ماموریت شان است. هدف ما یکعراق دموکراتیک است که در آن از حکومت قانون حمایت می شود، و هم پیمان ما در مبارزهبا تروریسم است.

برای پیشرفت در این هدف، دولت عراق باید خشونت های فرقه ایرا در پایتخت این کشور متوقف کند. ولی عراقی ها هنوز به تنهایی آمادگی انجام اینکار را ندارند. به همین دلیل، در حال اعزام نیروهای بیشتر، بالغ بر 20.000 سرباز وتفنگدار دریایی جدید، به عراق هستیم. اکثر این نیروها به پایتخت اعزام خواهند شد،که در آنجا به نیرهای عراقی کمک خواهند کرد تا محله ها را پاک کرده و در آنجا امنیتبرقرار کنند، و به عنوان مشاورینی که در واحدهای عراقی مستقر هستند، عمل نمایند. بارهبری نیروهای عراقی، نیروهای ما، از طریق تعقیب تروریست ها، شورشی ها، و جوخه هایمرگ، به برقراری امنیت در شهر کمک خواهند کرد. و در استان انبار – جایی که تروریستهای القاعده جمع شده اند و نیروهای محلی جهت مبارزه با آنها از خود آمادگی نشانداده اند – در حال اعزام 4.000 نیروی اضافی از تفنگداران دریایی آمریکا به ایناستان هستیم، که دستور آنها یافتن تروریست ها و پاک کردن منطقه از این افراد است. القاعده را از پناهگاه امن خود در افغانستان بیرون نکرده ایم تا اجازه دهیم کهپناهگاه امن جدیدی در عراق آزاد برای خود ایجاد کنند.

مردم عراق می خواهنددر صلح زندگی کنند، و اکنون زمان آن است که دولت آنها وارد عمل شود. رهبران عراقیمی دانند که تعهد ما نامحدود نیست. آنها وعده داده اند که نیروهای بیشتری را جهتبرقراری امنیت در بغداد مستقر کنند – و باید این کار را انجام دهند. آنها وعده دادهاند که با افراطی های خشونت طلب در هر جناح یا هر حزب سیاسی مقابله خواهند کرد. آنها باید به وعده های خود عمل کنند، و محدودیت های بی مورد در برابر نیروهای عراقیو ائتلاف را بردارند تا این نیروها بتوانند ماموریت خود را در راستای برقراری امنیتبرای همه مردم بغداد انجام دهند. رهبران عراق متعهد به انجام مجموعه ای از طرح هاجهت دستیابی به سازش ملی شده اند – تقسیم درآمدهای نفتی بین تمام مردم عراق … قرار دادن ثروت و دارایی عراق در جهت بازسازی عراق … اجازه دادن به تعداد بیشتریاز مردم عراق جهت بازگشت مجدد به جامعه مدنی در کشور … برگزاری انتخابات محلی … و قبول مسئولیت جهت برقراری امنیت در تمام استان های عراق. ولی برای تحقق تمامی اینموارد، باید امنیت در بغداد برقرار شود. و برنامه ما به دولت عراق کمک خواهد کرد تاامور بغداد را دوباره در دست گیرد و به تعهدات خود عمل کند.

همشهریان من،فرماندهان نظامی ما و من تمام گزینه ها را با دقت بررسی کرده ایم. در مورد تمام خطمشی های ممکن بحث و گفتگو کرده ایم. در نهایت، من این مسیر را انتخاب کردم زیرابهترین شانس موفقیت را فراهم می سازد. بسیاری از شما که اکنون در این اتاق حضوردارید درک می کنید که آمریکا نباید در عراق شکست بخورد – زیرا درک می کنید که عواقبشکست بسیار شدید و وسیع خواهد بود.

اگر نیروهای آمریکایی پیش از برقراریامنیت در بغداد از آنجا خارج شوند، دولت عراق مورد تاخت و تاز افراطی ها از همه طرفقرار خواهد گرفت. می توان پیش بینی کرد که نبرد سختی بین افراطی های شیعه، با حمایتاز جانب ایران، و افراطی های سنی با کمک القاعده و حامیان رژیم سابق درخواهد گرفت. گسترش خشونت می تواند به سرتاسر کشور سرایت کند – و دیر یا زود کل منطقه در کشمکش ومناقشه فرو خواهد رفت.

