تحقیق درباره ارتباطات
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  تحقیق درباره ارتباطات

تحقیق درباره ارتباطات


دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان تحقیق درباره ارتباطات

مقدمه
بر قراري ارتباطات صحيح بين اجزاي گوناگون يك سازمان ، از اركان وظايف مدير در فرآيند مديريت است. در واقع ارتباط مؤثر با افراد و درك انگيزه‌هاي آنها باعث توفيق مديريت در انجام وظيفه رهبري مي گردد.

استقرار شبكه‌هاي ارتباطي مؤثر و توسعه مجاري ارتباطي در ميان واحدهاي گوناگون سازمان از وظايف مهم مديران است. برقراري ارتباط مؤثر با كاركنان ، موجب آشنايي با نيازها و خواسته ها و درك بهتر انگيزه هاي آنان شود.

اهميت ارتباطات به حدي است كه بخش عمده اي از اوقات كار مديران و رهبران را به خود اختصاص مي دهد . حتي هنگامي كه يك مدير با ديگران مذاكره نمي كند، ممكن است به نوشتن يا انشاي گزارش ها، نامه ها و يادداشت بپردازد يا مشغول مطالعه  اسناد و مدارك مكتوب باشد كه براي وي تنظيم شده اند . به طور كلي، به ندرت امكان دارد كه يك مدير عالي بتواند بدون ارتباط با ديگران مشغول كار باشد، حتي هنگامي كه به تنهايي در اطاق خود مشغول تفكر است نيز ممكن است به دليل برقراري يك ارتباط تلقي يا حضوري، رشته افكارش گسسته شود در واقع به ن درت امكان دارد كه يك مدير اجرايي بتواند اندك زماني را بي وقفه كار كند. با توجه به گستردگي حوزه مسائل ارتباطي در سازمان و مديريت، مي توان ادعا كرد كه بسياري از مشكلات سازماني و اجتماعي از ضعف ارتباطات نشأت مي گيرند. اهميت ارتباطات موثر بدان دليل است كه فراگردي ايجاد مي كند كه انجام وظايفي نظير برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت و رهبري، و كنترل را براي مديران تسهيل مي كند و همچنين مديران را در تحقق وظيفه همانگي و استفاده بهتر از زمان ياري مي رساند.