بررسی رابطه عوامل فردی و خانوادگی با بزهکاری زنان و دختران یک شهر
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  بررسی رابطه عوامل فردی و خانوادگی با بزهکاری زنان و دختران یک شهر

بررسی رابطه عوامل فردی و خانوادگی با بزهکاری زنان و دختران یک شهر

بررسی رابطه عوامل فردی و خانوادگی با بزهکاری زنان و دختران یک شهر

بررسی رابطه عوامل فردی و خانوادگی با بزهکاری زنان و دختران یک شهر

پروپوزال رشته روانشناسی و علوم تربیتی

پروپوزال بررسی رابطه عوامل فردی (اعتیاد و اعتقادات مذهبی) و خانوادگی (شکست در زندگی و تجربیات تلخ زندگی) با بزهکاری زنان و دختران اصفهان

چکیده:
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه عوامل فردی (اعتیاد و اعتقادات مذهبی) و خانوادگی (شکست در زندگی و تجربیات تلخ زندگی) با بزهکاری زنان و دختران بود. روش انجام تحقیق توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه زنان و دختران واقع در شهرستان اصفهان که به علت ارتکاب جرم به دست پلیس آگاهی و مبارزه با مواد مخدر در طول اسفند ماه ۱۳۹۲ بازداشت شده و به جرم خود اعتراف کرده بودند، جامعه نمونه این تحقیق را تشکیل می دادند. روش نمونه­گیری در دسترس و ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده است. برای تحلیل آماری داده ها از آماره های توصیفی و همچنین از آمار استنباطی (همبستگی پیرسون) استفاده شده است که با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل آماری بر روی داده­ها انجام شد. و حاصل تحلیل فرضیات تحقیق این بود که بین اعتیاد و اعتقادات مذهبی با بزهکاری زنان و دختران رابطه معنی داری وجود ندارد؛ اما بین تجربیات تلخ زندگی و شکست در زندگی با بزهکاری زنان و دختران رابطه معنی داری وجود دارد.

فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
پیشینه تحقیقاتی
اهداف تحقیق
– هدف اصلی
– اهداف فرعی
فرضیات پژوهش
فرضیه اصلی
فرضیه­های فرعی
وش پژوهش
ابزار گردآوری داده­ها
روایی و پایایی ابزار سنجش
روش نمونه گیری
-جامعه آماری
– نمونه و روش نمونه گیری
متغیرهای تحقیق
تعاریف نظری متغیرهای تحقیق
بزهکاری
اعتیاد
اعتقاد مذهبی
تجربیات تلخ دوران کودکی
شکست در زندگی
تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
بزهکاری
اعتیاد
اعتقاد مذهبی
تجربیات تلخ دوران کودکی
شکست در زندگی
روشهای آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها
منابع و مآخذ


قیمت فایل : 15000 تومان | تعداد صفحات : 23 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]