برای آمريكا اين شرايط يك فاجعه است. برای دشمن چنينشرايطی، هدف به شمار می رود. هرج و مرج بزرگ ترين يار آنان در اين مبارزه است. و درعراق هرج و مرج می تواند باعث ظهور دشمنی جسارت يافته با پناهگاه های امن جديد … اعضای جديد… و حتی عزمی قوی تر برای آسيب رساندن به آمريكا شود. اجازه دادن بهپيدايش اين شرايط، ناديده گرفتن آموخته های 11 سپتامبر و دعوت از مصيبت خواهد بود. و خانم ها و آقايان، برای ايالات متحده هيچ چيز در تاريخ كنونی ما مهم تر از موفقيتدر خاورميانه… موفقيت در عراق… و دور نگاه داشتن مردم آمريكا از اين خطرنيست.

مسايل امشب اينجا و هم اكنون مطرح است. من با بسياری از شما به طورمستقيم صحبت كرده ام. من به شما و بحث و گفتگوهايتان احترام می گذارم. ما هنگامورود، در مفروضات و باورهايمان به شدت يكپارچه بوديم. و شما به هر چه كه رای دادهباشيد به شكست رای نداده ايد. كشور ما تدبير جديدی را در عراق به كار بسته است و مناز شما می خواهم تا به آن اجازه موفقيت دهيد. و من از شما می خواهم تا سربازانمانرا – هم آنان كه در محل حضور دارند و هم آنان كه در راه هستند – حمايتكنيد.

مبارزه با تروريسم كه هم اكنون مشغول آن هستيم يك كشمكش نسلی است كهديرزمانی پس از واگذاری مسووليت های من و شما به ديگران ادامه خواهد يافت. از اينرو همكاری با يكديگر اهميت دارد تا ملت ما بتواند شاهد اين تلاش بزرگ باشد. هر دوحزب و هر دو جناح بايد با مشورت نزديك با يكديگر همكاری كنند. پيشنهاد می دهم يكشورای مشورت ويژه در زمنيه مبارزه با تروريسم متشكل از سران دو حزب در كنگره تاسيسشود. ما نظراتمان را درباره چگونگی برخورد آمريكا با هر مشكلی كه بر سر راهمان پديدآيد به شراكت می گذاريم. و به دشمنانمان در خارج از كشور نشان خواهيم داد كه در هدفپيروزی متحد هستيم.

يكی از گام های نخستينی كه می توانيم با يكديگر برداريمافزودن به صفوف نظاميان است تا نيروهای مسلح آمريكايی برای تمام چالش های پيش روآماده باشند. امشب از كنگره می خواهم تا اجازه افزايش گروهان فعال ارتش و نيرویدريايی را به 92.000 نفر در طول پنج سال آينده صادر كند. كار ديگری كه می توانيم بايكديگر انجام دهيم طراحی و تاسيس يك گروه ذخيره غير نظامی است. چنين گروهی می تواندبسيار شبيه به ذخيره نظامی ما عمل نمايد. اين گروه می تواند با ايجاد امكان به كارگرفتن غير نظاميان دارای مهارت های اساسی در ماموريت های خارج از كشور هنگام نيازآمريكا از فشار وارده به نيروهای مسلح بكاهد. اين گروه به مردم سراسر آمريكا كهلباس نظامی به تن ندارند امكان خواهد داد تا در مبارزه مشخص كننده زمان ما خدمتكنند.

