صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات  »  اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه ست ۲۰۶۳۲۳۰کیلو ولت تاکستان

اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه ست ۲۰۶۳۲۳۰کیلو ولت تاکستان

مقاله اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه ست ۲۰۶۳۲۳۰کیلو ولت تاکستان مقاله طراحی پست فشار قوی طراحی پست فشار قوی pdf طراحی پست فشار متوسط طراحی پست فشار ضعیف طراحی پست فشار قوی دکتر هوشمند طراحی پستهای فشار قوی طراحی پستهای فشار قوی pdf طراحی پست های فشار قوی pdf طراحی پست های فشار قوی دکتر هوشمند

Design of High Voltage Substations

 

فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه
۱-۱-مقدمه ۲
۲-۱-تعاریف و اصطلاحات ۷
دوم:اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه
۱-۲-اصول طراحی پستهای فشار قوی ۱۱
۲-۲-انواع طراحیها ۱۴
۳-۲-معیارهای طراحی بهینه و اعمال این ضوابط در طراحی پست ۱۵
۱-۳-۲-ارتباط بهینگی و شرایط بهره برداری ۱۵
۲-۳-۲-ارتباط بهینگی و موقعیت پست ۱۷
۳-۳-۲-ارتباط بهینگی ومسایل زیست محیطی ۱۷
۴-۳-۲-ارتباط بهینگی و امکان توسعه پست ۱۸
۵-۳-۲-ارتباط بهینگی و نیروی انسانی ۱۹
۶-۳-۲-ارتباط بهینگی و تعمیرات و نگهداری ۱۹
۷-۳-۲-ارتباط بهینگی و سرمایه گذاری اولیه ۲۰
۸-۳-۲-ارتباط بهینگی و هزینه های دوران بهره برداری ۲۱
۹-۳-۲-ارتباط بهینگی و ایمنی ۲۳
۱۰-۳-۲-ارتباط بهینگی و طرحها و مشخصات فنی سیستم های مختلف پست ۲۴

فصل سوم :انواع پستها
۱-۳-تقسیم بندی پستها بر اساس سطح ولتاژ ۲۷
۲-۳-تقسیم بندی پستها بر اساس وظیفه ای که در شبکه دارند ۲۷
۳-۳-تقسیم بندی پستها از نظر نحوه نصب ۲۸
۱-۳-۳- انواع پستهای باز ۲۸
۲-۳-۳-انواع پستهای بسته ۲۹
۳-۳-۳-پستهای ترکیبی ۲۹
۴-۳-۳-پستهای سیار ۲۹
۴-۳-انواع پستها از نظر آرایش شینه بندی  ۲۹
۱-۴-۳-مزایا و معایب آرایشهای مختلف شینه بندی ۳۱
۱-۱-۴-۳-شینه ساده ۳۱
۲-۱-۴-۳-شینه اصلی و فرعی ۳۲
۳-۱-۴-۳-شینه دوبل ۳۴
۴-۱-۴-۳-شینه دوبل اصلی با شینه فرعی ۳۵
۵-۱-۴-۳-شینه دوبل دوکلیدی ۳۶
۶-۱-۴-۳-شینه یک ونیم کلیدی ۳۶
۷-۱-۴-۳-شینه حلقوی ۳۷
۲-۴-۳- بررسی مقایسه ای برای انتخاب شینه بندی بهینه[۹] ۳۹
۳-۴-۳-نگاه آماری به وضعیت شینه بندی های موجود در پست های ۲۳۰و۴۰۰کیلوولت ایران ۴۳
۴-۴-۳-آرایش پیشنهادی برای شینه بندی پستها ۴۴

فصل چهارم:انتخاب محل پست و جانمایی تجهیزات
۱-۴-انتخاب محل پست ۴۶
۲-۴-جانمایی تجهیزات پست ۴۹
۱-۲-۴-تاثیر نوع شینه ها و سکسیونرها در آرایش فیزیکی تجهیزات ۵۲
۲-۲-۴-ترتیب و نحوه نصب تجهیزات ۵۴
۳-۲-۴-محل احداث ساختمانها و جاده های ارتباطی ۵۵

