بررسی نقش آموزش های ICDL بر عملکرد کارکنان
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی  »  بررسی نقش آموزش های ICDL بر عملکرد کارکنان

بررسی نقش آموزش های ICDL بر عملکرد کارکنان

Check the ICDL training of personnel

بررسی نقش آموزش های ICDL بر عملکرد کارکنان

چکیده:
مبحث  آموزش ICDL   در سال های اخیر  به عنوان کاربرد های مهم  فناوری جدید اطلاعات  و ارتباطات در جهان وایران مطرح بوده است . امروزه اکثر سازمان ها  دوره های آموزشی متعددی را در  مراکز آموزشی خود  و یا مراکز آموزش موجود در داخل  و یا خارج از کشور برای توسعه کارکنان خود  در زمینه آموزش های فناوری اطلاعات و تکنولوژی های جدید  در این زمینه برگزار می کنند  پس باید پذیرفت  که جامعه جهانی  به سویی کشیده می شود  که این نوع آموزش را امری ضروری ساخته است .انجام.فرآیند آموزش وبهسازی ازفعالیت های ضروری وپی گیری برای تطبیق نیروی انسانی با شرایط متغیر سازمان ومحیط می باشد وآموزش ابزاری است که به وسیله فنون وروش های مختلف، مدیران را در اداره سازمان ها یاری می‌رساند،ایجاد یک نظام اداری مطلوب ومنا سب تا اندازه زیادی به کمک آموزش وارتقاء توانمندی های نیروی انسانی امکان پذیر است.بنابراین پژوهش حاضربه بررسی نقش آموزش ICDL برعملکردکارکنان ستادی شاغل دروزارتخانه تعاون ،کارورفاه اجتماعی می پردازد.
روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علی- مقایسه ای  است، جامعه آماری کلیه کارکنان ستادی  شاغل در  وزارتخانه تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش تصادفی طبقه ای ۲۰۰نفر انتخاب گردیده است، ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته مبنای مهارتهای هفتگانه ICDL بوده است. اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۹۰/۰ تعیین گردیده است.
برای تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه و بررسی سؤال ها علاوه بر آمار توصیفی، آزمون t با دو نمونه مستقل، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که عملکرد کارکنان آموزش دیده متفاوت ازکارکنان آموزش ندیده می باشد و تاثیر آموزش های ICDL  مثبت بوده است.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه    ۲
۱-۱- بیان مسئله
۱-۲- اهمیت وضررورت تحقیق
۱-۳- اهداف تحقیق
۱-۴- سوالات تحقیق
۱-۵- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
۲-۱- آموزش
۲-۱-۱- آموزش از نظر لغوی
۲-۱-۲- اهمیت آموزش
۲-۱-۳- آموزش از دیدگاه اسلام
۲-۱-۴- سابقه تاریخی آموزش درایران
۲-۱-۵- اهمیت آموزش کارکنان
۲ -۱ – ۶ – انواع آموزش های کارکنان
۲-۱-۷- تاریخچه آموزش ضمن خدمت کارکنان
۲-۱-۸- انواع آموزشهای ضمن خدمت
۲-۱-۹- هدف های آموزش ضمن خدمت
۲-۱-۱۰- روشهای ارزشیابی اثر بخشی آموزش
۲-۱-۱۱- موقعیت آموزشهای ضمن خدمت در جهان معاصر
۲-۱-۱۲- اهمیت آموزش های ضمن خدمت در سازمان ها
۲-۱-۱۲-۱- شرایط موردنیاز آموزش کارکنان
۲-۱-۱۲-۲- فضاهای سازمانی مؤثر در تغییر رفتار کارکنان
۲-۱-۱۲-۳- سرمایه‌گذاری در آموزش
۲-۲- رایانه و کاربرد آن
۲-۲-۱- جایگاه و نقش مهارتهای هفتگانه کامپیوتر (ICDL) در نظام آموزشی
۲-۲-۱-  فناوری اطلاعات ومحیط های آموزشی
۲-۲-۱-۱- فناوری آموزشی
۲-۲-۱-۲- یادگیری الکترونیکی
۲-۲-۱-۳- شکاف دیجیتالی
۲-۲-۱-۴- انواع موقعیتهای یادگیری و نقش ICT
۲-۲-۱-۵- عوامل موفقیت و مزایای ICT
۲-۲-۱-۶- چالش های آینده
۲-۲-۱-۷- نتیجه گیری از ICDL
۲-۲-۲- مخاطبان ICDL
۲-۲-۳- اهداف اصلی ICDL
۲-۳- عملکرد کارکنان
۲-۳-۱-  مفهوم ارزیابی عملکرد
۲-۳-۲-  مقاصد و اهداف اساسی ارزیابی عملکرد
۲-۳-۳- ویژگی‌های یک برنامه پویای ارزیابی عملکرد
۲-۳-۴- اهمیت هدف‌گذاری در اصلاح عملکرد
۲-۳-۵-  فواید ارزیابی کارکنان
۲-۳-۶-  مدیریت عملکرد
۲-۳-۷- تعریف مدیریت عملکرد
۲-۳-۸- اصول مدیریت عملکرد
۲-۳-۹- فوائد مدیریت عملکرد
۲-۳-۱۰- کاربردها، فنون و محدودیت‌های ارزیابی عملکرد کارکنان
۲-۳-۱۱- منابع و مراحل طراحی و پیاده‌سازی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان
۲-۳-۱۲- منابع ارزیابی عملکرد
۲-۳-۱۳- مراحل طراحی و پیاده‌سازی نظام ارزیابی عملکرد
۲-۳-۱۴- اثربخشی پیاده‌سازی و استقرار نظام
۲-۳-۱۵- نتیجه‌گیری درباره مدیریت عملکرد
۲-۴- پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
۳-۱- روش تحقیق
۳-۲- جامعه آماری
۳-۳- نمونه آماری
۳-۴- روش نمونه گیری
۳-۵- روش جمع آوری داده ها
۳-۶- ابزار سنجش تحقیق
۳-۷- روایی و پایایی پرسشنامه
۳-۷-۱- روایی
۳-۷-۲-پایایی
۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
۳-۹- روش‌ها و آزمون های آماری به کار گرفته شده در این تحقیق
۳-۹-۱- آمار توصیفی
۳-۹-۲- آمار استنباطی
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
۴- ۱) آمار توصیفی
۴-۱-۱) جنسیت
۴-۱- ۲) سطح تحصیلات
۴-۱- ۳) سن
۴-۱- ۴) میزان  سابقه  کارکنان پاسخ دهنده
۴-۲-آمار استنباطی
۴-۲-۱- آزمون سنجش نرمال بودن داده ها (کلوموگروف- اسمیرنف)
۴-۲-۲- آزمونT  (تی مستقل)
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات
مقدمه
۵-۱- نتیجه‌گیری
۵-۲- پیشنهادات
۵-۳- محدودیت‌های تحقیق
منابع و ماخذ
پیوست ها و ضمائم
فهرست جدوال
فهرست نمودارها
فهرست اشکال


قیمت فایل : 14000 تومان | تعداد صفحات : 133 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,