بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری و توان انفجاری دانشجویان تربیت بدنی عمومی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری و توان انفجاری دانشجویان تربیت بدنی عمومی

بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری و توان انفجاری دانشجویان تربیت بدنی عمومی

دانلود بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری و توان انفجاری دانشجویان تربیت بدنی عمومی

چکیده تحقیق
تحقیق حاضر با هدف ارزیابی همبستگی بین انعطاف پذیری و توان انفجاری ۱۵ نفر از دانشجویان تربیت بدنی عمومی دانشگاه محق اردبیلی به اجرا در آمده در این راستا ۱۵ نفر از دانشجویان که به صورت تصادفی از میان دانشجویان تربیت بدنی عمومی با میانگین سنی ( ۲۲٫۴۶ سال) و قد( ۱۷۲٫۶۳ سانتی متر) و وزن ( ۶۳٫۷۳ کیلو گرم ) انتخاب شده و آزمون انعطاف پذیری عضلات پشت پا ( انعطاف پذیری مطلق برای سنجش انعطاف پذیری و آزمون های پرش عمودی سارجنت و پرش طول ( پرش جفت) را نیز برای سنجش توان انعطاف پذیری آزمودنی ها مورد استفاده قرار گرفته است که این آزمون ها جز آزمون های تحقیق توصیفی میدانی محسوب می شوند . نتایج: نتیجه تحقیق نشان داد که همبستگی معنا داری بین انعطاف پذیری و توان انفجاری وجود ندارد (ارتباط بین انعطاف پذیری و پرش طول (۰۶۵/۰p ≤) و ارتباط بین انعطاف پذیری و پرش ارتفاع )۱۴۵/۰ ≥p ((هم چنین بین انعطاف پذیری و سن آزمون شوندگان نیز همبستگی معنا داری ( ۷۴۳/۰p ≤ ) وجود ندارشت .