فصل پنجم:انتخاب تجهیزات پست
۱-۵-انتخاب ترانسفورماتور قدرت ۵۸
۲-۱-۵-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور قدرت ۵۹
۱-۲-۱-۵-نوع ترانسفورماتورقدرت ۶۰
۲-۲-۱-۵-سیستم خنک کنندگی ترانسفورماتور ۶۲
۳-۲-۱-۵-تلفات ترانسفورماتور ۶۴
۴-۲-۱-۵-توان نامی سیم پیچهای ترانسفورماتور ۶۴
۵-۲-۱-۵-ولتاژ نامی سیم پیچ ۶۵
۶-۲-۱-۵-نحوه اتصالات سیم پیچها و گروه برداری ۶۵
۷-۲-۱-۵-تنظیم ولتاژ و مشخصات تپ چنجر ۶۶
۸-۲-۱-۵-تاثیر زمین نمودن نوترال در عایق بندی ۶۷
۹-۲-۱-۵-حداکثر ولتاژ هر یک از سیم پیچها ۶۷
۱۰-۲-۱-۵-تعیین سطوح عایقی داخلی و خارجی و نوترال ۶۸
۱۱-۲-۱-۵-میزان افزایش مجاز درجه حرارت روغن وسیم پیچ ۶۸
۱۲-۲-۱-۵-امپدانس ولتاژ و امپدانس اتصال کوتاه ۶۸
۱۳-۲-۱-۵-میزان مجاز صدا ۶۹
۱۴-۲-۱-۵-مقادیر جریانهای اتصال کوتاه سیستم ۶۹
۱۵-۲-۱-۵-اضافه بار در ترانسفورماتور ۷۰
۱۶-۲-۱-۵-استفاده از محفظه کابل در طرف فشار ضعیف ۷۰
۲-۵-انتخاب ترانسفورماتور جریان ۷۰
۱-۲-۵-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب ترانسفورماتورجریان ۷۱
۲-۲-۵-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتورجریان ۷۲
۱-۲-۲-۵-نوع ترانسفورماتورجریان ۷۲
۲-۲-۲-۵-حداکثر ولتاژ سیستم   ۷۳
۳-۲-۲-۵-سطوح عایقی ۷۴
۴-۲-۲-۵-فاصله خزشی مقره ۷۴
۵-۲-۲-۵-جریان نامی اولیه ۷۴
۶-۲-۲-۵-جریان نامی ثانویه ۷۵
۷-۲-۲-۵-نسبت تبدیل ۷۵
۸-۲-۲-۵-جریان نامی حرارتی کوتاه مدت ۷۶
۹-۲-۲-۵-جریان نامی دایمی حرارتی ۷۶
۱۰-۲-۲-۵-محدودیت افزایش درجه حرارت ۷۶
۱۱-۲-۲-۵-ظرفیت نامی خروجی ۷۷
۱۲-۲-۲-۵-کلاس دقت ۷۷
۳-۵-انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ ۸۰
۱-۳-۵-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ ۸۰
۲-۳-۵-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور ولتاژ ۸۱
۱-۲-۳-۵-نوع ترانسفورماتورولتاژ ۸۱
۲-۲-۳-۵-حداکثر ولتاژ سیستم   ۸۳
۳-۲-۳-۵-سطوح عایقی ۸۴
۴-۲-۳-۵-فاصله خزشی مقره ۸۴
۵-۲-۳-۵-ولتاژ نامی ثانویه ۸۴
۶-۲-۳-۵-ضریب ولتاژ نامی [۹] ۸۵
۷-۲-۳-۵-مشخصات خازن ترانسفورماتور ولتاژ خازنی ۸۶
۸-۲-۳-۵-محدودیت افزایش درجه حرارت ۸۷
۹-۲-۳-۵-ظرفیت خروجی ۸۸
۱۰-۲-۳-۵-کلاس دقت[۲۲] ۸۸
۴-۵-انتخاب  ترانسفورماتور زمین- کمکی ۸۹
۱-۴-۵-اطلاعات مورد نیاز جهت  ترانسفورماتورزمین-کمکی[۱۴] ۸۹
۲-۴-۵-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور زمین-کمکی ۹۰
۱-۲-۴-۵-نوع ترانسفورماتور زمین –کمکی ۹۲
۲-۲-۴-۵-سیستم خنک کننده ۹۲
۳-۲-۴-۵-ظرفیت نامی ۹۲
۴-۲-۴-۵-مقدار نامی ولتاژ سیم پیچ ها ۹۳
۵-۲-۴-۵-حداکثر ولتاژ سیم پیچ ها ۹۳
۶-۲-۴-۵-امپدانس ولتاژ[۹] ۹۴
۷-۲-۴-۵-استقامت عایقی بوشینگ ها و ترمینال های فاز و نقطه صفر سیم پیچ اولیه ۹۴
۸-۲-۴-۵-افزایش دما پس از بارگذاری جریان کوتاه مدت ۹۵
۹-۲-۴-۵-افزایش دمای مجاز ۹۵
۱۰-۲-۴-۵-تپ چنجر ۹۶
۱۱-۲-۴-۵-فاصله خزشی بوشینگها ۹۶
۱۲-۲-۴-۵-سطح صدا ۹۷
۱۳-۲-۴-۵-ترمینال بندی طرف اولیه وثانویه ۹۷
۵-۵-انتخاب کلید قدرت ۹۷
۱-۵-۵-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب بهینه کلید قدرت ۹۸
۲-۵-۵-معیارهای انتخاب بهینه کلید قدرت ۱۰۰
۱-۲-۵-۵-نوع کلید ۱۰۰
۲-۲-۵-۵-نوع مکانیسم قطع و وصل ۱۰۱
۳-۲-۵-۵-ولتاژ نامی ۱۰۴
۴-۲-۵-۵-سطوح عایقی نامی ۱۰۴
۵-۲-۵-۵-جریان نامی ۱۰۴
۶-۲-۵-۵-جریان نامی قطع اتصال کوتاه ۱۰۵
۷-۲-۵-۵-جریان نامی قطع شارژ خط ۱۰۶
۸-۲-۵-۵-جریان نامی قطع بار اندوکتیو ۱۰۶
۹-۲-۵-۵-ضریب افزایش ولتاژ فاز سالم ۱۰۶
۱۰-۲-۵-۵-جریان نامی اتصال کوتاه وصل ۱۰۷
۱۱-۲-۵-۵-مدت زمان تحمل اتصال کوتاه ۱۰۷
۱۲-۲-۵-۵-زمان قطع نامی ۱۰۷
۶-۵-سکسیونر و تیغه زمین ۱۰۸
۱-۶-۵-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب بهینه سکسیونر ۱۰۹
۲-۶-۵-معیارهای انتخاب بهینه سکسیونر ۱۰۹
۱-۲-۶-۵-نوع سکسیونر یا تیغه های زمین ۱۰۹
۲-۲-۶-۵-نوع مکانیسم عملکرد ۱۱۰
۳-۲-۶-۵-ولتاژ نامی ۱۱۱
۴-۲-۶-۵-سطوح عایقی نامی ۱۱۲
۵-۲-۶-۵-جریان نامی (فقط برای سکسیونر) ۱۱۲
۶-۲-۶-۵-جریان نامی اتصال کوتاه ۱۱۲
۷-۲-۶-۵-جریان نامی وصل اتصال کوتاه(فقط برای تیغه های زمین) ۱۱۳
۸-۲-۶-۵-مدت زمان تحمل جریان اتصال کوتاه ۱۱۳
۹-۲-۶-۵-نیروی مکانیکی نامی ترمینالها ۱۱۳

