صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  تحقیق آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری

تحقیق آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری

دانلود تحقیق آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری مقاله آسیب شناسی اجتماعی آسیب شناسی فرهنگی مقاله در خصوص پیشگیری از جرم مقاله پیشگیری از جرم مقاله پیشگیری از وقوع جرم مقاله در مورد پیشگیری از وقوع جرم مقاله در مورد پیشگیری از جرم

This phenomenon criminal pathology among adolescents

 

چکیده:
بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می شود . تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجار های اجتماعی آن جامعه مشخص می شود . اگرچه در بیشتر جوامع ، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است؛ اما صرفاً در تبیین آن مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست. بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد ، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است. دورکهیم « Durkheim » جامعه شناس فرانسوی بزه را چنین تعریف می کند:
” هر عملی وقتی جرم محسوب می شود که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی ( گروهی ) را جریحه دار سازد.”
روش تحقیق اینجانب کتابخانه ای و پیمایشی است و بر اساس داده های آماری استان گلستان و سالنامه آماری جمعیتی اقتصادی اجتماعی به تجزیه و تحلیل پرداخته شده است.
در این تحقیق از مقاله “پدیده بزهکاری در بین نوجوانان و جوانان و راههای پیشگیری خانم شهرزاد بذرافشان” کمک شایانی گرفته شده وکه در آن با استفاده از فرمولهای آماری ،  ۶۵ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند . و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده در بین نوجوانان کانون اصلاح و تربیت استان گلستان  می باشد و همچنین ازشیوه مصاحبه نیز استفاده می شود. بنابراین مهم ترین منبع این تحقیق مقاله مزبور می باشد.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بخش اول: تقسیم بندی بزهکاران   
گفتار اول : مفاهیم ومتغیرهای اساسی تحقیق
گفتار دوم : بررسی آماری
۱٫ مبحث اول:  توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب گروه سنی
۲٫ مبحث دوم:  فراوانی افراد بررسی شده بر حسب سطح سواد
۳٫ مبحث سوم:  توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب نوع جرم
۴٫ مبحث چهارم: توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب تعداد خانوار
۵٫ مبحث پنجم: توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب مدت تحمل کیفری
۶٫ مبحث ششم: توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب سابقه کیفری
۷٫ مبحث هفتم: توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب مشکل خانوادگی
گفتار سوم: نتایج بررسی
بخش دوم: علل و عوامل پدیده مجرمانه   
گفتار اول : تعاریف
۱٫ مبحث اول : عوامل اجتماعی
۲٫ مبحث دوم : طبقه اقتصادی
۳٫ مبحث سوم : روابط والدین ونوجوان
بند اول
بند دوم
۴٫ مبحث چهارم : نقش دوستان وهمسالان
۵٫٫ مبحث پنجم : عوامل روان شناختی
۶٫ مبحث ششم : علتهای دیگر بزهکاری
بخش سوم: پیشگیری از پدیده مجرمانه   
گفتار اول : سطوح پیشگیری
۱٫ مبحث اول : پیشگیری اولیه (سطح اول): ایجادیک محیط سالم
۲٫ مبحث دوم : پیشگیری ثانویه (سطح دوم): کاهش عوامل خطرزا
۳٫ مبحث سوم : پیشگیری ثالثیه (سطح سوم): کنترل موقعیت خطر
گفتاردوم : استراتژی های پیشگیری ازبزهکاری
پیشنهادات مرکز کنترل بیماری های آمریکا
۱٫ استراتژی های خانواده گرا
جدول ۱- استراتژی های پیشگیری ازبزهکاری
۲٫ استراتژی جامعه گرا
جدول ۲ – گام های طراحی استراتژی های موثر پیشگیری و درمان
۳٫ استراتژی های پایشی
گفتار سوم : پیشگیری و بازداری اطفال و نوجوانان درمقابل بزهکاری
۱٫ بند اول : ایجاد محیطی آرام وسالم در خانواده
۲٫ بند دوم : ابراز مهر و محبت به فرزندان
۳٫ بند سوم : والدین باید در رفتارهای خود به نکات زیر توجه داشته باشند
نتایج تحقیق
پی نویس ها
منابع


تعداد صفحات : 35 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]