واژگان کلیدی: انعطاف پذیری ، توان انفجاری ، درصد چربی

مقدمه
موضوعاتی مانند آمادگی جسمانی و زنگی سالم مفاهیمی هستند که بارها و بارها از طریق مختلف مطالبی راجع به اهمیت آن شنیده اید. در واقع میلیون ها تن در سرتاسر جهان به شکل های مختلف ورزش می کنند با وجود این شیوه زندگی بیشتر مردم یه سوی بی تحرکی و کم تحرکی است. نتایج نشان داده است که همه افراد بالغ به این عقیده دارند که ورزش برای سلامتی و شادابی مهم است و ورزش برای خود و فرزندان آنها چیز مفیدی است.(۱)
به طور کلی شرکت مردان در فعالیت های ورزشی بیشتر از زنان است اما خوشبختانه بسیاری از عقاید سنتی در مورد زنان از بین رفته و شمار آنها در فعالیت های ورزشی افزایش یافته و روز به روز بر تعداد آنها افزوده می شود. اطلاعات فراوان نشان از این دارد که شیوه زندگی سالم عاملی برای پیشرفت و موفقیت است و برخورداری از ورزش منظم و مداوم ضرورتی برای زندگی سالم است.(۱)
به هر حال در جوامع امروزی تحرک کودکان به طور چشمگیری کاهش یافته است و اغلب کودکان امروزه بیشتر اوقات فراغت خود را به تماشای تلویزیون و بازی های رایانه ای صرف می کنند و این دلیلی برای پایین بودن سطح آمادگی جسمانی است.(۱)
آمادگی جسمانی اصطلاحی با مفاهیم وسیع است که برای افراد مختلف معنای متفاوت دارد و تعریف مختلف دارد. تعاریف مختلف در حوزه های ورزشی و غیر ورزشی در مورد آمادگی جسمانی صورت گرفته است مانند:
توانایی یک فرد در انجام اعمال جسمانی حاصل از تلاش عضلانی را آمادگی جسمانی گویند.(۲)
هر شخص برای تندرستی به حداقل آمادگی جسمانی نیاز دارد. که این نیاز برای همه قابل حصول است. آنچه در آمادگی جسمانی اهمیت دارد تمرین مداوم آن است و با توجه به دو هدف کلی آن(هدف تندرستی، هدف مهارتی) عوامل آن نیز به دو گروه تقسیم می شود.
در آمادگی جسمانی وابسته به تندرستی به توسعه کیفیت هابرای اجرای خوب و مورد نظر تاکید دارد و عوامل آن عبارتند از: مهارت عضلانی، استقامت قلبی-تنفسی، ترکیب بدن و انعطاف پذیری
در آمادگی جسمانی وابسته به مهارت حرکتی به توسعه کیفیت های مورد نیاز برای اجرای بهتر ورزش و دیگر فعالیت های جسمانی توجه می شود و شامل این موارد است: سرعت، توان، تعادل، چابکی و سرعت عمل. هماهنگی بین حرکات این دو گروه با هم همپوشانی دارند و برای زندگی سالم ترکیبی از عوامل دو گروه ضروری است.(۱)
توان ترکیبی است از از نیروو سرعت. بنابراین توان مانند سرعت و چابکی با زمان حرکت وابسته است.(۲) توان در برخی منابع به همراه کلمه انفجاری آمده است با این حال کلمه انفجاری خود اشاره منفی به توان دارد.(۳) کار انجام شده در واحد زمان معین یا به عبارت دیگر سرعت انجام کار است. اگر در حرکات سرعت مقاومت خارجی زیاد شود یا افزایش یابد نقش قدرت در ایجاد توان چشمگیر خواهد شد. بین قدرت و سرعت ارتباط خوبی وجود داردولی اگر مقاومت خارجی کم شود این ارتباط ضعیف می شود.(۵)
برای فهم بهترتوان به مثال زیر توجه کنید:
اگر وزنه صد کیلوگرمی در مدت زمان یک ثانیه به مقدار یک متر جابجا شود مقدار توان آن برابر صد کیلوگرم متر بر ثانیه است. اما اگر همین مقدار وزنه در مدت یک ثانیه به میزان دو متر جابجا شود توان دو برابر می شود.(۵)
انعطاف پذیری یکی از اجزای آمادگی جسمانی وابسته به بهداشت( تندرستی) است ولی این به این معنا نیست که این قابلیت در آمادگی وابسته به مهارت اهمیت ندارد. انعطاف پذیری را به دامنه حرکتی ممکن پیرامون یک مفصل معین یا گروهی از مفاصل تعریف می کنند. توانایی به حرکت درآوردن آسان و روان در سرتاسر دامنه حرکتی برای زندگی سالم ضروری است و این اهمیت و ضرورت انعطاف پذیری در بین عوامل جسمانی را نشان می دهد.(۲)
به طور کلی توانایی کشش بافت های نرم،رباطهاوبه ویژه عضلات و نیز ساختار آناتومیکی مفصل می تواند نشان دهنده انعطاف پذیری باشد.(۲)
موفقیت در اجرای راحت مهارت ها و حرکات به دامنه و یا میزان حرکت مفصل بستگی دارد و به منظور اجرایی موفق باید آن را بیش از از آنچه برای ورزش لازم است پرورش داد. بنابراین انعطاف را باید تا حدودی فراتر از حداکثر دامنه و وسعت مورد نیازدر ورزش تقویت کرد.(۴)
در دوره پس از بلوغ و بلوغ انعطاف پذیری افزایش می یابد البته به استثنادر پسران در دوره بلوغ در این مرحله تنزل در میزان انعطاف پذیری آنان مشاهده می شود. دختران بعد از بلوغ انعطاف پذیری بیشتری نسبت به پسران دارند و این روند در تمام مراحل رشد و تکامل به همین شکل باقی می ماند.(۴)
از عوامل تاثیر گذار بر انعطاف پذیری می توان به سن، نوع بدن، جنس و فعالیت بدنی اشاره کرد.(۴) با توجه به همپوشانی عوامل آمادگی جسمانی در این تحقیق سعی بر این خواهد شد که ارتباط بین دو عامل انعطاف پذیری و توان انفجاری ۱۵ نفر از دانشجویان تربیت بدنی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی و وضیعت انعطاف پذیری و توان انفجاری مشخص گردد و راهکارهایی برای بهبود این دو عامل ارائه شود.

