بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی

بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی

بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی

دانلود مقاله رشته مدیریت بازرگانی، بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی

چکیده:
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی است. روش این تحقیق از نظرهدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد . جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارشناسان شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی می‌باشد .که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با استفاده از فرمول دوم کوکران تعداد ۳۸۵ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه می باشد که روایی صوری آن توسط استاد راهنما و چند نفر از صاحب نظران و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی ،تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد که ضریب آلفای کرونباخ …. است که نشان دهنده پایایی بالای پرسشنامه است. فرضیه های این تحقیق بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی بود که با استفاده از مدل معادلات ساختاری فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفتند و نتایج نشان داد که استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی تاثیر معناداری دارد. نتایج فرضیه های فرعی نیز نشان دهنده تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار متمرکز و نامتمرکز تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی تاثیر معناداری است.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه
۱-۱- بیان مساله تحقیق
۱-۲- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن
۱-۳-هدف های تحقیق
۱-۴- چار چوب نظری و مدل تحقیق
۱-۵- فرضیه های تحقیق
۱-۶- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی
۱-۷-روش تحقیق
۱-۸- قلمرو تحقیق
۱-۹- جامعه آماری و تعیین حجم نمونه
فصل دوم ادبیات موضوع تحقیق
مقدمه
۲-۱-بخش اول: استراتژی های بازاریابی بین المللی
۲-۱-۱- تعاریف و مفاهیم
استراتژی
۲-۱-۲- نقش و جایگاه صادرات غیر نفتی در استراتژی های توسعه اقتصادی
الف- استراتژی جایگزینی واردات
ب- استراتژی توسعه صادرات
۲-۱-۳- انواع استراتژی های رقابتی عام
۲-۱-۳-۱- رهبری در هزینه
۲-۱-۳-۲- تمایز محصول
۲-۱-۳-۳-تمرکز (محدودنگری)
۲-۱-۳-۴- میانه روی
۲-۱-۴- تعریف بازاریابی
۲-۱-۵- استراتژی های عمده تقسیم بندی بازار
۲-۱-۵-۱- استراتژی بازاریابی یکسان
۲-۱-۵-۲- استراتژی بازاریابی تفکیکی
۲-۱-۵-۳- استراتژی بازاریابی تمرکزی
۲-۱-۶- ارزشیابی و انتخاب استراتژی تقسیم بندی بازار
۲-۱-۷- تقسیم بندی بازار های بین المللی
۲-۱-۸- استراتژی توسعه آمیخته بازاریابی
۲-۱-۸-۱- آمیخته محصول
۲-۱-۸-۲- اهمیت قیمت در آمیخته بازاریابی
۲-۱-۸-۳-آمیخته تشویق و ترفیع
جدول ۲-۱) اجزای تشویق و ترفیع
۲-۱-۸-۴- توزیع فیزیکی در آمیخته بازاریابی
۲-۱-۹- تصمیمات عمده در بازاریابی بین المللی
۲-۱-۱۰- ارزیابی اوضاع و احوال و محیط بازاریابی بین الملل
۲-۱-۱۰-۱-سیستم بازرگانی بین الملل
۲-۱-۱۰-۲- وضعیت اقتصادی
۲-۱-۱۰-۳- وضعیت سیاسی- قانونی کشورها
۲-۱-۱۰-۴- وضعیت فرهنگی
۲-۲-بخش دوم: تصمیم گیری
۲-۲-۱- تصمیم به فعالیت در سطح بین‌الملل
۲-۲-۲- تصمیم در مورد انتخاب بازارها در سطح بین‌الملل
۲-۲-۳- تصمیم در مورد چگونگی وارد شدن به بازار بین‌المللی
۲-۲-۴- تصمیم در مورد برنامه های بازاریابی بین‌الملل
۲-۲-۵- تصمیم در مورد نوع سازمان بازاریابی بین‌الملل
۲-۲-۵- ۱- ایجاد بخش صادراتی در داخل سازمان
۲-۲-۵- ۲- تاسیس سازمان یا شرکت بازاریابی بین‌الملل
۲-۲-۵- ۳- تاسیس سازمان جهانی
۲-۳- بخش سوم:پیشینه پژوهش
۲-۳-۱-تحقیقات داخلی
۲-۳-۲-تحقیقات خارجی
فصل سوم روش شناسی تحقیق
مقدمه
۳-۱- روش تحقیق
۳-۲- جامعه آماری و تعیین حجم نمونه
۳-۳- روش جمع آوری دادهها
۳-۴- روایی و پایایی پرسشنامه
۳-۴-۱- روایی
۳-۴-۲-پایایی
۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
۳-۶- روش‌ها و آزمونهای آماری به کار گرفته شده در این تحقیق
۳-۶-۱-آمار توصیفی
۳-۶-۲-تحلیل استنباطی
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
۴-۱ – آمار توصیفی
۴-۱-۱- توصیف مشخصات جمعیت شناختی نمونه ها
۴-۱-۱-۱- جنسیت پاسخ دهندگان به پرسشنامه
۴-۱-۱-۲- سن پاسخ دهندگان به پرسشنامه
۴-۱-۱-۳- میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه
۴-۱-۱-۴- سابقه خدمت پاسخ دهندگان به پرسشنامه
۴-۲- آمار استنباطی
۴-۲-۱- آزمون سنجش نرمال بودن داده ها (کلوموگروف- اسمیرنف)
۴- ۲-۱-۱- تحلیل عاملی تاییدی مدلهای اندازه گیری
۴-۲-۱-۲- تحلیل فرضیه های مطرح در مدل مفهومی تحقیق با رویکرد تحلیل مسیر
۴-۲-۲- آزمون فرضیه ها
۴-۲-۲-۱- شاخص های برازش مدل
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
۵-۱- نتیجه گیری
۵-۲- پیشنهادات
۵-۲-۱- پیشنهادات بر اساس نتایج تحقیق
۵-۲-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آتی
۵-۳- محدودیت های تحقیق
منابع


قیمت فایل : 12000 تومان | تعداد صفحات : 123 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]