تحقیق تأثیر جهانی شدن بر روابط کار و تأمین اجتماعی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  تحقیق تأثیر جهانی شدن بر روابط کار و تأمین اجتماعی

تحقیق تأثیر جهانی شدن بر روابط کار و تأمین اجتماعی

Effect of globalization on labor relations and social security

دانلود تحقیق تأثیر جهانی شدن بر روابط کار و تأمین اجتماعی

چکیده:
در این مقاله آثار جهانی شدن را بر روابط کـار و تـامین اجتمـاعی مورد بررسی قرار داده ایم. جهانی شدن اقتصاد و گرایش کشـورها بـرای الحاق به سازمان تجارت جهانی بر حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان تاثیر عمیقی داشته است. اصول حاکم بر اقتصاد جهانی و شرایط پیوستن به این قافله جهانی، همراه با سیاستهایی است که رابطـه مسـتقیمی بـا کاستن از حمایتهای اجتماعی در روابط کـار و تـامین اجتمـاعی دارد.
سیاستهای تعدیل اقتصادی که همراه با خصوصی کردن اقتصاد ،رقابت آزاد، مقررات زدایی، حذف تعرفه ها، انعطاف پذیری در قوانین حمـایتی، شرایطی است که بستر را برای جهانی شدن فراهم آ می ورد. نقش و سیطره شرکتهای چند ملیتی بر اقتصاد در عصر جهانی شدن باعث کاهش نقش دولت ها در روابط کار و تـامین اجتمـاعی شـده و شـاهد عقـب نشـینی دولت ها از سیاستهای حمایتی خود در زمینه های فوق هسـتیم. جهـانی شدن بـر امنیـت شـغلی کـارگران، حقـوق و مزایـا، کـارگران مهـاجر، استانداردهای کار، میزان مستمریها، سالخوردگان و بازماندگان تاثیر منفی داشته، که ادامه این روند می تواند باعث تشدید فقر و نابرابری اجتمـاعی شود.

فهرست مطالب:
چکیده
۱ مقدمه
۲ مفهوم جهانی شدن
۳ مفهوم حمایتهای اجتماعی
۴ رابطه جهانی شدن با حمایتهای اجتماعی
۵ آثار جهانی شدن بر روابط کار
۱-۵ تاثیر جهانی شدن بر اشتغال
۱-۱-۵ پشتیبانی کمتر از کارگران در شرایط خصوصی سازی
۲-۱-۵ کاهش اشتغال زنان به کارهای ثابت
۳-۱-۵ تاثیر جهانی شدن بر کارگران مهاجر
۶ تاثیر جهانی شدن بر استانداردهای کار
۱-۶ تاثیر جهانی شدن بر اتحادیه های کارگری و مذاکرات جمعی کار
۲-۶ تاثیر جهانی شدن بر دستمزد کارگران
۳-۶ تاثیرجهانی شدن بر بهداشت و ایمنی محیط کار
۷ تاثیر جهانی شدن بر تامین اجتماعی
۱-۷ تاثیر جهانی شدن بر میزان مستمری ها
۲- ۷ .تاثیر جهانی شدن بر بازماندگان و از کار افتاده ها
۳-۷  تاثیر جهانی شدن بر سالخوردگان 
۸ نتیجه گیری
پی نوشت
منابع
الف. فارسی
ب. انگلیسی


قیمت فایل : 3500 تومان | تعداد صفحات : 29 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,