صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  تحقیق حق شفعه در حقوق مدنی ایران

تحقیق حق شفعه در حقوق مدنی ایران

تحقیق حق شفعه در حقوق مدنی ایران

هدف از تحقیق:
هدف از انتخاب این موضوع، آشنائی با مقررات قانون مدنی درباره این موضوع است و از آنجا که قانون مدنی این مقررات را از فقه گرفته است ریشه یابی مواد قانون مدنی در زمینه شفعه هم هدفی ضمنی می‌باشد. یعنی می‌خواهیم بدانیم که سیر پیدایش یک ماده قانون مدنی از ابتدا (یعنی آغاز مراجعه به منبع فقهی) تا انتها (یعنی صورت کنونی ماده که به صورت یک یا چند عبارت منقح و مختصر و پرمعناست) چگونه بوده است و اکنون مقررات قانون مدنی درباره شفعه چیست؟ 

فهرست مطالب:
پیشگفتار 
الف- موضوع تحقیق 
ب- هدف از انتخاب موضوع 
ج – روش تحقیق 
د- نمای کلی از موضوعات مورد بحث
مقدمه 
فصل اول : کلیات و مفاهیم 
مقدمه 
بخش اول : تاریخچه حق شفعه 
بخش دوم : مفهوم حق شفعه 
مبحث اول: مفهوم لغوی حق شفعه 
مبحث دوم : مفهوم اصطلاحی
بخش سوم : اوصاف حق شفعه
مبحث اول : حق شفعه، حق مالی است 
مبحث دوم : حق شفعه، حقی عینی است 
مبحث سوم : حق شفعه به ارث انتقال می‌یابد 
مسائل  
مسأله اول : چگونگی تقسیم حق شفعه میان وراث 
مسأله دوم : صرفنظر نمودن یک از وراث از حق شفعه خویش 
مسأله سوم : همسر متوفی و حق شفعه به ارث رسیده 
مبحث چهارم : حق شفعه قابل انتقال نیست 
مبحث پنجم : حق شفعه قابل اسقاط است 
مبحث ششم : حق شفعه از آثار بیع صحیح است 
مبحث هفتم : حق شفعه قابل تبعیض نیست 
فصل دوم : شرایط ایجاد حق شفعه 
مقدمه 
شرط اول : غیر منقول بودن مورد شفعه 
شرط دوم : قابل تقسیم بودن مورد شفعه 
شرط سوم : لزوم شرکت
استثناء بر شرط 
شرط چهارم : محدود بودن شرکاء به دو نفر 
شرط پنجم : انتقال سهم مشترک بواسطه بیع 
چند نکته 
نکته اول : وقفی بودن حصه یکی از دو شریک 
بند اول : دیدگاه فقها 
بند دوم : دیدگاه قانونگذار 
نکته دوم : خیاری بودن بیع 
بند اول :‌ دیدگاه فقها 
بند دوم : دیدگاه قانونگذار 
نکته سوم : بیع فضولی 
نکته چهارم : اقاله بیع 
نکته پنجم : فسخ بیع 
فصل سوم : زوال حق شفعه 
زوال اختیاری وقهری 
اسباب زوال حق شفعه 
مبحث اول : اسباب ارادی زوال حق شفعه 
الف: اسقاط حق پیش از بیع 
ب: فروش حصه از جانب شفیع 
مبحث دوم : اسباب قهری زوال حق شفعه 
الف: فوریت در حق شفعه 
ب: ناتوانی و مسامحه شفیع در تأدیه ثمن
ج: تلف مبیع پیش از اخذ به شفعه 
د: تلف مبیع پس از اخذ به شفعه 
فصل چهارم : اخذ به شفعه 
ماهیت اخذ به شفعه و تعریف آن 
شرایط شفیع 
دعوای اخذ به شفعه 
خلاصه و نتیجه گیری
فهرست منابع

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
حاوی فایل ورد قابل ویرایش


تعداد صفحات : 67 | فرمت فایل : doc

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]