فصل ششم : سیستمهای حفاظتی پست
۱-۶-سیستم زمین ۱۱۵
۱-۱-۶-اطلاعات موردنیاز برای طراحی سیستم زمین ۱۱۶
۲-۱-۶-آزمونهای زمین پست ۱۱۸
۳-۱-۶-موارد مهم در آزمونهای سیستم زمین ۱۲۰
۴-۱-۶-پارامتر ها و موارد حائز اهمیت در طراحی بهینه سیستم زمین ۱۲۲
۱-۴-۱-۶-انتخاب هادی زمین و میله های زمین ۱۲۲
۲-۴-۱-۶-اتصال تجهیزات به زمین  ۱۲۲
۳-۴-۱-۶-محاسبه جریان اتصال کوتاه وحداکثرجریان شبکه زمین ۱۲۳
۴-۴-۱-۶-ولتاژانتقالی ونقاط خطرناک ۱۲۵
۵-۴-۱-۶-تداخل با کبلهای مخابراتی و کنترل ۱۲۶
۶-۴-۱-۶-اتصال زمین سیستم تغذیه فشار ضعیف ۱۲۶
۵-۱-۶-نصب سیستم زمین ۱۲۶
۶-۱-۶-روش قدم به قدم طراحی ۱۲۸
۲-۶-سیستم حفاظت از صاعقه ۱۳۶
۱-۲-۶-سیستم حفاظت از صاعقه ۱۳۸
۱-۱-۲-۶-اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی سیستم حفاظت از صاعقه ۱۳۹
۲-۱-۲-۶-سیستم حفاظتی پست با استفاده از روش الکتریکی-هندسی[۹] ۱۳۹
۳-۱-۲-۶-حداکثر ولتاژ قابل تحمل توسط پست ۱۴۱
۴-۱-۲-۶-امپدانس موجی ۱۴۱
۵-۱-۲-۶-محاسبه جریان بحرانی  وفاصله جذب بحرانی S ۱۴۱
۶-۱-۲-۶-محاسبه ارتفاع هادیهای حفاظتی ۱۴۲
۷-۱-۲-۶-حفاظت در مقابل صاعقه هایی که در خارج از سطح محاط
دو هادی حفاظتی فرود می آیند ۱۴۴
۸-۱-۲-۶- استقامت مکانیکی وحرارتی هادیهای حفاظتی و میله های برقگیر ۱۴۷
۲-۲-۶-برقگیر و محل نصب آن ۱۴۸
۱-۲-۲-۶-انواع برقگیر[۱۸] ۱۴۸
۲-۲-۲-۶-مقایسه اجمالی بین برقگیرهای ZnO و برقگیرهای مرسوم ۱۵۰
۳-۲-۲-۶-محل نصب برقگیر ۱۵۰
۳-۶-سیستم حفاظتی و رله گذاری ۱۵۲
۱-۳-۶-اصول اساسی در رله گذاری حفاظتی ۱۵۳
۲-۳-۶-سیستمهای حفاظتی معمول[۹] ۱۵۳
۳-۳-۶-معیارهای طراحی بهینه سیستم حفاظت ورله گذاری ۱۶۰
۱-۳-۳-۶-حفاظت خطوط انتقال ۱۶۱
۲-۳-۳-۶-حفاظت شینه ۱۶۵
۳-۳-۳-۶-حفاظت ترانسفورماتور ۱۶۷