آمريكايی ها می توانند به نتيجه اين مبارزه اطمينان داشته باشند – زيرا ما در اين نبرد تنها نيستيم. ما دارای راهكاری ديپلماتيك هستيم كه دنيا را درپيوستن به مبارزه بر ضد تندروی گرد هم می آورد. نيروهای چند مليتی در عراق تحتفرمان سازمان ملل متحد مشغول خدمت هستند و ما با اردن، عربستان سعودي، مصر وكشورهای خليج همكاری می كنيم تا بر حمايت موجود از دولت عراق بيافزاييم. سازمان مللمتحد دارای تحريم هايی بر ضد ايران است و برای دنيا روشن كرده است كه به رژيم تهراناجازه نخواهد داد در پی سلاح های هسته ای باشد. ما به همراه اعضای ديگر گروه چهارعضوی – سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا و روسيه – در پی يك ديپلماسی برای كمك بهايجاد صلح در سرزمين مقدس هستيم و تلاش می كنيم كشور مردم سالار فلسطين كه با صلح وامنيت در كنار اسراييل وجود داشته باشد تاسيس شود. ناتو در افغانستان رهبری مقابلهبا تهاجم طالبان و القاعده را بر عهده گرفته است و اين نخستين باری است كه نيروهایخود را به بيرون از ناحيه شمال اقيانوس اطلس اعزام كرده است. ما به همراه شركايماندر چين، ژاپن، روسيه و كره جنوبی در پی ديپلماسی شديدی برای پاكسازی شبه جزيره كرهاز سلاح های هسته ای هستيم. و ما به حمايت از دليل آزادی در كشورهايی مانند كوبا،بلاروس و برمه و نيز بيدار ساختن وجدان جهان برای حفظ مردم دارفور ادامه خواهيمداد.

[ويروس و بيماری ايدز، مالاريا]

سياست خارجی آمريكا فراتر ازمساله جنگ و ديپلماسی است. كار ما در دنيا بر مبنای اين واقعيت بدون زمان نيزاستوار است: از كسی كه چيز زيادی به او داده می شود چيز زيادی نيز خواسته می شود. ما درخواست مقابله با چالش گرسنگي، فقر، و بيماری را می شنويم و اين همان چيزی استكه آمريكا به طور مشخص انجام می دهد. ما بايد به مبارزه با ويروس و بيماری ايدز بهويژه در قاره آفريقا ادامه دهيم و از آنجا كه شما هزينه طرح فوری امداد ايدز ما راتامين نموديد تعداد افرادی كه داروهای نجات دهنده دريافت می كنند تنها طی سه سالگذشته از 50.000 به 800.000 نفر رسيده است. از شما می خواهم تا به تامين هزينه تلاشهای ما برای مبارزه با ويروس و بيماری ايدز ادامه دهيد. از شما می خواهم تا 1.2ميليارد دلار را در طول پنج سال فراهم سازيد تا بتوانيم در 15 كشور آفريقايی بهمبارزه با مالاريا بپردازيم. از شما می خواهم تا هزينه حساب چالش هزاره را تاميننماييد تا كمك آمريكا به مردم نيازمند آن در كشورهايی برسد كه در آنها مردم سالاریدر حال پيدايش و فساد در حال عقب نشينی است. و بگذاريد به پشتيبانی از تجارت گستردهو رهايی از قرض ادامه دهيم كه بهترين اميد برای نجات جان ها و پايان بخشيدن به فقربه شمار می رود.
بوش خواستار 20 درصد كاهش مصرف بنزين تا سال 2017 شد

در نطق سالانه به بررسی برنامه های مبارزه باويروس و بيماری ايدز و مالاريا نيز پرداخته شد

استيون كافمن
عضو هيات تحريريهيو.اِس.اينفو

واشنگتن – آقای بوش در نطق سالانه خود در برابر كنگره پيشنهادداد كه مصرف گازوييل ظرف 10 سال آينده با تبديل منابع كنونی سوخت به منابع جايگزيناز جمله اتانول ذرت تا 20 درصد كاهش يابد و بر كارآيی اتوموبيل ها، كاميون های سبكو خودروهای اسپرت افزوده شود.

رييس جمهور ساعت 9 شب روز 23 ژانويه در کنگرهايالات متحده سخنرانی كرد.

