اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونیک در آمریکا، سنگاپور و چین
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونیک در آمریکا، سنگاپور و چین

اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونیک در آمریکا، سنگاپور و چین

Consumer confidence in e-commerce in the United States, Singapore and China

دانلود مقاله اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونیک در آمریکا، سنگاپور و چین

مقاله ترجمه شده با عنوان:
Consumer trust in e-commerce in the United States, Singapore and China 
چاپ شده در ScienceDirect ، سال ۲۰۰۵

خلاصه:

این تحقیق سوابق و پیامدهای اعتماد مصرف کننده را در آمریکا، سنگاپور و چین بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که شهرت و اطمینان سیستم یک فروشنده اینترنتی و گرایشی طبیعی مشتری به اعتماد بطور قطعی مربوط به اعتماد مشتری می باشد. اعتماد مشتری رابطه مثبتی با طرز تلقی و رابطه منفی با ریسک مشاهده شده دارد. مفاهیم مورد بحث قرار گرفتند. 
فهرست مطالب:
خلاصه 
۱- مقدمه 
۲- مدل تحقیق و فرضیات 
۱-۲- ویژگیهای مورد اعتمادان (فروشندگان الکترونیکی)
۱-۱-۲- شهرت و اندازه 
۲-۱-۲- انسجام چند کاناله 
۳-۱-۲- اطمینان سیستم 
۲-۲- ویژگیهای اعتماد کنندگان (مشتریان)
۱-۲-۲- تمایل (گرایش) به اعتماد
۳-۲- پیامدهای اعتماد مشتری
۱-۳-۲- اعتماد مشتری، طرز تلقی ، و میل به خرید
۲-۳-۲- اعتماد مشتری و درک ریسک
۳-۳-۲- درک ریسک، طرز تلقی (طرز فکر)، و میل به خرید
۴- نتایج 
۱-۴- ویژگیهای آماری پاسخ دهندگان
۲-۴- آزمون برای مغایرت روش مشترک
میانگین ها، انحراف معیارها و ماتریسهای همبستگی 
۴-۴- مدل بندی معادله ساختاری (SEM) 
۴-۴- تعادل اندازه گیری
۲-۴-۴- مدل اندازه گیری
۳-۴-۴- مدل ساختار
۵-۴- آزمون فرضیه 
۵- بحث 
۶- دلالت و نتایج


قیمت فایل : 5000 تومان | تعداد صفحات : 39 | فرمت فایل : WORD,PDF

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,