فصل هفتم:نمونه طراحی
۱-۷-مشخصات مفروض برای پست ۱۷۳
۲-۷-انتخاب تجهیزات ۱۷۴
۳-۷-طراحی سیستمهای  ۱۸۷
۴-۷-روش قدم به قدم طراحی جانمایی تجهیزات ۱۹۰

فصل هشتم: بهره برداری
۱-۸-مشخصات فنی پست مذکور ۱۹۶
۲-۸-طریقه بهره برداری ۱۹۹
۳-۸-دستورالعمل عملیاتی و و بهره برداری پست های انتقال و فوق توزیع ۲۰۲
۴-۸-دستورالعمل بازدید اپراتور از برخی از تجهیزات پست ۲۱۴
۵-۸-قواعد اساسی ایمنی ۲۱۵

پیوستها
پیوست ۱:سیستم آلارمهای حفاظتی ۲۱۸
پیوست ۲: نقشه های سیستم های حفاظتی و ارتینگ و … ۲۲۶

مقدمه
نیروی برق در چهارم سپتامبر ۱۸۸۲ برای اولین بار در خیابان پرل۱ در شهر نیویورک برای مصرف روشنایی استفاده شد. چند ژنراتورDC با توان مجموع ۳۰ کیلووات و ولتاژ ۱۱۰ ولت بکار گرفته شده بودن تا بتوانند نیاز مصرفی ۵۹ مصرف کننده را در مساحتی در حدود یک کیلومتر مربع برآورده سازند.
با گسترش سیستمهای DC سه سیمه با ولتاژ ۲۲۰ ولت و افزایش بار و طول خطوط مشکلاتی از قبیل تلفات و افت ولتاژ پیش آمد که منجر به ساخت ترانسفورماتور توسط ویلیام استنلی۲ در مقیاس تجاری در سال ۱۸۸۵ گردید. با ساخت ترانسفورماتور قابلیت انتقال انرژی با ولتاژ بالا و تلفات کم به وجود آمد و سیستمهای AC جایگزین سیستمهای Dc شدند. اولین خط AC تکفاز در سال ۱۸۸۹ در ارگن۳ با ولتاژ کیلو ولت و طول ۲۱کیلومتر مابین ارگن و پورتلند۴ کشیده شد.[۱۲]
صنعت برق ایران نیز از سال ۱۲۸۳ شمسی با برهره برداری از یک ژنراتور ۴۰۰ کیلووات که توسط حاج امین الضرب نصب و راه اندازی گردید، آغاز شد.[۱] مسیر اولین شبکه در تهران از خیابانهای لاله زار، ارک، سعدی و ناصرخسرو می گذشت. محل مولد در خیابان چراغ برق در کوچه امین قرارداشت و بوسیله بخار با حرکت نوسانی کارمی کرد. ولتاژ مولد ۴۰۰ ولت و فرکانس آن ۵۰ هرتز بود. شبکه آن در خیابانهای  اصلی سه فاز با تیرهای چوبی بلند و مقره های شترگلو و در کوچه های فرعی از یک فاز و نول تشکیل شده بود.

