بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق و خوی کودکان
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق و خوی کودکان

بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق و خوی کودکان

Influence of parents on children's temperament

بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق و خوی کودکان

قسمتی از متن:
هدف از انجام این پژوهش مقایسه‌ی خلق و خوی کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌های مراکز بهزیستی با کودکان نوپای همسال در شرایط عادی بوده است. در این پژوهش سعی کردیم خلق و خوی کودکان نوپا در گروه را از لحاظ چهار مؤلفه‌ی خلق و خو شامل: خلق و خوی منفی، کندی سازگاری با تغییرات، شدت ابزار احساسات و غریبگی کردن را با هم مقایسه کنیم.
جامعه‌ی آماری در این پژوهش، شامل ۳۰ کودک نوپا در شیرخوارگاه‌های مراکز بهزیستی و ۳۰ کودک نوپای همسال که در شرایط عادی رشد و پرورش می یابند، می‌باشد. که ما برای دسترسی به آنها، این کودکان را به صورت تصادفی از سه مهد کودک در شمال، جنوب غرب و شرق تهران انتخاب کردیم.
وسیله‌ی اندازه‌گیری، آزمون ارزیابی تصویری خلق و خوی، کلارک استورات، فتیز پاتریک و گلدبرگ می‌باشد. این آزمون که برای اندازه‌گیری دشواری خلق و خوی کودکان نوپا در سال ۲۰۰۰ میلادی ساخته شده است، خلق و خوی کودکان نوپا را از لحاظ، منفی بودن، کندی سازگاری با تغییرات، شدت ابراز احساسات و غریبگی کردن مورد ارزیابی قرار می‌دهد. که برای ارزیابی میزان پایایی و اعتبار آزمون در ایران، ابتدا آن را بر روی نمونه‌ای ۵۰ نفری از کودکان نوپای عادی که از سه مهد کودک در شمال، جنوب غرب و شرق تهران به طور تصادفی انتخاب شده بودند اجرا کردیم که میزان اعتبار آزمون ۹۳% درصد بدست آمد که نشان می‌دهد، آزمون از اعتبار بالایی برخوردار است.
برای گرد‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ی ارزیابی تصویری خلق و خو را بین مادران ۳۰ کودک نوپا در شرایط عادی رشد و پرورش می‌یابند توزیع کردیم و از آنها خواستیم با دیدن هر موقعیت، گزینه‌ی پاسخ را که به صورت تصویری طراحی شده است را علامت بزنند. سپس پرسشنامه بین مربیان ۳۰ کودک نوپا در شیرخوارگاه‌های مراکز بهزیستی توزیع و اطلاعات لازم گردآوری شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از شیوه‌های آمار توصیفی دسته‌بندی و خلاصه شد و میانگین و انحراف استاندارد آنها محاسبه گردید و در قسمت آمار استنباطی برای بررسی تفاوت گروه‌ها از لحاظ چند متغیر به طور همزمان از تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) استفاده شد.
یافته‌های پژوهش نشان داد که دو گروه کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌های مراکز بهزیستی و کودکان نوپا در شرایط عادی از لحاظ سر مؤلفه‌ی خلق و خوی منفی، شدت ابراز احساسات و غریبگی کردن با هم تفاوت معنا‌داری دارند ولی از لحاظ کندی سازگاری با تغییرات تفاوت معناداری بدست نیامد. در خلق و خوی منفی کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌ها در مقایسه با گروه همسالانشان خلق و خوی منفی بیشتری داشتند. در زمینه‌ی شدت ابراز احساسات نیز نسبت به گروه کودکان نوپا در شرایط عادی احساساتشان و با شدت بیشتری ابراز می‌کردند ولی در متغیر غریبگی کردن نتایج نشان داد که کودکان نوپا در شرایط عادی نسبت به گروه کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌ها در حضور افراد ناآشنا بیشتر غریبگی می‌کنند.

فهرست مطالب:
فصل اول: چارچوب پژوهش
چکیده
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت موضوع
هدف پژوهش
فرضیه‌های پژوهش
تعریف عملیاتی متغیر‌های پژوهش
فصل دوم: پیشینه‌‌ی تحقیق
مقدمه
تعریف خلق و خوی
پیشینه‌ ی نظری
مؤلفه ‌های خلق و خوی
انواع خلق و خو
ارزیابی خصوصیات خلقی در کودکان نوپا
عوامل مؤثر در خلق و خو
عوامل ژنتیکی
عوامل محیطی
خانواده
مراحل دلبستگی از دیدگاه بولبی
انواع دلبستگی
شیوه‌ های فرزند پروری
انواع شیوه‌ های فرزند پروری
اصول انضباطی
اختلالات و مشکلات خلقی در کودکان نوپا
محرومیت عاطفی و اثرات نگهداری کودکان در مؤسسات شبانه‌ روزی
 فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
جامعه ‌ی آماری
نمونه  و روش نمونه‌ گیری
ابزار پژوهش
روش گردآوری داده‌ ها
نوع پژوهش
روش آماری
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
مقدمه
تجزیه و تحلی نمرات میانگین و انحراف استاندارد متغیر‌های
خلق و خو در دو گروه عادی و بهزیستی
تجزیه و تحلیل نمرات متغیر خلق و خوی منفی در دو گروه
تجزیه و تحلیل نمرات متغیر شدت ابراز احساسات
تجزیه و تحلیل نمرات متغیر غریبگی کردن
فصل پنجم:‌ بحث و نتیجه‌گیری
بحث و نتیجه‌ گیری فرضیه‌ ی اول پژوهش
بحث و نتیجه‌ گیری فرضیه‌ ی دوم پژوهش
بحث و نتیجه ‌گیری فرضیه‌ ی سوم پژوهش
بحث و نتیجه ‌گیری فرضیه‌ ی چهارم پژوهش
بحث و نتیجه ‌گیری فرضیه ‌ی پنجم پژوهش
محدودیت‌‌های پژوهش
پیشنهاد‌های پژوهشی
پیشنهاد‌های اجرایی
پرسشنامه ‌ی ارزیابی تصویری خلق و خو
منابع فارسی
منابع انگلیسی


قیمت فایل : 13000 تومان | تعداد صفحات : 81 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,