به گفته كاخ سفيد بوش در نظرات خود درباره انرژیبه بررسی توسعه فن آوری كه به منظور كاهش از وابستگی ايالات متحده به نفت خارجیطراحی شده و كاهش از آلودگی های دی اكسيد كربن كه باعث تغيير آب و هوای جهانی میشود پرداخت.

بوش همچنين به بررسی تلاش های ايالات متحده در مبارزه با ويروسو بيماری ايدز مطابق با طرح فوری امداد ايدز رييس جمهور پرداخت. اين برنامه 15ميليارد دلاری به پشتيبانی از درمان 2 ميليون نفر طی پنج سال می پردازد و به طورمشخص كشورهای آفريقا و آسيا را هدف قرار می دهد.

وی همچنين درباره طرحمالاريای رييس جمهور صحبت كرد كه يك برنامه پنج ساله 1.2 ميليارد دلاری مشترك بابخش خصوصی است و تلاش دارد نرخ مرگ ناشی از مالاريا را در 15 كشور آفريقايی كه بيشاز ديگران آسيب ديده اند تا 50 درصد كاهش دهد.

طبق گزيده های انتشار يافتهدرباره اين سخنرانی، رييس جمهور گفت “از كسی كه به او زياد داده می شود، انتظارزيادی نيز هست. ما درخواست مبارزه با چالش گرسنگی، فقر و بيماری را می شنويم و ايندقيقا كاری است كه ايالات متحده به آن می پردازد.”

بوش درباره عراق به بررسیاهميت كمك به تثبيت مردم سالاری جديد عراق و موفقيت آن پرداخت و تاسيس يك شورایمشورت ويژه را در زمينه مبارزه با تروريسم و متشكل از سران دموكرات و جمهوری خواهكنگره اعلام كرد.

“ما نظراتمان را درباره چگونگی برخورد آمريكا با هر چالشیكه بر سر راهمان پديد آيد به شراكت خواهيم گذاشت. و به دشمنانمان در خارج از كشورنشان خواهيم داد كه در هدف پيروزی متحد هستيم.”

همچنين رييس جمهور درخواستخود را مبنی بر اصلاح فراگير مهاجرت از جمله ايجاد يك برنامه کارگری دائم برای برخیاز ساكنان غير آمريكايی ايالات متحده كه هم اكنون در كشور به سر می برند بار ديگرمطرح کرد. بوش توضيح داد كه ايالات متحده می تواند به طور همزمان قانون مدار، دارایاقتصاد پويا و خوش آمد گوی مهاجران باشد.

به گفته بوش هنگامی كه قوانين ومرزهای ايالات متحده به طور روزمره با تخطی مواجه می شوند خواسته های اين كشور آسيبمی بيند، اما “نمی توانيم بدون كاستن فشار از روی مرزها آنان را امنيت بخشيم و اينكار نيازمند يك برنامه كارگری دائمی است.”

سخنرانی بوش نخستين خطابه او برایكنگره تحت رهبری حزب دموكرات به شمار می رود. بوش در تبريك به دموكرات ها خواستارهمكاری دوحزبی شد و گفت “می توانيم با وجود تفاوت هايمان با يكديگر همكاری كنيم وبه دست آوردهای بزرگی برای مردم آمريكا برسيم.”

خلاصه و گزيده اظهارات آقایبوش در اين تارنما انتشار خواهد يافت و بر روی تارنمای كاخ سفيد به نشانی www.whitehouse.gov نيز به زبان انگليسی قابل دسترسی است.
رهبران ایالات متحده و کویت کنفرانسی برای زنان و علمبرگزار می کنند

شرگت کنندگان در جلسات دانشمندان و دانشجویانیاز 20 کشور مسلمان هستند

نویسنده: شریل پلرین
عضو هیئت تحریریهیو. اِس. اینفو

واشنگتن – مقامات کویتی و ایالات متحده از 8 تا 10 ژانویهکنفرانسی را در کویت برای زنان پیشرو در علوم، فن آوری و مهندسی برگزار کردند. اینکنفرانس بیش از 200 دانشمند، کارآفرین، مدیر علمی و دانشجوی مقاطع عالی را از 20کشور مسلمان خاورمیانه و شمال آفریقا گرد هم آورد.

