بررسی رابطۀ بین ورزش و بهداشت روانی دانشجویان رشته های ادبیات و تربیت بدنی ورودی ۸۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » تربیت بدنی  »  بررسی رابطۀ بین ورزش و بهداشت روانی دانشجویان رشته های ادبیات و تربیت بدنی ورودی ۸۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

بررسی رابطۀ بین ورزش و بهداشت روانی دانشجویان رشته های ادبیات و تربیت بدنی ورودی ۸۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

بررسی رابطۀ بین ورزش و بهداشت روانی دانشجویان رشته های ادبیات و تربیت بدنی ورودی ۸۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ی بین بهداشت روانی وورزش در بین دانشجویان رشته های ادبیات و تربیت بدنی دانشگاه آزاداسلامی واحد ابهر که فرضیه های عنوان شده عبارتند از بررسی  رابطه بین بهداشت روانی وورزش و همین طور مقایسه هریک از متغییرهای عنوان شده در بین دو گروه دانشجویان ادبیات و تربیت بدنی که طبق جامعه مورد مطالعه و برآورد دانش جویان در این دو رشته ۷۲۰ نفر به عنوان جامعه آماری مشخص شده که ۶۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون بهداشت روانی گلدنبرگ ۲۸ سوالی بر روی آنها اجرا گردیده است که جهت آزمون فرضیه ها از خی دو و تی متغییر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین بهداشت روان وورزش  رابطه معنی داری وجود دارد ولی بین بهداشت روان و ورزش در بین دو گروه ادبیات و تربیت بدنی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

فهرست

چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهداف تحقیق
فرضیه ها
تعاریف عملیاتی
فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق
هدف بهداشت روانی
ابعاد فعالیتهای بهداشت روانی
عوامل موثر در تامین بهداشت روانی
بهداشت روانی وورزش
مراحل رشد و ارتباط آن با ورزش
نقش بزرگسالان در ورزش کودکان و نوجوانان
نقش مربی در بهداشت روانی
پژوهش در انگیزه رضایت و تعارض
بهداشت روانی و اجتماع
عوامل اجتماعی موثر در بهداشت روانی
مرکز راهنمایی کودک
کودکان و جوانان ناسازگار
علل پیدایش رفتار کودک و جوانان ناسازگار
پشگیری اولیه
پیشگیری ثالثیه
اصول بهداشت روانی
شناختن محدودیت ها
پی بردن به علل رفتار
رفتار تابع تمامیت فرد است
نیازهای اولیه
فصل سوم : روش تحقیق
جامعه مورد مطالعه
نمره گذاری آزمون
روش تحقیق
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
جدول ۱-۴ فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها
جدول ۴-۴ مقایسه بهداشت روانی
جدول ۶-۴ مقایسه تمایل به ورزش در بین دانشجویان تربیت بدنی وادبیات
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
محدودیت ها
پیشنهادات
منابع و ماخذ


قیمت فایل : 8000 تومان | تعداد صفحات : 82 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]