بیان مساله
با توجه به اهمیت و ضرورت آمادگی جسمانی در زندگی روزمره و اینکخ تمام حرکات و قابلیت های جسمانی مانند سرعت، قدرت، هماهنگی، انعطاف پذیری، توان و …. پیش نیاز ما در زندگی و فعالیت های مختلف است. در این زمینه تحقیقاتی درمورد اینکه آیا بین متغیرها و آمادگی جسمانی ارتباط و همبستگی وجود دارد یا نه صورت گرفته است. همپوشانی بین عوامل مختلف آمادگی جسمانی مورد تایید قرار گرفته است.(۱) با توجه به این مطالب در تحقیق حاضر ارتباط بین دو عامل انعطاف پذیری و توان انفجاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اینکه مشخص گردد بین این دو متغیر آمادگی جسمانی همبستگی وجود دارد یا نه و یا به عبارت دیگر آیا انعطاف پذیری بالا سبب افزایش توان انفجاری می شود؟ برای همین منظور در تحقیق حاضر ۱۵ نفر از دانشجویان تربیت بدنی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی(۲۱-۲۵) به صورت کاملا تصادفی از نظر انعطاف پذیری(حداقل، حداکثر، میانگین) و توان انفجاری (حداقل، حداکثر، میانگین) مورد بررسی قرار خواهد گرفت و همبستگی بین این دو متغیر در بین این افراد مشخص خواهد شد و به این سوالات پاسخ داده شود.
۱٫ آیا وضعیت انعطاف پذیری دانشجویان تربیت بدنی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی در سطح مطلوب است؟
۲٫ آیا وضعیت توان انفجاری دانشجویان تربیت بدنی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی در سطح مطلوب است؟
۳٫ آیا بین انعطاف پذیری و تونا انفجاری دانشجویان تربیت بدنی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی ارتباط و همبستگی وجود دارد؟
۴٫ آیا بین سن و انعطاف پذیری دانشجویان تربیت بدنی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی ارتباطی وجود دارد؟
ضرورت و اهمیت تحقیق
نظر به اهداف و فرضیات تحقیق اجرای تحقیق، حاضر باعث میشود که انعطاف پذیری و توان انفجاری دانشجویان عمومی تربیت بدنی دانشگاه محقق اردبیلی به صورت دقیق سنجیده شود. همچنین داده های دقیقی در مورد انعطاف پذیری و توان انفجاری آنها جمع آوری شده و مورد استفاده متخصصان و خود دانشجویان قرار گیرد. همچنین انجام تحقیقات این چنینی سبب می شود که ارتباط و همبستگی بین متغیرهای آمادگی جسمانی روشن تر شده و این تحقیقات را می توان با تحقیقات انجام شده قبلی و آینده مقایسه کرد. تعیین ضعف و قدرت انعطاف پذیری و توان انفجاری آزمون شوندگان از دیگر نتایج تحقیق حاضر است که سبب اصلاح در روش زندگی و ترغیب این دانشجویان نسبت به بهبود آمادگی جسمانی خواهد شد بر اساس این تحقیق سطح مطلوب انعطاف پذیری و توان انفجاری بدست خواهد آمد که می توان از این یافته ها به طور بهینه استفاده کرد.