پائولا دوبریانسکی، معاوندموکراسی و امور بین الملل وزارت امور خارجه، از میزبانان ابن کنفرانس بود. ویهمچنین رهبری هیأتی از دانشمندان برجسته و بازرگانانی از ایالات متحده را بر عهدهداشت که شامل جانت کاوندی، فضانورد ناسا می شد. اعضای این هیأت به سخنرانی، شرکت درمباحثه ها، مدیریت و رهبری کارگاهها پرداختند.

سفیر رنو هارنیش در سخنانش بهمرکز سیاست خاورمیانه سبان در مؤسسه بروکینگز در واشنگتن گفت که این کنفرانس نقطهاوج چندین ماه همکاری دوجانبه نزدیک است و “به زنان دانشمند منطقه این فرصت را میدهد که ارتباطات قویتری با همکارانشان در ایالات متحده و بین خودشان برقرار کنند و … ظرفیت خود را برای ایفای نقشهای رهبری، نوآوری و مربی گری افزایش دهند.” هارنیشمعاون ارشد دستیار وزیر در دفتر اقیانوسها و امور زیست محیطی و علمی بین المللوزارت امور خارجۀ ایالات متحده است.

این کنفرانس با پشتیبانی نخست وزیر کویتشیخ ناصر محمد الصباح برگزار شد و دیگر میزبانان آن انستیتوی تحقیقات علمی کویت وبنیاد پیشرفت علوم کویت بودند.

انجمن آمریکایی پیشرف علوم حامی آمریکایی اینکنفرانس بود. کلودیا مک مری، دستیار وزیر امور خارجه در امور اقیانوسها، محیط زیستو علوم، سخنانی را در این کنفرانس ایراد کرد.

در این کنفرانس تیمهایی اززنان دانشمند، محقق و دانشجو گرد هم هم آمدند تا در بحثها و میزگردهایی در مورد نقشزنان در علم، آموزش علمی و بازاریابی علم شرگت کنند.

تیمهای کشورهای مختلفشامل زنان دانشمند بالارتبه و میان رتبه، محقق، دانشجو وکارآفرینانی که در زمینهعلوم و فن آوری فعالیت می کنند می شد.

کارگاهها در زمینه های نوشتن درخواستبودجه های علمی، ساخت مهارتهای رهبری و تجاری، ارتباط یابی و مربی گری بودند. رهبران برجسته دانشگاهی، تجاری و دولتی به عنوان سخنران و مدیران جلسات شرکتداشتند.

شرکت کنندگان دولتی ایالات متحده شامل نمایندگانی از وزارت امورخارجه، وزارت بهداشت و خدمات عمومی و آزمایشگاه ملّی لارنس لیورمور در وزارت انرژیبودند. سایر شرکت کنندگان ایالات متحده شرکت کارپنتر تکنولوژی، انستیتوی تحقیقاتآکواریوم مانتری بی، دانشگاه کالیفرنیا-سان دیگو، دانشگاه کالیفرنیا-ریورساید،انستیتوی تحصیلات بین المللی، مرکز زنان و فن آوری اطلاعات دانشگاه مریلند-بالتیمورکانتی، دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو، دانشگاه جورج واشنگتن، کالج بوستون، دانشگاهویسکانسین-مدیسون و مجله ساینس بودند.

هارنیش گفت: “با تبادل افکار وبرقراری روابط جدید قدرت و پیشرفت زیادی به دست آورده ایم. امیدواریم که از تعاملاین رهبران زن مشارکتهای بین المللی علمی پدید آید.” وی افزود: “و امیدواریم کهبتوانیم روابط مربی گری، تحقیقاتی و بازرگانی برقرار کنیم که علوم و روابط انسانیرا در منطقه و با ایالات متحده ارتقا دهد.”
پرزيدنت بوش هشدار داد شکست در عراق عواقبی “خطرناک وگسترده” خواهد داشت

وی در خطابه سالانه خود خواهان بيست درصد کاهشدر مصرف بنزين شد

واشنگتن- پرزيدنت بوش گفت ايالات متحدههنوز وقت دارد به شکل دادن پيامدهای کشمکش عراق کمک کند، و افزود اجازه به افراطگرايان در بدست گرفتن کنترل يک کشور بمثابه بی اعتنايی به درس های حملات تروريستی 11 سپتامبر 2001 در نيويورک و واشنگتن می باشد.

