بررسی آلودگی باکتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم پزشکی » بهداشت عمومی  »  بررسی آلودگی باکتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران

بررسی آلودگی باکتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران

دانلود مقاله بررسی آلودگی باکتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران

مقدمه:
صنایع غذایی همگام با صنایع و تکنولوژی جدید هر روز به صورت چشمیگری گسترش می یابد. ولی با وجود این پیشرفت سریع در صنایع غذایی و کنترل بهداشتی آن شاهد موارد متعددی مسمومیت ناشی از مواد غذایی هستیم. مسمومیت های غذایی و عوارض آن یکی از مشکلات اساسی تمام جوامع می باشد. این موضوع حتی در کشورهای پیشرفته دنیا نیز به میزان زیادی دیده می شود.
از این رو افزایش بیماریهای ناشی از  مواد غذایی بسیار نگران کننده تلقی می شود و علیرغم تلاش و پیگیری های دست اندرکاران هنوز میزان اندکی از بیماریهای حاصله از آلودگی غذاشناسایی شده اند. عوامل مهم درآلودگی مواد غذایی نوع غذا و اجزای متشکله آن می باشد. بدین صورت که هر چه ارزش غذایی مواد خوراکی بیشتر باشد و یا نگهداری آن شرایط ویژه ای را طلب کند و نیز در ‏فرآیند تولید آن عواملی همانند میکروارگانیسم افزوده شوند عوامل متعدد غیرمدرنیزه و احتمالا آلوده دخیل باشند آلودگی ماده غذایی و خطر ابتلا به مسمومیت ناشی از آن  افزایش می یابد.
یکی از پرمصف ترین مواد غذایی شیر و فرآورده های وابسته به آن است. زیرا شیر و فرآورده های لبنی در تمامی کشورهای دنیا بخشی از غذای روزانه مردم را تشکیل می دهد و به سبب مواد غنی غذایی و سهولت آلودگی شیر، از لحاظ مسمومیت غذایی نیز ماده مهمی محسوب می شود. در این میان آلودگی بستنی که از فرآورده های شیر محسوب میشود از سه جنبه در خور توجه است، نخست آنکه مصرف بستنی که در حقیقت یک نوع شیرینی خنک می باشد، عموما در فصل تابستان صورت می گیرد که خطر ابتلاء آلودگی مواد غذایی در این فصل بیشتر است.
ثانیا: مصرف بستنی در بین همه مردم خصوصا کودکان شایع تر است و چون از غذاهای بسیار مطبوع و لذیذ به شمار می آید، مصرف آن به صور گوناگون نیز هر روز فزونی می یابد.
ثالثا: در تهیه بستنی از مواد مختلفی استفاده می شود که هر کدام از آنها می توانند منشا آلودگی شده و سبب بیماری گردند. همچنین میکروارگانیسم ها می توانند بصورت ثانویه از طریق تهیه کنندگان و فروشندگان بستنی وارد آن گردند. بنابراین توجه به مسمومیت ناشی از آلودگی بستنی بخصوص در کشور ما که در تولید آن روش های سنتی بیشتر معمول است، باید مورد توجه قرار گرفته و تحقیقات کافی در مورد انواع بیماریهای ناشی از آلودگی بستنی و نیز راههای آلوده شدن آن صورت گیرد.
با توجه به اهمیت این موضوع و پیشنهاد جناب آقای دکتر امیر مظفری و سرکار خانم فروهش تهرانی بر آن شدم تا کار مقاله خود را روی این موضوع اّغاز کنم.
شایان ذکر است که به علت کمبود امکانات و نیز محدود بودن نمونه های برداشت شده و تحت پوشش قرار نگرفتن تمامی مناطق تهران جهت نمونه گیری بررسی و تحقیق حاضر خالی از اشکال نیست.

