بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و سلامت سازمانی مدارس متوسطه دخترانه دولتی یک شهر از دیدگاه دبیر
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و سلامت سازمانی مدارس متوسطه دخترانه دولتی یک شهر از دیدگاه دبیر

بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و سلامت سازمانی مدارس متوسطه دخترانه دولتی یک شهر از دیدگاه دبیر

بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و سلامت سازمانی مدارس متوسطه دخترانه دولتی یک شهر از دیدگاه دبیر

بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و سلامت سازمانی مدارس متوسطه دخترانه دولتی یک شهر از دیدگاه دبیر

چکیده:
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با سلامت سازمانی مدارس متوسطه دخترانه دولتی شهرستان شیراز از دیدگاه دبیران به روش تحلیلی- توصیفی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق ۲۶۰۰ نفر بود که تعداد ۱۵۶ نفر به روش تصادفی چندمرحله ای با استفاده از فرمول حسن سرائی انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده های مربوط به رهبری تحول آفرین از پرسشنامه استاندارد (MLQ-5X) و برای جمع آوری داده های مربوط به سلامت سازمانی از پرسشنامه استاندارد (OHI) استفاده شده است که پایائی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب ۹۵% و ۹۴% بدست آمد. جهت تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون ورگرسیون چندگانه گام به گام وآزمون تی تک نمونه ای، آزمونتحلیلواریانس و آزمون تعقیبی توکی و شفه، استفاده گردید. نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از آن است که بین رهبری تحول آفرین و سلامت سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن بود که از بین مؤلفه های رهبری تحول آفرین سه بعد انگیزش الهام بخش، مدیریت بر مبنای استثناء(فعال) و ملاحظه فردی به عنوان متغیرهای پیش بین معیار ورود به معادله نهایی رگرسیون برای توضیح تغییرات سلامت سازمانی را دارا هستند و ابعاد ساخت دهی، مراعات و نفوذ مدیر نیز به عنوان متغیرهای پیش بین معیار ورود به معادله نهایی رگرسیون برای توضیح تغییرات رهبری تحول آفرین را دارا هستند. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نیز نشان داد که عامل رهبری تحول آفرین در حد قوی و عامل سلامت سازمانی در حد متوسط در مدارس متوسطه دخترانه دولتی شهرستان شیراز از دیدگاه دبیران وجود دارد. با استفاده از آزمون تحلیل واریانس و آزمون های تعقیبی توکی و شفه نیز دریافتیم که اختلاف رهبری تحول آفرین و سلامت سازمانی در ۴ ناحیه معنی دار است.

کلید واژه ها: رهبری تحول آفرین، سلامت سازمان، مقطع متوسطه

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بیان مسئله و پیشینه پژوهش
روش پژوهش
ابزارهای پژوهش
یافته های پژوهش
سایر یافته های تحقیق
بحث و نتیجه گیری
نتایج توصیفی
نتایج استنباطی
منابع


قیمت فایل : 6000 تومان | تعداد صفحات : 43 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]