پرزيدنت بوش در خطابه سالانهخود در کنگره ايالات متحده در واشنگتن در روز 23 ژانويه گفت: “عواقب شکست درعراقخطرناک و گسترده خواهد بود.”

وی گفت: “ما القاعده را از پناهگاه امن خود درافغانستان بيرون نرانديم که به آنها اجازه دهيم بار ديگر در عراقی آزاد پناهی امنبيابند. اجازه چنين کاری بی اعتنايی به درس های عبرت 11 سپتامبر بوده و استقبال ازفاجعه است.”

رئيس جمهور گفت ايالات متحده درگير “مبارزه ای نسلی عليهتروريسم است، و ديگران در سراسر جهان در انتظارند ببينند آيا اين مبارزه به ميانهروها و اصلاح طلبان کمک می کند جوامعی آزاد بسازند. وی گفت: “مردم آزاد تمايلی بهعقايد خشونت آميز و کينه جويانه ندارند، و بيشتر آنها در صورت دريافت فرصت راهبهتری را انتخاب می کنند.”

پرزيدنت قانون گزاران ايالات متحده را تشويق کرداز استراتژی وی که برای حمايت از دولت منتخب دموکراتيک عراق تدوين شده است حمايتکنند.

وی گفت: “ما وارد اين جنگ در عراق نشديم اما در آن گرفتاريم. همه ماآرزومنديم که اين جنگ پايان يابد و در آن پيروز شويم. اما در طبيعت ما نيست که زيرقول خود بزنيم، دوستانمان را رها کنيم، و امنيت خود را در معرض خطر قراردهيم.”

بوش به کنگره يادآور شد که ايالات متحده در مبارزه خود عليه افراطگرايی تنها نيست. وی گفت از طريق همکاری با سازمان ملل، ناتو، و کشورهای شريک درخاورميانه و سراسر جهان ، يک همکاری بين المللی جهت برقراری صلح بين اسرائيل وفلسطينی ها، دستيابی به شبه قاره کره غيرهسته ای، و برخورد با تهديد تلاش های ايرانجهت دسترسی به سلاح هسته ای، و تجديد حيات و فعاليت نيروهای طالبان در افغانستان،ايجاد شده است.

سياست انرژی

بوش در زمينه سياست انرژی پيشنهاد کردايالات متحده مصرف بنزين خود را طی 10 سال آينده از طريق جايگزينی منابع سوخت فعلیبا منابع متناوبی مانند اتانول ذرت و افزايش کارآيی خودرو ها، کاميون های سبک، وحمايت از خودروهای معروف به اس.يو.وی تا بيست درصد کاهش دهد.

وی خواهاناستانداردهای اجباری سوخت شد تا توليد 35 ميليارد گالن (برابر با 133 ميليارد ليتر) سوخت متناوب و قابل تجديد را الزامی کند، و همچنين خواهان استانداردهای به روز شدهاقتصادی سوخت وسائط نقليه شد که تا ميزان 8.5 ميليارد گالن ديگر (برابر با 32.3ميليارد ليتر) در مصرف بنزين صرفه جويی می کند.

وی گفت ايالات متحده “درآستانه پيشرفت های غيرمنتظره علمی-فنی” در عرصه انرژی می باشد که “به ما کمک خواهدکرد حافظان بهتری برای محيط زيست باشيم، و به ما ياری خواهد داد با چالش جدی تحولاتآب و هوايی در سراسر جهان برخورد نماييم.”