بعدها به علت توسعه و نداشتن ولتاژ واسط مولدهایی در اطراف میدان شاه،خیابان فرهنگ، چهر راه سیدعلی و میدان محمدیه با سیستم جریان مستقیم دایر گردید.
طرز دایر کردن انشعاب به این ترتیب بود که در خیابانهای اصلی سیم را قلاب کرده و برروی شبکه می انداختندو در کوچه های فرعی که فاصله خط از زمین کمتر بود سیم را به خط وصل می کردند.
با افزایش تقضا، دو واحد ۵۰۰کیلوواتی در خیابان لاله زار نو نصب گردید که برای برق رسانی از یک شبکه واسط ۶ کیلوولتی استفاده می کرد.این شبکه در حدود ۶هزار مشترک داشت.
پس از تشکیل اداره برق و بالاخره بنگاه مستقل برق تهران این شبکه جمع شد و شبکه جدید جایگزین گردید. شبکه جدید دارای یک مرکز تولید نیرو در میدان ژاله، شبکه واسط ۶ کیلوولتی و ۱۸ پست ترانسفورماتور بود.
کمبود برق، نبودن شبکه توزیع مناسب، گسترش شهر تهران و افزایش روز افزون تعداد متقاضیان برق باعث شد تا شرکتهای خصوصی اقدام به نصب مولد و توزیع انرژی برق کنند بطوریکه در مدت کوتاهی تعداد این شرکتهای خصوصی به ۳۴ شرکت با ۱۶۸ هزار مشترک رسید. در این فاصله شرکت برق تهران با بهرهبرداری از نیروگاه آلستوم و توسعه شبکه فشار ضعیف با کابلهای روغنی تا سال ۱۳۴۲ تعداد مشترکین خود را به ۱۲۸ هزار رسانید. با تشکیل وزارت آب و برق در اسفند ۱۳۴۱ و ضمیمه شدن شرکت برق تهران به این وزارتخانه و بالاخره با تصویب قانون ملی شدن صنعت برق، همه شرکتهای برق زیر نظر این وزارتخانه قرار گرفتند و وضعیت برق تا حدود زیادی از نابسامانی رها گردید.
وجود شبکه های شرکتهای خصوصی و شبکه دولتی در کنار هم در خیابانهای تهران مشکلاتی از نظر توسعه، تعمیر،نگهداری و تامین برق مشترکین به وجود آورده بود. برای همین شرکت برق تهران تمامی مشترکین ۳۴ شرکت خصوصی را تحویل گرفت.
به تدریج با افزایش بار مصرفی پستهای ۶ کیلوولتی جای خود را به پستهای ۲۰ کیلوولتی دادند بطوریکه تا سال ۱۳۵۱ تعداد بسیار کمی از این پستها باقی مانده بود. در حال حاضر پستهای ۶کیلوولتی به طور کامل برچیده شده و کلیه پستهای موجود پستهای ۲۰ کیلوولتی می باشند.
تعداد پستهای ۲۰ کیلوولتی در تهران تا سال ۱۳۴۲ بالغ بر ۴۷۱ دستگاه بوده که در سال ۱۳۵۰ به ۳۶۰۰ دستگاه رسید.[۲]
همچنین طرح و اجرای خطوط ۶۳ کیلوولت و به دنبال آن ۱۳۲ کیلوولت و احداث پستهای مربوطه توسط شرکت برق انجام گرفت. تا سال ۱۳۴۴ پستهای ۲۳۰ کیلو ولت نیز در کشور به بهره برداری رسیدند. در سال ۱۳۴۸ تعداد پستهای ۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت ۲۰ دستگاه، تعداد پستهای ۶۳/۱۳۲ کیلوولت ۲۷ دستگاه وتعداد پستهای ۳۰/۶۳کیلوولت ۷۸ دستگاه بوده است.[۳]
در سال ۱۳۵۰ شبکه رینگ ۲۳۰ کیلوولت تهران توسط شرکت برق تهران نصب و راه اندازی شد که در حال حاضر نیز مورد بهره برداری است.[۲]
درسال ۱۳۵۶ اولین پستهای ۴۰۰ کیلوولت در کشور با ظرفیت ۴۰۰ مگاولت آمپر نصب و راه اندازی گردیدند.