هدف های تحقیق
هدف کلی:
هدف کلی این تحقیق ارزیابی همبستگی انعطاف پذیری با توان انفجاری دانشجویان تربیت بدنی عمومی(۲۱تا ۲۵سال ) دانشگاه محقق اردبیلی خواهد بود.
اهداف ویژه:
هدف های ویژه تحقیق حاضر شامل موارد زیر است:
۱٫ تعیین وضعیت انعطاف پذیری دانشجویان تربیت بدنی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی
۲٫ تعیین وضعیت توان انفجاری دانشجویان تربیت بدنی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی
۳٫ تعیین همبستگی بین انعطاف پذیری و توان انفجاری دانشجویان تربیت بدنی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی
۴٫ تعیین همبستگی بین انعطاف پذیری و سن دانشجویان تربیت بدنی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی
فرضیات تحقیق
۱- وضعیت انعطاف پذیری در دانشجویان تربیت بدنی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی در سطح مطلوبی قرار ندارد.
۲- وضعیت توان انفجاری دانشجویان تربیت بدنی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی در سطح مطلوبی قرار ندارد.
۳- بین انعطاف پذیری و توان انفجاری دانشجویان تربیت بدنی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی همبستگی ندارد.
۴- بین انعطاف پذیری و سن دانشجویان تربیت بدنی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی همبستگی وجود ندارد.
محدودیت های تحقیق
محدودیت های قابل کنترل
در اجرای تحقیق انجام شده پژوهشگر با برخی عوامل دخیل که می تواند به نتایج تحقیق تاثیر بگذارد مواجه شد که از جمله این عوامل می تواند پژوهشگر بر آن کنترل داشته باشد می توان به زمان اجرا، دقیق بودن، به روز بودن، وسایل اندازه گیری، تعیین دامنه سنی، نوع آزمون و سطح آزمون اشاره کرد و همچنین چون آزمون شوندگان در اختیار پژوهشگر نبوده اند باید نسبت به اهداف تحقیق آگاهی لازم بیابند. از جمله این موارد انجام ندادن فعالیت های دیگر قبل از آزمون و عدم مصرف مواد نیروزا و مخدر و سیگار در روز آزمون و غیره اشاره کرد و به این ترتیب پژوهشگر بر عواملی که آزمون را تحت تاثیر قرار می دهد تا حد ممکن کنترل خواهد داشت.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول ۱۱
مقدمه و طرح تحقیق ۱۱
بیان مساله ۱۵
ضرورت و اهمیت تحقیق ۱۶
هدف های تحقیق ۱۷
فرضیات تحقیق ۱۷
محدودیت های تحقیق ۱۸
محدودیت های قابل کنترل ۱۸
محدودیت های غیر قابل کنترل ۱۹
مقدمه ۲۲
آمادگی جسمانی ۲۳
تعریف عوامل امادگی جسمانی ۲۵
استقامت قلبی- تنفسی ۲۵
قدرت عضلانی ۲۵
استقامت عضلانی ۲۵
ترکیب بدن ۲۶
سرعت ۲۶
چابکی ۲۶
هماهنگی عصبی-عضلانی ۲۶
تعادل ۲۶
زمان عکس العمل ۲۷
مزایای فیزولوژیکی آمادگی جسمانی ۲۹
اهمیت آمادگی جسمانی برای دانشجویان ۲۹
توان ۳۰
((توان، نوع کار عضلانی)) ۳۱
آزمون دوره ای pwc-170 33
آزمون پرش سارجنت ۳۴
آزمون پرش دفاع ۳۶
ازمون دو سرعت ۳۰ متر ۳۷
آزمون پرش عمودی ۳۸
انعطاف پذیری ۳۹
” عوامل محدود کننده انعطاف پذیری” ۴۰
دامنه حرکتی فعال وغیر فعال ۴۲
تکنیک ها ی کششی ۴۳
عضلات موافق ومخالف ۴۴
کشش بالستیک ۴۵
کشش استاتیک ۴۷
” ارزشیابی انعطاف پذیری ” ۴۷
” راهنمایی کلی برای سنجش انعطاف پذیری ” ۴۸
” اندازه گیری انعطاف پذیری ” ۴۹
” روش های مستقیم سنجش انعطاف پذیری ایستا ” ۵۰
” روش های غیر مستقیم اندازه گیری انعطاف پذیری ایستا ” ۵۰
کاربرد ازمون های انعطاف پذیری ۵۲
پیشینه ی تحقیق ۵۳
یافته ها ونتایج تحقیقات مربوط به انعطاف پذیری ۵۳
یافته ها ونتایج تحقیقات مربوط به توان ۵۴
فصل سوم ۵۷
روش شناسی تحقیق ۵۷
مقدمه ۵۸
روش تحقیق ۵۸
جامعه و نمونه آماری ۵۸
ابزار و روش جمع آوری داده ها ۵۸
آزمون پرش عمودی ۶۰
آزمون پرش طول ۶۳
روشهای آماری : ۶۴
فصل چهارم ۶۵
یافته های پژوهش ۶۵
مقدمه ۶۶
الف : تجزیه و تحلیل توصیفی مشخصات فیزیکی آزمودنی ها ۶۶
ب : تجزیه و تحلیل توصیقی ویژگی های ترکیب بدنی آزمودنی ها ۶۹
ج : تجزیه و تحلیل ویژگی های فیزیولوژیکی آزمودنی ها ۷۰
د:تجزیه تحلیل استنباطی یافته ها ۷۳
نتیجه گیری: ۷۶
پیشنهادات کاربردی: ۷۶
پیشنهادات آینده: ۷۷
منابع : ۷۹

