بررسی رابطه میزان حضور والدین در مدرسه با رشد اجتماعی و میزان استقلال دانش آموزان
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  بررسی رابطه میزان حضور والدین در مدرسه با رشد اجتماعی و میزان استقلال دانش آموزان

بررسی رابطه میزان حضور والدین در مدرسه با رشد اجتماعی و میزان استقلال دانش آموزان

بررسی رابطه میزان حضور والدین در مدرسه با رشد اجتماعی و میزان استقلال دانش آموزان

دانلود مقاله کارشناسی ارشد بررسی رابطه میزان حضور والدین در مدرسه با رشد اجتماعی و میزان استقلال دانش آموزان سال اول و دوم دبستان

چکیده:
مطالعه حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بوده و هدف از انجام آن بررسی رابطه میزان حضور والدین در مدرسه با رشد اجتماعی و میزان استقلال دانش آموزان سال اول و دوم دبستان (مطالعه موردی شهرستان میناب) می باشد. جامعه آماری این تحقیق را والدین دانش آموزان اول و دوم دبستان که در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ در دبستانهای شهرستان میناب درحال تحصیل می باشند را تشکیل می دهد، که تعداد آنها ۸۶۷۳ نفر می باشد. به علت پراکندگی جغرافیایی مدارس از بین تمام مدارس ۵۰ مدرسه به صورت تصادفی انتخاب و از بین ۵۰ مدرسه تعداد ۱۲۰ نفر دانش آموز اول و دوم به صورت تصادفی –طبقه ای انتخاب گردید. برای گردآوری داده ها وسنجش متغیرها نیز از ۳ پرسشنامه رشد اجتماعی واینلند، پرسشنامه میزان استقلال طلبی و پرسشنامه حضور والدین مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. در بخش آمار استنباطی از آزمونهای (ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل) برای مقایسه بین متغیرهای مستقل و وابسته مورد استفاده قرار گرفت و برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. که نتایج نشان داد بین میزان حضور والدین در مدرسه با استقلال و رشد اجتماعی آموزان رابطه معنی داری وجود دارد. و همچنین بین دو گروه دختران و پسران در متغیر رشد اجتماعی و میزان استقلال اختلاف معناداری وجود ندارد.

فهرست مطالب:
چکیده:
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعریف نظری و عملیاتی متغیرها و واژه ها
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
بخش اول: مبانی نظری رشد اجتماعی
تعریف نظری رشد اجتماعی
ضرورت رشد اجتماعی
ارکان اجتماعی شدن
ویژگیهای کودکان و نوجوانان‌ رشد یافته اجتماعی
توصیه‌های کلی برای تقویت و شکوفایی رشد اجتماعی
آثار طلاق بر رشد اجتماعی فرزندان
مرزهای خانواده و رشد اجتماعی فرزندان
نقش چند عامل در فرآیند رشد اجتماعی کودکان‌ (جامعه‌پذیری)
عوامل موثر بر جامعه‌پذیری
نقش الگوهای روابط خانوادگی در رشد اجتماعی فرزندان
نظریه‌های روان‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی
نظریه هایی مربوط به رشد اجتماعی
مراحل رشد اجتماعی
بخش دوم: مبانی نظری مشارکت و حضور والدین در مدرسه
مفهوم مشارکت و تأثیرات آن
عوامل مؤثر در ارتباط خانه و مدرسه و موانع آن
نظریات و دیدگاههای اندیشمندان درباره ارتباط خانواده و مدرسه
۱- نظریه روانی اجتماعی اریک اریکسون
۲ – نظریه روانشناسی اجتماعی آلفرد آدلر (۱۸۷۰)
۳- نظریه بین فردی روانپزشکی هری استاک سالیوان
۴- نظریه رفتار گرایی: نظریه دالرد و میلر
۵- نظریه یادگیری اجتماعی آلبرت بندورا
نقش مشارکت مردم در اثر بخشی و اداره بهتر مدارس
مروری بر تجربه سایر کشورهای جهان
مروری بر تجربه ایران در زمینه مشارکت والدین و جوامع محلی در آموزش و پرورش
موانع و محدودیت های مشارکت والدین در مدارس
بخش سوم مبانی نظری عزت نفس و استقلال طلبی
بخش چهارم :مروری بر تحقیقات انجام گرفته در ایران و خارج از ایران
تحقیقات انجام گرفته در خارج از ایران
تحقیقات انجام شده در ایران
فصل سوم: روش تحقیق
روش‌ تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه گیری
روش جمع آوری داده ها
ابزار گردآوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
روش‌ها و آزمونهای آماری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
آمار توصیفی
آمار استنباطی
بررسی فرضیات تحقیق
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
آزمون فرضیه ها
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات
پیشنهادات کاربردی
پیشنهادات پ‍ژوهشی
منابع و ماخذ
فهرست جداول
فهرست شکل ها


راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته های روانشناسی و علوم تربیتی
در قالب فایل word و قابل ویرایش


قیمت فایل : 12000 تومان | تعداد صفحات : 112 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]