با پیروزی انقلاب اسلامی، صنعت برق کشور و شبکه انتقال و فوق توزیع با سرعتی بیش از پیش به پیشرفت خود ادامه داد بطوریکه در مدت ۱۰ سال (۱۳۵۷تا۱۳۶۷)ظرفیت شبکه های ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوولت به ترتیب ۱۲و۹ برابر گردید.[۳]
در سال ۱۳۸۰ تعداد پستهای ۲۳۰/۴۰۰ کیلوولت ۹۸ دستگاه و تعداد پستهای ۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت ۴۳۸ دستگاه بود.[۴]
در سی سال اخیر متوسط رشد جهانی برق در حدود ۳ درصد و در ایران حدود ۱۰ درصد بوده است که این مطلب نشانگر رشد قابل ملاحظه صنعت برق ایران می باشد.[۱۹]
در زمان حاضر صنعت برق ایران به چنان مرتبه ای رسیده است که بیش از ۱۵ میلیون مشترک در بخشهای مختلف صنعت و کشاورزی، تجاری ، خانگی و … دارد و تا پایان برنامه سوم توسعه سالانه ۸۰۰هزار مشترک جدید به مشترکان قبلی افزوده خواهند شد بطوریکه نیاز مصرف کننده ها در سال ۸۱ در حدود ۲۵ هزار مگاوات بوده است که ۳۱% از این مقدار به صنایع اختصاص دارد.[۸]
با توجه به اینکه ایران کشوری در حال توسعه می باشد این نیاز روزافزون همچنان ادامه خواهد داشت. لازمه تامین این نیاز گسترش شبکه و به تبع آن افزایش تعداد و ظرفیت نیروگاهها،خطوط انتقال وپستهاست. از آنجا که پستهای ۲۳۰/۴۰۰ همواره در شبکه قدرت نقش مهمی دارند و قابلیت اطمینان این پستها تاثیر زیادی در قابلیت اطمینان شبکه و پایداری آن دارد مهمترین و حساسترین پستها به شمار می روند و همین امر اهمیت کارهای تحقیقاتی در این زمینه را بیش از پیش آشکار می سازد.
در این مقاله سعی بر آن بوده است که موضوع طراحی پستهای فشار قوی و بهینگی آن تا حد امکان مطرح گردد. مطالبی که در این مقاله عنوان شده اند به ترتیب فصول به شرح زیر می باشند:
فصل اول، مقدمه، شامل تاریخچه مختصری از صنعت برق ایران و سیر تحول پستها از آغاز تاکنون می باشد. کلمات و اصطلاحات بکار رفته در این مقاله نیز در آخر این فصل تعریف شده اند.
فصل دوم، اصول طراحی پستهای فشار قوی را مطرح می سازد. در این فصل مراحل طراحی پست و انواع طراحیها ذکر شده اند و درباره معیارهای طراحی بهینه و تاثیر آنها بر طراحی پست بحث شده است.
فصل سوم، اختصاص به معرفی انواع پستها دارد. پستها از نقطه نظرات مختلفی می توانند تقسیم بندی شوند. در این فصل، ابتاد بطور مختصر انواع پستها از نظر سطح ولتاژ، نحوه نصب و وظیفه ای که در شبکه بر عهده دارند، توضیح داده شده اند و سپس بحث مفصل تری درباره انواع پستها از نظر آرایش شینه بندی، مزایا و معایب هر کدام و انتخاب آرایش شینه بندی بهینه مطرح شده است.
در فصل چهارم درباره عوامل موثر در انتخاب محل پست و همچنین درباره آرایش فیزیکی تجهیزات بحث شده است. قسمت آرایش فیزیکی تجهیزات پست شامل مطالبی راجع به تعیین فواصل اطمینان ، طرحهای مختلف جانمایی، ترتیب و نحوه نصب تجهیزات ونیز نکاتی درباره ساختمان کنترل و رله می باشد.