فهرست نمودارها
نمودار۴-۱:میانگین،حداقل وحداکثرسن آزمودنی های تحقیق. ۶۲
نمودار۴-۲:میانگین،حداقل وحداکثرقد آزمودنی های تحقیق. ۶۳
نمودار۴-۳: میانگین،حداقل وحداکثروزن آزمودنی های تحقیق. ۶۴
نمودار۴-۴: میانگین،حداقل وحداکثردرصد چربی آزمودنی های تحقیق. ۶۵
نمودار۴-۵:میانگین،حداقل وحداکثرانعطاف پذیری آزمودنی های تحقیق. ۶۶
نمودار۴-۶:میانگین،حداقل وحداکثرپرش طول آزمودنی های تحقیق. ۶۷
نمودار۴-۷: میانگین،حداقل وحداکثرپرش ارتفاع آزمودنی های تحقیق. ۶۸
نمودار۴-۸:ارتباط بین انعطاف پذیری وپرش ارتفاع آزمودنی های تحقیق. ۶۹
نمودار۴-۹:ارتباط بین انعطاف پذیری وپرش طول آزمودنی های تحقیق. ۷۰
نمودار۴-۱۰:ارتباط بین انعطاف پذیری وسن آزمودنی های تحقیق ۷۱

فهرست جداول و تصاویر
جدول ۲-۱ نیاز ورزش ها به عوامل مختلف آمادگی جسمانی ۱۴
جدول۲-۲ ارتباط بین نتایج پرش عمودی وترکیب تار تند انقباض ۱۸
جدول ۲ -۳ : مزایا و معایب تکنیک های کششی ۴۴
جدول ۲ – ۴ : میزان انعطاف پذیری بر اساس نتایج آزمون رساندن دست به انگشتان پا ۴۶
جدول ۲ -۵ : امتیاز آزمون انعطاف شانه ۴۷
جدول ۳ – ۱ : نورم انعطاف پذیری ۵۳
تصویر ۳ – ۱ : آزمون رساندن دست به انگشتان پا ۵۴
جدول ۳ – ۲ : نورم مربوط به آزمون سارجنت برای افراد ۱۶ تا ۱۹ سال ۵۵
جدول ۳ – ۳ : نورم مربوط به آزمون سارجنت برای افراد بزگسال ۵۶
تصویر ۳ -۲ : آزمون پرش عمودی سارجنت ۵۶
تصویر ۳ – ۳ : اندازه گیری ضخامت چربی زیر پوستی ناحیه سه سر بازو ۵۷
تصویر ۳ – ۴: آزمون پرش طول ۵۸


قیمت فایل : 15000 تومان | تعداد صفحات : 80 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,