صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » حسابداری  »  بررسی مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام در شرکت‌های پدیرفته شده در بورس تهران (رشته حسابداری)

بررسی مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام در شرکت‌های پدیرفته شده در بورس تهران (رشته حسابداری)

دانلود بررسی مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام در شرکت‌های پدیرفته شده در بورس تهران (رشته حسابداری)

چکیده
سرمایه گذاران برای تعیین پرتفوی سرمایه گذاری خود و تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری به سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) شرکتها توجه می کنند. هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در سهام شرکتها کسب بازده سهام بیشتر است. با توجه به اینکه به لحاظ تئوری EPS و P/E با بازده سهام رابطه دارند، در عمل محقق را بر آن داشت که رابطه بین EPS و P/E را با بازده سهام در بورس تهران مورد بررسی قرار دهد و چگونگی این روابط را تجزیه و تحلیل کند و ابهام وجود روابط بین این عوامل با بازده سهام شرکتها و انتظارات سرمایه گذاران از این عوامل را در بورس تهران برطرف سازد. به همین خاطر از جامعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران، شرکتهایی به صورت نمونه ای انتخاب شد و EPS، P/E و بازده سهام آنها برای سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ به صورت داده های تحقیق استخراج گردید. بوسیله معادله رگرسیون روابط بین هر یک (EPS و P/E) با بازده سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و تایید یا رد فرضیات تحقیق با توجه به نتایج تحقیق بررسی شد. نتایج به دست آمده حاکی از وجود روابط معنادار بین EPS و P/E با بازده سهام شرکتها در بورس تهران می باشد اما این روابط ضعیف هستند و سرمایه گذاران نمی توانند فقط به این دو عامل جهت تصمیم گیری توجه داشته باشند. این مساله نشاندهنده تاثیر سایر عوامل مالی و غیرمالی بر بازده سهام شرکتها در بورس تهران می باشد.
فهرست مطالب
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
۲-۱- اهمیت موضوع
۳-۱- تعریف مسأله
۴-۱- فرضیه های تحقیق
۵-۱- اهداف تحقیق
۶-۱- روش تحقیق
۷-۱- حدود پژوهش
۸-۱-واژه‌های کلیدی
فصل دوم: ادبیات تحقیق
۱-۲- مقدمه
۲-۲- بازده سهام و انواع روشهای محاسبه بازده سهام
۳-۲- سود هر سهم (ESP) و انواع روشهای محاسبه سود هر سهم و قیمت به سود هر سهم
۴-۲- بررسی رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام
۵-۲- تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
۱-۳- مقدمه
۲-۳- اهداف تحقیق
۳-۳- فرضیه‌های تحقیق
۴-۳- جامعه و نمونه آماری
۵-۳- روش جمع‌آوری داده‌ها
۶-۳- روشهای آزمون آماری فرضیه‌ های تحقیق و نحوه بررسی فرضیه های
تحقیق
فصل چهارم: نتایج و تجزیه وتحلیل اطلاعات
۱-۴- مقدمه
۲-۴- نتایج و یافته‌های تجربی حاصل از فرضیه‌های تحقیق
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱-۵- نتایج آزمون فرضیه اول
۲-۵- نتایج آزمون فرضیه دوم
۳-۵- نتایج آزمون فرضیه سوم
۴-۵- نتایج آزمون فرضیه چهارم
۵-۵- نتیجه‌گیری
۶-۵- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی
۷-۵- پیشنهادات برای سرمایه گذاران
منابع و مآخذ به کار رفته در تحقیق
چکیده انگلیسی


تعداد صفحات : 76 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]