در فصل پنجم درباره برخی از تجهیزات پست و انتخاب بهینه آنها بحث شده است. انتخاب ترانسفورماتورهای موجود در پست(قدرت،جریان،ولتاژ و زمین –کمکی) و کلیدها(دژنکتورها، سکسیونرهاو تیغه های زمین ) مطالب این بخش را تشکیل می دهند.
در فصل ششم به سیستم های حفاظتی موجود در پستهای فشارقوی می پردازیم.نکاتی درباره طراحی سیستم زمین، معرفی برقگیرها و نحوه استفاده از برقگیرها و سیمهای محافظ در سیستمهای حفاظت از صاعقه در این فصل گنجانیده شده اند. علاوه بر این درباره رله گذاری و حفاظت قسمتهای مختلف پستهای فشار قوی (ترانسفورماتور، شینه، خط و …) مطالبی عنوان گردیده است. در این بخش نگاهی اجمالی به وضعیت رله گذاری پستهای ۴۰۰و۲۳۰ شبکه سراسری ایران نیز داشته ایم. قسمت پایانی این بخش به معیارهای بهینگی در مورد حفاظت برخی از تجهیزات پست اختصاص داده شده است.
در فصل هفتم، نمونه هایی از انتخاب برخی از تجهیزات، نمونه ای از طراحی سیستم زمین یک پست و همچنین نمونه ای از طراحی سیستم حفاظت از صاعقه در یک پست فشار قوی فرضی برپایه مطالب عنوان شده در فصلهای قبلی انجام شده است.
فصل هشتم که به جمع بندی مطالب و نتیجه گیری اختصاص دارد شامل بهره برداری و نحوه رسیدگی به شرایط اضطراری در پست های فشار قوی می پردازد.
۲-۱-تعاریف و اصطلاحات
–  سوئیچگیر۱: به مجموعه ای از تجهیزات فشار قوی که عمل ارتباط فیدرهای مختلف را به شینه و یا قسمتهای مختلف شینه را به یکدیگر در یک سطح ولتاژ معین انجام می دهد سوئیچگیر می گویند.
– بی۲: به واحدهای مجزای فشارقوی که در پست به صورت مشابه تکرار می شوند اطلاق می گردد. یک پست ممکن است دارای چندین بی باشد.
– سطح عایقی نامی۳: مقدار ولتاژی است که استقامت عایق بندی یک وسیله را در رابطه با توانایی آن جهت تحمل تنشهای دی الکتریک مشخص می سازد.
– اضافه ولتاژ موقت۱: اضافه ولتاژهایی هستند که بیش از ۵ سیکل تداوم یابند و معمولا” پدیده هایی نظیر رزونانس، اتصال زمین و … باعث بوجود آمدن آنها می شوند.
– موج ضربه جریان یا ولتاژ: موجی یک طرفه است که در مدت کوتاهی سریعا” به مقدار حداکثر خود افزایش یافته و سپس کمی کندتر به صفر می رسد.
– بردن۲: امپدانس  یا ادمیتانس دیده شده از ترمینالهای ثانویه یک ترانسفورماتور ولتاژ یا جریان را بردن می گویند.
– افزایش پتانسیل زمین (GPR)3:حداکثر ولتاژی که سیستم زمین یک پست در اثر عبور جریان زمین نسبت به زمین دور دست پیدا می کند.
– ولتاژ گام۴: اختلاف پتانسیل موجود بر سطح زمین که بر پاهای شخص با طول گام معین (مثلا” یک متر) اعمال می گردد.
ولتاژ تماس۵: اختلاف پتانسیل بین افزایش پتانسیل زمین(GPR) و پتانسیل نقطه ای از سطح زمین که شخص ایستاده است بطوریکه دست شخص بایک سازه زمین شده اتصال داشته باشد.
– ولتاژ مش۶: بیشترین ولتاژ تماسی که می تواند در یکی از مشهای شبکه زمین وجودداشته باشد.
–  ولتاژ انتقالی۷: حالت خاصی از ولتاژ تماس است که در این حالت ولتاژ قسمت لمس شونده از بییرون پست به درون و یا برعکس منتقل می شود.