ابتکارات در عرصه بهداشت

بوش همچنين به بحث درباره تلاش های ايالات متحده در مبارزه با بيماریايدز/ويروس اچ.آی.وی از طريق طرح اضطراری رئيس جمهور برای کمک جهت مقابله با ايدزپرداخت. اين برنامه 15 ميليارد دلاری از کمک های درمانی به 2 ميليون نفر طی پنج سالحمايت می کند، و هدف آن بخصوص شامل کشورهای آفريقايی و آسيايی میباشد.

علاوه براين، وی ادامه بودجه برای طرح مالاريای رئيس جمهوررا تشويقنمود. اين طرح ابتکاری مشترک با بخش خصوصی پنج ساله و با بودجه 1.2 ميليارد دلار درتلاش است تلفات مالاريا را تا 50 درصد در 15 کشور آفريقايی که بيشترين ميزان مرگ ومير را از اين بيماری متحمل می شوند کاهش دهد.

وی گفت: “از کسی که بيشتردريافت کرده است انتظار بيشتری است. ما فراخوان مبارزه با چالش گرسنگی، فقر، وبيماری را می شنويم و اين دقيقاً کاری است که آمريکا به آن می پردازد.”

رئيسجمهور همچنين تقاضای خود برای اصلاحات در امور مهاجرت را تکرار نمود، از جمله ايجاديک برنامه برای کارگران موقت برای عده ای از مهاجران غيررسمی به ايالات متحده که درحال حاضر در اين کشور اقامت دارند.

وی گفت: “ما بايد سنت بزرگ همزيستی اقوامگونه گون در کشورمان را که از تازه واردان استقبال کرده به تلفيق آنها کمک می کندحفظ نماييم. و لازم است وضعيت مهاجران غيرقانونی را که در حال حاضر در کشور ماهستند را بدون خصومت و بدون عفو عمومی حل کنيم.”

رئيس جمهور در سخنرانی خوداشاره نمود که وی برای اولين بار کنگره ای را مورد خطاب قرار می دهد که حزب دموکراتاز اکثريت در آن برخورد ار است. بوش با تبريک به نمايندگان دموکرات خواهان همکاریبين دو حزب شد و گفت “ما می توانيم اختلافاتمان را حل کنيم و به دستاوردهای بزرگیبرای مردم آمريکا برسيم.”

متن کامل خطابه سالانه پرزيدنت بوش بزودی در اينتارنما در دسترس خواهد بود.
برنز، معاون وزير امور خارجه به تركيه و خاور ميانه سفرمی كند

معاون امور سياسی وزارت امور خارجه، نيكلاسبرنز در تاريخ 23 – 18 ژانويه 2007 از تركيه، اسراييل و سرزمين های فلسطينی نشين وامارات متحده عربی ديدار خواهد كرد

وزارت امور خارجه ايالات متحده
دفترسخنگو

18 ژانويه 2007

بيانيه مطبوعاتی

او در آنكارا بااردوغان، معاون نخست وزير و عبدالله گل، وزير امور خارجه تركيه و نيز مقامات ديگرديپلماتيك و دفاعی اين كشور ملاقات خواهد نمود تا به بررسی مسايل دوطرفه و منطقه ایبپردازند. تركيه يك عضو ارزشمند ناتو به شمار می رود و برنز درباره عراق، ايران ومسايل دو طرفه با مسوولان اين كشور گفتگو خواهد كرد. او بر حمايت شديد ايالات متحدهاز دفاع تركيه از خود در برابر حزب كارگران كردستان تركيه تاكيد خواهدكرد.

برنز آن گاه به تل آويو و اورشليم سفر می كند و در آنجا با المرت، نخستوزير اسراييل و مسوولان ديگر اين كشور ديدار خواهد نمود. او رياست هيات آمريكايیگفتگوی استراتژيك ايالات متحده – اسراييل را بر عهده خواهد داشت كه بر خاور ميانهاز جمله مشكلاتی كه كشور ايران به منطقه تحميل می كند متمركز خواهد بود. برنزهمچنين با مسوولان فلسطينی در اورشليم ديدار خواهد كرد.

