بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل

بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل

Emotional maturity differences between single and married women students

بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل ۱۸ تا ۳۰ سال دانشگاه سیستان و بلوچستان، جامعه این پژوهش که نمونه ما از آن انتخاب شده کل دانشجویان خانم دانشگاه سیستان و بلوچستان است. نمونه این پژوهش شامل ۱۶۰ نفر می باشد که ۸۰ نفر مجرد و ۸۰ نفر متأهل می باشد که به روش تصادفی انتخاب شده است.

چکیده:
پژوهش حاضر بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در میان خانم های مجرد و متأهل در مقطع کارشناسی دانشگاه سیستان وبلوچستان است.
جامعه این پژوهش که نمونه ما از آن انتخاب شده کل دانشجویان خانم دانشگاه سیستان و بلوچستان است. نمونه این پژوهش شامل ۱۶۰ نفر می باشد که ۸۰ نفر مجرد و ۸۰ نفر متأهل می باشد که به روش تصادفی انتخاب شده است. پژوهش حاضر به این سئوال محقق پاسخ می دهد که آیا بین دانشجویان خانم مجرد یا متأهل از نظر بلوغ عاطفی تفاوت معناداری وجود دارد یا نه؟
ابراز تحقیق پرسشنامه مقیاس بلوغ عاطفی از بهارگاوا می باشد که مشتمل بر ۴۸ سؤال است بعد از اجرای پرسشنامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی شامل

فهرست مطالب: 
چکیده
فصل اول: طرح تحقیق 
۱-۱ مقدمه
۱-۲ بیان مسئله  
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش
۱-۴ اهداف پژوهش
۱-۵ سؤالهای پژوهش
۱-۶ تعاریف نظری
۱-۷ تعاریف عملیاتی
فصل دوم: پیشینه تحقیق
۲-۱- پیشینه تحقیق
۲-۲ پیشینه نظری
تاریخچه روانشناسی بلوغ
مفهوم بلوغ و تفاوت آن با نوجوانی
عوامل مؤثر در بلوغ
بلوغ از دیدگاه روانشناسان
عاطفه چیست
جایگاه عاطفه در مغز از نظر زیستی
مراحل تشکیل هویت در جوانان دانشگاهی
الگوی تحور روانی- اجتماعی
تکالیف تحولی هویهورست برای نوجوانان
رشد و تکامل هیجانی- عاطفی
رشد هیجانی و عاطفی در نوجوانان
نیازهای عاطفی فرد و اهمیت آنها
رشد و تکامل اجتماعی
ترک خانه پدری
تأثیر روانی وارد شدن به دانشگاه
تعادل عاطفی روانی نوجوان
خودمحوری نوجوانان
خود پنداره و انواع خود
الگوی اریک اریکسون درباره هویت
آسیب پذیری و انعطاف پذیری در فرد
عوامل حفاظتی انعطاف پذیری
انواع هویت
بحرانهای دوره نوجوانی
۲-۳- پیشینه عملی
فصل سوم: اجرای تحقیق
۳-۱- جامعه آماری
۳-۲- نمونه آماری و روش نمونه گیری
۳-۳- ابزار گردآوری داده ها  
۳-۴- روش گرد آوری داده ها 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
۴-۱- تجزیه و تحلیل یافته ها
۴-۱-۱- اطلاعات مربوط به سؤال اول پژوهش
۴-۱-۲- اطلاعات مربوط به سؤالهای ۲ تا ۵ پژوهش
۴-۲- داده های جانبی
نمودار چند ضلعی فراوانی مشاهده شده
نمودار ستونی فراوانی مشاهده شده
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- بحث و نتیجه گیری
۵-۲- محدودیت ها
۵-۳ پیشنهادات
پیوست
منابع و مآخذ


قیمت فایل : 5500 تومان | تعداد صفحات : 60 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]