– عایق خارجی: سطحی از عایق جامد تجهیزات که در تماس با هوا بوده و تحت تنشهای            دی الکتریک و تاثیر شرایط خارجی مانند آلودگی، رطوبت و…قرار می گیرد.
– عایق داخلی: قسمت داخلی عایق تجهیزات که شرایط محیطی روی آنها تاثیر نمی گذارد.
– شینه سخت: شینه غیر قابل انعطاف که به شکل نبشی، ناودانی ، لوله و…ساخته می شود و معمولا” نوع لوله ای آن از جنس آلیاژ آلومینیوم، فولاد یا آلیاژهای آلومینیوم وبه صورت رشته ای ساخته می شود و توسط زنجیر مقره به گانتریها متصل می شود.
– میله زمین۱ : میله ای از جنس هادی است که در زمین قرار می گیرد و وظیفه تزریق جریان به زمین را برعهده دراد. طول میله معمولا” ۳ متر انتخاب می شود.
– گانتری۲: پایه های نگهدارنده می باشند که برای نگهداری مقره های کششی و شینه های نرم و … بکار می روند و از فولاد گالوانیزه ساخته می شوند.
– بوشینگ۳: مقره های ایستاده که برای عبور هادی و ایجاد فاصله های عایقی بین هادیهای برقدار و بدنه تجهیزات بکار می روند.
– نوسانات مکانیکی۴: با عبور جریان عادی ۵۰ هرتز از مدارات، قسمتهای هادی و مقره های متصل به آن با فرکانس ۱۰۰ هرتز نوسان می نمایند به این نوسانات ناشی از فرکانس قدرت نوسانات مکانیکی می گویند.[۵]

 


تعداد صفحات : 242 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]