او در روزهای 22 و 23 ژانويه از ابوظبی و امارات متحده عربی ديدار خواهد كرد و با نخست وزير اماراتمتحده عربی و حاكم دبي، شيخ محمد بن رشيد المكتوم، وزير امور خارجه امارات متحدهعربي، عبدالله بن زايد النهيان و وليعهد ابوظبی و نايب فرماندار نيروهای مسلحامارات متحده عربي، شيخ محمد بن زايد النهيان ملاقات خواهد نمود تا به بررسی مسايلمنطقه و دو طرفه بپردازند.
هشدار بوش به ايران و سوريه يك “سياست خوب” و نه تشديداوضاع است

رايس می گويد ايالات متحده به تحت پيگرد قراردادن افرادی كه به سربازانش در عراق حمله می كنند ادامه خواهد داد

استيون كافمن(1)
عضو هيات تحريريهيو.اِس.اينفو

واشنگتن – كانداليزا رايس روز 12 ژانويه گفت هشدار روز 10ژانويه آقای بوش به سوريه و ايران مبنی بر به خطر نيانداختن سربازان ايالات متحدهدر عراق نشانه تغييری در روابط ايالات متحده با هيچ يك از اين كشورها نيست و “تنهابه معنای سياست خوب” است.

رايس پيش از سفر خود به خاور ميانه در گفتگو باشبكه تلويزيونی بی بی سی عربی گفت “فكر نمی كنم هيچ دولتی در جهان وجود داشته باشدكه كنار بنشيند تا به ويژه ايرانی ها به گرداندن شبكه های سازنده ابزار انفجاری باكيفيت عالی برای كشتار سربازان آنها بپردازند.”

رايس گفت آقای بوش “بسيارروشن اعلام كرده اند كه چنين چيزی غير قابل پذيرش است” و تصميم حمله روز 11 ژانويهبه يك اداره ايرانی در اربيل عراق و اعزام نيروهای دريايی بيشتر به خليج، “واكنشیبه سياست های ايران است كه چندی پيش شدت گرفت. حمله به نيروهای ما، ماهيت اين حملاتو مرگبار بودن آنها” از جمله اين سياست ها به شمار می رود.

تونی اسنو، وزيرمطبوعات كاخ سفيد پيش تر در همان روز گفت درخواست آقای بوش برای دفاع از نيروهایآمريكايی در عراق آماده باشی “برای جنگ با هيچ يك از دو كشور نبود.”

اسنوگفت “آنچه رييس جمهور درباره اش سخن می گفت دفاع از نيروهای آمريكايی داخل عراق ونيز انجام آنچه در توانمان است برای از بين بردن شبكه هايی بود كه امكان داشت در پیارسال تسليحات يا مبارزانی به مناطق جنگی عراق باشند تا آمريكايی ها و عراقی ها رابكشند.”

اسنو گفت ايالات متحده برای رسيدگی به نگرانی هايش درباره ايران ازراهكارهای ديپلماتيك مانند شورای امنيت سازمان ملل متحد استفاده می كند. “بنابرايناهميت زيادی دارد كه اين مساله رد شود، زيرا می دانم گمانه زنی های زيادی درباره آنصورت گرفته است. بگذاريد تنها يك بار تلاش كنم كه اين مساله را برای هميشه كناربگذارم.”

شان مك كورمك، سخنگوی وزارت امور خارجه نيز به سوالاتی دربارهعمليات اربيل پاسخ داد كه به بازداشت افرادی منجر شده بود كه رسانه های ايران آنانرا ديپلمات های مشغول به كار در كنسولگری ايران معرفی كرده اند.

مك كورمكگفت “افراد بازداشت شده دارای گذرنامه های ديپلماتيك نبودند. آنان گذرنامه های عادیداشتند. و اين مكان كنسولگری نبود. اين مكان يك تسهيل معتبر ديپلماتيك به شمار نمیرفت. او گفت ساختمان مورد استفاده آنان “از موقعيت رسمی ديپلماتيك برخوردارنبود.”
1. Stephen Kaufman