بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمائی پسرانه و دخترانه استعد
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمائی پسرانه و دخترانه استعد

بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمائی پسرانه و دخترانه استعد

دانلود مقاله مقاله مقاله تحقیق پرسشنامه

دانلود بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمائی پسرانه و دخترانه استعدادهای درخشان شهر ارومیه

بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمائی

چکیده
بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمائی پسرانه و دخترانه استعدادهای درخشان شهر ارومیه
هدف اساسی از انتخاب موضوع و انجام تحقیق در زمینه خلاقیت دانش آموزان و نگرشهای فرزند پروری والدین ، دستیابی به نتایجی است که احتمالا حاکی از ارتباط برخی از عوامل بین آنهاست . فرضیه اصلی تحقیق عبارت است از ” بین نگرشهای فرزند پروری والدین و رشد خلاقیت دانش آموزان رابطه وجود دارد “. در فرضیه های فرعی ، بررسی رابطه خلاقیت با جنسیت ، پایه های تحصیلی ، متغییرهای دموگرافیک و… مد نظر بوده است . برای انجام پژوهش از روش توصیفی ( پیمایشی ) استفاده شده است. نوع نگرش فرزند پروری والدین به عنوان متغییر مستقل و میزان خلاقیت دانش آموزان به عنوان متغییر وابسته در نظر گرفته شده است . به منظور آزمون فرضیه های تحقیق ، اطلاعات مورد نیاز از طریق اجرای دو پرسشنامه به شرح زیر جمع آوری شده است.

۱- آزمون زمینه یابی مداد کاغذی چند جوابی سنجش خلاقیت
۲- پرسشنامه زمینه یابی ارزشیابی نگرش والدین

اجرای هر دو پرسشنامه به روش سرشماری انجام گرفته است . جامعه و نمونه آماری را ۲۰۹ نفر پسر و ۲۱۸ دختر ( جمعا ۴۲۷ نفر ) و والدین آنها تشکیل داده است. تجزیه و تحلیل نتایج و داده ها با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی مثل فراوانی ، میانگین ، ضریب همبستگی پیرسون ، انحراف معیار ، آزمونt ، تحلیل واریانس و… به وسیله بسته نرم افزار آماری SPSS13 صورت گرفته است . نتایج تحقیق حاکی است ۶/۱۱ % دانش آموزان خلاقیت بسیار زیاد ، ۲/۴۲ % خلاقیت زیاد ، ۷/۲۸ % خلاقیت کم و ۵/۱۷% خلاقیت بسیار کم از خود نشان دادند که ۸/۵۳% بالاتر از حد متوسط و ۲/۴۶% نیز پائین تر از حد متوسط می باشد . اکثریت والدین (۵/۹۲% ) نیز نگرش حد متوسطی به رشد خلاقیت فرزندان دارند. از نظر شیوه های فرزند پروری و میزان خلاقیت دانش آموزان رابطه آماری معنی داری بدست نیامده است (۲۰% r= ) . یعنی والدین دیدگاههای تربیتی روشن و جهت داری که بتواند رشد قوه ابتکار و نوآوری کودکان را پشتیبانی و حمایت کند نداشته و در تربیت فرزندان گرایشات شدیدا محافظه کارانه ای دارند که احتمالا می تواند دلیلی بر تقدم و اهمیت موفقیت تحصیلی بر رشد خلاقیت باشد . ارتباط برخی از عوامل تشکیل دهنده خلاقیت با نگرشهای والدین ، جنسیت دانش آموزان ، تحصیلات و شغل والدین ، وضیت رفاهی خانواده ها و… که مربوط به فرضیه های فرعی تحقیق می باشد قابل توجه است . توزیع فراوانی میزان خلاقیت دانش آموزان نیز به ترتیب برای بسیارکم ، کم ، زیاد و بسیار زیاد ۵/۱۷ % ، ۷/۲۸% ، ۲/۴۲% و ۶/۱۶% می باشد. تفاوت معنی داری از نظر میزان خلاقیت دربین پایه های مختلف تحصیلی مشاهده نگردید. در مقام مقایسه ، میزان خلاقیت کلی و عوامل چهارگانه خلاقیت (بسط ، سیالی، ابتکار و انعطاف پذیری ) دردختران بیشتر از پسران است . در مورد متغیرهای دموگرافیک ، نتایج حاکی است : ۱- خلاقیت سیالی فرزندان خانواده های مرفه کمتر است. ۲ – اکثریت پدران (۵/۶۱% ) و مادران (۹/۴۷%) دانش آموزان دارای تحصیلات عالی لیسانس و بالاتر هستند. شغل اغلب مادران را خانه داری (۴۶% ) و معلمی ( ۳/۲۵% ) و شغل اغلب پدران را کارمندی(۳/۳۸%) و آزاد( ۲۷%) تشکیل می دهد . بنابراین نتایج آزمون ، فرضیه اصلی و فرضیه فرعی ۲ تحقیق را تائید نمی کند اما فرضیه های فرعی۱ و۳ و ۴ مورد تائید هستند .

