بررسی رابطه میان تعهد سازمانی با عملکرد کارکنان در ادارات ستادی بانک ملت
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی  »  بررسی رابطه میان تعهد سازمانی با عملکرد کارکنان در ادارات ستادی بانک ملت

بررسی رابطه میان تعهد سازمانی با عملکرد کارکنان در ادارات ستادی بانک ملت

دانلود مقاله بررسی رابطه میان تعهد سازمانی با عملکرد کارکنان در ادارات ستادی بانک ملت بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و بررسی رابطه استرس شغلی و تعهد سازمانی بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی مقاله بررسی تعهد سازمانی کارکنان مقاله در مورد تعهد سازمانی

Examine the relationship between organizational commitment and performance in the bank's headquarter offices

 

مقاله مدیریت

خلاصه:
در این پژوهش به بررسی رابطه میان تعهد سازمانی با عملکرد کارکنان در ادارات ستادی بانک ملت با استفاده از شیوه توصیفی (همبستگی) پرداخته شده است. همچنین جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد شده آلن و می پر و نیز نمرات ارزشیابی مربوط به سال ۹۰ کارکنان استفاده گردید. به منظور تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون ، آزمون معناداری ، تحلیل آزمون فریدمن و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که بین تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان ارتباط معناداری وجود دارد بدین معنی که افزایش تعهد سازمانی منجر به عملکرد بیشتر کارکنان می گردد.
نویسندگان: بیتا لطفی بیدهندی، مهدی سلیمانی خویینی مطلق
کنفرانس مدیریت، چالشها و راهکارها


قیمت فایل : 4000 تومان | تعداد صفحات : 7 | فرمت فایل : PDF

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,