فهرست مطالب
خلاصه فارسی
مقدمه:
فصل اول: زمینه پژوهش و مروری بر اپیدمیهای رخ داده از شیر
فصل دوم: کلیاتی در خصوص بستنی
۲-۱: تاریخچه بستنی
۲-۲: تعریف بستنی
۲-۳: ارزش غذایی بستنی
۲-۴: مواد تشکیل دهنده بستنی
۲-۴-۱: چربی
۲-۴-۲: مواد جامد غیر از چربی
۲-۴-۳: قند
۲-۴-۴: مواد امولسیون کننده
۲-۴-۵: مواد پایدارکننده
۲-۴-۶: مواد طعم دهنده
۲-۴-۷: مواد رنگ دهنده
۲-۵: فرآیند تولید بستنی
۲-۵-۱: مرحله دریافت
۲-۵-۲: تولید مخلوط بستنی
۲-۵-۳: توزین کردن
۲-۵-۴: مخلوط کردن
۲-۵-۵: یکنواخت کردن گویچه های چربی
۲-۵-۶: پاستوریزاسیون
۲-۵-۷: رسیدن مخلوط
۲-۵-۸: افزودن مواد طعم دهنده و رنگ دهنده
۲-۵-۹: انجماد به روش مداوم
۲-۵-۱۰: قالب گیری و بسته بندی
۲-۵-۱۰-۱: بسته بندیهای بزرگ بستنی
۲-۵-۱۰-۲: بسته بندیهای مورد مصرف خانگی
۲-۵-۱۰-۳: تولید بستنی چوبی
۲-۵-۱۱: سخت کردن بستنی
۲-۶: باکتریولوژی بستنی
۲-۷: اپیدمیولوژی آلودگیهای میکروبی
۲-۷-۱: آلودگیهای اولیه بستنی
۲-۷-۲: آلودگیهای ثانویه بستنی
۲-۸: پیشگیری و کنترل
فصل سوم: خلاصه ای از خصوصیات عمومی و کلینیکی باکتریهای جدا شده در بستنی
۳-۱: میکروبیولوژی پایه
۳-۲: میکروبیولوژی لبنیات
۳-۳: رشد میکروبی
۳-۴: میکروارگانیسم ها در شیر
۳-۵: مشخصات میکروارگانیسم ها در شیر
۳-۶: میکروارگانیسم های ایجاد کننده فساد در شیر
۳-۷: میکروارگانیسم های بیماریزا در شیر
۳-۸: باسیلهای گرم منفی بی هوازی اختیاری
۳-۸-۱: تعریف انتروباکتریاسه
۳-۸-۲: اشریشیاکلی
۳-۸-۳: گروه کلبسیلا، انتروباکتر، سراتیا
۳-۸-۴: گروه پروتئوس، مورگانلا، پروویدنسیا
۳-۸-۵: سیتروباکتر
۳-۸-۶: جنس شیگلا
۳-۸-۷: جنس سالمونلا
۳-۸-۷-۱: تشخیص سالمونلا از جنس های دیگر
۳-۸-۷-۲: آزمایشات تشخیصی
۳-۸-۷-۳: پاتوژنزو یافته های بالینی
۳-۸-۷-۴: مواد غذایی که بطور رایج در انتقال سالمونلا نقش دارند.
۳-۹: باکتریهای گرم منفی غیر تخمیری و غیرشایع
۳-۹-۱: گروه سودموناها
۳-۹-۱-۱: سودمونا آئروجینوزا
۳-۹-۲: یرسینیا
۳-۹-۲-۱: یرسینیا انتروکولیتیکا ویرسینیاپسودوتوبرکلوزیس
۳-۹-۲-۲: پاتوژنز و یافته های بالینی
۳-۹-۲-۳: آزمایشات تشخیصی
۳-۹-۲-۴: پیشگیری و کنترل
۳-۱۰: استافیلوکوک
۳-۱۰-۱: استافیلوکوک اورئوس
۳-۱۰-۲: مورفولوژی
۳-۱۰-۳: ساختمان سلولی
۳-۱۰-۴: مقاومت
۳-۱۰-۵: خواص بیوشیمیایی
۳-۱۰-۶: مسمومین غذایی استافیلوکوکی
۳-۱۰-۷: علائم مسمومیت غذایی استافیلوکوکی
۳-۱۰-۸: پیشگیری  وکنترل در مسمومیت غذایی
۳-۱۱: باسیل های گرم منفی بدون اسپور
۳-۱۱-۱: لیستریامونوسیتوجنز
۳-۱۱-۱-۱: تاریخچه
۳-۱۱-۱-۲: میکروبیولوژی
۳-۱۱-۱-۳: لیستریوزیس
۳-۱۱-۱-۴: وقوع و رشد لیستریا در شیر و فرآورده های آن
۳-۱۱-۱-۵: حداقل دوز عفونت زایی
۳-۱۱-۱-۶: روش های جستجوی لیستریامونوسیتوجنز درمواد غذایی
۳-۱۱-۱-۷: پاتوژنز و ایمنی
فصل چهارم: روشها و مواد مورد نیاز
۴-۱: مدت مطالعه
۴-۲: تعداد نمونه
۴-۳: نحوه نمونه برداری
۴-۴: بررسی های انجام شده
۴-۵: مواد و وسایل مورد استفاده
۴-۶: روش آماده سازی
۴-۷: روش آزمایش نمونه های مواد غذایی
۴-۸: رقیق کننده ها
۴-۸-۱: روش تهیه محلول رینگر
۴-۸-۲: روش تهیه سرم فیزیولوژی
۴-۸-۳: روش تهیه محلول رقیق کننده آب پیتونه
۴-۹: روش شمارش میکروبها
۴-۱۰: شمارش و شناسایی کلی فرم ها
۴-۱۱: شناسایی اشریشیاکلی
۴-۱۲: شناسایی سالمونلا
۴-۱۳: شناسایی استافیلوکوک اورئوس
۴-۱۳-۱: طرز تهیه محیط کشت بردپارکر
۴-۱۴: شناسایی یرسینیا
۴-۱۵: شناسایی لیستریا
۴-۱۵-۱: محیط اختصاصی پالکام
۴-۱۶: حدمجاز میکروبی در بستنی
۴-۱۷: تستهای تشخیصی
فصل پنجم: نتیجه و بحث
۵-۱: نتایج
۵-۲: بحث
۵-۳: پیشنهادات
خلاصه لاتین
منابع


قیمت فایل : 12000 تومان | تعداد صفحات : | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]