واژه های کلیدی : خلاقیت ( سیالی ، ابتکار ، انعطاف پذیری ، بسط ) ، سبکهای فرزند پروری ( سلطه گری ، وابستگی شدید ، سهل انگاری ) نگرش ، استعدادهای درخشان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
نمونه و جامعه آماری تحقیق
روشهای آماری تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف اصطلاحات و متغییرها
فصل دوم : مبانی نظری و ادبیات تحقیق
مقدمه
معنا و مفهوم خلاقیت
تعریف خلاقیت
نظریه های خلاقیت
تفاوت خلاقیت با نوآوری
ارتباط خلاقیت با هوش
خلاقیت و عملکرد نیمکره های مغز
ویژگیهای شخصیتی و خصوصیات افراد خلاق
تخیل بستر خلاقیت
خلاقیت در موج سوم
خلاقیت به عنوان فرآیند
خلاقیت استعدادی برای تمام عمر
نقش ویژه مدارس در پرورش خلاقیت
تاثیر متقابل معلمان – شاگردان و خلاقیت
راههای آموزش و پرورش خلاقیت
خلاقیت و مقاوت سازمانهای آموزشی
عوامل بازدارنده خلاقیت ( کشنده های خلاقیت )
تاثیر فرهنگ و محیط بر خلاقیت
سبکهای فرزند پروری و خلاقیت
سلطه جویی والدین مانع بروز خلاقیت فرزندان
تنوع فرهنگی در رابطه با فرزند پروری
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
فصل سوم : روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات
مقدمه
روش تحقیق ( روش اجرای تحقیق )
روشهای جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق
جامعه آماری تحقیق
برآورد حجم نمونه تحقیق
متغییرهای تحقیق
ابزارهای اندازه گیری تحقیق ( مشخصات پرسشنامه ها )
روایی ابزارهای اندازه گیری تحقیق
پایائی ایزارهای اندازه گیری تحقیق
روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
فصل چهارم : یافته های تحقیق و تجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه
یافته های توصیفی
یافته های استنباطی تحقیق
فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری
مقدمه
نتیجه گیری تحقیق
یافته های تحقیق
پیشنهادات تحقیق
محدودیت ها ، مشکلات و موانع تحقیق
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی
ضمائم
۱- پرسشنامه آزمون مداد کاغذی چند جوابی سنجش خلاقیت
۲- پرسشنامه ارزشیابی نگرش والدین
۳- پرسشنامه ارزشیابی میزان خلاقیت دانش آموزان توسط معلمان

فهرست جداول
جدول ۱-۴ : توزیع فراوانی ، فراوانی نسبی پایه تحصیلی فرزندان
جدول ۲-۴ : توزیع فراوانی , فراوانی نسبی جنسیت فرزندان
جدول ۳-۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی وضعیت رفاهی خانواده پاسخگویان
جدول ۴- ۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی وضعیت منزل مسکونی خانواده پاسخگویان
جدول ۵- ۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری براساس توزیع تحصیلی پدر دانش آموزان
جدول ۶- ۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری بر اساس توزیع تحصیلی مادران دانش آموزان
جدول ۷- ۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری بر اساس شغل پدران
جدول ۸- ۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری بر اساس شغل مادران
جدول ۹-۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی میزان نگرش رفتار والدین نسبت به فرزندان
جدول ۱۰- ۴ : توزیع فراوانی نسبی میزان خلاقیت کلی تورنس دانش آموزان
جدول ۱۱- ۴ : رابطه خلاقیت با میزان نگرش
جدول ۱۲- ۴ : مقایسه میانگین میزان خلاقیت بین دختران و پسران
جدول ۱۳- ۴ : مقایسه میزان خلاقیت بین پایه های تحصیلی
جدول ۱۴- ۴ : مقایسه وضعیت رفاهی خانواده ها و خلاقیت دانش آموزان
جدول ۱۵- ۴ : مقایسه میزان خلاقیت با میزان نگرش والدین
جدول ۱۶- ۴ : مقایسه میزان همبستگی انواع نگرش والدین با خلاقیت فرزندان

فهرست نمودارها
نمودار ۱-۴ : توزیع فراوانی ، فراوانی نسبی پایه تحصیلی فرزندان
نمودار ۲-۴ : توزیع فراوانی , فراوانی نسبی جنسیت فرزندان
نمودار ۳-۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی وضعیت رفاهی خانواده پاسخگویان
نمودار ۴- ۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی وضعیت منزل مسکونی خانواده پاسخگویان
نمودار ۵- ۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری براساس توزیع تحصیلی پدر دانش آموزان
نمودار ۶- ۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری بر اساس توزیع تحصیلی مادران دانش آموزان
نمودار ۷- ۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری بر اساس شغل پدران
نمودار ۸- ۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری بر اساس شغل مادران
نمودار ۹-۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی میزان نگرش رفتار والدین نسبت به فرزندان
نمودار ۱۰- ۴ : توزیع فراوانی نسبی میزان خلاقیت کلی تورنس دانش آموزان


قیمت فایل : 9000 تومان | تعداد صفحات : 137 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,