صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

اصول بازی شطرنج

دانلود مقاله اصول بازی شطرنج Chess paper pdf
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻓﺮاﮔﯿﺮی اﺻﻮل ﺑﺎزی ﺷﻄﺮﻧﺞ ارﺗﻘﺎی ﺳﺮﯾﻊ ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ از ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﺒﺘﺪی ﺑﻪ ﯾـﮏ ﺑـﺎزﯾﮑﻦ ﭘﯿـﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺮﻓـﻪ ای را در ﭘـﯽ داﺷﺘﻪ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻓﻨﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزی را ﻣﯿﺴﺮ اﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﺮد ؛ ﻨﺼﻮ در ﻏﯿﺮ اﯾ ر ت ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﺒﺘـﺪی ﺑـﺮای اﮔـﺎﻫﯽ از اﯾـﻦ اﺻـﻮل و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﭘﯽ ببرد. اﻣـﻮزش ﻫـﺎی ﺣﺮﻓـﻪ ای ﺷـﻄﺮﻧﺞ در واﻗـﻊ ﯾﮏ راه ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی را در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫ ﯽ ﻣﻔ ﺑﺎ ﺎﻫﯿﻢ اﺳﺎﺳﯽ و اﺻﻮل اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎ ﭘﺬﯾﺮ ﺷﻄﺮﻧﺞ آﺷـﻨﺎ ﻣﯽ د ﺳﺎز . ﺑ ، از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺎ اﯾﻦ اﺻﻮل و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﺎﺳﯽ آﺷـﻨﺎ ﻧﮕﺮدﯾـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﯿﭽﮕـﺎه ﻋـﺼﺎره ی اﺻـﻠﯽ ﺑـﺎزی را درک ﺑ ﻧﮑﺮده و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﯿﺸﺘﺮ ﮔﺬراﻧﺪن وﻗﺖا ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺳﺖ ﺗﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﻔﮑﺮ .ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ی ﺳـﺎزﻧﺪه ی ﺑﺎزی ﺷﻄﺮﻧﺞ و ﺗﺎﺛﯿﺮات آن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﻄﻘﯽ اﻓﺮاد در ردهﻫﺎ ﺳﻨﯽ ی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﮐـﺴﺐ ، اﻃﻼع ﻧﻤﻮد آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﯿﻦ ﻋﻮام ﺷﻄﺮﻧﺞ و ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻓﻨـﯽ وﺟـﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻼ ش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺪ ﮔﻮﺷﻪ ای از اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ را ﺟﺒﺮان نماید.

1- ﻣﻬﺮه ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﮔﺴﺘﺮش دهید
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ در ﺷﺮوع ﺑﺎزی ، ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﻗﻠﻌﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺎه . ﮔﺸﺎﯾﺶ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣـﻞ می شود که ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻮارﻫﺎ و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ رخ ﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد . ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺧﻮد را زودﺗﺮ به پایان رساند از ابتکار عمل برخوردار خواهد بود . اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﺑﺎزی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺮﮐﺎت اﻗﺪام ﻧﻤﻮد ﻋﺒﺎرتند از : کنترل مرکز ، گسترش بی درنگ سوار ها، هماهنگی بین سوارها و پیاده ها و قلعه گرفتن شاه


تعداد صفحات : 37 | فرمت فایل : PDF

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,