بررسی رابطه بین کودک آزاری والدین و شرارت در کودکان
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  بررسی رابطه بین کودک آزاری والدین و شرارت در کودکان

بررسی رابطه بین کودک آزاری والدین و شرارت در کودکان

Examine the relationship between parents and the evil of child abuse in children

بررسی رابطه بین کودک آزاری والدین و شرارت در کودکان، مطالعه موردی خوزستان

چکیده: 
این مقاله به بررسی ارتباط سبب شناختی بین ایذاء در دوران کودکی از سوی والدین و بروز جرم شرارت در دوره های بعدی زندگی این کودکان می پردازد. بر مبنای نظریه برکوئیتس که معتقد به یادگیری مشاهده ای خشونت در دوران کودکی است و همچنین یادگیری مشاهده ای بندورا طرح مقاله و ساخت آزمون طراحی گردید.

جامعه پژوهشی این بررسی شامل کلیه مجرمین بزه شرارت و خشونت در زندانهای خوزستان در سال ۱۳۸۴ می باشد که با نمونه گیری تصادفی ۸۰ نفر از آنها انتخاب و آزمون کودک آزاری در مورد آنها اجراء و پرونده محکومیتی و مددکاری آنها مورد مطالعه قرار گرفت. فرضیه اصلی پژوهش، معناداری و هماهنگی سبب شناختی بین این دو پدیده را تایید کرد. رابطه معناداری بین  سواد والدین، ساخت خانواده تک والدی و طلاق زود هنگام با کودک آزاری آنها مشاهده شد. همچنین با کاهش سن و سواد مجرمان شدت جرم شرارت درآنها گسترش می یابد. بدلیل شرایط خاص اجتماعی و اهمیت دهی والدین به موقعیت دختران، بخش اعظم نمونه ها مرد بودند. ۹۰درصد نمونه ها گزارش کردند والدین (بویژه پدران) کم یا بیسواد، آنها را طی دوران کودکی آزار و اذیت نموده اند که بیشتر از نوع آزار جسمانی بوده است. در مجموع میانگین درصدی نمره آزمون کودک آزاری در میان آزمودنی ها بالاتر از سطح میانه(۶۰%) بود. مصادیق کودک آزاری شامل تنبیه بدنی، سوء استفاده جنسی، غفلت از فرزندان و محرومیت از غذا و تفریح می باشد. ضریب پایایی پرسشنامه کودک آزاری والدین به روش زوج و فرد ۸۲/۰ محاسبه گردید. راهکارها و پیشنهادات؛ در پایان نیز چندین پیشنهاد از جمله ایجاد یک ساختار  مددکاری گسترده با اهرمهای قدرتمند قانونی-قضایی برای پیشگیری و درمان موارد کودک آزاری، ثبت وقعات کودک آزاری والدین و خانواده، طراحی و ارائه واحد درسی آشناسازی با مصادیق آزار کودکان برای دانش آموزان ارائه گردید.
واژگان کلیدی: جرم شرارت، زندانیان خوزستان، کودک آزاری والدین، مجرمین  

فهرست مطالب:
چکیده
۱- مقدمه
۲- طرح مسأله و بیان موضوع
۳- حوزه‌ها و مفاهیم نظری
۳-۱- شرارت و خشونت آموخته شده
۳-۲-۱- یادگیری اجتماعی-مشاهده ای؛ نظریه آلبرت بندورا
۳-۲-۲ سوابق پژوهشی و عوامل ساختاری کودک‌آزاری
۳-۲-۳ پیامدهای کودک آزاری
۴- تعریف مفاهیم
۴-۱- تعریف پرخاشگری
۴-۲ تعریف کودک‌آزاری
۴-۳- تعریف شدت الگوی مجرمانه شرارت و کودک‌آزاری
۴-۳-۱ ایام حبس و نوع مجازات شرارت
۴-۳-۲ شدت کودک آزاری
۵- سؤالات و فرضیات پژوهش
۶- روش شناسی پژوهش
۶-۱- جامعه و نمونه آماری
۶-۲- ابزار جمع‌آوری اطلاعات
۷- یافته‌ها و داده های آماری
۷-۱- گزارش آزمون فرضیه‌ها
۸- بحث و نتیجه‌گیری
۹- پیشنهادات و محدودیتهای پژوهش
منابع


قیمت فایل : 3000 تومان | تعداد صفحات : 25 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,